5
Kwəsapita norien kape tokrei tanə
Narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien Jon 3:15 mə Yesu in Kristo yame Kughen rɨmɨrpen, iriə en kwəsarha vi mhauə kwajikovə mɨnə kape Kughen. Jon 1:13; 1 Jon 2:22; 1 Jon 2:23 Kɨni narmamə m-fam yamə mɨne kasorkeikei Rɨmtawə Kughen, iriə kasorkeikei mɨn kwajikovə kape Kughen mɨnə. 1 Jon 2:23 Kɨtawə kwənharkun ta mə tukmə kɨtawə kɨsorkeikei Kughen, masor nəkwan, 1 Jon 2:3 tukasəkeikei mɨsorkeikei mɨn kwajikovə kape Kughen mɨnə. 1 Jon 3:14
Tukmə kasor nəkwai Kughen, Jon 14:15 ramhajoun mə kasorkeikei Kughen. Kɨni kafan loa rəmhen kɨn kajipə yame rəruvəruvə əmə, Mat 11:30 meinai narmamə yamə mɨne kɨmɨsarha vi mhauə kwajikovə mɨnə kape Kughen, Jon 1:13 iriə kwəsapita norien mɨnə kape tokrei tanə. Kɨni nhatətəyen kapətawə ravəhsi-pə nəsanɨnien tuk napitayen norien kape tokrei tanə. ?Nɨ-pa mɨnə e kwəsapita norien kape tokrei tanə? Iriə e yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien mə Yesu in Ji Kughen.
Kɨnor əpu Yesu
Yesu Kristo rɨtərhav-pə ye nu mɨne nɨtə. Pəh nien mə ye nu əmə, mərɨg rɨmauə ye nu mɨne nɨtə. Jon 19:34,35 Kɨni Nanmɨn kape kughen ramni-ərhav mə nəfrakɨsien, meinai Nanmɨn kape Kughen in nuknei nəfrakɨsien. Nar misɨr e in e kɨsisər karhor əpu Yesu: Jon 14:17 Irisɨr e: Nanmɨn Imərhakə, mɨne nu, mɨne nɨtə* Nɨpɨg Jon ramni “nu” nɨpran ramni “baptaes,” kɨni nɨprai “nɨtə” nɨpran ramni “nɨmhəyen kape Yesu.” Nar misɨr e baptaes, mɨne nɨmhəyen kape Yesu, mɨne Nanmɨn Rhakə, karhaor əpu Yesu.. Nar misɨr e kɨsisər karhajoun Yesu. Nɨpɨg kɨrik, kɨtawə kɨsərɨg nəgkiarien yamə mɨne narmamə kamhani-ərhav, kɨni kɨtawə kamhani nəfrakɨsien irəriə. Jon 5:33,34 Mərɨg nəgkiarien yame Kughen ramni-əhrav ye nɨkarɨn kape kafan Kwajikovə, in rehuə pɨk mapita, meinai Kughen Mat 3:16,17; Jon 5:32,37; 8:17,18 a in a ramni-ərhav. 10 Narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Ji Kughen, ramhajoun mə nəgkiarien yame Kughen ramni-ərhav rɨnəmɨr ta yerkiriə. Mərɨg narmamə yamə mɨne khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Kughen, rəmhen kɨn iriə khamə Kughen In yeikuə kɨrik. Jon 3:33; 1 Jon 1:10 Meinai khapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye nəgkiarien yame Kughen ramni-ərhav ye nɨkarɨn kape kafan Kwajikovə.
11 In e nəgkiarien yame Kughen ramni-ərhav, mə Kughen rɨvəhsi-pə nɨmraghien rerɨn Mat 25:46 kɨmi ətawə, kɨni nɨmraghien e, kɨvəh tuk Tɨni. Jon 1:4 12 Narmamə yamə mɨne kamhavəh Ji Kughen yerkiriə, iriə kamhavəh nɨmraghien. Mərɨg narmamə yamə mɨne khapəh nhavəhyen Ji Kughen yerkiriə, khapəh nhavəhyen nɨmraghien. Jon 3:15,16,36
Nəgkiarien infamien
13 Yakamrai nəgkiarien mɨnə e kɨmi əmiə yamə mɨne nakshatətə ye nhag Ji Kughen, mə kɨmiə takharkun huvə mə nakwənhavəh ta nɨmraghien rerɨn. 1 Jon 5:11 14 Kɨni tukmə kɨtawə khauə ye nɨmrɨ Kughen, rɨkitawə ramərinu, Efes 3:12; 1 Jon 3:21 meinai kɨtawə kharkun mə tukmə kɨsaiyoh kɨn naha nhagɨn ratuatuk ye nərɨgien kape Kughen, In tukrərɨg nəhuakien kapətawə. Mat 7:7 15 Kharkun mə In ramərɨg ətawə, mharkun mɨn mə tukpihavəh naha nhagɨn yamə mɨne kɨtawə kɨsaiyoh In kɨn. 1 King 3:12
16 Tukmə kɨtawə kasəm yeməhuak kɨrik ramor təvhagə has, mərɨg pəh nien mə təvhagə has yame rɨrkun nɨkɨr-pənien ye nɨmhəyen, pəh kɨsəhuak tukun, kɨni Kughen tukrɨvəhsi-pən nɨmraghien kɨmin. Jem 5:15 Mərɨg təvhagə hah kɨrik aikɨn yame ramkɨr-pən narmamə ye nɨmhəyen, Hib 6:4-6; 10:26 kɨni yakpəh nɨniyen mə tuksəhuak tuk narmamə yamə mɨne kasor təvhagə hah ai yame ramkɨr-pən narmamə ye nɨmhəyen. Tukmə ror “təvhagə hah yame ramkɨr-pən narmamə ye nɨmhəyen” nɨpran ramni “kamni hah Nanmɨn Rhakə.” Yesu rɨmɨni ye Mak 3:28-29 mə, “Ror pən, yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə, mə Kughen rɨrkun nɨwəhsi-tayen nahasien mɨnə fam yame nakasor, uə nɨni-hasien yame nakasor iran. Mərɨg tukmə nakhani has Nanmɨn Imərhakə, to Kughen rɨpəh nɨwəhsi-tayen nɨpɨg kɨrik. Təvhagə hah a tukraməmɨr kape rerɨn.” 17 Norien has mɨnə fam e, in təvhagə has, 1 Jon 3:4 kɨni mərɨg təvhagə has mɨnə tɨksɨn aikɨn khapəh nhakɨr-pənien narmamə ye nɨmhəyen. 1 Jon 5:16; 1 Jon 2:1
18 Kɨtawə kharkun mə narmamə yamə mɨne kwəsarha vi mhauə kwajikovə mɨnə kape Kughen Jon 1:13 khapəh nharpɨnien ye təvhagə hah, meinai Ji Kughen rampɨk ətərəkɨn əriə, kɨni yemə has e Setan reinein nɨrap-rapien əriə. Jon 14:30 19 Kɨni kharkun mə kɨtawə e kwajikovə kape Kughen mɨnə, 1 Jon 4:6 mərɨg narmamə m-fam kape tokrei tanə, iriə kasəmɨr ye kwermɨ Setan. Jon 12:31; 14:30; 17:15 20 Kɨtawə kharkun mɨn mə Ji Kughen rɨmauə kɨni mɨvəhsi-pə nɨrkunien kɨmi ətawə, Luk 24:45 mə tukharkun Yermamə e yame In nəfrakɨsien. Jon 17:3 Kɨni kɨtawə kasofugɨn-pən tuk Kughen yame In nəfrakɨsien, mɨsofugɨn-pən mɨn tuk Tɨni, Yesu Kristo, yame In Kughen əfrakɨs, mɨne nuknei nɨmraghien rerɨn. 1 Jon 5:11
21 Kwajikovə mɨnə kafak, səmɨr isok tuk nanmɨ nar yamə mɨne kamhavəh tamhek Kughen yerkimiə. 1 Kor 10:14; 1 Tes 1:9

