1 Jon
Nəkwəkwə yame Jon rɨmɨrai məkupən
Nəgkiarien kupən ye nəkwəkwə e Fas Jon
?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Aposol Jon rɨmɨrai nəkwəkwə e. In piau Jemes, kɨni iriu ji Sebedi mir. In aposol kɨrik kape aposol 12 kape Yesu. Kɨni in yermamə e yame Yesu rorkeikei pɨk. In rɨmɨrai nəkwəkwə mɨnə e: Nəvsaoyen Huvə yame Jon Rɨmɨrai, 1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, mɨne Revelesen.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi nɨpa? Rɨmɨrai nəkwəkwə e ramvən kɨmi nəməhuak mɨnə ikɨn mɨnə fam. In rorkeikei mə narmamə kɨrikianə kɨrikianə tuksəvhekɨn, mɨsher-pən kɨn nəkwəkwə e rɨvən ye niməhuak pɨsɨn pɨsɨn aikɨn mɨnə fam.
?Narəyen rɨmnhawor pən iran mɨne nɨpɨg rɨmɨrai? Ye nɨpɨg a, narmamə tɨksɨn khamə Yesu in yermamə apnapɨg əmə, kɨni Nanmɨn kape Kughen rɨmauə əmə ye nɨpran nɨpɨg Jon Baptaes rɨmnor baptaes iran, kɨni məta iran nɨpɨg rɨmamhə ye nai kamarkwao kɨn. Mərɨg nhajounien a in neikuəyen. Yesu in Kughen, In rɨmauə mor nɨprai yermamə kɨn. Kɨni iriə mɨshajoun mɨn mə norien has in rɨrkək. Mhamə rhuvə əmə mə narmamə tuksor apnapɨg əmə norien has mərɨg in ai ye kapəriə nhajounien, nɨprai yermamə in nar apnapɨg əmə. Nhag nhajounien mɨnə a, ye nəgkiarien kape nəmə Gris, kamni kɨmə, “Nostisism.”
?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Jon rɨmɨrai nəkwəkwə e mə tukrhajoun mɨn nəgkiarien yame ratuatuk, kɨni mə tukrɨni-ərhav neikuəyen mɨnə e kape nəmhajoun eikuə mɨnə. Kɨni ramhajoun mə norkeikeiyen in nar ehuə. Kɨni morkeikei mə tukrasitu, mor nhatətəyen kape nəməhuak mɨnə ruə mɨskai kɨni mharkun huvə mɨn mə Kughen rɨmɨvəh mɨragh əfrakɨs əriə, iriə mhavəh nɨmraghien rerɨn.
1
Nəgkiarien Mragh
Yakamhani-ərhav Nəgkiarien kape Nɨmraghien. Jon 14:6 Kwasɨg ikɨn Kughen rɨmnor narɨmnar fam, Nəgkiarien e rɨmnəkupən marə. Jon 1:1,3 Kɨmawə yɨmɨsərɨg, kɨni mɨsəm kɨn nɨmrɨmawə, Luk 24:48; Jon 1:14; 19:35; 2 Pita 1:16; 1 Jon 4:14 kɨni mharap kɨn kwermɨmawə. Kɨni Nəgkiarien ai rɨtərhav-pə; Jon 1:1-4; 11:25; 14:6 yɨmɨsəm, masarer-ərhav mamhani-ərhav, Jon 15:27 kɨni mamhani-pre mɨn tuk əmiə mə In e In nɨmraghien rerɨn. Iriu Rɨmtawə Kughen, kɨmwəkupən mwarə, kɨni rɨmnajiərhav-pə tuk əmawə. Jon 1:1-4 Yakamhani-ərhav-pre tuk əmiə narɨmnar yamə mɨne yakməsəm kɨni mwəsərɨg-ta, mə kɨmiə mɨn takhauə kɨsor kɨrikianə kɨtawə-m kɨmiə. Kɨtawə Rɨmtawə Kughen mɨne Tɨni Yesu Kristo tukhauə kɨrikianə. 1 Kor 1:9 Yakamharai narɨmnar mɨnə e mə tukror rɨkitawə ramagien pɨk əmə.
Nəriwəkien ye nɨkhakien
Nəgkiarien e in e yɨmɨsərɨg tukun kɨni mhani-ərhav-pre tuk əmiə, mə Kughen, In nɨkhakien, 1 Tim 6:16 kɨni nəpɨgnapien rɨrkək əfrakɨs iran. Tukmə kɨtawə kamhani mə kwənhauə kɨrikianə kɨtawə min, mərɨg kɨtawə kaseriwək əmə ye nəpɨgnapien, Jon 3:19-21; 8:12; Efes 5:8; 1 Jon 2:11 kɨtawə kaseikuə, kɨni mhapəh nɨsarəyen ye nəfrakɨsien. 1 Jon 2:4; 4:20 Mərɨg tukmə kaseriwək ye nɨkhakien, rəmhen kɨn yame Kughen ramarə ye nɨkhakien, Aes 2:5 kɨtawə kwəsor kɨrikianə kɨtawə min; kɨni nɨtaw Yesu, Ji Kughen, rɨmnəspir rɨkitawə tuk nahasien m-fam, mor kɨtawə kɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen.
Mərɨg tukmə kɨtawə khamə khapəh nɨsorien təvhagə hah, Jer 2:35; Rom 3:9,19; Jem 3:2 kɨni mɨseikuə atuk əmə irətawə, kɨni nəfrakɨsien rɨrkək irətawə. 1 Jon 2:4 Kughen In ratuatuk, to rapəh nakapɨrien nəgkiarien kafan. Kɨni tukmə kɨtawə khani-ərhav təvhagə hah kapətawə, Sam 32:3-5; 51:2; Prov 28:13 In tukrəspir ətawə, məru-kɨn norien has mɨfam kapətawə, mə tuksatuatuk ye nɨmrɨn. Jer 31:34; Maeka 7:18-20; Hib 10:22 10 Mərɨg tukmə kɨtawə khamə khapəh nɨsorien təvhagə hah, kɨtawə kasor mə Kughen In yeikuə, kɨni nəgkiarien kafan rapəh nəmɨrien ye nɨmraghien kapətawə. Jon 5:38

1:1: Jon 14:6

1:1: Jon 1:1,3

1:1: Luk 24:48; Jon 1:14; 19:35; 2 Pita 1:16; 1 Jon 4:14

1:2: Jon 1:1-4; 11:25; 14:6

1:2: Jon 15:27

1:2: Jon 1:1-4

1:3: 1 Kor 1:9

1:5: 1 Tim 6:16

1:6: Jon 3:19-21; 8:12; Efes 5:8; 1 Jon 2:11

1:6: 1 Jon 2:4; 4:20

1:7: Aes 2:5

1:8: Jer 2:35; Rom 3:9,19; Jem 3:2

1:8: 1 Jon 2:4

1:9: Sam 32:3-5; 51:2; Prov 28:13

1:9: Jer 31:34; Maeka 7:18-20; Hib 10:22

1:10: Jon 5:38