4
Ikɨn kavəh nɨmraghien tuk Kughen ikɨn
Mərɨg kɨtawə e, Kughen rɨmɨrpen mə kɨtawə tukharkun nhavənien ikɨn kavəh nɨmraghien tuk Kughen ikɨn. Kɨni promes e, raməmɨr hanə, maməhitə tuk ətawə. Ror pən, pəh kɨtawə tukasərɨg ətawə, kɨni mhagɨn, tamə kɨtawə kɨrik rɨpəh nɨvəhyen nɨmraghien a. Meinai kɨtawə kwəsərɨg ta Nəvsaoyen Huvə mə Kughen rɨmnor apnəpeinə ye ikɨn kɨrik tuk nɨmraghien kapətawə, rəmhen kɨn yame kaha kapətawə mɨnə kwəsərɨg ta.* In ikɨn e, raməvsao kɨn kaha mɨnə iriə Moses kɨmɨseriwək apa ye tɨpəusɨk. Mərɨg nəgkiarien a rɨpəh nasituyen irəriə meinai iriə kɨmɨsərɨg əmə, mhapəh nɨshatətəyen iran. Meinai kɨtawə yamə mɨne kɨshatətə iran mharkun nhavənien imə, ikɨn kavəh nɨmraghien tuk Kughen ikɨn. Mərɨg ye nɨkarɨn kape narmamə yamə mɨne khapəh nɨshatətəyen iran, Kughen ramni mɨmə,
“Niemha rɨmnhai Yo, yɨmɨvəh kwəsu mɨmə,
‘Iriə e to khapəh nhavənien a ikɨn jakvəhsi-pən napɨsien kɨmi narmamə ikɨn.’ ”(Sam 95:7-11)
Kughen rɨmnor tokrei tanə, ai mɨnor apnəpeinə pawk ta ye kwənmhaan kavəh nɨmraghien tukun ikɨn, mərɨg rɨmɨni-əhu kaha tu mɨnə mə tukhapəh nhavənien aikɨn. Kɨtawə kharkun mə rɨmnor apnəpeinə ta ye kwənmhan kape napɨsien, meinai Nəkwəkwə kape Kughen raməgkiar ye Sabat mɨmə,
“Kughen rɨmnor ta narɨmnar ai, kɨni ye nɨpɨg yame ror seven kɨn, In rapɨs mɨpəh norien narɨmnar.”(Jen 2:2)
Mərɨg Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨn nəgkiarien pɨsɨn kɨrik mɨmə,
“Iriə e to khapəh nhavənien a ikɨn yame jakvəhsi-pən kɨmi narmamə mə tukhavən mɨsapɨs ikɨn.”(Sam 95:11)
Ror pən, ikɨn kavəh nɨmraghien tuk Kughen ikɨn a, in raməmɨr hanə mə narmamə tukhavən ikɨn. Mərɨg narmamə kupan tɨksɨn yamə mɨne kɨmɨsərɨg Nəvsaoyen Huvə, kɨmɨsəpkərhav ye kwənmhaan kavəh nɨmraghien ikɨn, meinai kɨmɨsəsɨk nəkwai Kughen. Kɨni ror tu kwənmopɨn, Kughen rɨmnərəhu-pən nɨpɨg kɨrik mɨn tuk nɨvənien ikɨn kavəh nɨmraghien tukun ikɨn. Nɨpɨg ai, in e taktəkun. Kughen rɨmɨni ta ye nəkwəkwə kape King Deved nəgkiarien e yamə yakwərai ta mɨmə,
“Taktakun əmə, takasəkeikei mɨsətərɨg kɨn kafan nəgkiarien,
mhapəh nɨsorien kapəmia kapə rɨskai pɨk.”(Sam 95:7-8)
