3
Nəgkiarien kape yermamə mɨne kafan norien
Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. Rɨpəh nɨhuvəyen mə kɨmiə khapsaah takhauə nəmhajoun mɨnə kape niməhuak, meinai nakharkun mə Kughen In tukrəm huvə məkir nɨmraghien mɨne nəgkiarien kape nəmhajoun mɨnə rapita yame tukrəkir nɨmraghien mɨne nəgkiarien kape narmamə apnapɨg, meinai kɨtawə mɨfam tukhamɨr ye nɨmraghien kapətawə nɨpɨg rɨpsaah. Mərɨg tukmə yermamə kɨrik ramehuə ye neramɨn, ramhajoun pən mə in yermamə atuatuk kɨrik, kɨni rɨrkun nehuəyen ye nɨpran mɨnə fam əgkəp. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, kamruk-pən braedel ye nəkwai hos mə in tukror nərɨgien kape yermamə. Kaməkəkin kapən kapə hos, kɨni raukreikɨn nɨpran mɨnə fam. Kɨni bot, in nar ehuə kɨrik. Kɨni nɨmətag ehuə ramrəh, mərɨg stia in nar kəskəh kɨrik yame nɨpɨg kapten ramarar-arar iran, kɨni nɨprai bot mɨnə fam ramiko-pən a kapten rorkeikei mə tukrɨvən pən ikɨn. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, neramɨ jir in nar kəskəh kɨrik, mərɨg rɨrkun nɨvi-pənien nar ehuə mɨnə. Rɨkimiə tukrəsɨk mɨn ru kwənəmtarh ye nap in nar kəskəh kɨrik mərɨg rɨrkun nuək-pənien məs nai rɨpsaah. Kɨni nəfrakɨsien, neramɨ jir in rəmhen kɨn nap yame Setan ramhitgɨn-pən nap iran. Neramɨ jir in norɨ yermamə yame ramor norien has mɨnə fam kape tokrei tanə. Kɨni nahasien mɨnə fam kafan kasoriah narmamə, masoriah swatuk mɨnə fam ye nɨmraghien fam kape narmamə. 7-8 Nehuəyen ye neramɨ jir in rəmhen kɨn norien yepou ye nar aparu pɨsɨn pɨsɨn mɨnə mə tuksəpou. In e nar mɨragh mɨnə, mɨne man mɨnə, mɨne nar mɨragh yamə mɨne kaserko, mɨne yamə mɨne kɨsarə ye tahik. Kɨmɨrkwəji əriə kasəpou. Mərɨg keinein norien yepou ye neramɨ jir. In nar aparu. In rukwar kɨn nahasien mɨne kakonə kape nɨmhəyen. Rom 3:13
!Aweh! Neramtawə, nɨpɨg kɨrik kɨtawə kamhani vi vi Kughen Rɨmtawə kɨn, mɨsarar, mamhani hah narmamə yame Kughen rɨmnor əriə kamhavəh nanmɨn. 10 Nherɨ yermamə kɨrikianə əmə ramni kwis nɨni-vivi-yen mɨne nahasien. Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə, nar e rɨpəh nəmhenien. 11 ?Nakɨrkun mə nu heikən mɨne nu oukəh to krəsɨ-pən ye nɨmrɨ nu kɨrikianə uə? Nɨkam. 12 Piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə. ?Nai e figtri to rɨkuə kɨn kwənwai nai e olif uə? Nɨkam. ?Kɨni grep to rɨkuə kɨn kwənkwai nai e fig uə? Nɨkam. Kɨni nɨmrɨ nu oukəh rɨpəh nɨkwar-kwarien kɨn nu heikən.
Nɨrkunien yame ramsɨ-pən tuk Kughen
13 ?Kwən kɨrik ye kwerkwan irəmiə yame rɨkin raməsɨk mə rɨrkun pɨk nar uə? Rhuvə. Pəh nɨmraghien huvə kafan tukramhajoun mə rɨrkun əfrakɨs nar. Pəh in tukror narɨmnar ye nɨrkunien, kɨni pəh nərɨgien kafan tukreiwaiyu. 14 Mərɨg tukmə rɨkimiə ramor pɨk jalus, uə naksərɨg atuk əmə əmiə, to nakhapəh nɨsausitien mhamə nakharkun pɨk nar, tamə nakaseikuə atuk əmə irəmiə. 15 Nərɨgien has mɨnə a khapəh nhasɨ-pənien ye rao ye neai; mərɨg kape tokrei tanə əmə, mɨne nərɨgien kape yermamə, mɨne kape Setan. 16 Meinai nɨpɨg narmamə kasor jalus, masorkeikei mə tukamhavəhsi-haktə atuk əriə, məkneikɨn masəri-pən əmə kapəriə atuk nərɨgien, masor nahasien, kɨni norien has mɨnə fam kamhatərhav-pə.
17 Mərɨg yermamə yame ravəh nɨrkunien yame ramsɨ-pən ye rao ye neai, kafan norien tukror məkneikɨn: Nar yame raməkupən, kafan nɨmraghien tukratuatuk. Kɨni morkeikei pɨk nəmərinuyen. In yemə mar kɨrik. In ramsiai narmamə. Kɨni in norkeikeiyen kafan tukreihuə. Kɨni nɨmraghien kafan tukrɨkuə kɨn kwənkwan rɨpsaah. In tukrəm narmamə mə kɨsəm nəmhen əmə. Tukrɨpəh nɨniyen nar kɨrik mɨpəh mamor nar pɨsɨn. 18 Narmamə kape nərəhuyen nəmərinuyen kɨsəmhen kɨn narmamə yame kamhasuv kweru nai ye nəsimien, kɨni rhaktə mamor kwənkwan. Tukmə kɨsasitu ye narmamə mɨsərəhu nəmərinuyen, norien kapəriə tukrɨkuə kɨn nɨmraghien yame in ratuatuk. Mat 5:9

3:7-8: Rom 3:13

3:18: Mat 5:9