19
Kɨni Paelat reighan-pən kɨn Yesu ye kwermɨ mobael mɨnə, kɨni iriə kɨsərkɨs-ərkɨs In. Aes 50:6; 53:5 Kɨni khapɨk nərəus kɨrik yame ror nhirɨn, mhakuh kəvəvhao kɨn, yame ramsɨgovɨn kəvəvhao kape king, kɨni mhaukrai-pən ye kapən kapə. Mɨsarkaoh-pən kɨn kot əwhao kɨrik yame ramsɨgovɨn kot kape king. Kɨni masərer tukun, mɨsarh iakei iran, mamhani mhamə, “Ik e king kape nəmə Isrel. Kɨmawə yakamhavəhsi-pre nɨsiaiyen kɨmik.” Kɨni mɨsarar mɨsərɨp nɨkapɨn.
Kɨni Paelat rɨsɨ-pən imə mɨtərhav mɨni-ərhav mɨmə, “Eh. Narmamə. Yakamkɨr ye-rhav kwən e mə kɨmiə taksəm mə yakpəh nəm-pənien nar has kɨrik iran.”
Kɨni Yesu rɨsɨ-pən imə mɨtərhav. Məvəvhao kɨn kəvəvhao yame kɨmnor kɨn nərəus yame ror nirhɨn, markaoh kɨn kot kape king, kɨni Paelat rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Səm-ru, kwən e ramuə.”
Mərɨg jif pris mɨnə mɨne mobael yamə mɨne kasarha tuk Nimə Ehuə kape Kughen kɨmɨsarha-pən mɨsəm, masokrən apomh mamhani mhamə, “!Ǝsɨk-pən ye nai kamarkwao kɨn! !Ǝsɨk-pən ye nai kamarkwao kɨn!” Wok 3:13
Kɨni Paelat rɨmɨni-pən tuk əriə mə, “Nɨkam. Kɨmiə atuatuk hakɨr mhavən, mɨsəsɨk-pən In ye nai kamarkwao kɨn. Mərɨg Yo yakpəh nəm-pənien nar has kɨrik iran.”
Mərɨg iriə khamə, “Kapəmawə loa ramni mə In tukraməkeikei mɨmhə, meinai In ramni mə In Ji Kughen.” Lev 24:16; Mat 26:63-66; Jon 5:18; 10:33
Paelat rɨmnərɨg nəgkiarien a, rɨgɨn pɨk. Kɨni marar mɨvən mɨn imə, maiyoh Yesu mɨmə, “?Ik yemə hiə?”
Mərɨg Yesu rɨpəh nhorpɨnien nəgkiarien kafan. 10 Kɨni Paelat rɨni-pən tukun mɨmə, “?Rhawor e nakpəh nhorpɨnien nəgkiarien kafak? ?Nakɨrkun uə nɨkam mə yakavəh nehuəyen tuk nɨrɨsɨnien Ik uə tuk nəsɨk-pənien Ik ye nai kamarkwao kɨn?”
11 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “To Kughen rɨpipəh nɨvəhsi-preyen nehuəyen kɨmik, to nakpipəh nɨvəhyen nehuəyen tuk nəkirien Yo. Mərɨg hae pris rɨmneighan-pə kɨn Yo ye kwermɨm. Ror pən, Kughen tukrɨni mə in rɨmnor ta təvhagə has kɨrik rehuə rapita yame ik nɨmnor.” Jon 18:30; Wok 3:13; Rom 13:1
12 Kɨni rɨrikakun ye nɨpɨg a, Paelat rorkeikei mə tukrɨrɨsɨn Yesu. Mərɨg nəmehuə mɨnə kape nəmə Isrel kɨsokrən apomh mhamə, “Tukmə nakrɨsɨn kwən en ramvən, pəh nien mə ik yermamə əfrakɨs kɨrik kape King Sisa, meinai tukmə yermamə kɨrik ramni mɨmə in king, in tɨkmɨr kape Sisa.”
