24
Nɨmtətien mɨnə kape Nɨpɨg Kwasɨg
(Mak 13:1-37; Luk 21:5-36)
Kɨni ai, Yesu rɨmɨtərhav ye Nimə Ehuə kape Kughen, mameriwək mamvən, kɨni narmamə kafan kɨsəgkiar kɨn Nimə Ehuə kape Kughen. Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Ǝmru. Nimə ehuə mɨnə e, tukohtəg-ətəg ta kapier iran, kɨpəh nɨpəhyen kɨrik.”
Kɨni kwasɨg ikɨn, Yesu rɨmnəriwək iriə kafan narmamə mɨnə mhavən apa ye tukwas e Olif, mɨsəkwətə. Kɨni kafan narmamə pɨsɨn mɨnə əmə kɨmnhavən mɨsəm, mhani-pən tukun mhamə, “Takni-ru mə ?narɨmnar mɨnə e tukhauə ye naha nɨpɨg? ?Kɨni naha nɨmtətien yame tukror əpu mə Nɨpɨg Kwasɨg rɨnamuə ipakə?”
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Takasərɨg huvə, tamə yermamə kɨrik reikuə irəmiə. Meinai narmamə khapsaah tukhavəh nhagɨk, kɨni mhauə mhani mə iriə e, Kristo. Tukseikuə ye narmamə khapsaah mhavi nərɨgien kapəriə. Kɨni nɨpɨg naksərɨg mə narmamə kamhauh əriə mɨnə, uə naksərɨg nəvsaoyen kɨn nuhyen əjir mɨnə, takhapəh nɨsakur-akurien, mhapəh nhagɨnien. Narɨmnar mɨne tukruə məkupən, mərɨg pəh nien mə Nɨpɨg Kwasɨg a. Kwənərəus kɨrik tukruh kwənərəus kɨrik. Kɨni narmamə ye tanə kɨrik tukhavən tanə pɨsɨn mhauh narmamə ikɨn. Kɨni nɨmnɨmien tukravən ye tanɨmtanə. Kɨni sweiwei tukruh narmamə. Mərɨg narɨmnar mɨnə e in nɨrikakunien əmə kape nɨpɨg əutən, rəmhen kɨn piraovɨn yame rɨnamərɨg nəmhəyen tuk neiməkien.
“Ye nɨpɨg a, tukseighan-pən kɨn əmiə kɨmi tɨkmɨr mɨnə, tuksor ahas-pre kɨmi əmiə. Mɨshopni əmiə. Kɨni nəmə kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə tuksəməkɨn əmiə meinai nakamhavəh nhagɨk. 10 Ye nɨpɨg mɨnə a, narmamə khapsaah tuksəpəh kapəriə nhatətəyen, mɨseighan-pən kɨn əriə mɨnə ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kapəriə, kɨni masəməkɨn əriə mɨnə. 11 Kɨni profet eikuə mɨnə tukhauə mɨseikuə ye narmamə khapsaah. 12 Meinai nahasien tukrehuə, ipakə narmamə mɨfam, norkeikeiyen kapəriə tukrɨrkək. 13 Mərɨg yermamə yame ramərer tɨmtɨm meriaji Nɨpɨg Kwasɨg, Kughen tukrɨvəh mɨragh in. 14 Kɨni Nəvsaoyen Huvə kape narmaruyen kape Kughen, tukni-ərhav ikɨn mɨnə fam ye tokrei tanə, mə kwənərəus mɨnə fam tukharkun nɨsərɨgien, kɨni ai, Nɨpɨg Kwasɨg ruə.”
15 (Kɨni pəh narmamə tuksəvhuekɨn nəkwəkwə e mharkun). Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Kɨni nɨpɨg kɨmiə takhavən ye nəkwai Nimə Ehuə kape Kughen masəm nar a kamni kɨmə ‘Nar has yame roriah pɨk nar,’ yame profet Daniel rɨmɨni-ərhav,* Ǝm-ru nar e Daniel rɨmɨni ye Dan 9:27; 11:31; 12:11. 16 kɨmiə e Judia taksap mɨserkwaig ye tukwas. 