7
Melkisedek, king kape natuatukien, mɨne nəmərinuyen, mɨne hae pris yame ramor wok kape Kughen
Kwən e, Melkisedek, in king kape Salem, kɨni in pris kupan kape Kughen yame in Yerpɨrɨg pɨk.* Stori kape Melkisedek raməmɨr ye Jen 14:17-20. Kupan, Ebraham rɨmavən mamarowagɨn iriə king mɨnə, kɨni mapita əriə, kɨni mɨrerɨg muə. Melkisedek in rɨmavən məm Ebraham ye swatuk, kɨni in maməhuak mamaiyoh Kughen mə tukrɨvəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi Ebraham. Kɨni Ebraham rɨmɨvəhsi-ta taet ye kafan narɨmnar mɨvəh-si-pən kɨmi Melkisedek. Melkisedek e, nhagɨn, nɨpran e “King kape Natuatukien.” Kɨni nhag kɨrik mɨn e, kamokrən kɨn kɨmə, King kape Salem, nɨpran e ramni mɨmə, “King kape nəmərinuyen.” Nəkwəkwə kape Kughen rɨpəh nəvsaoyen kɨn rɨmni mɨne nɨsɨni mɨne kwənərəus kafan. Kɨni mɨpəh nɨniyen nɨpɨg yame rɨmnarha iran, mɨne nɨpɨg yame rɨmamhə iran. Rəmhen əmə kɨn yame in rɨmɨpəh nɨmhəyen, in mamor hanə wok kape pris. Ror pən, in rəmhen kɨn Ji Kughen yame in pris kape rerɨn. Sam 110:4
Rɨkim tukramuh-ru Melkisedek in yemehuə kɨrik. Nar apnapɨg mə rɨptawə e Ebraham in yemehuə, mərɨg in ramsiai pɨk Melkisedek mɨvəh-si-pən kafan nar huvə mɨnə kɨmin rəmhen kɨn taet. Jen 14:20 Kɨtawə kharkun mə ye newk mɨnə fam, nəmə Isrel iriə kasəkeikei mhavəhsi-pən kapəriə taet kɨmi kwənərəus kape Livae, iriə e pris mɨnə, rəri-pən əmə yame loa ramni. Nar apnapɨg mə pris mɨnə, iriə mɨn kwənərəus mɨnə kape Ebraham, mərɨg nəmə iməriə ikɨn iriə kasəkeikei mamhavəhsi-pən taet kɨmi əriə. Mərɨg Melkisedek e, pəh nien mə in kwənərəus kɨrik kape Livae. Mərɨg in ravəh taet mɨnə kape Ebraham. Kɨni in mɨvəh-si-pən nɨhuvəyen kɨmi Ebraham Jen 14:19,20 e yame Kughen rɨmɨrpen. Ratuatuk əgkəp mə yermamə əmə yame in yerpɨrɨg tukrɨvəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi yermamə yame in ye tanə. Melkisedek ravəhsi-pən nɨhuvəyen kɨmi Ebraham, ramhajoun pən mə in yerpɨrɨg, kɨni Ebraham in ye tanə. Kɨni pris yamə mɨne kamhavəh taet, iriə narmamə əmə yamə mɨne tukpihamhə. Mərɨg Melkisedek e, in ravəh taet, kamni kɨmə in ramragh rerɨn. Hib 5:6 Livae mɨne kafan kwənərəus, iriə e kamhavəh taet kape nəmə Isrel, mərɨg kɨrkun nɨniyen mə nɨpɨg rɨpriə Ebraham rɨmɨvəhsi-pən taet kɨmi Melkisedek, kafan mɨn kwənərəus, iriə mɨn kɨmnhavəhsi-pən taet a iriə min, 10 meinai ye nɨpɨg Ebraham rɨmɨvəhsi-pən taet kɨmi Melkisedek, kɨni ai Livae rɨsɨ-pən ye kwənərəus kape rɨpni Ebraham.
Kristo in rəmhen kɨn Melkisedek
11 Nar apnapɨg Loa kape Moses ramni mə pris mɨnə tukhasɨ-pən ye kwənərəus kape Livae, mərɨg pris mɨnə a kɨseinein norien mə narmamə kɨsatuatuk ye nɨmrɨ Kughen. Hib 7:18,19; 8:7 Ror pən, pris mɨn kɨrik tukraməkeikei muə, yame pəh nien mə in kwənərəus kape Eron mɨne Livae, mərɨg in pris rəmhen kɨn pris a Melkisedek. 12 Tukmə nɨpɨg kɨmə tukukreikɨn norien kape nɨrpenien pris, tukaməkeikei kukreikɨn mɨn loa. 13 Tukaməkeikei kor məknaikɨn meinai kɨtawə kasəgkiar ye Yermaru kapətawə yame rɨsɨ-pən ye kwənərəus yame rɨpəh norien wok kape pris yamə mɨne khavaan əru nar mɨragh mɨnə ye tebol ye nəkwai Nimə Ehuə kape Kughen. 14 Kɨtawə kwənharkun ta mə Yesu Yermaru kapətawə in rɨmasɨ-pən ye kwənərəus kape Juda, Jen 49:10; Mat 1:3; 2:6; Rev 5:5 kɨni nɨpɨg Loa kape Moses raməgkiar kɨn wok kape pris mɨnə, pa rɨmə raməgkiar ye kwənərəus kape Juda. 15 Mərɨg rhuvə əmə, meinai kɨtawə kharkun mə pris kɨrik ruauə ta, yame in rəmhen kɨn pris a Melkisedek. 16 In rɨmauə pris, mərɨg pəh nien mə Loa ramni mə kwənərəus kafan iriə pris mɨnə. In ramor wok kape pris ye nar kɨrik yame rəsanɨn rapita Loa, in e, nəsanɨnien kape nɨmraghien kafan yame infamien rɨkək. Jon 1:4; 5:26; Hib 7:25 17 Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə,
