22
Yesu rɨmɨni nuhpɨkɨnien kape nəvɨgɨnien ehuə
(Luk 14:15-24)
Kɨni Yesu rɨmɨni mɨn nuhpɨkɨnien tɨksɨn tuk əriə mɨmə, “Narmaruyen kape Kughen in rəmhen kɨn king kɨrik yame ramor apnəpeinə ye nəvɨgɨnien ehuə tuk narkurəkien kape tɨni. Kɨni mher-pən kɨn kafan yorwok mɨnə mə tukhavən mhavi-pə narmamə yame rɨmnokrən-ta kɨn əriə mə tukhauə tuk nəvɨgɨnien. Mərɨg iriə m-fam kɨmɨsəpəh-pən, mhamə to iriə khapəh nhavənien.
“Kɨni rher-pən kɨn kafan yorwok tɨksɨn mɨn, mɨni-pən tuk əriə mə, ‘Havən mhani-pən tuk narmamə yamə mɨne yɨmnokrən ta kɨn əriə mə tukhauə mhamə yaknor apnəpeinə ye nəvɨgɨnien. Yɨmoh kafak kau yamə mɨne kɨsəsis-əsis huvə. Narɨmnar fam rɨnəmhen. Hauə ye nəvɨgɨnien kape narkurəkien.’
“Mərɨg khapəh nɨsərɨgien yor wok mɨnə a. Kɨrik ramvən ye kafan nəsimien; kɨrik ramvən ye kafan stoa. Kɨni tɨksɨn kharaptərəkɨn yorwok mɨnə a mɨsor ahas-pən irəriə, mɨshopni əriə. Mat 21:35 Kɨni king, niemha rhai pɨk. Kɨni rher-pən kɨn mobael kafan mɨnə khavən mɨshopni narmamə yamə mɨne kɨmɨshopni kafan yorwok mɨnə. Kɨni mhasiai-pən nap ye taon kapəriə.
“Kɨni mɨni-pən tuk kafan yorwok mɨnə mə, ‘Kɨnor apnəpeinə ta ye nəvɨgɨnien kape narkurəkien. Mərɨg narmamə yame yɨmnokrən kɨn əriə, norien kapəriə rɨpəh nəmhenien mə tukhauə. Havən apa ye swatuk mɨnə mhani-pən tuk narmamə apnapɨg mɨnə fam yamə mɨne nakasəm, mə tukhauə ye nəvɨgɨnien.’
10 “Kɨni yorwok mɨnə kɨmnhavən apa ye swatuk mɨnə, mɨsofugɨn narmamə mɨ-fam yamə mɨne kɨmɨsəm əriə, yamə mɨne khahuvə mɨne yamə mɨne kɨsaha, kɨni narmamə kɨmnhakuar aikɨn kaməvɨgɨn ikɨn.
11 “Mərɨg nɨpɨg king rɨmauə məm narmamə, məm yermamə kɨrik aikɨn rɨpəh nɨvənien ye neipən kape lafet kape narkurəkien. 12 Kɨni king rɨni-pən tukun mə, ‘Yo kɨrik, nɨmɨpəh nɨvəhsi-pənien neipən kape lafet kape narkurəkien. ?Rhawor e nakuə imə?’ Mərɨg kwən a reinein nhorpɨnien nəgkiarien kafan.
13 “Kɨni king rɨni-pən tuk kafan narmamə mɨnə mə tuksərkɨs-ətərəkɨn kwermɨn mir mɨne nɨhun mir, kɨni mɨsarakikɨn-pən ye nəpɨgnəpien, ikɨn kamasək ikɨn, kaməkwəruə ikɨn.” Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28
14 Kɨni Yesu rɨrpɨn nəgkiarien mɨmə, “Ror məkneikɨn, narmamə khapsaah yame kɨmnokrən kɨn əriə, mərɨg kwatɨksɨn əmə yamə mɨne kɨmɨrpen əriə mə tukhauə imə.”
Farisi mɨnə khamə tukhavəh-si əhu Yesu tuk nəgkiarien ye nɨkarɨn kape takis
(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)
15 Kɨni Farisi mɨnə kɨmnhatərhav mamharai mhun mə tuksor Yesu rɨni nəgkiarien kɨrik yame rɨpəh nəmhenien. 16 Mɨsher-pən kɨn narmamə tɨksɨn kapəriə, mɨne nukwao kape King Herod, khauə mɨsəm Yesu. Luk 11:53-54 Mhani-pən tukun mhamə, “Yhajoun. Yakharkun mə Ik yermamə atuatuk. Nakpəh nɨgɨnien kɨn yermamə mə to rɨvi kafam nərɨgien, meinai rɨkim rapəh nəsɨkien mə yermamə kɨrik rehuə uə yermamə kɨrik reiwaiyu; mərɨg nakaməfrakɨs əmə. Kɨni nəwhagien kafam raməri-pən əmə norien yame Kughen rorkeikei. 17 Kɨni yaksorkeikei mə jakharkun nərɨgien kafam mə, ?Ratuatuk ye loa kapətawə mə tukasərok-pən takis kɨmi Sisa, yamehuə kape Rom, uə nɨkam?”
