2
Nəmhajoun eikuə mɨnə
Mərɨg profet eikuə mɨnə apaikɨn yerki nəmə Isrel kupən, kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, nəmhajoun eikuə mɨnə tukhauə mɨn yerkimiə. Tukshajoun oror əmiə, mɨsoriah apɨs-apɨs nhatətəyen kapəmiə. Mamhaukreikɨn-pən nɨmətairiə kɨmi Yesu Yermaru, nar apnapɨg mə In rɨmɨvəhsi-ta narpɨnien kape təvhagə has kapəriə. Kɨni pəh nien mə tuktu, Kughen tukroriah əriə ye narpɨnien yame iriə atuk əmə kamhavi-pə. Mat 24:11; Jud 4 Kɨni narmamə khapsaah tukhakwasɨg kɨn norien has mɨnə kapəriə yame mɨnə kasor naurɨsien. Kɨni ror məkneikɨn, narmamə khapsaah tukhani hah swatuk kape nəfrakɨsien. Iriə kasəptɨg kɨn mane. Kasəptɨg kɨn mane, mɨshajoun eikuə əmiə, mhavəhsi-ta nautə kapəmiə, masəni kwanage yame ramsɨ-pən əmə ye nərɨgien kapəriə. Apa kupən, Kughen ruɨni-ərhav ta narpɨnien kapəriə, kɨni pəh nien mə tuktu, tukroriah əriə. Kɨmiə nɨmɨsəm norien kafan kupən, kɨni mharkun mə In tukror məknakɨn narpɨnien. Nɨpɨg agelo kupən mɨnə kɨmɨsor təvhagə has, Kughen rɨpəh nɨraptərəkɨnien əmə narpɨnien kapəriə, mərɨg rɨmnarak-əhu kɨn əriə apa ye nəkwai nɨmɨr yame reiwaiyu pɨk, mɨrkwəji əriə kɨn jen, apa ikɨn rəpɨgnap ikɨn. Kɨni iriə tuksarə ye nəmhəyen mɨseriaji-pən In tukrɨni-ərhav narpɨnien kapəriə. Jud 6
Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, ye nɨpɨg kape Noa, Kughen rɨpəh nɨraptərəkɨnien əmə narpɨnien kape narmamə yamə mɨne kɨmɨsəsɨk nəkwan, mərɨg rɨmnhopni əriə ye nu ehuə yame rɨmətɨm mhaktə. Mərɨg Noa, yame rɨmɨni-ərhav nəgkiarien kape norien yame ratuatuk, Kughen rɨmɨvəh mɨragh in mɨne kafan narmamə seven. Jen 6-8; 2 Pita 3:6 Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Kughen rɨmnor narpɨnien tuk nahasien kape nəmə Sodom mɨne Gomora, kɨni mɨvaan əru taon mir a kɨn nap; kɨmɨwor nɨmrawk kɨn əriu. Nar a ramhajoun-pən naha nhagɨn yame Kughen tukror mɨn kɨmi narmamə yamə mɨne kasəsɨk nəkwan. Jen 19:24; Jud 7 7-8 Mərɨg kwən a Lot rɨmnamarə iriə miriə, kɨni nɨpɨg m-fam in rɨmnəm norien has mɨnə kapəriə, kɨni mamərɨg nəgkiarien has mɨnə kapəriə. Mərɨg nɨpɨg m-fam, in ratuatuk əmə; kɨni rɨkin rərhakɨs pɨk tuk norien has mɨnə kapəriə, yamə mɨne kɨmɨsəsɨk nəkwai Kughen. Jen 19:1-16 Kughen rɨmɨvəh mɨragh kwən a Lot ramhajoun-pən mə Kughen Yermaru rɨrkun nɨvəh-mɨragh-ien narmamə yamə mɨne kashatətə iran, kɨni rɨrkun nɨ-rəhsita-yen əriə ye naha nəmhəyen yame kasarə iran. Mərɨg narmamə yamə mɨne khapəh nɨsatuatukien, Kughen rɨrkun nɨraptərəkɨnien əriə mor narpɨnien kɨmi əriə taktəkun mɨvən meriaji nɨpɨg yame In tukrəkir narmamə iran. 10 Kughen tukror narpɨnien kɨmi nəmə has mɨnə fam, mərɨg In tukror narpɨnien ehuə kɨmi narmamə yamə mɨne kasor narɨmnar kape naurɨsien yame nɨprairiə əmə rorkeikei mə tuksor, kɨni narɨmnar e kasor əriə kasəmkɨmɨk. Narmamə mɨnə a khapəh nɨsorkeikeiyen mə Kughen tukreihuə irəriə. Jud 7-8,16
