7
Yesu rɨmnəgkiar kɨmi naorahini mɨnə
Kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə a, Yesu rɨpəh norkeikeiyen mə tukrɨvən yerkwanu mɨnə ye Judia tuk norien kafan wok, meinai nəmehuə kape nəmə Isrel apaikɨn kamharai mhun apsapɨs tukun mə tukshopni. Kɨni rɨrerɨg mɨn mɨvən ye provins Galili. Mərɨg nɨpɨg ruauə ipakə tuk norien lafet kɨrik kape nəmə Isrel, kamni kɨmə “lafet kape nɨvəhsi-haktəyen nimə tapolen mɨnə.” Kɨni naorahi Yesu mɨnə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Rhuvə mə taktərhav eikɨn e mamvən apa Judia, pəh narmamə kafam mɨnə apaikɨn tuksəm nɨmtətien yamə mɨne Ik nakamor. Yuvən apaikɨn meinai yermamə yame rorkeikei mə narmamə tukharkun In, to rɨpəh nerkwaigien kɨn kafan wok. Mərɨg tukmə nakɨrkun norien nɨmtətien mɨnə, yuvən, mor əpu Ik ye nɨmrɨ narmamə khapsaah ye nɨpɨg kape lafet, pəh narmamə ye tanɨmtanə tuksəm.” Kasəgkiar məknakɨn meinai nar apnapɨg mə iriə naorahini atuatuk mɨnə, mərɨg khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran. Sam 69:8; Mak 3:21
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Rɨpəh hanə norien nɨpɨg kafak. Mərɨg kɨmiə nakharkun nɨsorien nar ye nɨpɨg apnapɨg əmə. Mat 26:18; Jon 2:4; 7:30 Narmamə kape tokrei tanə e, iriə to khapəh nɨsəməkien əmiə. Mərɨg iriə tukasəkeikei masəməkɨn Yo, meinai Yo yakamni-ərhav mə kapəriə norien rɨpəh natuatukien. Jon 3:19-20; 15:18-21 Kɨmiə havən ye lafet, mərɨg Yo to yakpəh nɨvənien, meinai rɨpəh hanə norien nɨpɨg kafak.” Jon 7:6 Raməgkiar məknakɨn kɨni In maməmɨr əmə apa Galili.
Yesu ramvən ye lafet e kamni kɨmə “Nɨvəhsi-haktəyen nimə tapolen mɨnə”
10 Kɨni naorahi Yesu mɨnə kɨmɨsəkupən mhavən ye lafet a, kwasɨg ikɨn, Yesu rɨpivən. Mərɨg In rɨmnaiyu apɨsapɨs əmə, mə narmamə tukhapəh nɨsəmien. 11 Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel khapsaah kɨmnhavən ye lafet a masarhakɨn In, mɨsaiyoh apnapɨg əmə narmamə mhamə, “?Kwən e in pukaa?”
12 Ikɨn a, narmamə khapsaah kɨsəsiwən-əsiwən mamhani In. Tɨksɨn khamə, “In yemə huvə kɨrik;” mərɨg tɨksɨn khamə, “Nɨkam. In rameikuə ye narmamə.” 13 Mərɨg iriə khapəh nɨsəvsao-ərhavyen kɨn Yesu, meinai kamhagɨn mə ta mə nəmehuə kape nəmə Isrel kɨsərɨg nəgkiarien yame kamhani. Jon 9:22; 12:42-43; 19:38; 20:19
14 Lafet a ramvən hanə, Yesu rɨmavən apa ye Nimə Ehuə kape Kughen, maməvhag kɨmi narmamə. 15 Nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmɨsərɨg nəgkiarien kafan, kɨsakur, mhamə, “?Kwən e rɨmnhawor mɨrkun narɨmnar mɨnə e ye Nəkwəkwə kape Kughen? Yemehuə kɨrik kapətawə rɨmɨpəh nhajounien In.”
16 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Nəgkiarien yame yakamhajoun narmamə kɨn, pəh nien mə kafak. Ramsɨ-pən tuk Tatə Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo. 17 Narmamə yamə mɨne nətərɨgien kapəriə ramskai mə tuksor narɨmnar yame Kughen rorkeikei, tukharkun mə nəgkiarien kafak ramsɨ-pən tuk Kughen; pəh nien mə kafak atuk əmə. 18 Narmamə yamə mɨne kasəgkiar atuk əmə ye kapəriə nehuəyen, iriə kasor əmə mə narmamə tukhavəh-si haktə əriə. Mərɨg Yo yakorkeikei mə narmamə tukhavəh-si haktə nhag yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo. Yo yermamə kape nɨniyen nəfrakɨsien. To yakəpəh neikuəyen. Jon 5:41; 8:50,54
