5
Yesu rɨmnor huvə yermamə kɨrik apa Betsata
Kasarə mamhavən, Yesu rɨmnhaktə mɨvən apa Jerusalem, meinai kasor lafet kɨrik kape nəmə Isrel. Ipakə tuk kwəruə kɨrik kape Jerusalem, kamni kɨmə “Kwəruə kape Sipsip” nu ehuə kɨrik aikɨn, narmamə kasar aikɨn. Ye nəgkiarien kape nəmə Isrel, kamhani mə Betsata. Nimə kɨrik ramərer ipakə tuk nu a. Nimə a, nɨpərɨn kɨrkɨrɨp iruə ikɨn narmamə kasəkwətə ikɨn. Narmamə khapsaah yamə mɨne kamhamhə, kasəkwətə aikɨn. Tɨksɨn, nɨmrɨriə rɨpɨs. Tɨksɨn, nɨhuriə rahas. Tɨksɨn nɨkariə rɨmhə. Kasəkwətə aikɨn mamhawhin nu mə tukrɨkiu, meinai nɨpɨg kɨrik, agelo kape Kughen ramuə, meiwaiyu ye nu, mamor ramkiu. Ye nɨpɨg a, yermamə yame raməkupan mamar ye nu a, nar apnapɨg mə ravəh naha nəmhəyen, mərɨg tukrəsanɨn.* Nəgkiarien ye v. 4 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Jon rɨmɨrai əfrakɨs nəgkiarien ikɨn e, uə nɨkam. Kɨni kwən kɨrik aikɨn, ramhə mɨvəh newk toti eit. Kɨni Yesu rəm kwən a raməmɨr, rɨrkun mə kwən a rɨmɨvəh ta nəmhəyen tu. Kɨni raiyoh in mɨmə, “?Nakmə takəsanɨn?”
Kɨni kwən a yame ramhə rɨni-pən tukun mɨmə, “Yemehuə. Yermamə kɨrik rɨkək yame tukrɨrəh yo meiwaiyu ye nəkwai nu nɨpɨg tukramkiu-kiu. Nɨpɨg m-fam yakamarkut pɨk mə jakəkupən mar ye nu, mərɨg narmamə tɨksɨn kasəkupən kɨn yo, mɨsar.”
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “!Ǝrer! Mərpəvɨn-ərpəvɨn nɨmhakuə kafam mɨrəh mamvən.” Kɨni taktakun əmə kwən ai ruahuvə mɨn. Mərpəvɨn-ərpəvɨn kafan nɨmhakuə mɨrəh mamvən.
Nar a kɨmnor ye Sabat. 10 Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmɨshek kwən a yame rɨmnəsanɨn, mhamə, “Ah. Sabat e towei; kɨni rɨpəh natuatukien ye loa kapətawə mə takrəh kafam nɨmhakuə ye nɨpɨg e taktakun.” Jer 17:21
11 Kɨni in rɨni-pən tuk əriə mə, “Mərɨg kwən a yame rɨmnor huvə yo rɨmɨni-pə mə jakarpəvɨn-arpəvɨn nɨmhakuə kafak mameriwək mamvən.”
12 Kɨni iriə kɨmɨsaiyoh in mhamə, “?Pa rɨmɨni-pre tuk ik mə takarpəvɨn-arpəvɨn kafam nɨmhakuə mɨrəh mameriwək mamvən?”
13 Mərɨg kwən a rɨmneinein nhag Yesu, meinai narmamə khapsaah aikɨn a, kɨni Yesu rɨmnap ta irəriə.
14 Kɨni kwasɨg ikɨn, Yesu rɨmnəm mɨn kwən a ramkwətə ye Nimə Ehuə kape Kughen, kɨni rɨni-pən tukun mə, “!Eh! !Ǝm-ru! Naknəsanɨn ta. Mərɨg takamərɨg ik mə takəpəh nor-mɨnien təvhagə has, tamə, nəmhəyen kɨrik tukruə tuk ik yame rahas rapita.”
15 Məkneikɨn kwən ai rɨmavən mɨni-əsahpən tuk nəmehuə kape nəmə Isrel mɨmə, “Kwən e yame rɨmnor huvə yo, nhagɨn e Yesu.”
16 Ror məkneikɨn, nəmə Isrel kɨmɨsor ahas pən kɨmi Yesu, meinai kɨmɨsəm mə In rɨmnor wok ye Sabat. 17 Mərɨg Yesu rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Rɨmɨk Kughen ramor wok nɨpɨg m-fam, kɨni Yo mɨn yakamor wok ye nɨpɨg m-fam.” Jon 14:10
18 Yesu raməgkiar məkna, nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmɨsarkut pɨk mə tukshopni In. Meinai kɨmɨsəm mə rɨmnakapɨr Sabat kɨni mor nar kɨrik mɨn yame rahas rapita, in e, rɨmɨni mə Rɨmni atuatuk e Kughen, kɨni In mɨn Kughen. Jon 10:30,33; 19:7
Ji Kughen ravəhsi-pə nɨmraghien
