15
Yesu ramərer ye nɨmrɨ Paelat
(Mat 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)
Yenpɨg-enpɨg əgkəp, jif pris, mɨne nəmehuə kape nəmə Isrel, mɨne nəmhajoun kape loa kape Moses, mɨne narmamə tɨksɨn mɨn kape kaonsel kape nəmə Isrel kaharaih mhun nəgkiarien kɨrik. Mhani-pən tuk narmamə tɨksɨn mə tuksərkɨs-ərkɨs Yesu. Kɨni mhakɨr In mhauə mhakɨr-pən kɨmi Paelat, yamehuə kɨrik kape Rom. Luk 22:66 Kɨni ai Paelat raiyoh In mɨmə, “?Ik e Ik Yermaru kape yemə Isrel uə?”
Kɨni Yesu rɨni-pən tukun mɨmə, “Nəfrakɨsien e nakamni.”
Kɨni jif pris mɨnə khani-ərhav neikuəyen rehuə yame kɨmɨsəm-pən ye Yesu. Kɨni Paelat raiyoh mɨn In mə, “?Rhawor nakpəh nəgkiarien? Ǝmru. Kamhani nəgkiarien rehuə iram.”
Kɨni Paelat rɨmnəm mə Yesu rɨpəh nɨniyen nar kɨrik, rakur. Aes 53:7; Mak 14:61
Paelat rɨmə Yesu tukraməkeikei mɨmhə
(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39-19:16)
Ye newk mɨnə fam, ye nɨpɨg kape Pasova, nəmə Isrel kharkun nhaniyen nhag yermamə kɨrik kwəvəhsi-pən ta ye kalabus, kɨni yamehuə rɨrɨsɨn kɨrik ramvən. Kɨni narmamə tɨksɨn kasəmɨr ye kalabus meinai khamə tukhauh gavman, kɨni mɨshopni narmamə tɨksɨn. Iriə kɨrik, nhagɨn e Barabas. Kɨni nəmə Isrel kɨmnhauə mɨsəm Paelat mamaiyoh-pən in mə tukror norien yame ramor rerɨn mɨrɨsɨn yermamə kɨrik ye kalabus. Kɨni Paelat raiyoh əriə mə, “?Naksorkeikei mə jakrɨsɨn Yermaru kape nəmə Isrel uə?” 10 In ramaiyoh məknaikɨn meinai in rɨmnəm ta mə jif pris mɨnə kɨmɨsərəhu-pən Yesu ye kwermɨn meinai kasəməkɨn Yesu tuk yamai mə narmamə fam kɨsorkeikei In.
11 Kɨni jif pris mɨnə kɨmnhani mhani-pən tuk kuwhen a mhamə tukhapəh nɨseighanien kɨn Yesu mə tukrɨtərhav, mərɨg mə tukseighaan kɨn Barabas. Wok 3:13-14 12 Kɨni Paelat raiyoh-pən mɨn əriə mɨmə, “?Mərɨg jakhawor kwən yame kɨmiə nakamhani mə In Yermaru kape nəmə Isrel?”
13 Kɨni iriə kɨsokrən ehuə mhamə, “!Ǝsɨk-haktə in ye nai kamarkwao kɨn!”
14 Mərɨg Paelat raiyoh-pən mɨn əriə mə, “?Tuk naha? ?Naha norien yame rɨmnor rahas?”
Mərɨg iriə kɨsokrən ehuə pɨk mɨn mhamə, “!Ǝsɨk-haktə In ye nai kamarkwao kɨn!”
15 Kɨni Paelat rɨmnorkeikei mə tukror rɨkiriə, meighaan kɨn Barabas rɨtərhav ye kalabus. Kɨni rɨmə tukərkɨs-ərkɨs Yesu, kɨkɨr In kavən kɨruk haktə In ye nai kamarkwao kɨn.
Mobael mɨnə kasarh iakei ye Yesu
(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Kɨni mobael tɨksɨn khakɨr Yesu mhavən ye nimə ehuə kape Paelat kɨni mɨsokrən kɨn nukwao kape mobael mɨnə mə tukhauə. 17 Kɨni kharəh kot kɨrik rəwhao, rəmhen kɨn kot kape yermaru, mɨsarkaoh-pən kɨn kɨmin. Kɨni mharəh nərəus kɨrik ror nhirɨn, mɨsor kəvəvhao kɨn, rəmhen kɨn kəvəvhao kape yermaru, mhaukrai-pən ye kapən kapə. 18 Kɨni masokrən kɨn mamhani mhamə, “Ik e yermaru kape nəmə Isrel. !Kɨmawə yakamhasiai Ik!” 19 Kɨni mamhauh kapən kapə kɨn nai, masərɨg-əwhin, kɨni mɨsənɨmkur ye nɨmrɨn mhamə kamhasiai In. 20 Kɨni mɨsarh iakei fam iran, mharəhsi-ta mɨn kot əwhao mhavəhsi-pən kafan neipən. Mhakɨr mhatərhav, mhavən mə tukharuk haktə In ye nai kamarkwao kɨn.