18 Mərɨg Yesu rɨrkun mə kamhani nəgkiarien e, mhamə tuksor nar has kɨrik. Kɨni mɨni-pən tuk əriə mə, “!Ah! Kapəmiə nɨniyen in rhuvə mərɨg rɨkimiə rəmkɨmɨk. ?Nakshawor e mɨsarkut mə taksapita Yo? 19 Havən-ru mharəh mane yame rəmhen tuk nərokien takis.”
Kɨni khavən, mhavəh sɨren* Nəgkiarien kape Gris rɨpəh nɨniyen “sɨren,” mərɨg ramni mə “denari.”, mhauə.
20 Kɨni raiyoh-pən əriə mə, “?Nanmɨ pa e? ?Kɨni nhag pa e?”
21 Khamə, “Nanmɨ Sisa. Kɨni mɨne nhagɨn mɨn.”
Məknekɨn Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Nəmhen. Nar kape Sisa, havəhsi-pən kɨmi Sisa. Mərɨg nar kape Kughen, havəhsi-pən kɨmi Kughen.” Rom 13:7
22 Yesu rhorpɨn məkneikɨn nəgkiarien kapəriə, kɨsərɨg, kɨsakur pɨk kɨn. Məkneikɨn kɨsəta ye Yesu mamhavən.
Sadusi mɨnə khamə tukhavəh-si əhu Yesu tuk nəgkiarien ye nɨkarɨn kape nɨmraghien rerɨn
(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)
23 Ye nɨpɨg a, Sadusi mɨnə tɨksɨn khauə mɨsəm Yesu. Sadusi mɨnə ai khamə ta mə tukmə yermamə rɨmhə to rɨpəh nɨmragh-mɨnien ye rao ye neai. Wok 23:8 24 Kɨni kɨsaiyoh pən Yesu mhamə, “Yhajoun. Moses rɨmɨrai ye Loa mɨmə, ‘Tukmə yerman rɨmhə-tan kɨn piraovɨn kafan, kɨni kapəriu kwajikovə rɨrkək, naoraih yerman ai tukraməkeikei mɨkɨr piraovɨn ai tukreimək.’(Dut 25:5-6) Ye nərɨgien a, iriu kɨrɨrkun nɨrəraptərəkɨnien nhag piauni yame rɨmhə. 25 Tukmə narmamə seven, iriə piauriə mɨnə. Nɨmrɨn nupan ror mared, kɨni mɨpəh nɨrəhyen kafan kɨrik kwajikovə, mɨmhə. Kɨni yame rɨkwasɨg kɨn rɨkɨr pian a. 26 Kɨni mɨmhə, mɨpəh nɨvəhyen tɨni. Kɨni naorahini yame ror kɨsisər kɨn ror əmə mɨn nar kɨrikianə kɨn, meriaji iriə fam a seven kɨmnhakɨr piraovɨn a, kɨni mhamhə fam, mhapəh nɨseiməkien. 27 Kɨni en piraovɨn ai rɨmhə mɨn. 28 Kɨni ye nɨpɨg kape narmamə tukhamragh mɨn iran, iriə ai seven iriə piauriə mɨnə, ?piraovɨn ai tukror piraovɨn kɨn kape pa nhagɨn?”
29 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Nakamhani-əro kɨn en meinai tukmə ror nakseinein nəgkiarien ye Nəkwəkwə kape Kughen, mɨseinein mɨn nɨrkunien kape Kughen. 30 Tukmə narmamə yamə mɨne khamhə mamragh mɨn to khapəh nɨsorien mared. Norien kape mared rɨmnor infamien, rəmhen kɨn narəyen kape agelo mɨnə apa rao ye neai. 31 Kɨni ye nɨkarɨn kape nɨmragh-mɨnien, tukmə ror nakhapəh nɨsəvheikɨnien nəgkiarien yame Kughen rɨmɨni mɨmə, 32 ‘Yo Yo Kughen yame Ebraham, Aesak mɨne Jakob karhəgnəgɨn hanə Yo.’(Eks 3:2,6) !Kɨtawə kharkun mə irisɨr kɨrharə iriə Kughen meinai nar apnapɨg kwərhɨmhə ta tu mɨrhəkupən Moses, mərɨg Kughen ramni mə karhəgnəgɨn hanə In. !Kɨni pa rɨmə narmamə mhə mɨnə kasəgnəgɨn Kughen, mərɨg narmamə yamə mɨne kamhamragh!” Sadusi mɨnə kɨmnhani nəfrakɨsien ye Ol Testamen, mərɨg kɨmnhapəh nhaniyen nəfrakɨsien mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə tukhamragh mɨn. Mərɨg Yesu ramhajoun əriə mə Ol Testamen ramni mə Ebraham, Aesak mɨne Jekob kwərhamragh mɨn ye rao ye neai, ramhajoun-pən mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə tukhamragh mɨn.