Narmamə mɨnə a kɨsausit mhapəh nhasiaiyen nar kɨrik, kɨni mhapəh nhagɨnien kɨn nhani-hahyen nhag agelo mɨne ye neai. 11 Mərɨg agelo mɨnə tɨksɨn iriə yerpɨrɨg mɨsapita; mərɨg iriə to khapəh nhani-hahyen agelo apnapɨg mɨnə ye nɨmrɨ Kughen Yermaru. Jud 9 12 Mərɨg narmamə mɨnə a kamhani hah narɨmnar yame khapəh nharkun-huvəyen. Iriə kɨsəmhen kɨn nar aparu mɨnə, yame kapəriə nɨrkunien rɨrkək. Kasor əmə nar yame nɨprairiə əmə rorkeikei. Mərɨg, nar aparu mɨnə kasarha-pə ye tokrei tanə mə narmamə tuksarhakɨn əriə mɨshopni əriə. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, Kughen tukroriah nəmə has mɨnə a rəmhen kɨn yame kamhopni nar aparu mɨnə. Jud 10
13 Kughen tukrarpɨn tai norien has kapəriə meinai iriə kasor ahas pən kɨmi narmamə. Rɨkiriə ragien əmə tuk nəvɨgɨnien mɨne nɨnɨm-pɨkien; pəh nien mə yenpɨg əmə, mərɨg yenpɨg mɨne yeraan. Iriə kɨsəmhen kɨn nəmkɨmɨkien ye neipən, mɨne nɨmap pien. Masoriah nhag niməhuak. Mhauə masəvɨgɨn kɨmiə miriə, mərɨg kaseikuə irəmiə, masor norien has. 14 Nɨpɨg m-fam kapəriə nərɨgien ramvən tuk nəkrəhyen kɨn nɨpiraovɨn yamə mɨne kapəriə nərɨgien rɨmar. Kɨni nɨpɨg m-fam kasor təvhagə has mhapəh nɨsəpəhyen. Mamhavi ta narmamə yamə mɨne kapəriə nərɨgien rapəh nɨskaiyen; kamhakwasɨg kɨn norien has kapəriə. Mɨshajoun əriə kɨn norien kape nəptɨgien kɨn nautə. Mərɨg Kughen rɨmɨni ta narpɨnien kapəriə. 15 Kɨmɨsəpəh swatuk yame ratuatuk, mamhaiko masəri-pən swatuk kape kwajikovə kape Beor e kupən, nhagɨn e Balam, yame rorkeikei pɨk nɨvəhyen mane ye norien yame rahas. Jud 11; Rev 2:14 16 Mamarə, dongki kafan rɨmnhek in tuk norien has kafan. Kɨtawə kharkun mə dongki to rapəh nəgkiarien, mərɨg Kughen rɨmnor mə dongki tukrəgkiar rəmhen kɨn yermamə raməgkiar mə tukrɨni-əhu norien ətəwao kape profet a.* Takəm stori kape Balam mɨne dongki ye Nam 22:28-35.
17 Nəmhajoun eikuə mɨnə, nhajounien kapəriə nɨpran rɨrkək, rəmhen kɨn nɨmrɨ nu yame rɨnəmɨt, mɨne napuə yame nɨmətag ehuə ramahiə ta kɨn, kɨni nəhig rɨrkək iran. Mərɨg Kughen rɨmnərəhu karɨn iməriə ikɨn mə nəpɨgnapien. 18 Iriə kasəgkiar ausit mamhani nəgkiarien yame nɨpran rɨrkək. Iriə kasəgkiar ye narɨmnar yamə mɨne nɨprai narmamə kɨsorkeikei, kɨni mhavi-pə narmamə khauə ye nahasien yame kwəsəta pə pə əmə iran. 19 Kamhani əutən mə narmamə kharkun nɨsəri-pənien naha nhagɨn yame iriə atuk kɨsorkeikei, natuakəmien kɨrik rɨrkək iran. Mərɨg nərɨgien has kapəriə ravi pɨk nərɨgien kapəriə mamor yamehuə kɨn kapəriə. “Tukmə nar kɨrik ramarmaru iram, ik nakuauə slef kafan.” 20 Mərɨg tukmə iriə kɨsap ta ye nahasien kape tokrei tanə nɨpɨg kwənhauə mharkun Yesu Yermaru yame Ravəh Mɨragh ətawə, məkneikɨn, mɨsarar, mamharerɨg-pən tuk norien kape təvhagə has, məkneikɨn norien has ramarmaru irəriə. Iriə kasəmɨr ye nahasien yame rahas rapita yame kɨmɨsarə iran kupən. 21 Meinai, tukmə yermamə rapəh nɨrkunien swatuk kape natuatukien, rahas kwənmopɨn. Mərɨg tukmə yermamə rɨrkun, kɨni marar, mɨpəh nəri-pən-huvəyen Nəgkiarien kape Kughen yame kɨvəhsi-pən kɨmin, norien a in rahas rapita.
22 Kɨni iriə kasor mə nuhpɨkɨnien mir e kawəfrakɨs yamə karəni mɨrəmə, “Kuri tukrɨruə, marə, mɨrerɨg-pən mɨn, mamən nɨruəyen kafan,”(Prov 26:11) mɨne, “Pukəh, tukmə rar, mhawən, marə, mɨrerɨg-pən mɨn məsok-əsok ye nɨmtəgei.”

2:1: Mat 24:11; Jud 4

2:4: Jud 6

2:5: Jen 6-8; 2 Pita 3:6

2:6: Jen 19:24; Jud 7

2:7-8: Jen 19:1-16

2:10: Jud 7-8,16

2:11: Jud 9

2:12: Jud 10

2:15: Jud 11; Rev 2:14

*2:16: Takəm stori kape Balam mɨne dongki ye Nam 22:28-35.