Jud
Nəkwəkwə yame Jud rɨmɨrai
Nəgkiarien kwakwə kape nəkwəkwə e Jud
?Pa rɨmɨrai nəkwəkwə e? Jud rɨmɨrai nəkwəkwə e. Piauni e Jemes mɨne Yesu.
?Rɨmɨrai ramvən kɨmi nɨpa? Keinein mə Jud rɨmɨrai nəkwəkwə e ramvən kɨmi pa. Tukmə ror rɨmɨrai ramvən kɨmi nəmə Isrel yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Yesu Kristo.
?Narəyen rɨmnhawor pən iran mɨne ye nɨpɨg rɨmɨrai? Ye nɨpɨg a, nəmhajoun eikuə mɨnə tɨksɨn kaseriwək ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨnə, mɨshajoun narmamə. Mərɨg kɨmɨshajoun oror əriə, mamhani mə rhuvə əmə mə narmamə kape niməhuak tuksor norien has apnapɨg mɨnə. Kamhani mə rhuvə əmə tuk norien nahasien, meinai nɨhuvəyen kape Kughen in rehuə, to rɨpəh norien narpɨnien kɨmi əriə.
?Rɨmɨrai nəkwəkwə e tuk naha? Jud rorkeikei mə nəməhuak mɨnə ikɨn mɨnə fam tukharkun mə nəgkiarien kape nəmhajoun eikuə mɨnə in rahas, kɨni in neikuəyen əmə. Kɨni nəmhajoun eikuə mɨnə tukhavəh narpɨnien ehuə kɨrik. Jud rorkeikei mə niməhuak tukrərer skai ye nəgkiarien yame in nəfrakɨsien.
1
Nəgkiarien kupən
Yo Jud, yo yor atuəkɨn kape Yesu Kristo. Yo, piak e Jemes. Yakamni “rhuvə” tuk əmiə yamə mɨne Kughen rɨmɨrpen-ta əmiə. Kughen, Rɨmtawə rorkeikei əmiə, kɨni Yesu Kristo ramarha huvə tuk əmiə. Mat 13:55
Pəh nɨhuvəyen, mɨne norkeikeiyen, mɨne nəmərinuyen kape Kughen tukrurə mehuə mamarə yerkimiə.
Norien kape nəmhajoun eikuə mɨnə
Yo mɨnə tɨksɨn, apa kupən yɨmnorkeikei pɨk mə jakrai nəkwəkwə kɨrik rurə kɨmi əmiə yame raməvsao kɨn swatuk yame Kughen rɨmɨvəh mɨragh ətawə iran. Mərɨg taktəkun ai, yakmə jakaməkeikei mɨrai nəkwəkwə e raurə kɨmi əmiə tuk nɨvəhsi-haktəyen nərɨgien kapəmiə mɨmə taksərer tɨm tɨm tuk nɨraptərəkɨnien nəgkiarien əfrakɨs kape nhatətəyen kapətawə. Kughen ruərəhu-pən ta nəgkiarien kafan ye kwermɨ nəməhuak mɨnə mɨkɨrikianə, kɨni to nɨpɨg kɨrik rapəh mɨn nərəhu-pənien. Yakmə jakrai nəkwəkwə e meinai narmamə tɨksɨn kɨmnhaurə apɨs apɨs yerkimiə. Iriə mɨsəsɨk nəkwai Kughen, mhaukrekɨn nɨhuvəyen kape Kughen mhamə In rameighan kɨn nəkrəhyen kɨn piraovɨn mɨne təvhagə hah pɨsɨn pɨsɨn mɨnə. Mhaukreikɨn-pən nɨmeitairiə kɨmi Yesu Kristo yame In Kughen mɨne Yermaru kapətawə. Nəkwəkwə kape Kughen ruɨni ta kupən mə iriə tukasəkeikei mɨsarə ye narpɨnien kɨrik. Gal 2:4; 2 Pita 2:1
Yakmə jakni-pre tuk əmiə narɨmnar e yame nakwənharkun fam ta, mɨmə in apa kupən, nɨpɨg Kughen rɨmɨvəh mɨragh nəmə Isrel, mɨkɨr-yerhav əriə apa Ijip, iriə tɨksɨn kɨɨmsarar mhapəh nhaniyen nəfrakɨsien ye Kughen, Kughen rɨmnhopni əriə.* Nam 14:26-35 Kɨni rɨkimiə tukraməsɨk mə apa kupən, agelo tɨksɨn kɨmɨsəpəh neihuəyen kapəriə mɨsap-ta kɨn kwənmhaan atuatuk kapəriə. Kughen rɨmɨrkwəji əriə kɨn jen yame to rapəh nɨvi-əruyen, mətapɨg kɨn əriə apa ikɨn rəpɨgnap ikɨn meriaji Nɨpɨg Ehuə yame tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə iran. 2 Pita 2:4 Rəmhen əmə kɨn Sodom mɨne Gomora mɨne taon yamə mɨne rarkurao irəriu. Narmamə aikɨn a kɨmɨsəpəh norien atuatuk mhavən ye norien kape nəkrəhyen kɨn piraovɨn, mɨne norien kape narman kamhakɨr atuk əriə mɨnə, mɨne nɨpiraovɨn kamhakɨr atuk əriə mɨnə. Kɨni Kughen rɨmnor narpɨnien kɨmi əriə ye nap, mɨmə narmamə tuksəm kwənkwai norien has mɨnə a in e nap yame ramuək rerɨn. Jen 19:1-25; 2 Pita 2:6,10
