14
Yesu In swatuk tuk nɨvənien tuk Tatə Kughen
Kɨni Yesu rɨni-pən tuk əriə mə, “Rɨkimiə tukrɨpəh nəmhəyen. Shatətə ye Kughen, mɨshatətə mɨn irak. Sam 4:5 Ye nimə kape Tatə kafak, kwənmhaan rɨpsaah. To rɨpipəh norien məknakɨn, to yawəni-əsaah pre ta iran tuk əmiə. Taktakun ai, yakamvən aikɨn tuk nor-əpnəpənəyen ye kwənmhaan kapəmiə. Hib 11:16 Meinai jakvən mor apnəpeinə ta ye kwənmhaan kapəmiə, kɨni mɨrerɨg-pə mɨn mɨkɨr əmiə, khavən mɨsarə kɨtawə-m kɨmiə, mə kɨmiə takasarə aikɨn yakamarə ikɨn. Jon 12:26; 1 Tes 4:16-17; 2 Korin 5:8, Fil 1:23 Ikɨn a yakamvən ikɨn, kɨmiə nakwənharkun ta swatuk yame ramvən ikɨn.”
Mərɨg Tomas rɨni-pən tukun mə, “Yermaru, kɨmawə yakseinein aikɨn nakamvən ikɨn. ?Jakshawor-pən iran mɨne mharkun swatuk yame ramvən apaikɨn?”
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yo e, yo swatuk. Kɨni Yo e, nuknei nəfrakɨsien, kɨni Yo e nuknei nɨmraghien. Yermamə yame rɨpəh nuəyen tuk Yo to rɨpəh nɨvənien tuk Rɨmɨk. Jon 1:4; 6:35; 10:9; Wok 4:12; Hib 10:20 Tukmə nakharkun Yo, nakharkun mɨn Rɨmɨk. Ror pən, rɨrikakun ai taktakun, nakwənharkun ta In, mɨsəm ta In.” Jon 1:18; 1 Jon 2:23
Kɨni Filip rɨni-pən tukun mɨmə, “Yermaru. Hajoun-ru Tata Kughen kɨmi əmawə. In əmə a kɨmawə yaksorkeikei.” Eks 33:18
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Filip, Yo yɨmnarə pawk kɨtawə-m kɨmiə rapomh. ?Mərɨg ik nakeinein hanə Yo uə? Yermamə yame raməm Yo, raməm mɨn Tatə Kughen. ?Rhawor e ik nakamni mə jakhajoun Tata Kughen kɨmi əmiə? Aes 9:6; Jon 1:14,18; 10:30; 12:44-45; 13:20; 2 Korin 4:4; Fil 2:6; Kol 1:15; Hib 1:3 10 ?Nakamni nəfrakɨsien irak mə nɨmraghien kafak, ramarə iriu Tatə Kughen, kɨni nɨmraghien kafan ramarə irak? Nəgkiarien e yakamni, pəh nien mə kafak əmə. Nɨpɨg m-fam, Tatə Kughen ramarə irak, mamor wok ye nɨmraghien kafak. Jon 14:20; 10:38; 17:21 11 Hani nəfrakɨsien irak mə nɨmraghien kafak raməmɨr ye Tatə Kughen, kɨni nɨmraghien kafan raməmɨr irak. Mərɨg tukmə nakhapəh nɨshatətəyen irak məknenkɨn, takhani nəfrakɨsien irak tuk nɨmtətien yamə mɨne yakamor. 12 Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien irak, iriə tukasor narɨmnar yamə mɨne Yo yakamor. Nəfrakɨsien mə iriə tuksor nɨmtətien rɨpsaah rapita yame Yo yakamor, meinai Yo yaknəpəh tokrei tanə e, mɨnamrerɨg-pən tuk Tatə Kughen. Luk 10:17 13 Yo Ji Kughen, kɨni tukmə naksaiyoh Kughen kɨn naha nhagɨn ye nhagɨk, Yo jakaməkeikei mor, mə wok e kafak - Yo kwajikovə kape Kughen - tukrɨvəhsi-haktə nhag Tatə Kughen. Mat 7:7 14 Kɨni tukmə naksaiyoh Yo kɨn nar kɨrik ye nhagɨk, jakaməkeikei mor.”
Yesu ruɨni ta mə Nanmɨn kape Kughen tukreiwaiyu-pə
15 Kɨni Yesu rɨmnəgkiar mɨrpɨn nəgkiarien kafan mɨmə, “Tukmə kɨmiə naksorkeikei Yo, takasəkeikei masor nəgkiarien kafak. Dut 11:13; Jon 13:34, 1 Jon 2:3-5,24; 5:3; 2 Jon 6 16 Kɨni Yo, jakaiyoh Tatə Kughen mə In tukrher-pre kɨn Yasitu mɨn kɨrik rurə tuk əmiə. Kɨni In tukramarə rerɨn kɨmiə min. Jon 14:26; 15:26; 16:7 17 Yasitu a in Nanmɨn kape Nəfrakɨsien. Narmamə kape tokrei tanə tukhapəh nhavəhyen In yerkiriə, meinai iriə khapəh nɨsəmien In, maseinein In. Mərɨg kɨmiə nakwənharkun ta In, meinai In ramarə kɨmiə min. Kɨni In tukraməmɨr yerkimiə kape nɨpɨg m-fam. Jon 15:26; 16:13; 1 Korin 2:14; 1 Jon 4:6; 5:6