19 Kɨni Yesu rɨmɨni-pən tuk əriə mə, “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə, Ji Kughen reinein norien nar kɨrik ye kafan atuk nətərɨgien. Rɨrkun əmə norien narɨmnar yamə mɨne Tatə Kughen ramor, meinai narɨmnar fam yame Tatə Kughen ramor, Tɨni mɨn tukraməkeikei mamor. Jon 14:10 20 Meinai Tatə Kughen rorkeikei pɨk Tɨni, kɨni mamhajoun In kɨn narɨmnar fam yame In tukror. Kɨni tukrɨpihajoun mɨn narɨmnar yamə mɨne khahuvə mɨsapita, taksəm naksakur. 21 Ror məkneikɨn meinai Tatə Kughen rɨrkun norien narmamə yamə mɨne kamhamhə khamragh mɨn. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Tɨni rɨrkun nɨvəhsi-pənien nɨmraghien kɨmi narmamə yame rɨkin ragien mə tukrɨvəhsi-pən kɨmi əriə. Rom 4:17; Jon 11:25 22 Meinai pəh nien mə Kughen tukrəkir narmamə; mərɨg Tatə Kughen rɨmɨvəh-si pən nehuəyen kɨmi Tɨni mə In tukrəkir narmamə, Jon 5:26-27; 9:39; Wok 10:42 23 mə narmamə m-fam tukhasiai Tɨni, rəmhen əmə kɨn yame kamhasiai Tatə Kughen. Yermamə yame rɨpəh nɨsiaiyen Tɨni, to rɨpəh nɨsiaiyen Tatə Kughen e yame rɨmnher-pə kɨn Tɨni. Luk 10:16; 1 Jon 2:23
24 “Yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə yermamə yame ramərɨg kafak nəgkiarien, kɨni mamhatətə ye Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo mə jakuə, in ruɨvəh ta nɨmraghien rerɨn. Nɨpɨg tukrərer ye nɨmrɨk, jakpəh nɨvəhsi-pənien narpɨnien kɨmin. Rɨnap ta ye kwənmhaan kape nɨmhəyen muauə ime nɨmraghien. Jon 3:18 25 Narmamə yamə mɨne kɨmɨsərwei kɨsəmhen kɨn narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta; mərɨg yakamni-pre əfrakɨs tuk əmiə mə nɨpɨg ramuə - kɨni ruauə ta - yame iriə tuksərɨg nəgkiarien kafak e Yo Ji Kughen; kɨni yamə mɨne kamhavəh nəgkiarien kafak tukhavəh nɨmraghien rerɨn. 26 Tatə Kughen In nuknei nɨmraghien. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, In ramor mə Yo Tɨni, Yo mɨn nuknei nɨmraghien. Jen 2:7; Job 10:12; 33:4; Sam 36:9; 42:8; 66:9; Jon 1:1-4 27 Kɨni In mərəhu-pən nəsanɨnien mɨne nehuəyen ye kwermɨk e Tɨni mə yo jakəkir narmamə, meinai Yo Ji Yermamə.
28 “Yakaməgkiar məkneikɨn, naksərɨg, takhapəh nɨsakurien. Meinai nɨpɨg yame ramuə, narmamə yamə mɨne kwənhamhə ta tuksərɨg nəgkiarien kafak e Yo Ji Kughen. 29 Kɨni iriə tukhatərhav-pə ye nəkwai nɨmɨr mɨnə kapəriə. Yamə mɨne kɨmɨsor norien yame ratuatuk tukasəkeikei mɨsərer mɨn mamhavəh nɨmraghien rerɨn. Mərɨg yamə mɨne kɨmɨsor norien has mɨnə tukasəkeikei mɨsərer mɨn ye nɨmhəyen masərer ye nɨmrɨk e Ji Kughen, kɨni jakni-ərhav kapəriə narpɨnien.
30 “Mərɨg Yo to yakpəh norien nar kɨrik ye nəsanɨnien əmə kafak. Yo jakəkir narmamə meinai yakamor əmə naha nhagɨn yame Tatə ramni-pə tuk Yo mə jakor. Kɨni nɨpɨg jakaməkir norien mɨnə kape narmamə, yakɨrkun mə jakor ye norien yame ratuatuk, meinai yakpəh narkutien mə jakor əmə ye kafak nəsanɨnien. Mərɨg Yo, jakaməkeikei mamor əmhen ye nətərɨgien kape Kughen yame rɨmnher-pə kɨn Yo.” Jon 8:16
Jon Baptaes mɨne Nanmɨn kape Kughen kɨmɨrəvəhsi-haktə Yesu; mərɨg narmamə khapəh nhaniyen nəfrakɨsien iran