17 Tukmə yermamə ramapɨs iruə ye nimə kafan to rɨpəh nɨvənien imə tuk nɨpɨkien narɨmnar kafan, mərɨg pəh rap. Luk 17:31 18 Tukmə yermamə raməmɨr yerki nəsimien kafan, to rɨpəh nɨvənien yerkwanu tuk nɨvəhyen kafan neipən, mərɨg pəh rap. 19 !Man! Rɨskai pɨk tuk nɨpiraovɨn yamə mɨne khasiai nar, kɨni mɨne yamə mɨne jiriə mɨnə kasəmaah hanə, meinai tuksərɨg rahas pɨk. Luk 23:29 20 Taksəhuak tuk nahasien e mə tukrɨpəh nuəyen mɨrəh əmiə ye Sabat, Meinai loa ramni-əhu narmamə mə tukhapəh nɨseriwəkien mhavən isok tuk yerkwanu ye Sabat. uə ye nɨpɨg kape nokieiyen, 21 meinai nahasien ehuə yame tukruə, yermamə rɨpəh nəm-hanəyen rɨrikakun ye nɨpɨg Kughen rɨmnərəhu nɨmoptanə meriaji-pə taktəkun mɨne. Kɨni nahasien kɨrik to rɨpəh nuə-mɨnien nɨpɨg kɨrik rəmhen kɨn nahasien a. 22 Mərɨg Kughen tukrərai ta nɨpɨg kape nahasien a yame tukruə iran. Tamə, narmamə m-fam khamhə tukun. Mərɨg In rɨmnərai nɨpɨg a mə tukrɨvəh mɨragh narmamə yamə mɨne In rɨmɨrpen əriə mə kafan narmamə mɨnə.
23 “Nɨpɨg a, tukmə kɨrik rɨmə, ‘Səmru. Kristo e,’ uə yermamə kɨrik rɨmə, ‘Səmru, Kristo en,’ mərɨg kɨmiə to nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran. 24 Meinai profet eikuə mɨnə khapsaah tukhauə mhasɨgəvɨn Kristo mɨsor nɨmtətien mə tukseikuə ye narmamə. Kɨni mɨsarkut tuk nɨsəmien swatuk tuk nɨvi-tayen narmamə yamə mɨne Kughen rɨmɨrpen əriə. 25 Rɨkimiə tukraməkeikei maməsɨk huvə nəgkiarien yame yɨmɨni-ta tuk əmiə, kwasɨg ikɨn narɨmnar mɨnə e khauə mɨsor nəfrakɨsien kɨn.
26 “Ror pən, tukmə yermamə kɨrik rɨni-pre tuk əmiə mə, ‘Kristo apa ye tɨpəvsɨk,’ takhapəh nhavənien mə taksəm. Uə tukmə yermamə kɨrik rɨmə, ‘In apa ye nəkwai nimə,’ takhapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran, 27 meinai nɨpɨg Yo, Ji Yermamə, jakrerɨg-pə mɨn, jakuə aihuaa əmə, kɨni narmamə m-fam tuksəm Yo, rəmhen kɨn yame karuəruə ramaroapɨg pirə, narmamə fiak kɨsəm. 28 Rəmhen əmə mɨn kɨn nɨpɨg ligkai Nəgkiarien Gris ramni man kɨrik ye English kamni kɨmə “vulture.” mɨnə kamhaivə yerpɨrɨg mɨseiwaiyu masərɨp tahik, nakharkun mə kəməəm mɨnə apaikɨn.
29 “Kɨni nɨpɨg kape nahasien ruə mor infamien,
‘Mɨrh tukrɨpɨs,
kɨni makuə to rapəh mɨn nəsiəyen;
kɨni kəmhau mɨnə tuksəsaah,
kɨni mɨne narɨmnar fam ye nɨmago-ago tukhakiu-kiu.’ Joel 2:10 (Aes 13:10, 34:4)
30 Kwasɨg ikɨn, Yo, Ji Yermamə, jaktərhav-pə ye napuə. Kɨni kwənərəus mɨnə fam ye tanɨmtanə tuksəm tuksasək. Kɨni narmamə tuksəm Yo, Ji Yermamə, jaksɨ-pən ye napuə mɨvəh nehuəyen mɨne nɨkhakien. Dan 7:13; Sek 12:10; Rev 1:7 31 Kɨni ai, tukher naiyuk, kher-pən kɨn agelo kafak mɨnə mə tukhavən mɨsarkurao ye tanɨmtanə, mɨne ikɨn pukaa ye neai mɨsofugɨn narmamə yamə mɨne yɨmɨrpen-ta əriə. 1 Kor 15:52; 1 Tes 4:16
32 “Sərɨg mɨn nuhpɨkɨnien kɨn nai e kamni kɨmə figtri. Nakharkun mə nɨpɨg kape figtri rɨmnəpɨr-pɨr, mɨne nɨpɨg kape nəsimien kɨrauə kwis. 33 Rəmhen əmə kɨn yame tukmə nahasien ramuə, takharkun mə Yo Ji Yermamə, yaknamuə ipakə, mɨnamərer ipakə əmə tuk kwəruə ye nimə kapəmiə.
34 “Yakamni əfrakɨs tuk əmiə mə narmamə yamə mɨne kamhamragh ai taktakun, to khapəh nhamhə-famien kwasɨg ikɨn narɨmnar mɨne e tukpihatərhav-pə. 35 Napuə mɨne nɨmoptanə tukawəkeikei mɨrarkək; mərɨg nəgkiarien kafak to rɨpəh nɨrkəkien tuk nɨpɨg kɨrik.” Mat 5:18
Yermamə rɨkək yame rɨrkun nɨpɨg yame Yesu tukrɨrerɨg-pə mɨn iran