Rɨkimiə tukrəsɨk-ru kwən e Josua kupan. To Josua rɨpivəhsi-pən napɨsien kɨmi əriə ye nɨpɨg in rɨmɨkɨr əriə mhavən Kenan, Kughen to rɨpipəh nɨni-pən-mɨnien mə tukrərəhu nɨpɨg kɨrik kape nɨvənien ikɨn kavəh nɨmraghien tukun ikɨn. Stori e raməmɨr ye Dut 31:7; Jos 22:4. Kɨni ror məkneikɨn, In rɨmɨni nɨpɨg pɨsɨn kɨrik mɨn, nɨpɨg a raməmɨr hanə tuk kafan narmamə mɨnə mə tukhavən mhavəh nɨmraghien. Ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Kughen rɨmnapɨs ye kafan wok mɨnə kupan, ye Sabat. 10 Meinai yermamə yame ramvən imə mə tukrɨvəh nɨmraghien e, in tukrapɨs ye kafan wok rəmhen kɨn yame Kughen rɨmnapɨs ye kafan wok kupan. Jen 2:2; Hib 4:4
11 Tuk nar ai, kɨtawə tuksarkut pɨk mhamə tukhavən imə mhavəh nɨmraghien e. Rɨpəh nɨhuvəyen mə kɨtawə kɨrik tukrəri-pən norien kape nəmə kupan yamə mɨne kɨmɨsəsɨk nəkwai Kughen mamhamɨr. 12 Meinai nəgkiarien kape Kughen, 1 Pita 1:23; Aes 49:2; Rev 19:13-15; Jon 12:48 in ramragh mamor wok. Aes 55:11; Jer 23:29 In rəmhen kɨn nao yame resrə ye nɨkarɨn mir. Efes 6:17 In rɨrkun nərɨpraiyen mor əpu nətərɨgien mɨnə mɨne rɨkin pɨsɨn pɨsɨn ye narmamə, rəmhen kɨn yame nao ramhoprai nɨkəkri jir mamor əpu ikɨn rɨrpɨn ikɨn mɨne nunu. In rɨrkun nəkirien nətərɨgien mɨnə mɨne rɨki yermamə mɨnə. 1 Kor 4:5 13 Kughen raməm narɨmnar fam ye tokrei tanə rəmhen kɨn yame kɨmnərai kwəskwəh kəpəkɨr kɨn, kaməm fam. Kɨni kɨtawə tukasəkeikei mhani-ərhav fam əgkap narɨmnar yamə mɨne kɨmɨsor kɨmi Kughen. Rev 2:23
Yesu In rɨmauə hae pris yame rhuvə rapita, meinai nar apnapɨg mə In Kughen, mərɨg rɨmauə ye tokrei tanə
14 Ror pən, pəh kɨtawə tukharaptərəkɨn tɨm tɨm nhatətəyen kapətawə yame kɨtawə kamhani-ərhav, meinai kɨtawə kharkun mə kapətawə aikɨn hae pris yame In rhuvə pɨk. In e, Yesu, Ji Kughen, yame ruavən ta apa ye rao ye neai. Hib 7:25 15 Meinai kapətawə hae pris, In pris kɨrik yame rɨrkun huvə rɨkitawə, mɨrkun mə kɨtawə khapəh nɨsəmhenien. In rɨrkun məkne meinai narɨmnar fam yame kamharap əsɨgəvɨn ətawə ye nɨmraghien kapətawə kwənharap əsɨgəvɨn ta In ye kafan nɨmraghien. Mərɨg nar kɨrikianə əmə e, In rɨmɨpəh norien təvhagə has. 16 Tuk nar ai, pəh kɨtawə tuksətgah tuk nɨvənien ipakə tuk jea kape King e yame ramautə-pə kɨn kafan nɨhuvəyen kɨmi ətawə. Kɨni ikɨn aikɨn a, In rɨkin tukrehuə tuk ətawə, kɨni mɨvəhsi-pə nɨhuvəyen kɨmi ətawə yerkin agien, ye nɨpɨg əutən mɨnə. Eks 25:18-22; Lev 16:2,14,15; Hib 9:5

*4:2: In ikɨn e, raməvsao kɨn kaha mɨnə iriə Moses kɨmɨseriwək apa ye tɨpəusɨk.

4:8: Stori e raməmɨr ye Dut 31:7; Jos 22:4.

4:10: Jen 2:2; Hib 4:4

4:12: 1 Pita 1:23; Aes 49:2; Rev 19:13-15; Jon 12:48

4:12: Aes 55:11; Jer 23:29

4:12: Efes 6:17

4:12: 1 Kor 4:5

4:13: Rev 2:23

4:14: Hib 7:25

4:16: Eks 25:18-22; Lev 16:2,14,15; Hib 9:5