“Ik takamor wok kape pris kape rerɨn.
Ik pris kɨrik rəmhen kɨn Melkisedek kupan.”(Sam 110:4)
18 Kɨmnəpəh loa kupan, meinai kafan nəsanɨnien rɨkək, in rɨpəh nasituyen ye nar kɨrik. Rom 8:3; Gal 3:21; Hib 9:9; 10:1 19 Meinai loa a reinein norien yermamə kɨrik mə in ratuatuk ye nɨmrɨ Kughen. Rom 3:20 Kɨni taktakun ai, norien pɨsɨn mɨn kɨrik yame rhuvə rapita, in ravəh tamhekɨn, mə kɨtawə tuksərəhu-pən kapətawə nətərɨgien iran. Kɨni in swatuk kapətawə tuk nɨvənien ipakə tuk Kughen. Hib 4:16; 10:22; Jem 4:8
20 Kughen rɨmɨrpen mə Kristo tukror wok kape pris kape rerɨn, kɨni mɨvəh kwəsu mə kafan nəgkiarien tukrɨpam. Mərɨg nɨpɨg rɨmɨrpen pris mɨnə tɨksɨn, in rɨpəh nɨvəhyen kwəsu. 21 Mərɨg Kughen rɨmɨvəh əmə kwəsu nɨpɨg In rɨmɨrpen Yesu mə In pris. Nəkwəkwə kape Kughen ramni mɨmə,
“Yermaru ravəh kwəsu kɨrik,
kɨni to kɨpəh nukreikɨnien nərɨgien kafan. Kɨni mɨmə,
‘Ik takamor wok kape pris kape rerɨn.’ ”(Sam 110:4)
22 Nəgkiarien e ramhajoun pən mə promes yame Kughen rɨmnor irətawə, yame Yesu rɨmnor ruə mor nəfrakɨsien kɨn, in rhuvə pɨk mapita promes akwas yame Kughen rɨmɨni. Luk 22:20; Hib 8:6; 12:24
23 Kupan, pris mɨnə iriə khapsaah. Mərɨg kɨrikianə tukramor wok mor wok mɨpimhə. Kɨrik ravəh tamhekɨn, mor wok mamvən, mɨmhə. Iriə khapəh nɨsorien wok kape rerɨn. 24 Mərɨg Yesu, In tukror wok kape pris kape rerɨn, meinai In ramarə rerɨn. 25 Ror pən, In rɨrkun nɨvəh-mɨraghien ətawə yamə mɨne kamharpɨn kɨtawə min mhamə tukhavən tuk Kughen, meinai In ramragh rerɨn, maməgkiar atuə kɨn kapətawə kɨmi Kughen. Rom 8:34; 1 Jon 2:1
26 Ror pən, In ruauə hae pris Hib 2:17; 4:14; 6:20; 8:1 yame In rəmhen tuk nasituyen irətawə. In ramərhakə, matuatuk huvə. In rɨpəh norien norien has. In ror pɨsɨn əgkap ye narmamə, meinai iriə kasor norien hah. Kɨni In rapita əriə yamə mɨne kɨsarə apa ye rao ye neai. 27 In ror pɨsɨn ye hae pris mɨnə tɨksɨn. Nɨpɨg m-fam, iriə tukasəkeikei mɨsəkupan mhavi nɨtə tuk təvhagə has yame iriə atuk kɨmɨsor, Lev 9:8; 16:6, kwasɨg ikɨn, kɨpihavi nɨtə tuk təvhagə has kape narmamə mɨnə tɨksɨn. Lev 9:15; 16:15; Hib 5:1,3 Mərɨg nɨpɨg Yesu rɨmneighan kɨn mə tukor sakrefaes ye kafan nɨmraghien, Efes 5:2 mɨkɨrikianə əmə, Rom 6:10; Hib 9:12, 26,28; 10:10; 1 Pita 3:18 in rəmhen məkwakw. 28 Loa in ravəhsi-haktə pris yamə mɨne khapəh nɨsəmhenien. Hib 5:1-2 Mərɨg kwəsu kape Kughen, yame rɨmɨkwasɨg kɨn loa, in mɨvəhsi-haktə Tɨni e Hib 1:2 yame rhuvə məmhen Hib 2:10 tuk norien wok e kape rerɨn.

*7:1: Stori kape Melkisedek raməmɨr ye Jen 14:17-20.

7:3: Sam 110:4

7:4: Jen 14:20

7:6: Jen 14:19,20

7:8: Hib 5:6

7:11: Hib 7:18,19; 8:7

7:14: Jen 49:10; Mat 1:3; 2:6; Rev 5:5

7:16: Jon 1:4; 5:26; Hib 7:25

7:18: Rom 8:3; Gal 3:21; Hib 9:9; 10:1

7:19: Rom 3:20

7:19: Hib 4:16; 10:22; Jem 4:8

7:22: Luk 22:20; Hib 8:6; 12:24

7:25: Rom 8:34; 1 Jon 2:1

7:26: Hib 2:17; 4:14; 6:20; 8:1

7:27: Lev 9:8; 16:6,

7:27: Lev 9:15; 16:15; Hib 5:1,3

7:27: Efes 5:2

7:27: Rom 6:10; Hib 9:12, 26,28; 10:10; 1 Pita 3:18

7:28: Hib 5:1-2

7:28: Hib 1:2

7:28: Hib 2:10