20
Yesu ramragh mɨn
(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)
Ye Sande, yenpɨg-enpɨg əgkap, rampɨgpɨg hanə, Meri e pian Magdala rɨmavən ye nəpag kapier, kɨn məm mə kapier ehuə yame kɨmukrai əswasɨg-pən nɨpəg kapier kɨn, kɨnəsok ta kɨn. Luk 8:2; Jon 19:25 Məkneikɨn, raiyu, mɨrerɨg mɨvən tuk Saemon Pita mɨne yermamə mɨn kɨrik kape Yesu, yame Yesu rorkeikei pɨk in. Kɨni mɨni-pən tuk əriu mɨmə, “Yermamə kɨrik ruɨrəhsi-ərhav nɨprai Yesu Yermaru ye nɨpəg kapier. Kɨni yakeinein mə rɨmnərəhu hiə nɨpran.”
Kɨni Pita mɨne yermamə kɨrik mɨn kape Yesu, kɨmɨratərhav mɨravən mə tukwəm nəpag kapier. Kɨmɨwaiyu pɨk mɨravən, mərɨg kwərə mir a kɨrik rɨmnaiyu məkupan mapitan kɨn Pita, mɨvən ye nəpag kapier. Kɨni mamrəmɨr, mɨvaag-pən imə, məm neipən huvə mɨnə e kamni kɨmə ‘linen,’ yame kɨmuvrɨg Yesu kɨn kəkupən ramswiin. Mərɨg rɨpəh nɨvənien imə.
Kɨni Saemon Pita rarə muə mɨn, kɨni mauru-pən apa ye nɨpəg kapier, məm neipən mɨnə a ramswiin. Kɨni məm mɨn neipən yame kɨmuvrɨg kapən kapə Yesu kɨn kupan. Neipən a, rɨpəh nəmɨr-pənien tuk neipən tɨksɨn yame kɨmuvrɨg Yesu kɨn; mərɨg kɨmnarpəvɨn-arpəvɨn huvə, kukrai-pən ikɨ-pɨsɨn. Kɨni ai yermamə kape Yesu yame rɨmnaiyu məkupan ye Pita, in mɨn rɨmnauru-pən ye nɨpəg kapier, məm narɨmnar mɨnə a, mamni nəfrakɨsien mə Yesu rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen. (Ye nɨpɨg a, iriu kɨrapəh nɨrarkun-hanə-yen nɨprai nəgkiarien ye Nəkwəkwə kape Kughen yame ramni mə Yesu tukraməkeikei mamragh mɨn ye nɨmhəyen).* Profesi e raməmɨr ye Ol Sam 16:10 mɨne Aes 53:11. Luk 24:25-27,46; Jon 2:22; Wok 2:24-28
Meri e pian Magdala rɨmnəkupan məm Yesu
(Mak 16:9-11)
10 Kɨni yermamə mir e kape Yesu kɨmɨrarerɨg mɨravən iməriu ikɨn, 11 mərɨg Meri in rɨmnərer ipakə tuk nɨpəg kapier mamasək. Mamasək əmə məkneikɨn, məmrəmɨr, mɨvaag-pən ye nəpag kapier, 12 məm agelo mir kɨraru apa imə. Neipən kapəriu rhawən pɨk. Iriu kaokwətə aikɨn kɨmnərəhu-pən nɨprai Yesu ikɨn. Kɨrik ramkwətə-pən a kɨmɨrəhu kapən kapə rɨvən pən ikɨn; kɨni kɨrik ramkwətə-pən a kɨmnərəhu nɨhun rɨvən pən ikɨn.
13 Kɨni iriu kwaiyoh Meri mɨrəmə, “Pian əpə. ?Nakamasək tuk naha?” Kɨni in rɨni-pən tuk əriu mɨmə, “Kwərəhsi-ta nɨprai Yermaru kafak, kɨni yakneinein mə kɨmɨrəhu-pən hiə.”
14 Ruɨni-ta nəgkiarien a, marar, marha-pən məm Yesu ramərer aikɨn. Mərɨg in rɨpəh nɨrkunien mə Yesu. 15 Kɨni Yesu raiyoh in mɨmə, “Pian əpə. ?Nakamasək tuk naha? ?Nakamarha-kɨn pa?”
Mərɨg Meri, rɨkin raməsɨk mə ta mə yəsim kɨrik, rɨni-pən tukun mɨmə, “Yemehuə. Tukmə ik nɨmɨrəh nɨpran, mərəhu ikɨn pukaa, hajoun kɨn yo pəh yakvən mɨrəh.”
16 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Meri.” Məkneikɨn Meri rarha-pən, məm, mokrən apomh mɨmə, “Raboni.” (Ye nəgkiarien kape nəmə Isrel, nɨpran rɨmə, “Yhajoun kafak”).
17 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Takpəh nɨrapien Yo, meinai yakpəh hanə nɨvənien tuk kafak Tatə Kughen. Mərɨg ik, yuvən, məm naorahik mɨnə mɨni-əsahpən tuk əriə mə Yo yaknamrerɨg-pən apa ye rao ye neai tuk kafak Tatə, kɨni In mɨn kapəmiə Tatə. In Kughen kafak, kɨni In mɨn kapəmiə Kughen.”
18 Kɨni Meri pian Magdala rɨmavən məm narmamə kape Yesu mɨnə, mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “!Nəmə mɨnə əpə! Yɨmnəm Yermaru.” Kɨni məvsao kɨn naha nhagɨn yame Yesu rɨmɨni-pən tukun.
