2
Narpɨnien aikɨn kape narmamə yamə mɨne kasor təvhagə has
Yesu In yerpɨrɨg pɨk, ror pən, rhuvə mə kɨtawə tuksətərɨg huvə kɨn naha nhagɨn yame kwəsərɨg ta, Rom 11:22 tamə kɨtawə kɨsəpəh nəgkiarien mɨnə a mhavən isok. Nəgkiarien yame agelo mɨnə kɨmnhani-ərav-pən tuk rɨptawə mɨnə, Wok 7:53 in nəfrakɨsien, kɨni narmamə tukhavəh narpɨnien tuk nəsɨkien Loa mɨne nəpəhyen narɨmnar yame Loa ramni. Ror pən, tukmə kɨtawə kasor nar apnapɨg əmə ye nəgkiarien huvə yame ramni swatuk yame Kughen ravəh mɨragh ətawə iran, to khapəh nɨsaptayen kɨn narpɨnien. Nɨvəh-mɨraghien e, Yesu Yermaru rɨmnəkupan mɨni-ərhav, kɨni narmamə mɨnə tɨksɨn kɨmɨsərɨg, mɨshajoun ətawə kɨn, mə in nəfrakɨsien. Hib 10:28-29; 12:25 Kɨni Kughen ramrɨpɨn nəgkiarien a mamor nɨmtətien mɨnə, mɨne nar apsɨpɨs mɨnə, mɨne norien pɨsɨn pɨsɨn yamə mɨne kasor narmamə kɨsəm kɨsakur, mɨvəh-si-pən nəsanɨnien kɨmi naha yermamə yame rorkeikei ye Nanmɨn Kafan tuk norien wok, mamhajoun mə nəgkiarien a in nəfrakɨsien. Mak 16:20
Yesu rɨmauə mɨvəh-si-əhu In rəmhen kɨn yermamə apnapɨg əmə
Pa rɨmə agelo mɨnə tuksarmaru ye tanə vi yame tukrɨpiuə, yame yakamni e taktakun,* Nəmə Isrel rɨkiriə rɨmnəsɨk mə agelo mɨnə kasarmaru ai taktakun ye tanɨmtanə. Ǝmru Dut 32:8. meinai ye Nəkwəkwə kape Kughen yermamə kɨrik rɨmɨni-pən tuk Kughen mɨmə,
“Narmamə iriə nar apnapɨg əmə,
mərɨg Ik, nakɨpəh nərukɨnien əriə, rɨkim raməsɨk əriə,
kɨni Ik nakamarha huvə tuk narmamə mɨfam. Gris ramni mə “Ik nakamarha huvə tuk ji yermamə.”
Nɨmɨvəhsi-əhu ji yermamə, agelo mɨnə yerpɨrɨg rapita, mərɨg kape nɨpɨg kwakwə əmə.
Mɨvəhsi-pə narmaruyen mɨne nehuəyen mɨne nɨsiaiyen kɨmin.
Kɨni Ik mɨvəh-si-pən nehuəyen kɨmin mə tukrarmaru ye narɨmnar fam.” Jen 1:26; Rev 20:4,6; 22:5 (Sam 8:4-6)
Nəgkiarien e yame ramni mə tukrarmaru ye narɨmnar fam, nɨpran e mə nar kɨrik rɨkək yame in rɨpəh narmaruyen iran. Mərɨg taktakun ai khapəh nɨsəmien mə ramarmaru ye narɨmnar fam, mərɨg nar kɨrikianə əmə kɨtawə kasəm. In e, Yesu, yame “Kughen rɨmɨvəhsi-əhu In, agelo mɨnə yerpɨrɨg rapita, kape nɨpɨg kwakwə,” mərɨg taktakun ai, Kughen “rɨvəhsi-pən narmaruyen mɨne nehuəyen mɨne nɨsiaiyen kɨmi Yesu” meinai In rɨmɨvəh nəmhəyen mɨmhə tuk ətawə. Ǝwəh, ye nɨhuvəyen kape Kughen, Yesu rɨmamhə tuk narmamə m-fam ye tokrei tanə. Fil 2:8-9
10 Kughen rɨmnor narɨmnar fam; kɨni narɨmnar fam, kafan əmə. Rom 11:36 Kɨni rhuvə əgkap mə In rɨmnor Yesu, yame rɨmnəkupan mhotei swatuk tuk nɨvəh-mɨraghien narmamə, mamərɨg nəmhəyen ye nɨmhəyen, mə tukruə yemə atuatuk Hib 2:17; 4:15; 5:8-9 kape nɨpɨk-ofugɨnien ji Kughen mɨnə khapsaah tukhavəh nɨmraghien rerɨn. Luk 24:26; Rom 8:17; 2 Tes 2:14; 1 Pita 5:1; Hib 2:7