31 Kɨni Yesu rɨmə, “Tukmə Yo atuk əmə yakvəh-si haktə Yo, narmamə rɨkiriə tukrəsɨk mə nəgkiarien kafak rɨpəh norien nəfrakɨsien. Dut 17:6; 19:15 32 Mərɨg kwən mɨn kɨrik aikɨn yame ramərer-ərhav mamor əpu Yo. Kɨni yakɨrkun mə nəgkiarien yame ramni irak in nəfrakɨsien. Jon 8:17-18 33 Apa kupan, nɨmɨsher-pən narmamə tɨksɨn khavən mɨsəm Jon Baptaes mɨsaiyoh-pən in mə Yo pa. Kɨni in rɨmɨni nəgkiarien əfrakɨs irak. Jon 1:19-28 34 Mərɨg yakpəh nətərɨgien kɨn nəgkiarien kape yermamə kɨrik mə tukrɨni mə Yo pa. Mərɨg yakamor nɨkwənemiə kɨn nəgkiarien kape Jon, mə takhani nəfrakɨsien iran pəh Kughen tukrɨvəh mɨragh əmiə. 1 Jon 5:9 35 Nhajounien kape Jon in rəmhen kɨn laet. Raməsiə makak huvə. Kɨni rɨkimiə ragien tukun kape nɨpɨg kwakwə. 36 Mərɨg kafak wok ror nɨrkunien mə Yo e pa, rapita yame Jon rɨmnor. Rɨmɨk rɨmɨvəhsi-pə wok e kɨmi Yo, mə jakor infamien iran. Kɨni wok e kafak, ramni-ərhav Yo, mamor əpu Yo mə Rɨmɨk rɨmnher-pə kɨn Yo. Jon 10:25; 14:11 37 Kɨni Rɨmɨk yame rɨmnher-pə kɨn Yo, In mɨn ramni-ərhav Yo. Ramni-ərhav pawk Yo, nakhapəh hanə nɨsərɨgien nəkwan. Kɨni nakhapəh hanə nɨsəmien nɨmrɨn nɨpɨg kɨrik. 38 Nəgkiarien kafan rɨrkək yerkimiə, meinai kɨmiə nakhapəh nɨshatətəyen irak - Yo e yemə Kughen rɨmnher-pə kɨn Yo.
39 “Kɨmiə nakasəvheikɨn pɨk nəgkiarien mɨnə ye Nəkwəkwə kape Kughen, mamhani nəfrakɨsien iran, meinai naksorkeikei mə tukrɨvəhsi-pre nɨmraghien rerɨn kɨmi əmiə. Mərɨg sərɨg-ru, nəgkiarien mɨnə ye Nəkwəkwə kape Kughen kasəgkiar irak kɨni mamhani-ərhav Yo. 40 Mərɨg kɨmiə nakasəpəh nhauəyen tuk Yo, mə takhavəh nɨmraghien rerɨn.
41 “Yakpəh nərɨgien mə narmamə kasəgnəgɨn Yo uə nɨkam. 42 Mərɨg Yo yakɨrkun huvə əmiə. Kɨni yakɨrkun huvə mə norkeikeiyen kape Kughen rɨkək yerkimiə. 43 Yakməvəh nehuəyen kape Rɨmɨk muə, mərɨg kɨmiə nakhapəh nhavəhyen Yo yerkimiə, kɨni rɨkimiə rɨpəh nagienien tuk Yo. Mərɨg tukmə yermamə kɨrik ruə ye nəsanɨnien əmə kafan, takhavəh in, rɨkimiə ragien tukun. 44 Nɨpɨg m-fam əgkap kɨmiə naksorkeikei mə narmamə tukamhani vi vi əmiə, mərɨg nakhapəh nɨsarkutien tuk norien yamə mɨne Kughen, yame In pɨsɨn əmə In Kughen, tukrɨni vi vi əmiə tukun. Tukmə nakasərɨg əmə nərɨgien kape narmamə, to nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien irak.
45 “Mərɨg pəh rɨkimiə tukrɨpəh nəsɨkien mə yakamni hah əmiə ye nɨmrɨ Rɨmɨk Kughen. Nɨkam. Mərɨg Moses e naksərəhu-pən tɨm tɨm nərɨgien kapəmiə iran, in e ramni hah əmiə ye nɨmrɨ Kughen, Jon 9:28; Rom 2:17 46 meinai to kɨmiə nakpihani nəfrakɨsien ye Moses, mɨpihani mɨn nəfrakɨsien irak, meinai Moses rɨmnəvsao kɨn Yo. 47 Mərɨg kɨmiə nakhapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye nəgkiarien yame in rɨmɨrai; ror pən, ror neineinien tuk əmiə tuk nhaniyen nəfrakɨsien irak.”

*5:4: Nəgkiarien ye v. 4 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Jon rɨmɨrai əfrakɨs nəgkiarien ikɨn e, uə nɨkam.

5:10: Jer 17:21

5:17: Jon 14:10

5:18: Jon 10:30,33; 19:7

5:19: Jon 14:10

5:21: Rom 4:17; Jon 11:25

5:22: Jon 5:26-27; 9:39; Wok 10:42

5:23: Luk 10:16; 1 Jon 2:23

5:24: Jon 3:18

5:26: Jen 2:7; Job 10:12; 33:4; Sam 36:9; 42:8; 66:9; Jon 1:1-4

5:30: Jon 8:16

5:31: Dut 17:6; 19:15

5:32: Jon 8:17-18

5:33: Jon 1:19-28

5:34: 1 Jon 5:9

5:36: Jon 10:25; 14:11

5:45: Jon 9:28; Rom 2:17