18 “Nɨpɨg Yo jaktərhav, to yakpəh nəpəhyen əmiə naksarə pɨsɨn əmə, rəmhen kɨn kwajikovə yame khamhə tan kɨn. Yo jakpirerɨg-pə mɨn tuk əmiə. 19 Pəh nien mə tuktu, narmamə kape tokrei tanə tukhapəh nɨsəm-mɨnien Yo. Mərɨg kɨmiə takasəm Yo kape nɨpɨg m-fam. Yo jakamragh mɨn ye nɨmhəyen kafak, kɨni kɨmiə mɨn takhamragh mɨn ye nɨmhəyen kapəmiə. Jon 6:57; 16:16 20 Ye nɨpɨg kape narɨmnar mɨnə e, kɨmiə takharkun mə nɨmraghien kafak raməmɨr ye Tatə Kughen. Kɨni nɨmraghien kapəmiə raməmɨr irak, kɨni nɨmraghien kafak raməmɨr irəmiə. Jon 10:38; 17:21
21 “Yermamə yame ravəhs-huvə nəgkiarien kafak, kɨni mamor, norien a ramhajoun pən mə in rorkeikei Yo. Kɨni yermamə yame rorkeikei Yo, Tatə Kughen rorkeikei mɨn in. Kɨni Yo mɨn jakorkeikei in. Mor əpu yo kɨmin, mə in tukrɨrkun huvə Yo.” Jon 16:27; 1 Jon 2:5
22 Məkneikɨn, Judas e (pəh nien mə Judas Iskariot, mərɨg nɨfnagni kɨrik), rɨmnaiyoh In mɨmə, “Yermaru. ?Nakhawor mor əpu əmə Ik kɨmi əmawə, kɨni mɨpəh nor-əpu-yen Ik kɨmi narmamə m-fam ye tokrei tanə?” Wok 10:41
23 Mərɨg Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Yermamə yame rorkeikei Yo, in tukraməkeikei mamor kafak nəgkiarien. Kɨni Kafak Tatə tukrorkeikei in. Kɨni kɨmru kafak Tatə, jakrauə mwarə kɨmasɨr min. Esik 37:27-28; Sek 2:10; Efes 3:17; 1 Jon 4:12,16; Rev 21:3 24 Yermamə yame rɨpəh norkeikeiyen Yo, in to rɨpəh norien nəgkiarien kafak. Nəgkiarien yamə mɨne nɨmɨsərɨg yakamni, pəh nien mə yakamni atuk əmə. Mərɨg yɨmɨvəh nəgkiarien mɨnə a tuk kafak Tatə yame rɨmnher-pə kɨn Yo yakuə. Jon 5:19; 7:16; 8:28; 12:49-50 25 Yo yakamni-ərhav-pre nəgkiarien mɨne kɨmi əmiə ye nɨpɨg kɨtawə-m kɨmiə. 26 Mərɨg Nanmɨn kape Kughen yame in Yasitu, yame Tatə Kughen tukrher-pre kɨn ye nhagɨk, In tukrhajoun əmiə kɨn narɨmnar mɨnə fam. Kɨni mor əmiə mə rɨkimiə tukraməsɨk narɨmnar yame yakamni-pre tuk əmiə, mə takhapəh nɨsəru-kɨnien. Jon 15:26; 16:7,13; 1 Jon 2:27 27 Pəh nien mə tuktu, yakəpəh əmiə, kɨni mərəhu-pre nəmərinuyen kafak ramarə tuk əmiə. Kɨni nəmərinuyen e yame jakvəhsi-pre kɨmi əmiə, ror pɨsɨn ye nəmərinuyen yame narmamə kape tokrei tanə kasərəhu. Rɨkimiə tukrɨpəh nəpouyen, mhapəh nhagɨnien. Aes 9:6-7; Luk 2:14; 24:36; Jon 16:33; Rom 5:1; Fil 4:7 28 Kɨmiə nakwəsərɨg ta nəgkiarien kafak yame yɨmɨni-pre tuk əmiə mɨmə, ‘Yo jakpiəpəh əmiə, kwasɨg ikɨn, mɨpirerɨg-pə mɨn tuk əmiə.’ Tukmə naksorkeikei əfrakɨs Yo, rɨkimiə tukragien əmə mə taksəm Yo yakamvən tuk kafak Tatə, meinai In yerpɨrɨg rapita Yo. 29 Yo yakwəni-pre ta narɨmnar mɨnə e tuk əmiə ai taktakun, yamə mɨne tukpihatərhav-pə, mə nɨpɨg tukhauə mɨsor nəfrakɨsien kɨn, kɨmiə takhani nəfrakɨsien irak. 30 To yakpəh nəgkiar-pɨkien kɨtawə-m kɨmiə, meinai Setan e yermaru kape tokrei tanə rɨnamuə. Nəsanɨnien kafan rɨkək tuk napitayen Yo, Jon 12:31 31 mərɨg yakamor atuatuk əmə nəgkiarien kape Tatə Kughen, mə narmamə kape tokrei tanə tukharkun mə Yo yakorkeikei In.” Jon 10:18; 12:49
Kɨni Yesu rɨmə, “Ita. Pəh kɨsərer mɨsap eikɨn e.”