13 Paelat rɨmnərɨg nəgkiarien a, kɨni mɨkɨr Yesu mɨratərhav. Mɨvən ye kwənmhan kɨrik kamni kɨmə Kapier Ǝtən-ətən Ikɨn. (Ye nəgkiarien kape nəmə Isrel, kamni kɨmə Gabata). Kɨni məkwətə-pən ye jea kape nəkirien nəgkiarien. 14 Ipakə yerkweiha, ye nɨpɨg kape nor-əpnəpənəyen ye nəvɨgɨnien kape Pasova. Kɨni Paelat rɨni-pən tuk nəmehuə kape nəmə Isrel mɨmə, “!Kapəmiə e king!” Jon 19:19,21-22
15 Mərɨg iriə kasokr-apomh mamhani mhamə, “!Hakɨr ye-rhav! !Hakɨr ye-rhav! !Ǝsɨk-pən In ye nai kamarkwao kɨn!”
Kɨni Paelat rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “?Nəfrah? ?Kɨmiə naksorkeikei mə jakarkwətərəkɨn-pən king kapəmiə ye nai kamarkwao kɨn uə?”
Kɨni jif pris mɨnə khamə, “Sisa pɨsɨn əmə in king kapəmawə.”
16 Kɨni Paelat rɨmneighan-pən kɨn Yesu rɨvən ye kwermɨriə, mə mobael mɨnə kape Rom tuksarkwətərəkɨn-pən In ye nai kamarkwao kɨn.
Mobael mɨnə kɨmɨsəsɨk haktə Yesu ye nai kamarkwao kɨn
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
Kɨni kharəh Yesu mhavən. 17 In atuk rɨnamrəh nai kamarkwao kɨn, mhatərhav mhavən ikɨn kɨrik, kamni kɨmə Kerhə irə jir. (Ye nəgkiarien kape nəmə Isrel, kamni kɨmə Golgota). Luk 14:27 18 Ye kwənmhaan atuatuk a in a, kɨmɨsarkwətərəkɨn haktə Yesu ikɨn ye nai kamarkwao kɨn. Mɨsarkwətərəkɨn mɨn yermamə kɨraru. Kɨrik ye nɨkarɨn matuk; kɨrik ye mawor. Kɨni Yesu rɨmnəker ye kwerkwan.
19 Kɨni Paelat rɨni, kɨrai ta nəgkiarien kɨrik, karkwətərəkɨn haktə ye nai kamarkwao kɨn. Nəgkiarien a ramni mə, “Yesu, Yemə Nasaret. In King kape nəmə Isrel.” Jon 19:14,21 20 Kɨni nəmə Isrel khapsaah kɨmɨsəvheikɨn nəgkiarien a, meinai ikɨn a, kɨmɨsarkwətərəkɨn haktə Yesu ikɨn, ipakə əmə tuk taon. Kɨni nəgkiarien a kɨmɨrai ye nəgkiarien kape nəmə Isrel, mɨne ye nəgkiarien kape nəmə Rom, mɨne ye nəgkiarien kape nəmə Gris. Hib 13:12 21 Kɨni jif pris mɨnə kape nəmə Isrel kɨmnhavən mhani-pən tuk Paelat mhamə, “Takpəh nɨraiyen mə ‘In e king kape Isrel.’ Rhuvə mə takrai mə, ‘Kwən e in ramni mə in king kape nəmə Isrel.’ ” Jon 19:14
22 Mərɨg Paelat rɨmə, “Nɨkam. Yakwərai, yakwərai.”
Mobael mɨnə kɨmɨsəwhai neipən kape Yesu
23 Kɨni nɨpɨg mobael mɨnə kwəsəkwətərəkɨn-pən ta Yesu ye nai kamarkwao kɨn, kɨni mhapɨk kafan narɨmnar, kɨni mɨsəwhai narɨmnar mɨsətu nɨmrɨn kuas, meinai iriə kuas. Mərɨg kɨmnhapəh nɨsəwhaiyen kot apomh kafan. Nɨpərɨn əmə, yame kɨpəh nɨjirien. 24 Mhani-pən tuk əriə mɨnə mhamə, “To khapəh nɨseikusien. Pəh kɨsəsɨk daes tukun. Yermamə yame rapita, kafan e kot.” Nar e rɨtərhav-pə mor nəgkiarien ye nəkwəkwə kape Kughen ruə mor nəfrakɨsien kɨn, yame ramni mə,