11 Yesu e yame ramərəhu karɨn narmamə mə iriə nəmə atuatuk kape Kughen, mɨne narmamə yame In ramərəhu karɨn əriə, iriə min, rɨmriə kɨrikianə. Hib 13:12; Efes 5:26 Ror pən, In rɨpəh naurɨsien tuk nokrənien kɨn əriə mə piauni mɨnə mɨne nowini mɨnə. Mat 28:10 12 Mamni-pən tuk Kughen mɨmə,
“Yo jakni-ərhav-pən nhagɨm tuk piak mɨnə mɨne nowinɨk mɨnə.
Jakəni nɨpei mɨvəhsi-haktə Ik ye nɨmrɨ mɨrh.”(Sam 22:22)
13 Mamni mɨn mɨmə,
“Jakni nəfrakɨsien iram.”(Aes 8:17)
Kɨni mamni mɨn mɨmə,
“Yo e, kɨmawə kwajikovə yamə mɨne Kughen rɨmɨvəhsi-pə əriə kɨmi Yo.”(Aes 8:18)
14 Kwajikovə mɨnə e yame Yesu ramni əriə, iriə narmamə əgkap - nɨprairiə mɨne nɨtawriə aikɨn. Ror pən, Yesu tukraməkeikei muə ye tokrei tanə, nɨpran mɨne nɨtawɨn rəmhen kɨn yermamə, meinai yermamə əgkap rɨrkun nɨmhəyen. Jon 1:14 Kɨni nɨmhəyen kafan rɨmnoriah Setan yame in ramehuə ye kwənmhan kape nɨmhəyen. Jen 3:15; 1 Kor 15:54-57; 2 Tim 1:10; 1 Jon 3:8 15 Narmamə kamhagɨn kɨn nɨmhəyen, kɨni nɨgɨnien kapəriə ramarkɨs ətərəkɨn əriə ye nɨpɨg m-fam, rəmhen kɨn yame iriə slef mɨnə kape nɨgɨnien. 2 Tim 1:7 Mərɨg Yesu In rɨmamhə mə tukrɨrɨsɨn əriə. 16 Kɨtawə kharkun huvə mə pəh nien mə In rɨmauə mə tukrasitu ye agelo mɨnə, mərɨg, Aes 41:8-9; Luk 3:8
“In rɨmauə mə tukrasitu irətawə e kwənərəus kape Ebraham.”(Aes 41:8-9)
17 Yesu tukrəkeikei muə nɨpran mɨne nɨtawɨn rəmhen kɨn yermamə, mə tukruə rəmhen kɨn piauni mɨnə mɨne nowini mɨnə ye narɨmnar fam, Fil 2:7; Hib 2:10; 4:15; 5:1,8-9 mə In rɨrkun nuəyen hae pris kapətawə mamor wok kape Kughen, mɨmhə, nɨtawɨn raiyu mamor swatuk kɨmi Kughen tuk nɨvəhsi-tayen narpɨnien kape təvhagə has kape narmamə. Ror pən, rɨkin rehuə tuk ətawə, kɨni kɨtawə kharkun nɨsətəgtəyen iran. Hib 5:2 18 Meinai In mɨn, In rɨmɨrəhpɨkɨn nɨpɨg əutən ye nɨpɨg yame Setan rɨmɨvəhsi-pən vəhsi-pən kɨmin, kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, nɨpɨg Setan ravəhsi-pən vəhsi-pən kɨmi narmamə ai taktakun, kɨni Yesu rɨrkun nasituyen irəriə. Hib 4:15

2:1: Rom 11:22

2:2: Wok 7:53

2:3: Hib 10:28-29; 12:25

2:4: Mak 16:20

*2:5: Nəmə Isrel rɨkiriə rɨmnəsɨk mə agelo mɨnə kasarmaru ai taktakun ye tanɨmtanə. Ǝmru Dut 32:8.

2:6: Gris ramni mə “Ik nakamarha huvə tuk ji yermamə.”

2:8: Jen 1:26; Rev 20:4,6; 22:5

2:9: Fil 2:8-9

2:10: Rom 11:36

2:10: Hib 2:17; 4:15; 5:8-9

2:10: Luk 24:26; Rom 8:17; 2 Tes 2:14; 1 Pita 5:1; Hib 2:7

2:11: Hib 13:12; Efes 5:26

2:11: Mat 28:10

2:14: Jon 1:14

2:14: Jen 3:15; 1 Kor 15:54-57; 2 Tim 1:10; 1 Jon 3:8

2:15: 2 Tim 1:7

2:16: Aes 41:8-9; Luk 3:8

2:17: Fil 2:7; Hib 2:10; 4:15; 5:1,8-9

2:17: Hib 5:2

2:18: Hib 4:15