14:1: Sam 4:5

14:2: Hib 11:16

14:3: Jon 12:26; 1 Tes 4:16-17; 2 Korin 5:8, Fil 1:23

14:6: Jon 1:4; 6:35; 10:9; Wok 4:12; Hib 10:20

14:7: Jon 1:18; 1 Jon 2:23

14:8: Eks 33:18

14:9: Aes 9:6; Jon 1:14,18; 10:30; 12:44-45; 13:20; 2 Korin 4:4; Fil 2:6; Kol 1:15; Hib 1:3

14:10: Jon 14:20; 10:38; 17:21

14:12: Luk 10:17

14:13: Mat 7:7

14:15: Dut 11:13; Jon 13:34, 1 Jon 2:3-5,24; 5:3; 2 Jon 6

14:16: Jon 14:26; 15:26; 16:7

14:17: Jon 15:26; 16:13; 1 Korin 2:14; 1 Jon 4:6; 5:6

14:19: Jon 6:57; 16:16

14:20: Jon 10:38; 17:21

14:21: Jon 16:27; 1 Jon 2:5

14:22: Wok 10:41

14:23: Esik 37:27-28; Sek 2:10; Efes 3:17; 1 Jon 4:12,16; Rev 21:3

14:24: Jon 5:19; 7:16; 8:28; 12:49-50

14:26: Jon 15:26; 16:7,13; 1 Jon 2:27

14:27: Aes 9:6-7; Luk 2:14; 24:36; Jon 16:33; Rom 5:1; Fil 4:7

14:30: Jon 12:31

14:31: Jon 10:18; 12:49