18
Tɨkmɨr mɨnə kape Yesu kɨmnhauə mharaptərəkɨn In
(Mat 26:7-56; Mak 14:43-50; Luk 21:47-53)
Yesu rɨmnəhuak ta, mɨtərhav ye taon a, mukurao-pən ye kwenɨmrhe tukwas mir, ye nɨkwətanə kɨrik kamni kɨmə Kedron, mhaktə ye tukwas, mɨvən aikɨn kaməsim ikɨn. Kɨni Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə kɨmnhavən yerki nai mɨnə a.
Kɨni Judas e kwasɨg ikɨn rɨmneighan-pən kɨn Yesu kɨmi tɨkmɨr mɨnə kafan, in ruɨrkun ta kwənmhaan a, meinai nɨpɨg kɨrik, Yesu mɨne kafan narmamə mɨnə iriə kasofugɨn əriə mɨnə aikɨn. Luk 21:37; 22:39 Kɨni jif pris mɨnə mɨne Farisi mɨnə kɨmɨsher-pən kɨn mobael mɨnə tɨksɨn kape nəmə Rom mɨne mobael mɨnə tɨksɨn yamə mɨne kasarha tuk Nimə Ehuə kape Kughen, khauə mɨsəm Judas. Kɨni Judas rɨkɨr əriə mhavən yerki nəsimien a. Iriə kɨmnhapɨk kwensiə, mɨne laet, mɨne narɨmnar kape narowagɨnien. Wok 1:16
Kɨni Yesu ruɨrkun ta naha nhagɨn yame tukor iran. Mərɨg rɨmnəriwək, mɨvən tuk əriə, maiyoh əriə mɨmə, “?Nakasarha-kɨn pa?”
Kɨni iriə khani-pən tukun mhamə, “Yakasarha-kɨn yemə Nasaret kɨrik, nhagɨn e Yesu.”
Kɨni In rɨni-pən tuk əriə mə, “Yo e.” (Kɨni Judas e yame rɨmnheighan-pən kɨn Yesu ye kwermɨriə, in ramərer iriə min). Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 8:6,8
Kɨni nɨpɨg Yesu rɨmɨni mɨmə, “Yo e,” iriə kɨmɨsəriwək kɨn nɨmeitairiə mharerɨg, mɨseiwaiyu, mhamɨr.* Tukmə ror nɨpɨg Yesu rɨmɨni mə “Yo e” iriə kɨmɨseiwaiyu mamhamɨr meinai nəgkiarien e “Yo e” ye nəgkiarien kapə nəmə Gris rəmhen əmə kɨn nhag Kughen yame ramərhaktə, to kɨpəh nɨniyen. Rev 1:17
Kɨni Yesu rarə maiyoh mɨn əriə mɨmə, “?Kɨmiə nakasarha-kɨn pa en?”
Kɨni iriə khamə, “Yemə Nasaret kɨrik, nhagɨn e Yesu.”
Kɨni Yesu rɨmə, “Yakwəni-pre ta tuk əmiə mə ‘Yo e.’ Tukmə nakasarha-kɨn əmə Yo, səta ye narmamə mɨnə en pəh kamhavən.” Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 8:6,8 In rɨmɨni məknakɨn mə nəgkiarien yame ruɨni ta tukruə mor nəfrakɨsien kɨn, yame rɨmɨni mɨmə, “Tatə, narmamə yame nɨmnərəhu-pən əriə ye kwermɨk, yɨmnamarha huvə tuk əriə, mɨpəh nəpəhyen kɨrik.” Ruɨni məkneikɨn ye Jon 17:12.
10 Kɨni Saemon Pita, kafan kɨrik aikɨn nao nisə. Məkneikɨn rɨrəhsi-ərhav, mərəru ta nɨmətərgɨ slef kɨrik matuk kape hae pris. (Nhag slef e Malkas).
11 Mərɨg Yesu rɨmɨni-pən tuk Pita mə, “!Vai-pən nao nisə kafam ye tamhekɨn! Ik takaməkeikei mɨrkun mə Yo yakaməkeikei mamarə ye nəmhəyen yame Tatə Kughen ravəhsi-pə kɨmi Yo.” Mat 20:22
Kɨmnharəh Yesu mhavən ramərer ye nɨmrɨ mɨrh
(Mat 26:57-58; Mak 14:53-54; Luk 22:54)
12 Kɨni mobael mɨnə kape nəmə Rom mɨne yemehuə kapəriə, mɨne mobael yamə mɨne kasarha tuk Nimə Ehuə kape Kughen kɨmnharəh Yesu mɨsarkɨs ətərəkɨn. 13 Kɨmɨsəkupən mharəh In ramərer ye nɨmrɨ Anas. Anas e mɨrei Kaeafas. Kɨni Kaefas a ramor wok kape hae pris ye newk a. 14 In apa kupan rɨmɨni-pən tuk nəmehuə kape nəmə Isrel mə, “Rhuvə əmə tuk əmiə mə yermamə kwənkwan kɨrikianə əmə tukrɨmhə tuk narmamə. Nar a rhuvə rapita yame narmamə ye kantri piəpiə tukhamhə.” Kaefas ruɨni ta nəgkiarien e ye Jon 11:49-51.