“Iriə tukhapɨk ta kafak neipən mɨsəwhai irəriə mɨnə.
Kɨni mɨsarukɨn daes tukun.”(Sam 22:18)
Ror məkneikɨn, mobael mɨnə kɨmɨsor əfrakɨs məknakɨn. Jon 19:28,36,37
Yesu mɨne kafan mamə
25 Kɨni nɨpiraovɨn kuas kɨmnasərer ipakə tuk nai kamarkwao kɨn kape Yesu. Iriə e: Mamə kape Yesu, mɨne piauni, mɨne Meri kɨrik mɨn, yame in piraovɨn kape Kleopas, mɨne Meri pɨsɨn kɨrik, yame in pian Magdala. Luk 8:2; Jon 20:1,18 26 Kɨni Yesu rarha-pən məm kafan mamə, mɨne yermamə kɨrik kafan yame in rorkeikei pɨk, kawərer ipakə tukun, kɨni rɨni-pən tuk kafan mamə mə, “Pian əpə, kafam en kwajikovə.” 27 Mɨni-pən tuk kwən a mɨmə, “Kafam en mamə.” Kɨni rɨrikakun ye nɨpɨg a, yermamə a kape Yesu raməm huvə pian a rəmhen kɨn mamə atuatuk kafan.
Yesu rɨmamhə
(Mat 27:45-56; Mak 14:33-41; Luk 23:44-49)
28 Kɨni kwasɨg ikɨn ye narɨmnar mɨnə a, Yesu ruɨrkun mə In rɨnərkin wok yame rɨmauə tukun mə tukror. Kɨni mɨmə “Yaknəkwakwə.” Rɨmɨni məkneikɨn mə tukror nəgkiarien kɨrik ye Nəkwəkwə kape Kughen tukruə mor nəfrakɨsien kɨn.* Ǝm-ru profesi kɨrik ye Ol Sam 69:21. Jon 17:4
29 Kɨni kwaji besin kɨrik aikɨn ramkwətə, kwəvi-pən ta waen əkwahir iran. Kɨni iriə kharəh neipən kɨrik, mɨseires waen kɨn, mɨsarkɨs-pən ye nai kɨrik kamni kɨmə ‘hisop’ mhavəh-si haktə mhavəhsi-pən ipakə tuk tɨkinher Yesu, mə tukrɨnɨm. 30 Kɨni rəpaih əsɨgəvɨn waen, mɨni mɨmə, “Rɨnor infamien.”
Kɨni rɨvaag-əhu, meighan-pən kɨn nɨmraghien kafan, kɨni mɨmhə. Luk 12:50; Jon 4:34; 17:4
Mobael kɨrik rɨmnhai nɨkar Yesu
31 Ruauə ye nɨpɨg kape napnəpenəyen, tukəni rɨkwamɨrkɨn, Sabat. (Sabat a in nɨpɨg ehuə kɨrik). Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel kɨmnhapəh nɨsorkeikeiyen mə nɨprai yermamə tukraməker ye nai kamarkwao kɨn meriaji-pən Sabat. Ror pən, iriə tɨksɨn kɨmnhavən mɨsaiyoh Paelat mhamə tukrher-pən kɨn mobael mɨnə khavən mɨshoprɨr-hoprɨr nɨhurisɨr, pəh irisɨr tukrhɨmhə aihuaa əmə. Kɨni nəmə Isrel tukharəh-si ta nɨprairisɨr ye nai kamarkwao kɨn. 32 Kɨni mobael mɨnə kɨmɨsəkupən mɨshoprɨr-hoprɨr nɨhu yermamə mir e kawəker ipakə tuk Yesu. 33 Mhauə ipakə tuk Yesu, mɨsəm mə In ruamhə ta, mhapəh nɨshoprɨrien nɨhun. 34 Mərɨg iriə kɨrik rɨmnhai əmə nɨkarɨn kɨn kwenhao. Ǝmə aikɨn, nɨtawɨn mɨne nunu iran, iriu kwis kɨmɨwaiyu mɨratərhav ye nɨkarɨn. Sek 12:10; 1 Jon 5:6-8; Rev 1:7 35 (Kɨni kwən kɨrik rɨnamərer ipakə tukun, məm narɨmnar mɨnə e kɨn nɨmrɨn. Kɨni mamni-ərhav nəgkiarien yamə mɨne raməfrakɨs. Mamrai-pən ye nəkwəkwə e mə kɨmiə mɨn takhani nəfrakɨsien iran). 36 Narɨmnar mɨnə e kɨmnhatərhav-pə mɨsor nəgkiarien kɨrik ye Nəkwəkwə kape Kughen ruauə mor nəfrakɨsien kɨn, yame ramni mə, Jon 19: 24,28,37
