2
Nəmasur mɨnə kɨmnhasɨ-pən isok, masarha kɨn Kristo
Yesu rɨmnarha-pə apa Betlehem, ye tanə Judia. Ye nɨpɨg a, King Herod rɨmnamarmaru iran. Kɨni ai nəmehuə mɨnə tɨksɨn khasɨ-fiak isok mhauə Jerusalem. Kharkun huvə nar tuk nəmien nɨmtətien ye kəmhau mɨnə. Kɨni mhauə mɨsaiyoh mhamə, “?Kwajikovə a In hiə, yame rɨmnarha-pə? In king kape nəmə Isrel. Kafan kəmhau rɨmnhaktə, yaksəm apa fiak; kɨni yakamhauə mə jakhavəh-si haktə In.” Nam 24:17
Mərɨg King Herod rɨmnərɨg nəgkiarien a, iriə nəmə Jerusalem, kɨmɨsərɨg raha. Kɨni rɨmnofugɨn hae pris mɨnə mɨne nəmhajoun mɨnə kape Loa kape Moses, maiyoh əriə mə, “?Kristo yame Kughen rɨmɨni mə tukrher-pə kɨn, In tukraməkeikei marha-pə apa hiə?”
Kɨni khani-pən tukun mhamə, “In tukrarha-pə apa Betlehem, ye tanə e Judia. Meinai profet kupan kɨrik kape Kughen rɨmɨrai məknakɨn mɨmə,
“ ‘Eh. Betlehem, ye tanə Judia.
Tukhapəh nɨsəm-əhuyen əmiə mə nəmehuə mɨnə ye taon mɨnə tɨksɨn apa Judia kɨsapita əmiə,
meinai yemehuə kɨrik tukrɨsɨ-pre irəmiə.
Kɨni In tukrəm huvə kafak narmamə mɨnə e nəmə Isrel, rəmhen kɨn yame yermamə ramarha huvə tuk sipsip mɨnə.’ ”(Maeka 5:2)
Məkneikɨn King Herod rokrən kɨn narmamə yamə mɨne kharkun huvə nar khauə, rofugɨn apɨs-apɨs əriə. Maiyoh əriə mə kəmhau a rɨmnhaktə atuatuk ye naha nɨpɨg. Kɨni kɨmnhani-əsah-pən tukun. Kɨni in rɨmɨni-pən tuk əriə mɨmə, “Havən Betlehem, mɨsarha-kɨn huvə kwajikovə a. Kɨni tukmə naksəm, nakhani-əsah-pə iran, pəh yo mɨn yakvən mɨvəh-si haktə In.”
9-10 Mərɨg nɨpɨg kɨmɨsərɨg nəgkiarien a, khatərhav, mhavən, mɨsəm mɨn kəmhau kupan yame kɨmɨsəm apa fiak, rɨkiriə ragien pɨk. Kɨni kəmhau a rɨkɨr əriə mɨvən mimhen atuatuk a kwajikovə raməmɨr ikɨn. 11 Kɨni khavən a imə, masəm kwajikovə a iriu nɨsɨni Meri. Kɨni mɨsənɨmkur ye nɨmrɨ Yesu mhavəh-si haktə In. Mhavəhsi-ərhav narɨmnar kapəriə yame nɨmrɨn rhaktə pɨk, mhavəh-si pən gol kɨmin, mɨne nɨmar nar kɨrik mɨn yame nəmiovɨn rhuvə, kamni kɨmə frangkinsens, mɨne pomad yame nəmiovɨn rhuvə, kamni kɨmə mir. Ol Sam 72:10-15; Aes 60:6
12 Kɨni kwasɨg ikɨn, kɨmɨsəmrərhav mɨsəm Kughen ramor kwirɨg kɨmi əriə mɨmə, “Takhapəh nharerɨg-pənien tuk King Herod, mhakurao-pən ye swatuk pɨsɨn, mharerɨg-pən iməmiə ikɨn.”
Josef mɨne Meri kɨrərəh Yesu mɨwap mɨrhuvən apa Ijip
13 Kɨni kwənhatərhav-ta, məkneikɨn Josef rɨmnamrərhav məm agelo kɨrik kape Kughen Yermaru rɨmatərhav-pə tukun mɨmə, “!Ǝrer aihuaa! Mɨrəh kwajikovə e iriu nɨsɨni mɨrhap mɨrhuvɨn apa Ijip. Kɨni mɨrharə aikɨn mɨrheriaji Yo əmə jakni-pre tuk ik mə takrherɨg-pə mɨn. Meinai pəh nien mə tuk tu, King Herod tukruə marha kɨn kwajikovə e mə tukrhopni.”
14 Ror pən, yenpɨg, Josef rarar, mɨrəh kwajikovə irisɨr nɨsɨni mɨrhap mɨrhuvɨn Ijip. 15 Kɨni kɨmɨrharə ye tanə a mɨrheriaji-pən King Herod rɨmamhə. Kɨmɨrharə Ijip rəri-pən əmə Nəgkiarien kape Kughen Yermaru yame rɨmɨni-ərhav tuk profet kupan kɨrik mɨmə,