Pita rɨmɨni mə in reinein Yesu
(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15 Yermamə mɨn kɨrik kape Yesu, hae pris rɨrkun huvə in. Kɨni iriu Saemon Pita karakwasɨg kɨn Yesu, mhavən ipakə tuk nimə kape hae pris. 16 Mərɨg Pita to rɨpəh nɨvənien imə, mamərer əmə ye kwəruə. Mərɨg yermamə a kape Yesu yame hae pris rɨrkun huvə in, rɨsɨ-pən imə, mɨtərhav-pə ye kwəruə, maməgkiar kəskəh kɨmi piraovɨn yame ramərer tuk kwəruə, kɨni reighan kɨn Pita mə tukrɨvən imə. 17 Məkneikɨn pian a yame ramərer tuk kwəruə rarha-pən məm Pita, maiyoh in mɨmə, “Eh. ?Ik mɨn yermamə kɨrik kape Yesu?”
Mərɨg Pita rɨmə, “Nɨkam. Pəh nien mə yo yermamə kɨrik kafan.”
18 Kɨni nɨpɨg a, nɨpɨg kape nokieiyen. Kɨni yor wok mɨnə kape hae pris, mɨne mobael mɨnə kɨmnasarkəp. Kɨni Pita ramərer iriə miriə, masərkəp.
Hae pris raməgkiar kɨmi Yesu
(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19 Ye nɨpɨg a, hae pris rɨmnaiyoh Yesu kɨn narmamə mɨnə kafan, mɨne naha nhagɨn yame In ramhajoun.
20 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “Yo yɨmnamni-ərhav kafak nəgkiarien ye nɨmrɨ narmamə ye tokrei tanə. Nɨpɨg m-fam, yakamhajoun narmamə ye nimə kape nofugɨnien, mɨne apa ye Nimə Ehuə kape Kughen, ikɨn nəmə Isrel kasofugɨn ikɨn. Yakpəh nerkwaigien kɨn nar kɨrik. 21 ?Rhawor nakamaiyoh məkneikɨn Yo? Rhuvə pɨk mə takvən maiyoh-pən narmamə yamə mɨne kɨmnasərɨg kafak nəgkiarien. Iriə kharkun huvə narɨmnar yame yakməni-pən tuk əriə.”
22 Yesu rəgkiar məknakɨn, mobael kɨrik yame ramərer tuk Nimə Ehuə kape Kughen ramərer ipakə tukun, marar mərɨp nɨkapɨn, mɨmə, “Nəgkiarien e nakamni-pən tuk hae pris rɨpəh nəmhenien.”§ Khamə Yesu ramni hah hae pris, makapɨr loa ye Eks 22:28 yame ramni mə, “Takpəh nɨni-hah-yen Kughen mɨne nəmehuə mɨnə kapəmiə.”
23 Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mə, “?Rhawor e yakamni əmə nəgkiarien yamə mɨne kɨsatuatuk kɨni nakamərɨp nɨkapɨk tukun? Tukmə nakasəm mə yakməni nar kɨrik rɨpəh nəmhenien, hani.”
24 Məkneikɨn Anas rher-pən Yesu rɨvən məm hae pris e Kaeafas. Kɨpəh nɨrɨsɨn-ta-hanə-yen nərəus ye kwermɨn mir.
Pita ramni mɨn mə reinein Yesu
(Mat 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25 Kɨni Saemon Pita ramərkəp hanə, kɨni kɨsaiyoh-pən in mhamə, “Eh. Ik mɨn e ik yermamə kɨrik kafan uə?”
Mərɨg Pita rɨmə, “Nɨkam. Pəh nien mə yo yermamə kɨrik kafan.”
26 Məkneikɨn, yorwok kɨrik kape hae pris, in kwənərəus kɨrik kape kwən a yame Pita rɨmnərəru-ta nɨmətɨrgɨn, rɨmɨni-pən tukun mə, “Rɨkik raməsɨk mə yɨmnəm əmiru min apa yerki nəsimien.”
27 Mərɨg Pita rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “Pəh nien mə yo.”
Ǝmə məkneikɨn, man rəkakə. Jon 13:38
Yesu rərer ye nɨmrɨ Paelat
(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)
28 Kɨni yenpɨg-enpɨg əgkap, kharaptərəkɨn Yesu mhatərhav ye nimə kape Kaeafas, mhavən ipakə tuk nimə kape Paelat. Paelat in gavman kape Rom, pəh nien mə yemə Isrel kɨrik. Kɨni nəmehuə kape nəmə Isrel kasəri-pən loa kapəriə, mhapəh nhavənien ye nəkwai nimə kape yermamə yame pəh nien mə yemə Isrel, tamə kɨsəmkɨmɨk, mɨseinein nənien nəvɨgɨnien kape Pasova. Jon 11:55 29 To khapəh nhavənien imei Paelat, Paelat rɨtərhav-pə, maiyoh əriə mɨmə, “?Naksəm-pən naha nhagɨn rahas ye kwən e?”