19 “Moses rɨmɨvəhsi-pre loa kɨmi əmiə, mərɨg yermamə kɨrik rɨkək irəmiə raməri-pən fam loa mɨnə e. ?Rhawor e kɨmiə naksarkut mə takshopni Yo?”
20 Kɨni narmamə khapsaah kɨmnhani-pən tukun mhamə, “!Man! ?Tukmə ror nanmɨn has ramərer-pən iram uə, mamor Ik nakamni nəgkiarien ətəwao uə? ?Pa e rɨmə tukrhopni Ik?”
21 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yo yɨmnor nɨmtətien kɨrikianə əmə ye Sabat, nɨmɨsəm, niemhaa ramhai əmiə fam tukun. Jon 7:23; Jon 5:2-9 22 Mərɨg kɨmiə mɨn nakasor wok ye Sabat, mamhavəh nao kɨmi kwajikovə mɨnə, raməri-pən loa kape Moses. (Mərɨg nəfrakɨsien mə pəh nien mə Moses rɨmɨrikakun norien kape nɨvəhyen nao kɨmi narmamə, mərɨg kaha mɨnə apa kupan kɨmnharikakun). Jen 17:9-14; 21:4; Lev 12:3 23 ?Mərɨg tukmə nakharkun nɨvəhyen nao kɨmi kwajikovə mɨnə ye Sabat, rəri-pən loa kape Moses, rhawor e niemha ramhai əmiə nɨpɨg yakamor huvə nɨprai yermamə kɨrik ye Sabat? Jon 5:2-9; Mak 3:5; Luk 13:12-14; Luk 14:4-6 24 Takhapəh nɨsəkirien wok yame yakamor ye nərɨgien əmə kapəmiə, mərɨg taksəkir kafak wok ye nərɨgien yame ratuatuk.” Aes 11:1-3; Jon 8:15
Narmamə kasəgkiar ye Kristo
25 Kɨni ye nɨpɨg a, nəmə Jerusalem kɨmɨsaiyoh əriə mɨnə mhamə, “?Rhawor? ?Kwən e In e nəmehuə mɨnə kapətawə khamə tukshopni In uə? 26 Mərɨg səm-ru. In ramni-ərhav nəgkiarien ye nɨmrɨ narmamə, mərɨg nəmehuə mɨnə khapəh nhani-pənien nar kɨrik tukun. ?Tukmə ror nəmehuə mɨnə kwənharkun ta mə In Kristo, uə? 27 Mərɨg kɨtawə kharkun rukwanu kwən e rɨmasɨ-pən ikɨn. Mərɨg nɨpɨg Kristo tukramuə, narmamə tukseinein mə rɨsɨpkaa.”
28 Ye nɨpɨg a, Yesu rɨnamərer ye Nimə Ehuə kape Kughen maməvhag kɨmi narmamə, kɨni mamokr-apomh mɨmə, “Kɨmiə nakharkun Yo, mharkun ikɨn yɨmasɨ-pən ikɨn. Mərɨg nəfrakɨsien mə pəh nien mə yɨmauə atuk əmə ye nərɨgien kafak. Mərɨg Kughen rɨmnher-pə kɨn Yo. Kɨni Kughen In nəfrakɨsien. Kɨmiə nakseinein In, 29 mərɨg Yo yakɨrkun In, meinai yɨmasɨ-pən iran. Kɨni In rɨmnher-pə kɨn Yo.” Mat 11:27
30 Yesu raməgkiar məknakɨn, khamə tukharaptərəkɨn In. Mərɨg yermamə kɨrik rɨkək yame tukraptərəkɨn In, meinai rɨpəh hanə norien nɨpɨg kafan. Mat 26:18
31 Mərɨg narmamə khapsaah kɨmnhani nəfrakɨsien iran mhamə, “Tukmə ror Yesu in Kristo yame Kughen rɨmɨrpen mə tukrher-pə kɨn, meinai kɨmɨni mə nɨpɨg Kristo tukramuə, tukror nɨmtətien khapsaah. Kɨni yermamə rɨkək yame rɨrkun norien nɨmtətien rɨpsaah rapita In.” Jon 2:23; 4:48
Mobael yamə mɨne kasarha tuk Nimə Ehuə kape Kughen kɨmnhauə mə tukharaptərəkɨn Yesu
32 Kɨni Farisi mɨnə kɨmɨsərɨg narmamə khapsaah kɨsəsiwən-əsiwən masəvsao kɨn Yesu. Kɨni Farisi mɨnə mɨne jif pris mɨnə kɨmɨsher-pən kɨn mobael yamə mɨne kasarha tuk Nimə Ehuə kape Kughen mə tukharaptərəkɨn Yesu. Jon 7:45-48 33 Kɨni Yesu rɨmə, “Yo jakamarə kɨtawə-mkɨmiə kape nɨpɨg kwakwə əmə. Kwasɨg ikɨn, jakrerɨg-pən mɨn tuk Yermamə yame rɨmnher-pə kɨn Yo. 34 Ye nɨpɨg a in a, taksarha-kɨn Yo mərɨg to nakhapəh nɨsəmien Yo; meinai ikɨn yakamvən ikɨn, kɨmiə to nakhapəh nhavənien ikɨn.”
35 Kɨni nəmə Isrel kɨmɨsaiyoh əriə mɨnə mhamə, “?In rɨmə tukrɨvən hiə, mə to kɨtawə khapəh nɨsəmien In? ?Rɨmə tukrɨvən məm kwənərəus kape nəmə Isrel yamə mɨne kɨsarə iriə nəmə Gris apa tanə pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, mamhajoun mɨn nəmə Gris uə? 36 In rɨmɨni mə ye nɨpɨg a, kɨtawə tuksarha-kɨn In, mhapəh nɨsəmien In, meinai kwənmhan yame In tukrɨvən ikɨn, to kɨtawə khapəh nhavənien ikɨn. ?Nəgkiarien e, nɨpran ramni mə naha?”