36 Kɨni Yesu rɨmə, “Yermamə kɨrik rɨpəh nɨrkunien nɨpɨg uə aoa atuatuk kape narɨmnar mɨnə a. Agelo mɨnə apa ye neai kaseinein, kɨni Yo mɨn, Ji yermamə, yakeinein. Mərɨg Tatə Kughen əmə In rɨrkun nɨpɨg atuatuk a. Wok 1:7; 1 Tes 5:1-2 37 Ye nɨpɨg yo Ji Yermamə jakuə iran, tukrəmhen kɨn nɨpɨg kape Noa kupan, yame narmamə khapəh nɨsor-apnəpənəyen iran. Jen 6:5-8 38 Ye nɨpɨg a, yapiwən rɨpəh hanə naiyuyen, narmamə kasəvɨgɨn, mamhanɨm, masor nəvɨgɨnien kape narkurəkien, in e narɨmnar fam yame kɨmɨsor ye nɨmraghien kapəriə, mɨseriaji-pə Noa rɨmavən ye nəkwai rao kafan, 39 kɨni iriə kɨmɨseinein naha nhagɨn yame tukruə mɨseriaji-pən yapiwən rɨmnaiyu mɨpɨk əriə fam. In e tukror rəmhen əmə kɨn nɨpɨg yame Yo Ji Yermamə jakurə iran. Jen 7:21-23; Luk 17:26,27 40 Yermamə kɨraru ye nəsimien, kɨni jakvəh kɨrik, məpəh kɨrik. 41 Piraovɨn kɨraru kaokwətə kwis mawor nəvɨgɨnien, kɨni jakvəh kɨrik məpəh kɨrik.
42 “Ror pən, takasəkeikei mɨsarha, meinai nakseinein naha nɨpɨg yame kapəmiə Yermaru tukruə iran. Mat 25:13 43 Mərɨg takasəkeikei mharkun nar e. Tukmə yemehuə kape nimə rɨrkun nɨpɨg atuatuk yenpɨg yame yəkrəh tukruə iran, kɨni tukraməkeikei mamarha huvə mə yəkrəh tukrɨpəh neikusien nimə mɨvən imə. Luk 12:39-40; Rev 16:15 44 Kɨni kɨmiə mɨn takasəkeikei masərer matuk meinai Yo, Ji Yermamə, jakuə ye nɨpɨg yame rɨkimiə tukrɨpəh nuhyen.
45 “Rɨkimiə tukraməkeikei maməsɨk huvə norien kape manaja yame rɨrkun nar, yame ramraptərəkɨn wok kafan mɨpəh nəpəhyen. Yermaru kafan rɨmnərəhu mə tukror wok a mamehuə ye kafan yorwok mɨnə fam mɨvəhsi-pən nəriə nəvɨgɨnien ye nɨpɨg atuatuk. 46 Kɨni tukmə yermaru ruə məm manaja kafan, maməm mə ramor huvə wok kafan, kɨni manaja a tukrarə ye nɨhuvəyen. 47 Yakamni əfrakɨs mə yermaru a tukrərəhu in ramehuə ye narɨmnar fam kafan. Mat 25:21,23 48 Mərɨg tukmə manaja a in yemə has, kɨni rɨkin raməsɨk mə, ‘To kafak yermaru rɨpəh nurə-aihuaa-yen,’ 49 kɨni marar mamvən, mamuh yorwok mɨnə tɨksɨn, kɨni mɨvən maməvɨgɨn, mamnɨm iriə nəmə kɨsapɨs. 50 Kɨni yermaru kape manaja a tukruə ye nɨpɨg mɨne aoa yame manaja rɨkin rɨpəh nəsɨkien mə kafan yermaru tukruə iran. 51 Yermaru a tukror narpɨnien ehuə kɨmi manaja a, marakikɨn-pən ikɨn kwənmhaan kape narmamə yamə mɨne kapəriə nɨniyen rhuvə mərɨg rɨkiriə rəmkɨmɨk. Ikɨn a, narmamə kɨsasək pɨk mɨsəkwəruə ikɨn.” Luk 12:42-46

*24:15: Ǝm-ru nar e Daniel rɨmɨni ye Dan 9:27; 11:31; 12:11.

24:17: Luk 17:31

24:19: Luk 23:29

24:20: Meinai loa ramni-əhu narmamə mə tukhapəh nɨseriwəkien mhavən isok tuk yerkwanu ye Sabat.

24:28: Nəgkiarien Gris ramni man kɨrik ye English kamni kɨmə “vulture.”

24:29: Joel 2:10

24:30: Dan 7:13; Sek 12:10; Rev 1:7

24:31: 1 Kor 15:52; 1 Tes 4:16

24:35: Mat 5:18

24:36: Wok 1:7; 1 Tes 5:1-2

24:37: Jen 6:5-8

24:39: Jen 7:21-23; Luk 17:26,27

24:42: Mat 25:13

24:43: Luk 12:39-40; Rev 16:15

24:47: Mat 25:21,23

24:51: Luk 12:42-46