5:1: Jon 3:15

5:1: Jon 1:13; 1 Jon 2:22; 1 Jon 2:23

5:1: 1 Jon 2:23

5:2: 1 Jon 2:3

5:2: 1 Jon 3:14

5:3: Jon 14:15

5:3: Mat 11:30

5:4: Jon 1:13

5:6: Jon 19:34,35

5:7: Jon 14:17

*5:8: Nɨpɨg Jon ramni “nu” nɨpran ramni “baptaes,” kɨni nɨprai “nɨtə” nɨpran ramni “nɨmhəyen kape Yesu.” Nar misɨr e baptaes, mɨne nɨmhəyen kape Yesu, mɨne Nanmɨn Rhakə, karhaor əpu Yesu.

5:9: Jon 5:33,34

5:9: Mat 3:16,17; Jon 5:32,37; 8:17,18

5:10: Jon 3:33; 1 Jon 1:10

5:11: Mat 25:46

5:11: Jon 1:4

5:12: Jon 3:15,16,36

5:13: 1 Jon 5:11

5:14: Efes 3:12; 1 Jon 3:21

5:14: Mat 7:7

5:15: 1 King 3:12

5:16: Jem 5:15

5:16: Hib 6:4-6; 10:26

5:16: Tukmə ror “təvhagə hah yame ramkɨr-pən narmamə ye nɨmhəyen” nɨpran ramni “kamni hah Nanmɨn Rhakə.” Yesu rɨmɨni ye Mak 3:28-29 mə, “Ror pən, yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə, mə Kughen rɨrkun nɨwəhsi-tayen nahasien mɨnə fam yame nakasor, uə nɨni-hasien yame nakasor iran. Mərɨg tukmə nakhani has Nanmɨn Imərhakə, to Kughen rɨpəh nɨwəhsi-tayen nɨpɨg kɨrik. Təvhagə hah a tukraməmɨr kape rerɨn.”

5:17: 1 Jon 3:4

5:17: 1 Jon 5:16; 1 Jon 2:1

5:18: Jon 1:13

5:18: Jon 14:30

5:19: 1 Jon 4:6

5:19: Jon 12:31; 14:30; 17:15

5:20: Luk 24:45

5:20: Jon 17:3

5:20: 1 Jon 5:11

5:21: 1 Kor 10:14; 1 Tes 1:9