Nu yame ravəhsi-pə nɨmraghien rerɨn
37 Lafet natukror infamien, kamor nəvɨgɨnien yame in rehuə rapita nəvɨgɨnien tɨksɨn kape lafet. Kɨni ye nɨpɨg a, Yesu rɨmnərer ye nɨmrɨ narmamə mamokrən apomh mɨmə, “Yermamə yame rɨnəkwakwə, pəh in ruə tuk Yo, mɨnɨm nu. Aes 55:1; Jon 4:13-14; 6:35; Rev 22:17 38 Meinai Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“ ‘Yermamə yame rhatətə irak, rəmhen kɨn nɨmrɨ nu yame ravəhsi-pən nɨmraghien ramkwor-kwor mhaktə mokrig yerkin mamaiyu.’(Aes 44:3) Jer 2:13; 55:1; 58:11; Sek 14:8-9; Jon 4:10-14; 6:35; Rev 7:17
39 Yesu ramni nuhpɨkɨnien a, maməgkiar ye Nanmɨn kape Kughen yame kwasɨg ikɨn tukrɨpivəhsi-pən kɨmi narmamə yamə mɨne kashatətə iran. Mərɨg ye nɨpɨg a, Nanmɨn kape Kughen rɨpəh hanə nuəyen tuk narmamə, meinai Yesu rɨpəh hanə nɨvənien ye nɨkakien kafan ye rao ye neai. Jon 1:33; 12:23; 13:31,32; Wok 2:17,33
Narmamə kɨmɨsəwhai kwhen kapəriə tuk Yesu
40 Yesu raməgkiar məknakɨn, narmamə kɨmɨsərɨg, kɨni tɨksɨn kamhani mhamə, “Kwən e in profet kape Kughen yame profet mɨnə kɨmnhani mə tukruə.”* Ǝm-ru Dut 18:15. Moses rɨmɨni mə profet kɨrik mɨn tukruə rəmhen kɨn in.
41 Kɨni tɨksɨn khamə, “Kwən e in Kristo.”
Mərɨg tɨksɨn khamə, “Nɨkam. ?Nakhamə ta mə Kristo tukrɨsɨ-pən apa Galili uə? 42 Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə Kristo tukraməkeikei mɨsɨ-pən ye kwənərəus kape King Deved, ye taon e Betlehem, imei Deved kupan.” 2 Saml 7:16; Sam 89:3-4; Maeka 5:2; Jer 23:5; Mat 2:1,22-23; Luk 2:4-7 43 Ror məkneikɨn, narmamə kɨmɨsəwhai kwhen kapəriə tuk Yesu. 44 Tɨksɨn khamə tukharaptərəkɨn In; mərɨg yermamə kɨrik rɨkək yame tukrɨraptərəkɨn In.
Nəmehuə mɨnə kape nəmə Isrel khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Yesu
45 Kɨni mobael mɨnə kɨmnhavən mɨsəm jif pris mɨnə mɨne Farisi mɨnə. Kɨni nəmehuə mɨnə a kɨmɨsaiyoh mobael mɨnə mhamə, “?Rhawor e nɨmnhapəh nharaptərəkɨnien Yesu mhakɨr mhauə?”
46 Kɨni mobael mɨnə khani-pən tuk əriə mhamə, “Yɨmnhapəh nharaptərəkɨnien In meinai yermamə kɨrik rɨpəh hanə nhajounien rəmhen kɨn In.”
47 Kɨni Farisi mɨnə kɨmnhani-pən tuk əriə mhamə, “?Rhawor? ?In rɨmɨvi əmiə kɨn nekuəyen kafan uə? 48 ?Kapətawə kɨrik yemehuə rɨkək mɨne Farisi kɨrik yame ramni nəfrakɨsien iran. 49 Narmamə apnapɨg əmə yamə mɨne kaseinein əgkap loa kape Moses kamhani nəfrakɨsien iran. Pəh iriə tukasarə ye narpɨnien kɨrik.”
50 Kɨni Nikodimas e, in Farisi kɨrik. Kɨni in a iriə min. Kwən a, apa kupan rɨmavən maməgkiar kɨmi Yesu. Kɨni rarar mɨni-pən tuk əriə mɨmə, Jon 3:1 51 “?Rhawor? Loa kapətawə ramni mə kwasɨg ikɨn tukhani-əhrav narpɨnien kape yermamə kɨrik, tukasəkeikei mɨsəkupan mhavən, mɨsətərɨg kɨn nəgkiarien kafan, mɨsəm atuatuk naha nhagɨn yame rɨmnor.”
52 Kɨni khani-pən tukun mhamə, “?Rhawor? ?Ik mɨn ik yemə Galili, uə? Yuvən-ru məvheikɨn Nəkwəkwə kape Kughen, məm atuatuk mə profet a kape Kughen to rɨpəh nɨsɨ-pənien ye Galili.”
53 Kɨni narmamə kɨmnharerɨg-pən yerkwanu mɨnə kapəriə. Nəgkiarien ye Jon 7:53-8:11 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Jon rɨmɨrai əfrakɨs, uə yermamə kɨrik rɨmnəsɨk-əpnis-pən ye nəgkiarien kape Jon.

