24
Yesu rɨmɨmragh mɨn ye nɨmhəyen
(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)
Kɨni Sande, yenpɨg-enpɨg əgkəp, nɨpiraovɨn mɨnə kɨmnhavən apa ye nəpəəg kapier, mhapɨk nar pien-pien yamə mɨne nəmiovriə rapien huvə, yamə mɨne kwəsor apnəpeinə ta iran. Nɨpɨg kɨmnhauə ipakə tuk nəpəəg kapier, mɨsəm kapier yame kɨmnətapɨg kɨn ye nəpəəg kapier, mərɨg kɨnəsuə ta kɨn. Kɨni kɨmɨsauru-pən imə ye nəpəəg kapier, mhapəh nɨsəmien nɨprai Yesu Yermaru. Kɨni mɨseinein apomh masətərɨg kɨn narɨmnar mɨnə a. Məkneikɨn, yermamə kɨraru kratərhav-pə, mwərer iriə miriə. Mɨravən ye neipən yame rhawən maməsiə. Kɨni nɨpian mɨnə a kɨmnhagɨn pɨk, mɨsənɨmkur. Kɨni kwərə mir a krəmə, “?Rhawor nakasarha kɨn yemə ruəmragh ta e imei nəmə mhə mɨnə? In ruɨrkək eikɨn e. !In ruəmragh mɨn! Rɨkimiə tukraməkeikei maməsɨk-ru nəgkiarien yame rɨmɨni-pre tuk əmiə ye nɨpɨg yame rɨnamarə apa Galili mɨmə, Luk 9:22 ‘Narɨmnar mɨnə e tukasəkeikei mhauə mɨsor nəfrakɨsien kɨn. Tukeighan-pən kɨn Yo, Ji Yermamə, yakvən ye kwermɨ yor təvhagə has mɨnə, kɨni tukruk haktə Yo ye nai kamarkwao kɨn kɨni jakmhə. Mərɨg nɨpɨg yame ror kɨsisər kɨn, jakaməkeikei mamragh mɨn.’ ”
Kɨni rɨkiriə rɨmnaməsɨk nəgkiarien a kape Yesu. Mhatərhav ye nəpəəg kapier, mhavən mhani-pən narɨmnar mɨnə a tuk narmamə leven kape Yesu, mɨne kafan mɨnə m-fam. 10 Kɨni nɨpiraovɨn yamə mɨne kɨmnhani-ərhav narɨmnar mɨnə a kɨmi aposol mɨnə, iriə e Meri Magdala, Joana, Meri nɨsɨn Jemes, mɨne nipiraovɨn mɨnə mɨn tɨksɨn yamə mɨne kɨmnhavən ye nəpəəg kapier. 11 Mərɨg aposol mɨnə kɨmɨsərɨg nəgkiarien a, khamə nəgkiarien armər kɨrik yame nɨpran rɨrkək, mhapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran.
12 Mərɨg Pita rərer maiyu mɨvən apa ye nəpəəg kapier, məmrəmɨr mɨvaag-pən məm əmə neipən yame kɨmuvrɨg nɨprai Yesu kɨn, mərɨg nar mɨn kɨrik rɨrkək. Kɨni in rarar mɨrerɨg mɨvən yerkwanu, kɨni mamətərɨg pɨk kɨn norien a.
Yermamə kɨraru kape Yesu kɨmɨwəm In ye swatuk yame ramvən apa Emeas
(Mak 16:12-13)
13 Ye nɨpɨg əmə in a, yermamə kɨraru kape Yesu kɨmaweriwək mɨravən yerkwanu kɨrik, nhagɨn e Emeas. Yerkwanu a isok tuk Jerusalem rəmhen kɨn leven kilometa. 14 Kɨni ye nɨpɨg iriu kweriwək mɨravən, kɨni marəni narɨmnar yamə mɨne rɨmatərhav-pə. 15 Mwəgkiar hanə, kɨni Yesu rɨvən ipakə tuk əriu, mɨrhəriwək kwis marhɨvən. 16 Mərɨg kɨrɨpəh nɨrhɨrkunien mə pa irisɨr miriu krhəriwək, meinai Kughen rɨmnətapɨg kɨn ye nərɨgien kapəriu.
17 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriu mɨmə, “Kwərə mir. ?Naha e nakarəni?”
Məkneikɨn kwərer, rɨkiriu rəpou. 18 Kɨni iriu kɨrik, nhagɨn e Kleopas, rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Tukmə ror Ik yepsɨpɨs əmə kɨrik e Jerusalem, yame reinein narɨmnar yamə mɨne rɨmatərhav-pə ye nɨpɨg yamə mɨne ruauə ta muavən.”
19 Kɨni raiyoh əriu mɨmə, “?Naha mɨnə e?”