30 Kɨni iriə khani-pən tukun mhamə, “To rɨmə kwən e rɨpəh norien nar has, to yakhapəh nhakɨrien mhauə kɨmik.”
31 Mərɨg Paelat rɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Nɨkam. Rhuvə mə takhakɨr in mhavən. Rhuvə mə kɨmiə səkir norien kafan rəri-pən natuakəmien kapəmiə, mhavəhsi-pən narpɨnien kɨmin.”
Mərɨg iriə kɨmnhani-pən tukun mhamə, “Mərɨg loa kape nəmə Rom ramni mə nəmehuə əmə kape Rom kharkun nhavəhsi-pənien narpɨnien kɨmi yermamə mə tukraməkeikei mɨmhə.” 32 (Apa kupan, Yesu rɨmɨni mə In tukrɨmhə məknakɨn; kɨni narɨmnar mɨnə a rɨtərhav-pə mor nəgkiarien kafan ruə mor nəfrakɨsien kɨn).* Yesu rɨmɨni mə tuksəsɨk in ye nai kamarkwao kɨn. (Ǝm-ru Jon 3:14; 8:28; 12:32-33). Tukmə nəmə Rom khamə tukhavəhsi-pən narpɨnien kɨmi yermamə mə tukraməkeike mɨmhə, khavəhsi-haktə in ye nai kamarkwao kɨn. Mərɨg nəmə Isrel to khapəh nɨsorien məknakɨn.
33 Məkneikɨn Paelat rɨvən mɨn imə, mokrən kɨn Yesu mə tukruə mərer ye nɨmrɨn, kɨni raiyoh In mɨmə, “?Rhawor? ?Ik king kape nəmə Isrel uə?” Mat 2:2; Luk 23:2-3
34 Kɨni Yesu raiyoh In mɨmə, “?Nərɨgien en kafam nakamni, uə narmamə kamhani-pre tuk ik?”
35 Kɨni Paelat rɨmɨni-pən tukun mɨmə, “!Ah! Pəh nien mə yo yemə Isrel kɨrik. Narmamə imam ikɨn əmə mɨne jif pris mɨnə kafam, iriə kɨmɨseighan-pə kɨn Ik ye kwermɨk. ?Naha e nɨmnor?”
36 Kɨni Yesu rɨmə, “Narmaruyen kafak rɨpəh nəmhenien kɨn narmaruyen kape tokrei tanə əmə. To rɨpimə narmaruyen kafak in kape tokrei tanə e, kafak narmamə mɨnə kɨpihaoh mobael mɨnə tuk Yo, mɨsərer əswasɨg kɨn nəmehuə kape nəmə Isrel mə tukhapəh nharaptərəkɨnien Yo. Mərɨg narmaruyen kafak ror pɨsɨn ye narmaruyen kape tokrei tanə.” Luk 17:21; Jon 6:51
37 Kɨni Paelat rɨni-pən tukun mə, “Ɨnta. Ik nakamni mə Ik king kɨrik.”
Kɨni Yesu rɨmə, “Tukmə ik nakamni mə Yo king, nəfrah. Yo yɨmnarha-pə ye tokrei tanə tuk nar kɨrikianə əmə, mə jakərer-ərhav mamni-ərhav nəfrakɨsien. Kɨni narmamə yamə mɨne kɨsorkeikei mə tuksərɨg nəfrakɨsien tukasəkeikei mɨsərɨg nəgkiarien kafak.” Jon 3:32; 8:47
38 Mərɨg Paelat rɨni-pən tukun mɨmə, “?Naha e nhagɨn nəfrakɨsien?” Luk 23:4
Paelat rɨmɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi Yesu mə tukraməkeikei mɨmhə
(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)
Kɨni Paelat rɨtərhav mɨn mɨvən məm nəmehuə kape nəmə Isrel, mɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Yo yakpəh nəmien norien has kɨrik ye kwən e, yame ramni mə rɨmnakapɨr loa. 39 Mərɨg ye norien kapəmiə, ye newk mɨnə fam, ye nɨpɨg kape Pasova, yakamrɨsɨn yermamə kwənkwan kɨrikianə ye kalabus. ?Kɨni rhawor ye nərɨgien kapəmiə? ?Nakhamə jakrɨsɨn king e kape nəmə Isrel uə?”
40 Kɨni iriə kɨsokrən apomh mhamə, “!Nɨkam! Takpəh nɨrɨsɨnien. !Rɨsɨn Barabas!” (Barabas e rɨmɨkwasɨg kɨn narmamə tɨksɨn mamhauh mobael kape gavman). Wok 3:14