7:5: Sam 69:8; Mak 3:21

7:6: Mat 26:18; Jon 2:4; 7:30

7:7: Jon 3:19-20; 15:18-21

7:8: Jon 7:6

7:13: Jon 9:22; 12:42-43; 19:38; 20:19

7:18: Jon 5:41; 8:50,54

7:21: Jon 7:23; Jon 5:2-9

7:22: Jen 17:9-14; 21:4; Lev 12:3

7:23: Jon 5:2-9; Mak 3:5; Luk 13:12-14; Luk 14:4-6

7:24: Aes 11:1-3; Jon 8:15

7:29: Mat 11:27

7:30: Mat 26:18

7:31: Jon 2:23; 4:48

7:32: Jon 7:45-48

7:37: Aes 55:1; Jon 4:13-14; 6:35; Rev 22:17

7:38: Jer 2:13; 55:1; 58:11; Sek 14:8-9; Jon 4:10-14; 6:35; Rev 7:17

7:39: Jon 1:33; 12:23; 13:31,32; Wok 2:17,33

*7:40: Ǝm-ru Dut 18:15. Moses rɨmɨni mə profet kɨrik mɨn tukruə rəmhen kɨn in.

7:42: 2 Saml 7:16; Sam 89:3-4; Maeka 5:2; Jer 23:5; Mat 2:1,22-23; Luk 2:4-7

7:50: Jon 3:1

7:53: Nəgkiarien ye Jon 7:53-8:11 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Jon rɨmɨrai əfrakɨs, uə yermamə kɨrik rɨmnəsɨk-əpnis-pən ye nəgkiarien kape Jon.