Narmamə kape Yesu mɨnə kɨmɨsəm In
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)
19 Ye Sande, yenaiyu, narmamə kape Yesu mɨnə kɨmɨsofugɨn əriə mɨnə apa ye nimə kɨrik, kɨni mɨsətapɨg tɨm tɨm, meinai kɨmnhagɨn kɨn nəmehuə mɨnə kape nəmə Isrel. Məkneikɨn, Yesu rɨmauə mərer ye kwerkwan irəriə, kɨni mɨni-pən tuk əriə mə, “Nəmərinuyen tukramarə tuk əmiə.” Jon 20:21,26; Jon 14:27; 16:33 20 Kɨni mhajoun kwermɨn kɨn əriə, mɨne nɨkarɨn. Kɨmɨsəm Yesu Yermaru, rɨkiriə ragien pɨk. Jon 16:19-22
21 Kɨni Yesu rɨni-pən mɨn tuk əriə mə, “Nəmərinuyen tukramarə tuk əmiə. Kafak Tata rɨmnher-pə kɨn Yo, kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Yo yakamher-ərhav kɨn əmiə mə takhatərav mhavən ikɨn mɨnə ye tanɨmtanə.” Mat 28:19; Jon 3:17; 17:18; 20:19,26 22 Rɨmɨni ta nəgkiarien e, mher əpu əriə, mɨmə, “Havəh Nanmɨn kape Kughen. Esik 37:9; Jon 7:39; Wok 2:38; 8:15-17; 19:2; Gal 3:2 23 Tukmə nakharɨsɨn narmamə tuk təvhagə has kapəriə, Kughen mɨn tukrɨvəh-si ta narpɨnien kapəriə. Kɨni tukmə nakhapəh nharɨsɨnien narmamə tuk təvhagə has kapəriə, Kughen tukrɨpəh nɨvəhsi-tayen narpɨnien kapəriə.” Mat 16:19; 18:18
Tomas rɨmnəm Yesu kɨn nɨmrɨn
24 Kɨni yermamə kɨrik ye narmamə twelef kape Yesu, nhagɨn e Tomas. Kamokrən kɨn in kɨmə Didimas. In rɨmɨrkək yenɨpɨg Yesu rɨmatərhav-pə tuk əriə. 25 Kɨni in mɨnə tɨksɨn kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Eh. Yɨmɨsəm Yesu Yermaru.”
Mərɨg Tomas rɨni-pən tuk əriə mə, “Tukmə yakəm tamhek nil kɨn nɨmrɨk mɨrap, kɨni mɨrap tamhek kwenhao ye nɨkarɨn, mɨpini nəfrakɨsien iran. Mərɨg tukmə yakpəh nəmien, to yakpəh nɨniyen nəfrakɨsien iran.” Mak 16:11
26 Kɨni nəhuakien kɨrikianə ruə mɨvən, narmamə kape Yesu mɨnə kɨmnasəkwətə kwis iriə Tomas ye nəkwai nimə kɨrik. Mɨsətapɨg tɨm tɨm pawk, mərɨg Yesu rɨtərhav-pə mərer ye kwerkwan irəriə mɨmə, “Nəmərinuyen tukramarə tuk əmiə.” Jon 14:27; 20:19,21 27 Kɨni mɨni-pən tuk Tomas mɨmə, “Yuə mɨrap tamhek nil ye kwermɨk. Mɨrap tamhek kwenhao ye nɨkarɨk kɨn kwermɨm. Ni əmə nəfrakɨsien irak. Nərɨgien kafam tukrɨpəh norien kɨraru.” Luk 24:40
28 Kɨni Tomas rɨni-pən tukun mə, “Ik kafak Yermaru, mɨne Ik kafak Kughen.” Rev 4:11
29 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Ik nɨmɨni nəfrakɨsien irak meinai ik nɨmnəm Yo. Mərɨg yamə mɨne khapəh nɨsəmien Yo, mamhani nəfrakɨsien irak, iriə tukasarə ye nɨhuvəyen əfrakɨs.” Jon 3:15; 1 Pita 1:8-9
Kɨmɨrai nəkwəkwə e kɨmə narmamə tukshatətə əfrakɨs ye Yesu
30 Yesu rɨmnor nɨmtətien mɨnə rɨpsaah ye nɨmrɨ kafan narmamə, yame kɨmnəpəh nɨraiyen ye nəkwəkwə e. Jon 21:25 31 Mərɨg kɨmɨrai narɨmnar ye nəkwəkwə e mə kɨmiə takhani nəfrakɨsien mə Yesu in Kristo, mɨne in Ji Kughen. Kɨmɨrai nəkwəkwə e mə kɨmiə takhani nəfrakɨsien iran, mamhavəh nɨmraghien rerɨn. Jon 3:15; 19:35

20:1: Luk 8:2; Jon 19:25

*20:9: Profesi e raməmɨr ye Ol Sam 16:10 mɨne Aes 53:11.

20:9: Luk 24:25-27,46; Jon 2:22; Wok 2:24-28

20:19: Jon 20:21,26; Jon 14:27; 16:33

20:20: Jon 16:19-22

20:21: Mat 28:19; Jon 3:17; 17:18; 20:19,26

20:22: Esik 37:9; Jon 7:39; Wok 2:38; 8:15-17; 19:2; Gal 3:2

20:23: Mat 16:19; 18:18

20:25: Mak 16:11

20:26: Jon 14:27; 20:19,21

20:27: Luk 24:40

20:28: Rev 4:11

20:29: Jon 3:15; 1 Pita 1:8-9

20:30: Jon 21:25

20:31: Jon 3:15; 19:35