21
Yesu rɨmnor nɨmtətien kɨrik, kafan narmamə mɨnə khavi kəmam rɨpsaah
Kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə e, Yesu rɨtərhav-pə mɨn tuk kafan narmamə mɨnə apa ye nɨkar-kar tahik apa Lugun Galili.* Lugun Galili, nhag pɨsɨn kɨrik e Lugun Tiberias. Kɨni mamor əpu In. Jon 21:14; Jon 20:19,26 Ye nɨpɨg a, narmamə mɨnə kape Yesu kɨmnasəriwək kɨrikianə. Saemon Pita, mɨne Tomas e kamokrən kɨn kɨmə Didimas, mɨne Nataniel e yemə Galili, rukwanu kafan kamni kɨmə Kena, mɨne ji Sebedi mir, mɨne yermamə mir kɨraru mɨn kape Yesu. Saemon Pita rɨni-pən tuk əriə mə, “Yo yakamvən jakaruk kɨn net.”
Kɨni khamə, “Inta. Pəh kɨtawə khavən.” Kɨni iriə fam kɨmɨsəsok pirə ye bot kɨrik. Mɨsaruk kɨn net a mɨseriaji reraan. Mərɨg khapəh nhaviyen kəmam kɨrik. Luk 5:5
Kɨni rɨnamraan, Yesu ruə mamərer i-fiak; mərɨg kafan narmamə mɨnə khapəh nharkunien mə Yesu. Luk 24:16; Jon 20:14
Kɨni In raiyoh əriə mə, “Ah. ?Nakhavi kəmam kɨrik, uə?”
Mərɨg iriə khamə, “Nɨkam. Kəmam rɨkək.”
Kɨni In rɨni-pən mɨn tuk əriə mɨmə, “Intə. Sarko-pən ru kɨn net e ye matuk, mhavi kəmam tɨksɨn.” Məkneikɨn, kɨsarko-pən kɨn net, mhapɨk kəmam rɨpsaah, rɨpsaah, to khapəh nhavi-haktəyen net. Luk 5:4-7
Kɨni yermamə yame Yesu rorkeikei pɨk in, rɨni-pən tuk Pita mɨmə, “Eh. Yermamə e in en, Yesu Yermaru.” Pita rərɨg nəgkiarien a, mətəut aihuaa əmə, (meinai ye nɨpɨg a rɨmnamaiyu kopiə kopiə) meiwaiyu ye bot, meiai məsok fiak. Kɨni narmamə kape Yesu mɨnə kɨmnhavi fiak bot, mɨsəukəkin fiak net yame rukwar kɨn kəmam, meinai bot ramərer ipakə əmə tuk nɨməkrəkɨr, rəmhen kɨn wan handred meta. Nəkgiarien kape Gris ramni “kiubit tu handred,” rəmhen kɨn wan handred meta. Kɨni mɨsəsok fiak mɨsəm kher nap, kɨni kwənəmtarhe nap ramuək. Kɨni mɨsəm kɨmnəpir kəmam kɨrik. Kɨni bred mɨn apaikɨn.
10 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Hapɨk kəmam tɨksɨn yamə mɨne nɨmnhavi, mhapɨk mhauə.”
11 Kɨni Saemon Pita rɨmavən ye bot, kɨni məukəkin net məsok fiak. Net a rukwar kɨn kəmam ehuə mɨnə, iriə m-fam wan handred fifti tri. Net a rukwar pawk kɨn kəmam, mərɨg rɨmɨpəh neikus-eikusien. 12 Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Hauə, pəh kɨsəvɨgɨn kwis.”
Kɨni iriə kɨrik rɨkin rɨpəh nəsɨkien mə tukraiyoh In mə, “?Ik pa?” meinai iriə m-fam kwənharkun ta mə In Yesu Yermaru. 13 Kɨni Yesu rɨmɨvəh bred mɨvəh-si-pən kɨmi əriə, mɨvəh-si pən mɨn kəmam.
14 Nɨpɨg Yesu rɨmamhə mamragh mɨn, kɨni in a nɨpɨg yame ror kɨsisər kɨn yame In rɨmatərhav-pə tuk kafan narmamə mɨnə. Jon 20:1,19,26
Yesu rɨmɨvəhsi-haktə nərɨgien kape Pita, meinai in apa kupan, rɨmɨni m-kɨsisər mə reinein Yesu
15 Kɨmɨsəvɨgɨn ta, kɨni Yesu raiyoh Saemon Pita mɨmə, “Saemon, ji Jon. ?Norkeikeiyen kafam tuk Yo rapita norkeikeiyen kape narmamə mɨnə tɨksɨn, uə?” Mat 26:33-35; Jon 13:37-38
Kɨni Pita rɨni-pən tukun mɨmə, “Ǝwəh. Yermaru, Ik nakwɨrkun ta mə yakorkeikei pɨk Ik.”
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Inta. Ik takaməvɨgɨn kwaji sipsip mɨnə kafak.” 16 Kɨni marar maiyoh mɨn in mɨmə, “Saemon, ji Jon. ?Nakorkeikei Yo?”
Kɨni in rɨni-pən tuk Yesu mɨmə, “Ǝwəh Yermaru. Ik nakɨrkun mə yakorkeikei pɨk Ik.”