“To iriə khapəh nɨshopɨr-pɨrien nɨkəkrin kɨrik.”(Eks 12:46; Nam 9:12; Sam 34:20)
37 Kɨni nəgkiarien kɨrik mɨn ye Nəkwəkwə kape Kughen ramni mə,
“Iriə tuksarha-pən mɨsəm yermamə yame kɨmɨshai.”(Sek 12:10) Rev 1:7
Josef yemə Aramatia, mɨne Nikodimas, kɨmɨwerkwaig kɨn nɨprai Yesu
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Kɨni ai, yemə Aramatia kɨrik, nhagɨn e Josef, in yermamə kɨrik kape Yesu. Mərɨg ramerkwaig kɨn mə tukpəh nɨrkunien mə in yermamə kafan, meinai ramgɨn kɨn nəmehuə kape nəmə Isrel. Kɨni in rɨmavən məm Paelat, maiyoh in mə tukreighaan kɨn nɨprai Yesu. Kɨni Paelat reighan kɨn, kɨni Josef rɨvən mɨrəhsi-əhu. Jon 7:13
39 Kɨni Nikodimas e kupan rɨmavən yenpɨg məm Yesu, in rɨkwasɨg kɨn Josef. Mamrur nɨtɨp kɨrik rukwar kɨn monar pien pien mir e ‘mir’ mɨne ‘alos.’ Nɨtɨp a rɨpam rəmhen kɨn toti fo kilo Nəgkiarien kape nəmə Gris ramni “wan handred litrai;” rəmhen kɨn toti fo kilo.. Jon 3:1-2; 7:50
40 Kɨni iriu kɨrərəhsi-ta nɨprai Yesu, mɨrəuvrɨg kɨn neipən kɨrik e ‘linen.’ Kɨni mɨwor-pən monar pien pien ye nɨpran, raməri-pən əmə norien kape nəmə Isrel tuk nɨnɨmien yermamə. 41 Kɨni ikɨn a kɨmɨruk haktə Yesu ikɨn, ipakə tuk nəsimien kɨrik. Ye kwənmhaan a, kɨmnəpnəpeinə ta ye nɨpəg kapier tuk nɨnɨmien yermamə, mərɨg kɨpəh hanə nɨnɨm-pənien yermamə kɨrik aikɨn. 42 Meinai tukəni rɨkwamer kɨn, Sabat kape nəmə Isrel, Josef mɨne Nikodimas kwhai mɨren nar, mɨrəmə tukrɨnɨm aihuaa əmə. Kɨni nɨpəg kapier a yame kamnɨm yermamə ikɨn ipakə əmə. Ror pən, iriu kwərəhu-pən nɨprai Yesu aikɨn.

19:1: Aes 50:6; 53:5

19:6: Wok 3:13

19:7: Lev 24:16; Mat 26:63-66; Jon 5:18; 10:33

19:11: Jon 18:30; Wok 3:13; Rom 13:1

19:14: Jon 19:19,21-22

19:17: Luk 14:27

19:19: Jon 19:14,21

19:20: Hib 13:12

19:21: Jon 19:14

19:24: Jon 19:28,36,37

19:25: Luk 8:2; Jon 20:1,18

*19:28: Ǝm-ru profesi kɨrik ye Ol Sam 69:21.

19:28: Jon 17:4

19:30: Luk 12:50; Jon 4:34; 17:4

19:34: Sek 12:10; 1 Jon 5:6-8; Rev 1:7

19:36: Jon 19: 24,28,37

19:37: Rev 1:7

19:38: Jon 7:13

19:39: Nəgkiarien kape nəmə Gris ramni “wan handred litrai;” rəmhen kɨn toti fo kilo.

19:39: Jon 3:1-2; 7:50