18:2: Luk 21:37; 22:39

18:3: Wok 1:16

18:5: Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 8:6,8

*18:6: Tukmə ror nɨpɨg Yesu rɨmɨni mə “Yo e” iriə kɨmɨseiwaiyu mamhamɨr meinai nəgkiarien e “Yo e” ye nəgkiarien kapə nəmə Gris rəmhen əmə kɨn nhag Kughen yame ramərhaktə, to kɨpəh nɨniyen.

18:6: Rev 1:17

18:8: Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 8:6,8

18:9: Ruɨni məkneikɨn ye Jon 17:12.

18:11: Mat 20:22

18:14: Kaefas ruɨni ta nəgkiarien e ye Jon 11:49-51.

§18:22: Khamə Yesu ramni hah hae pris, makapɨr loa ye Eks 22:28 yame ramni mə, “Takpəh nɨni-hah-yen Kughen mɨne nəmehuə mɨnə kapəmiə.”

18:27: Jon 13:38

18:28: Jon 11:55

*18:32: Yesu rɨmɨni mə tuksəsɨk in ye nai kamarkwao kɨn. (Ǝm-ru Jon 3:14; 8:28; 12:32-33). Tukmə nəmə Rom khamə tukhavəhsi-pən narpɨnien kɨmi yermamə mə tukraməkeike mɨmhə, khavəhsi-haktə in ye nai kamarkwao kɨn. Mərɨg nəmə Isrel to khapəh nɨsorien məknakɨn.

18:33: Mat 2:2; Luk 23:2-3

18:36: Luk 17:21; Jon 6:51

18:37: Jon 3:32; 8:47

18:38: Luk 23:4

18:40: Wok 3:14