33 Nɨpɨg narmamə mɨnə a kɨmɨsərɨg nəgkiarien kafan, kɨsakur pɨk kɨn nhajounien kafan.
Naha loa in rehuə pɨk
(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)
34 Farisi mɨnə kɨmɨsəm mə Yesu rɨmɨvəhsi-əhu Sadusi mɨnə ye kafan nəgkiarien, khauə kɨrikianə mharai mhun mə tuksaiyoh-pən Yesu kɨn naiyohyen əutən kɨrik. 35 Kɨni iriə kɨrik, yame in yhajoun kape loa rɨni-pən nəgkiarien kɨrik kɨmi Yesu mə tukrəm-ru mə Yesu tukror nar kɨrik yame rɨpəh nəmhenien. Kɨni mɨmə, 36 “Yhajoun. ?Naha loa in rehuə pɨk rapita tɨksɨn, kɨni mɨhuvə pɨk tuk nəri-pənien?”
37 Kɨni Yesu rɨmə, “Loa yame rehuə pɨk rapita tɨksɨn in e ramni məknekɨn, ‘Taksəkeikei mɨsorkeikei pɨk Kughen ai In Yermaru kapəmiə ye rɨkimiə fam, mɨne ye narəyen fam kapəmiə, mɨne ye nərɨgien fam kapəmiə.’(Dut 6:4-5) 38 In e loa yame rəkupən kɨni in yerpɨrɨg. 39 Loa yame ror kɨraru kɨn, ipakə əmə kwəm nəmhen. In e ramni mə ‘Taksorkeikei narmamə yamə mɨne kasarə ipakə tuk əmiə mɨsor huvə pən tuk əriə, rəmhen kɨn yame kɨmiə naksorkeikei atuk əmiə.’(Lev 19:18) 40 Loa mir e kawəpkəfugɨn nəgkiarien fam yame loa mɨne profet kamhani.” Rom 13:10; Gal 5:14
Yesu rɨmɨvəh-si əhu Farisi mɨnə kɨn naiyohyen əutən kafan
(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)
41 Kɨni nɨpɨg Farisi mɨnə kɨmɨsofugɨn əriə mɨnə, Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, 42 “?Rhawor ye nərɨgien kapəmiə ye Kristo? ?Nakhamə In mɨkɨp pa?”
Kɨni khamə, “In mɨkɨp King Deved.” Jon 7:42
43 Kɨni rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “?Tukmə ror məkneikɨn, rhawor e Nanmɨn Imərhakə rɨmɨvəhsi-pən nɨrkunien kɨmi Deved mə tukrokrən kɨn Kristo mə ‘Yermaru’? Yakamaiyoh məkneikɨn meinai Deved rɨmə,
44 “ ‘Kughen Yermaru rɨmɨni-pən tuk Yermaru kafak mɨmə,
“Ǝkwətə ye kwermɨk matuk
Meriaji nɨpɨg jakor ik takehuə ye tɨkmɨr kafam mɨnə.” ’(Sam 110:1)
45 ?Tukmə Deved rɨmnokrən kɨn Kristo mə ‘Yermaru,’ rhawor e kamni kɨmə Kristo in mɨkɨp King Deved?”
46 Kɨni yermamə kɨrik rɨrkək yame to rhorpɨn nəgkiarien kape Yesu. Kɨni rɨrikakun ye nɨpɨg a mamvən, kɨmnhagɨn kɨn naiyoh-mɨn-ien kɨn nəgkiarien skai kɨrik kɨmin.

22:6: Mat 21:35

22:13: Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28

22:16: Luk 11:53-54

*22:19: Nəgkiarien kape Gris rɨpəh nɨniyen “sɨren,” mərɨg ramni mə “denari.”

22:21: Rom 13:7

22:23: Wok 23:8

22:32: Sadusi mɨnə kɨmnhani nəfrakɨsien ye Ol Testamen, mərɨg kɨmnhapəh nhaniyen nəfrakɨsien mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə tukhamragh mɨn. Mərɨg Yesu ramhajoun əriə mə Ol Testamen ramni mə Ebraham, Aesak mɨne Jekob kwərhamragh mɨn ye rao ye neai, ramhajoun-pən mə narmamə yamə mɨne kwənhamhə tukhamragh mɨn.

22:40: Rom 13:10; Gal 5:14

22:42: Jon 7:42