Kɨni kɨrəni-pən tukun mɨrəmə, “Narɨmnar yamə mɨne kɨmnor ye Yemə Nasaret e Yesu. In profet kɨrik kape Kughen, kɨni kafan wok rəsanɨn huvə mɨne kafan nəgkiarien mɨnə khapam. Kɨni rɨki Kughen mɨne rɨki narmamə ragien tukun. 20 Mərɨg kapəmawə hae pris mɨnə mɨne nəmhajoun kape Loa kape Moses kɨmnharəhsi-pən In ye kwermɨ nəmə Rom mə tuksəkir mɨsəm mə In tukrɨmhə. Kɨni kɨmɨsəsɨk haktə In ye nai kamarkwao kɨn, kɨni rɨmhə. 21 Narɨmnar a rɨnor ta ruəvəh nɨpɨg kɨsisər. Mərɨg kɨmawə yɨmɨsərəhu-pən pawk kapəmawə nərɨgien skai iran mə In tukrɨrɨsɨn əmawə kwənərəus mɨnə kape Isrel ye kwermɨ tɨkmɨr mɨnə kapəmawə. Luk 19:11; Wok 1:6 22 Nar kɨrik mɨn, nɨpiraovɨn tɨksɨn irəmawə kɨmɨsor əmawə yaksakur tuk nəgkiarien kɨrik. Towei, yenpɨg-enpɨg əgkəp, kɨmnhavən apa ye nəpəəg kapier yame kɨmɨnɨm Yesu ikɨn, 23 mhapəh nɨsəmien nɨpran. Mharerɨg-pə mhani mhamə, ‘Yɨmɨsəm nəmrərhavyen kɨrik. In e agelo mir kɨraru kɨrəni-pə tuk əmawə mɨrəmə, “Yesu ramragh.” ’ 24 Kɨni kapəmawə narmamə tɨksɨn kɨmnhavən ye nəpəəg kapier, masəm narɨmnar fam əgkəp ratuatuk rəmhen kɨn yame nɨpiraovɨn mɨnə a kɨmnhani. Mərɨg khapəh nɨsəmien Yesu.” Jon 20:3-10
25 Kɨni In rɨni-pən tuk əriu mɨmə, “Kwərə mir. Kapəmiru kapə rɨrkək. Naksor pɨk kəmar tuk nɨniyen nəfrakɨsien ye nəgkiarien yame profet mɨnə kape Kughen kɨmnhani. 26 ?Nakrarkun uə nɨkam mə Kristo yame Kughen rɨmɨrpen tukraməkeikei mamərɨg nəmhəyen ye nɨpran, kɨni kwasɨg ikɨn, In tukrɨpivən apa ye rao ye neai mɨvəh nhag kape nɨsiaiyen?” Luk 9:22 27 Kɨni Yesu rɨmnhoprai-pən Nəkwəkwə kape Kughen kɨmi əriu yame raməgkiar iran, rɨrikakun ye nəkwəkwə mɨnə kape Moses muə meriaji-pə nəkwəkwə mɨnə kape profet mɨnə kape Kughen. Sam 22:1-21; Aes 53
28 Kɨni kɨnarhuə ipakə tuk yerkwanu yame kwərə mir a kɨravən ikɨn, mərɨg kwəm mə rameriwək mamvən. 29 Kɨni iriu kawəkeikei kɨmin mɨrəmə, “Eh. Rhuvə mə takaməmɨr kɨtasɨr, meinai rɨnəpɨgnəp ta. Pəh nien mə tuktu mɨrh rivə.” Kɨni rɨmavən məm əriu marhəkwətə.
30 Kɨni kɨnarhəkwətə mə tukrhəvɨgɨn, kɨni In rɨvəh bred mɨni vi vi Kughen tukun, kɨni mhapu mɨgəhsi-pən kɨmi əriu. 31 Məkneikɨn Kughen rɨmnor kɨrarkun mə In Yesu. Taktəkun əmə rɨrkək mɨn, kɨrəpəh nɨwəmien In. 32 Kɨni kɨrəni-pən tuk əriu mɨrəmə, “Eh. Nəfrakɨsien mə nɨpɨg In rɨmnamhoprai-pə huvə Nəgkiarien kape Kughen kɨmi ərau ye swatuk, kɨni kwərɨg huvə kɨn, rɨkirau ramagien pɨk.”
33 Kɨni taktəkun əmə mɨn kɨmɨwərer mɨratərhav aikɨn a mɨrarerɨg mɨn mɨravən Jerusalem. Kɨni ikɨn a, iriu kɨmɨwəm nəmə leven kape Yesu mɨne narmamə tɨksɨn mɨn kafan kwənhauə mɨsofugɨn ta mɨsəkwətə. 34 Mamhani-pən tuk əriə mhamə, “Nəfrakɨsien. Yesu Yermaru rɨmɨmragh mɨn, kɨni Saemon Pita rɨnəm ta.” 1 Kor 15:4-5 35 Kɨni iriu kɨrəni-pən fam narɨmnar yame rɨmatərhav-pə tuk əriu ye swatuk, kɨni mɨrəni-pən nɨpɨg yame iriu kɨmɨrarkun Yesu iran, ye nɨpɨg yame In rɨmnhapu bred mɨvəhsi-pən kɨmi əriu.
Yesu rɨmatərhav-pə tuk kafan narmamə mɨnə
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23)
36 Kɨni nɨpɨg kɨrəni nəgkiarien a, Yesu ruə mərer ye kwerkwan irəriə mamni-pən tuk əriə mə, “Pəh nəmərinuyen tukramarə tuk əmiə.”