Mobael mɨnə kɨmnharuk haktə Yesu ye nai kamarkwao kɨn
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21 Kamhauə ye swatuk, mɨsəm yemə Saerin kɨrik, nhagɨn e Saemon. In rɨm Aleksanda mɨne Rufas. In ramvən apa Jerusalem, kɨni khani-əhu mɨsarkut kɨmin mə tukrɨrəh nai kamarkwao kɨn kape Yesu. Rom 16:13 22 Kɨni iriə mhakɨr Yesu mhavən ikɨn kɨrik nhagɨn e Golgota (yame nɨpran rɨmə, kwənmhaan kape kerhə irə jir).* Nəgkiarien e “Golgota” ye nəgkiarien kape nəmə Rom ramni mə “Kalfari”, nɨpran rɨmə “kerhə irə jir.” 23 Kɨni ye kwənmhaan a khavəhsi-pən waen kɨmi Yesu yame kəvɨt-pən nɨmar nai kɨrik kamni kɨmə “mir”. Tukmə ror kaməvɨt-pən mir ye waen tuk nɨni-əhuyen nəməmhəyen. Mərɨg Yesu rɨpəh nɨnɨmien.
24-25 Rampɨgpɨg hanə, kɨmnharuk haktə In ye nai kamarkwao kɨn. Kɨni mɨsəwhai kafan neipən masarukɨn daes tukun, mə tukmə yame rapita, kɨni in ravəh kafan. Sam 22:18 26 Kɨni kɨrai-pən nəgkiarien kɨrik ye nai kɨrik ramni mə kɨmɨsəm-pən nar has kɨrik iran mɨmə, “In e Yermaru kape nəmə Isrel.” Kɨni mɨsarkwətərəkɨn-pən ye nai kamarkwao kɨn. 27 Kɨni mharəh yeməkrəh mir kɨraru, mharuk haktə mɨn əriu irisɨr Yesu. Kɨrik ye matuk, kɨrik ye mawor. 28 Məknekɨn, nəgkiarien ye Nəkwəkwə kape Kughen ruauə, yame rɨmə, “Kɨməsəvheikɨn In iriə nəmə has mɨnə.” Nəgkiarien ye v. 28 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Mak rɨmɨrai əfrakɨs uə nɨkam.
29 Kɨni narmamə yamə mɨne kasəriwək ye swatuk kasarh iakei pən iran. Masəwhan-əwhan kapəria kapə. Kɨni mamhani mhamə, “!In en! !Ik yermamə kape natmətəg-ətəgien nimə ehuə kape Kughen mɨne nor-mɨnien ye nɨpɨg kɨsisər əmə! Sam 22:7; 109:25; Mak 14:58 30 Ɨntah. Ǝta-ru ye nai kamarkwao kɨn meiwaiyu, mɨvəh mɨragh atuk ik.”
31 Kɨni jif pris mɨnə mɨne nəmhajoun mɨnə kasarh mɨn iran. Mamhani-pən tuk əriə mɨnə mhamə, “In rɨvəh mɨragh ta narmamə khapsaah. Mərɨg rɨpəh nəmhenien tuk nɨvəh-mɨraghien In. 32 Rhuvə mə Kristo e, In yermaru kape nəmə Isrel, tukreiwaiyu ye nai kamarkwao kɨn pəh kɨsəm, kɨni mhani nəfrakɨsien iran.” Kɨni kwərə mir yame kɨmɨruk haktə ərisɨr Yesu kwarpakwə kɨmi Yesu.
Yesu rɨmamhə
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 Yerkweiha əmə, mərɨg nəpɨgnəpien ruə muvrɨg əpɨs tanɨmtanə meriaji tri klok. 34 Kɨni ye tri klok, Yesu rokrən ehuə mɨmə, “!Elae! !Elae! ?Lama sabaktani?” Nɨpran rɨmə, “!Kughen kafak! !Kughen kafak! ?Rhawor nakamapitan kɨn Yo?”§ Yesu raməni Ol Sam 22:1 ikɨn e. Nɨmhəyen kape Yesu rɨmnor fulfilem ye profesi ye Ol Sam 22.