“Yɨmnokrən kɨn narɨk yerman mə tukrɨtərhav Ijip.”(Hos 11:1)
Mobael mɨnə kape King Herod kwəshopni-hopni kwajikovə narman apa Betlehem
16 Kɨni ye nɨpɨg King Herod ruɨrkun mə narmamə yamə mɨne kamhavəh nɨrkunien huvə tuk nəmien nɨmtətien ye kəmhau mɨnə kwənhakurao ye nərɨgien kafan, məkneikɨn niemha rhai pɨk. Kɨni mher-pən kɨn kafan mobael mɨnə mə tukhavən Betlehem mɨne ikɨn mɨnə fam ipakə tukun masarha kɨn kwajikovə narman yamə mɨne kapəriə newk rɨpəh napitayen kɨraru, mə tukshopni-hopni fam əriə. In rɨmɨrpen newk kɨraru meinai rɨkin raməsɨk mə ye nɨpɨg atuatuk a in a nəmə mɨnə a kɨmɨsəm kəmhau iran. 17 Nar a rɨmɨtərhav-pə ror Nəgkiarien kape Kughen Yermaru ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn, yamə rɨmɨni-ərhav tuk profet Jeremaea kupan mɨmə,
18 “Narmamə ipakə tuk Betlehem* Gris ramni “Nəmə Rama.” Rama in taon kɨrik ipakə tuk Betlehem. kɨmɨsərɨg piraovɨn kɨrik ramasək pɨk,
meinai ramərɨg raha pɨk.
Piraovɨn a in Rejel Rejel e nɨsɨn kwən a Isrel kupan; kamni kɨmə Rejel in mama kape nəmə Isrel. Nɨpɨg ramni “Piraovɨn a in Rejel tukrasək” nɨpran ramni mə nɨpian Isrel mɨnə fam tuksasək.. In ramasək tuk kafan kwajikovə mɨnə.
Rɨpəh nɨpəhyen mə narmamə tuksəgkiar huvə kɨmin, meinai kafan kwajikovə narman mɨnə kwənhamhə fam.”(Jer 31:15)
Josef mɨne Meri mɨne kwajikovə krhɨtərhav Ijip mɨrherɨg-pən Nasaret
19 Mərɨg nɨpɨg Josef mɨne Meri mɨne kwajikovə kɨrharə apa Ijip, King Herod rɨmhə. Kɨni Josef rɨmnamrərhav məm agelo kɨrik kape Kughen Yermaru rɨni-pən tukun 20 mɨmə, “Josef. Hekɨmter. Mɨrəh kwajikovə e mɨne nɨsɨni, mɨrherɨg-pən ye tanə Isrel, meinai narmamə yamə mɨnə khamə tukshopni kwajikovə a, iriə kwənhamhə ta.” 21 Ror pən, Josef rarar, mɨrəh kwajikovə a mɨne nɨsɨni, mɨrherɨg-pən mɨn ye tanə a Isrel.
22 Mərɨg nɨpɨg Josef rɨmnərɨg mə kwən a Akeleas rɨmɨvəh tamhek rɨmni King Herod, mamarmaru ye Judia, kɨni in rɨgɨn mɨn kɨn nɨrerɨg-pənien tanə a Judia. Kɨni maməmrərhav məm Kughen rɨmnor kwirɨg kɨmin mɨmə tukrɨpəh nɨvənien Judia. Kɨni rɨmatərhav mɨvən ikɨ pɨsɨn ye provins a Galili, 23 kɨni kɨrhuvɨn mɨrharə ye taon kɨrik, nhagɨn e Nasaret. Nar a rɨtərhav-pə ror nəgkiarien kape profet mɨnə kupan ruauə mɨnor nəfrakɨsien kɨn, yamə kɨmnhani mhamə,
“Tukamni kɨmə in yemə Nasaret.”(Aes 11:1; 53:2) Luk 2:39; Jon 1:45

2:2: Nam 24:17

2:11: Ol Sam 72:10-15; Aes 60:6

*2:18: Gris ramni “Nəmə Rama.” Rama in taon kɨrik ipakə tuk Betlehem.

2:18: Rejel e nɨsɨn kwən a Isrel kupan; kamni kɨmə Rejel in mama kape nəmə Isrel. Nɨpɨg ramni “Piraovɨn a in Rejel tukrasək” nɨpran ramni mə nɨpian Isrel mɨnə fam tuksasək.

2:23: Luk 2:39; Jon 1:45