37 Mərɨg iriə kɨsakur pɨk kɨn, kɨni mhagɨn kɨn. Khamə ta mə yarmhə. Mat 14:26 38 Mərɨg In rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “?Rhawor nakamhagɨn məkneikɨn? ?Rhawor kapəmiə nətərɨgien ramor kɨraru? 39 Taksəm-ru kwermɨk mir mɨne nɨhuk mir. Yo əmə e. Sərao-pə mharap nɨprak kɨni mharkun mə Yo e. Nanmɨ yermamə nɨpran mɨne nɨkəkrin rɨrkək, rɨpəh norien məkneikɨn. Nakasəm Yo, nɨprak mɨne nɨkəkrik aikɨn.”
40 Rɨmɨni nəgkiarien a, mhajoun kwermɨn mir mɨne nɨhun mir kɨmi əriə. 41 Iriə khapəh nhani-əgkəpien nəfrakɨsien iran, meinai rɨkiriə rɨmnamagien pɨk, kɨni kɨsakur pɨk kɨn. Mərɨg In rɨmnaiyoh əriə mɨmə, “Havəhsi-pə-ru nəvɨgɨnien kɨrik.” 42 Kɨni kɨmɨvəhsi-pən kəməəm kɨrik yame kɨmnhavaan ye nap kɨmin. 43 Kɨni rən ye nɨmrɨriə.
44 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “In apa kupən, nɨpɨg yɨmnamarə kɨtawə-m kɨmiə, yɨmɨni nəgkiarien e tuk əmiə mə, ‘Narɨmnar mɨnə fam yame kamhani irak ye Nəkwəkwə kape Kughen, tukraməkeikei muə mor nəfrakɨsien kɨn. In e nəgkiarien mɨnə ye nəkwəkwə mɨnə kape Moses mɨne nəkwəkwə kape profet mɨnə kape Kughen, mɨne Ol Sam.’ ” Luk 9:22
45 Kɨni In rəhitə ye nərɨgien kapəriə mə tukharkun nɨprai nəgkiarien ye Nəkwəkwə kape Kughen. 46 Mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Nəgkiarien yame raməmɨr ye Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə ‘Narmamə tuksor ahas pən kɨmi Kristo yame Kughen rɨmɨrpen. Masor rərɨg nəmhəyen ye nɨpran meriaji mɨmhə. Mərɨg ye nɨpɨg yame ror kɨsisər kɨn, In tukramragh mɨn ye nɨmhəyen.’ 47 Kɨni ye nhagɨk, narmamə tukasəkeikei mhani-ərhav nəgkiarien a mhamə narmamə tukasəkeikei mɨsarar ye nərɨgien kapəriə tuk təvhagə has, kɨni Kughen tukrɨpəh narpɨnien tai təvhagə hah kapəriə, kɨni məru-kɨn kapəriə norien has mɨnə. Nəgkiarien e tukraməkeikei mɨvən kɨmi kwənərəus mɨnə fam apa ikɨn mɨnə fam. Rɨrikakun Jerusalem, mɨvən meriaji pən ikɨn mɨnə fam ye tanɨmtanə. 48 Kɨmiə nɨmɨsəm narɨmnar mɨnə e, kɨni takhani-ərhav atuatuk nəgkiarien mɨnə iran. Jon 15:27; Wok 1:8 49 Mərɨg taksəmɨr ye taon e mamhawhin mɨseriaji takhavəh nəsanɨnien kape Nanmɨn kape Kughen, kɨni tukrɨkwar ye nɨmraghien kapəmiə. Yo jakher-pən kɨn In rəmhen kɨn yame Rɨmɨk rɨmɨrpen ta mə tukror.” Jon 14:16; 15:26; Wok 1:4
Kughen rɨmɨvəh Yesu mamvən ye neai
(Mak 16:19-20)
50 Kɨni Yesu rɨmɨkɨr əriə mhatərhav ye taon, mhavən yerkwanu a Betani. Kɨni rɨmɨvəhsi-haktə kwermɨn mir maməhuak mɨvəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi əriə. 51 Kɨni nɨpɨg raməhuak hanə, mɨpəh əriə. Kughen rɨvəh In mamhaktə ye neai. 52 Kɨni kasəgnəgɨn In, mharerɨg pən Jerusalem, rɨkiriə ragien. 53 Kɨni nɨpɨg mɨnə fam kamhavən ye Nimə Ehuə kape Kughen mamhani vi vi Kughen.

24:6: Luk 9:22

24:21: Luk 19:11; Wok 1:6

24:24: Jon 20:3-10

24:26: Luk 9:22

24:27: Sam 22:1-21; Aes 53

24:34: 1 Kor 15:4-5

24:37: Mat 14:26

24:44: Luk 9:22

24:48: Jon 15:27; Wok 1:8

24:49: Jon 14:16; 15:26; Wok 1:4