35 Kɨni narmamə tɨksɨn yamə mɨne kasərer aikɨn mɨsərɨg nəgkiarien ai mhamə, “Sərɨg-ru. In ramokrən kɨn Elaeja.” 36 Kɨni kwən kɨrik raiyu ətkin mɨvən mɨrəh nɨpərpər neipən meires ye waen əkwahir. Mərkɨs-pən ye nai apomh kɨrik kɨni mɨvəhsi-haktə pən kɨmi Yesu mə tukrɨnɨm. Kɨni mɨmə, “?Pəh kɨsəm-ru mə to Elaeja ruə masitu iran uə?” Sam 69:21
37 Mərɨg Yesu rarə mokrən ehuə mɨn kɨni ai kafan neihagien rɨtərhav.
38 Kafan neihagien rɨtərhav aikɨn, kɨni nəkwai nimə ehuə kape Kughen, kɨmɨruk haktə neipən kɨrik yame kɨmnətapɨg kɨn Kwənmhan yame Rəmərhakə Məmərhakə pɨk. Neipən a rəhipu nɨpərɨn kɨraru. Rəhipu apa yerpɨrɨg əgkəp meiwaiyu. 39 Kɨni yamehuə kape mobael yame ramərer ipakə tuk Yesu məm nɨmhəyen kape Yesu kɨni mɨmə, “Nəfrakɨsien. Kwən e In Ji Kughen.”
40 Kɨni Meri, pian Magdala, mɨne Salome, mɨne Meri nɨsɨn kwajikovə mir nhagriu Jemes mɨne Joses, karharer isok, iriə nɨpiraovɨn tɨksɨn masəm In. Luk 8:2-3 41 Nɨpɨg Yesu rɨmavən Galili, irisɨr ai karhɨkwasɨg kɨn In, mɨrhasitu iran. Kɨni nɨpiraovɨn apnapɨg mɨnə khapsaah apaikɨn, kɨmnhatərhav-pən Jerusalem iriə min mhauə.
Josef yemə Aramatia rɨmɨnɨm Yesu
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42 Nɨpɨg a, kamni kɨmə napnəpenəyen meinai tɨkəni rɨkwamer kɨn nɨpɨg kape Sabat. Ipakə mɨrh rivə, 43 Josef, yemə Aramatia kɨrik, rɨtərhav-pə. In yermamə kɨrik kape kaonsel kapəriə, yame yermamə kamhasiai in. Kɨni in mɨn rawhin narmaruyen kape Kughen mə tukruə. Ramgɨn pawk, mərɨg rɨmnarar mɨvən məm Paelat, maiyoh in mə tukreighaan kɨn nɨprai Yesu. 44 Paelat rɨmnərɨg mə Yesu rɨmamhə aihuaa əmə, rakur pɨk kɨn. Kɨni mokrən kɨn yamehuə kape mobael maiyoh in mɨmə, “?Yesu ruamhə əfrakɨs uə?”
45 Kɨni yamehuə ai reighan kɨn. Kɨni Paelat reighan kɨn Josef mə tukrɨvən mɨrəh nɨprai Yesu. 46 Kɨni Josef rɨvən mɨrəhsi-əhu nɨpran ye nai kamarkwao kɨn, mɨvən mɨvəh nɨmrɨ neipən huvə kɨrik muə muvrɨg nɨpran kɨn neipən a. Kɨni mɨrəh mɨvən mərəhu ye nəpag kapier kɨrik yame kɨnor huvə ta. Kɨni mətapɨg əswasɨg kɨn kapier ehuə kɨrik. 47 Ye nɨpɨg a, Meri, pian Magdala, mɨne Meri nɨsɨn Joses, iriu kɨmawəm kwənmhaan yame rɨmnərəhu-pən Yesu ikɨn.

15:1: Luk 22:66

15:5: Aes 53:7; Mak 14:61

15:11: Wok 3:13-14

15:21: Rom 16:13

*15:22: Nəgkiarien e “Golgota” ye nəgkiarien kape nəmə Rom ramni mə “Kalfari”, nɨpran rɨmə “kerhə irə jir.”

15:23: Tukmə ror kaməvɨt-pən mir ye waen tuk nɨni-əhuyen nəməmhəyen.

15:24-25: Sam 22:18

15:28: Nəgkiarien ye v. 28 rɨkək ye kopi akwas tɨksɨn kape Niutesteman. Keinein mə Mak rɨmɨrai əfrakɨs uə nɨkam.

15:29: Sam 22:7; 109:25; Mak 14:58

§15:34: Yesu raməni Ol Sam 22:1 ikɨn e. Nɨmhəyen kape Yesu rɨmnor fulfilem ye profesi ye Ol Sam 22.

15:36: Sam 69:21

15:40: Luk 8:2-3