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Inta. Takamarha huvə tuk kafak sipsip mɨnə.” Esik 34:2; Mat 2:6; Jon 10:11; Wok 20:28; 1 Pita 5:2-3 17 Kɨni marar maiyoh mɨn yame ror kɨsisər kɨn mɨmə, “Saemon, ji Jon. ?Ik nakorkeikei Yo?”
Kɨni Pita, rɨkin rəmhə, meinai Yesu rɨmnaiyoh in m-kɨsisər mɨmə, “?Ik nakorkeikei Yo?” Kɨni rɨni-pən tukun mɨmə, “Yermaru. Ik nakɨrkun narɨmnar m-fam. Ik nakɨrkun mə yo yakorkeikei ik.” Jon 13:38
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Ita. Ik takaməvɨgɨn kafak sipsip mɨnə.”
Yesu rɨmɨni-ərhav mə tukhopni Pita
18 Kɨni Yesu rɨrpɨn nəgkiarien mɨni-pən tuk Pita mɨmə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk ik mə, apa kupan, nɨpɨg nɨmnamatamaruə, nɨmɨvəhsi-pən atuk kafam neipən, mameriwək, mamvən aikɨn mɨnə fam yame ik nakorkeikei mə takvən ikɨn. Mərɨg tukmə naknəhuaru, takhuatuk kɨn kwermɨm, kɨni yarmə kɨrik tukrɨvəhsi-pre atuə kɨn kafam neipən, kɨni mɨkɨr ik nakravən aikɨn ik nakpəh norkeikeiyen mə takvən ikɨn.”
19 Nəgkiarien e Yesu rɨmnəkupan mamni-ərhav nɨmhəyen kape Pita, kɨni kafan nɨmhəyen in tukrɨvəh-si haktə nhag Kughen. Jon 13:36; 2 Pita 1:14
Kɨni Yesu rɨmnarar mɨni-pən tukun mə, “Ita, kwasɨg kɨn Yo.”
Yesu mɨne yermamə yame Yesu rorkeikei pɨk
20 Kwəriwək mɨravən, kɨni Pita rarar marha-pən məm yermamə kɨrik kape Yesu, yame Yesu rorkeikei pɨk, ramkwasɨg kɨn əriu. (Kwən a in a, yame apa kupan, ye nɨpɨg kape Pasova, rɨmneiwaiyu mɨni-pən tuk Yesu mɨmə, “Yermaru. ?Pa nhagɨn tukreighaan-pən kɨn Ik ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kafam?”) Jon rɨmɨni nəgkiarien e ye Jon 13:23, 25. 21 Nɨpɨg Pita rɨmnəm yermamə e kape Yesu, kɨni raiyoh Yesu mɨmə, “Yermaru. ?Rhawor ye kwən e?”
22 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tukun mə, “Tukmə Yo yakorkeikei mə in tukramragh əmə mamrɨrpɨn meriaji jakrerɨg-pə mɨn, ik to nakpəh nətərɨg-pɨkien tukun. Mərɨg ik, takaməkeikei mɨkwasɨg kɨn Yo.” Jon 21:19; Mat 4:19; 16:24
23 Yesu rɨmɨni-pən məknakɨn tuk Pita, kɨni nəvsaoyen kɨrik rəvirh-əvirh ye nəməhuak mɨnə mə yermamə a kape Yesu tukrɨpəh nɨmhəyen. Mərɨg pəh nien mə Yesu rɨmɨni mə tukrɨpəh nɨmhəyen. Rɨmɨni-pən əmə tuk Pita mɨmə, “Tukmə Yo yakorkeikei mə in tukramragh əmə mamrɨrpɨn meriaji jakrerɨg-pə mɨn, ik to nakpəh nətərɨg-pɨkien tukun.”
24 Yermamə e kape Yesu, in yermamə kɨrikianə əmə yame ramni-ərhav narɨmnar mɨnə e, kɨni mɨrai-pən narɨmnar mɨnə e ye nəkwəkwə e. Kɨni kɨtawə kharkun mə nəgkiarien mɨnə e kasəfrakɨs. Jon 15:27
Nəgkiarien infamien kape nəkwəkwə e
25 Kɨni Yesu rɨmnor narɨmnar rɨpsaah mɨn. Tukmə narmamə khamə tukharai fam narɨmnar yame In rɨmnor, nəgkiarien rɨpsaah, tukreriaji nəkwəkwə rɨpsaah rɨpsaah rɨpsaah. Kwənmhan ye tokrei tanə e to rɨpəh nəmhenien tuk nətu-pənien nəkwəkwə mɨnə e aikɨn. Jon 20:30

*21:1: Lugun Galili, nhag pɨsɨn kɨrik e Lugun Tiberias.

21:1: Jon 21:14; Jon 20:19,26

21:3: Luk 5:5

21:4: Luk 24:16; Jon 20:14

21:6: Luk 5:4-7

21:8: Nəkgiarien kape Gris ramni “kiubit tu handred,” rəmhen kɨn wan handred meta.

21:14: Jon 20:1,19,26

21:15: Mat 26:33-35; Jon 13:37-38

21:16: Esik 34:2; Mat 2:6; Jon 10:11; Wok 20:28; 1 Pita 5:2-3

21:17: Jon 13:38

21:19: Jon 13:36; 2 Pita 1:14

21:20: Jon rɨmɨni nəgkiarien e ye Jon 13:23, 25.

21:22: Jon 21:19; Mat 4:19; 16:24

21:24: Jon 15:27

21:25: Jon 20:30