Nar apnapɨg əmə narmamə mɨnə a kwənharkun narɨmnar mɨnə a, mərɨg ye norien kɨrikianə əmə mɨn, iriə kamhani mhamə kɨmɨsəmrərhav mɨsəm mə kameighan kɨn norien has mɨnə a, mhavən, masor ye nɨprairiə. Khapəh nɨsorkeikeiyen mə Kughen tukreihuə irəriə, kɨni mamhani hah nhag agelo mɨnə ye neai. Mərɨg kupən, Mikael, in yamehuə pawk kape agelo mɨnə, in rɨpəh nɨvəh-sihaktə-atuk-ien in mə to rɨni hah nhag Setan nɨpɨg kɨmɨwotgoh iriu min tuk nɨprai Moses. Mamni əmə tukun mə, “Pəh Kughen əmə tukror narpɨnien kɨmik.” Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2 Pita 2:11; Rev 12:7
10 Mərɨg narmamə mɨnə a kamhani hah narɨmnar yamə mɨne kaseinein. Kɨsəmhen əmə kɨn nar mɨragh aparu yamə mɨne kasor əmə narɨmnar yame nɨprairiə rorkeikei. Kasor norien a masoriah atuk əriə kɨn. 2 Pita 2:12
11 !Kəsi! Tuksarə ye narpɨnien ehuə. Iriə kasəri-pən swatuk yame ji Adam e Ken rɨmnəri-pən kupən. Mhavəhsi-pən mɨn rɨkiriə m-fam ye norien yame profet e Balam rɨmnor kupən, meinai in rɨmnorkeikei pɨk mane. Kɨni masor norien kape kwən e Kora, masəsɨk nəkwai nəmasur mɨnə. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə yame Kughen rɨmnoriah Kora mɨne kafan mɨnə, Kughen tukroriah əriə. Stori kape Ken raməmɨr ye Jen 4:7-8; Stori kape Balam raməmɨr ye Dut 23:3-6; Stori kape Korah raməmɨr ye Nam 16:1-35. Ǝmru mɨn 2 Pita 2:15; 1 Jon 3:12 12 Nɨpɨg nakharaptərəkɨn nəvɨgɨnien e kape norkeikeiyen, kasəvɨgɨn əmə mhapəh nɨsaurɨsien kɨn. Kasərɨg əmə əriə, rəmhen kɨn yermamə yame ramarha tuk sipsip maməvɨgɨn atuk əmə in. Iriə kɨsəmhen kɨn nɨmaas ye tame tahik yame ramerkwaig, rao rɨrəhpɨkɨn məməteih. Kɨsəmhen mɨn kɨn napuə yame nɨmətag ramrəh mamuə, mərɨg nəhig rapəh nɨpien. Kɨsəmhen əmə mɨn kɨn nai yame ruauə ye nɨpɨg kape norien kwənkwan, mərɨg rɨpəh nɨkuəyen. Rɨmhə əmə. Narmamə kɨmɨsəvi-əvi, rɨmhə fam. 2 Pita 2:13,17 13 Norien kapəriə ror naurɨsien məsəsao rəmhen kɨn peao peao ye tame tahik. Kɨsəmhen kɨn kəmhau yamə mɨne kɨmɨsəta ye kwənmhaan atuatuk kapəriə, mɨserwei. Kughen rɨmnor apnəpeinə ye kwənmhaan kapəriə ye nəpɨgnapien, yame tuksarə rerɨn ikɨn.
14 Apa kupən, kwən e Inok, in kwənkwan yame ror seven kɨn ye kwənərəus kape Adam, rɨmɨni-ərhav nəgkiarien kape Kughen yame rɨmɨwəh-sipən kɨmin mɨmə, “!Səmru! Yermaru ramuə iriə kafan agelo mɨnə khapsaah, khapsaah pɨk. Jen 5:18, 21-24 15 Ramuə mə tukrəkir narmamə m-fam mɨwəhsi-pən narpɨnien kɨmi narmamə yamə mɨne khapəh nɨshatətəyen ye Kughen tuk norien has pɨsɨn pɨsɨn m-fam yamə mɨne kɨmɨsor. Mɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi yor təvhagə has mɨnə tuk nɨni-hahyen In.”
16 Nɨpɨg m-fam, narmamə mɨnə a kamhani pɨk mus mus, kɨni mamhani hah narɨmnar fam. Iriə kasəri-pən əmə nərɨgien has kapəriə, kɨni masəgkiar ausit kɨmi əriə mɨnə, kɨni mamhani nəgkiarien heikən mə narmamə tuksəri-pən nərɨgien kapəriə.
Jud ramor kwirɨg kɨmi əriə
17 Mərɨg kafak narmamə mɨnə, rɨkimiə tukraməsɨk nəgkiarien yame aposol mɨnə kape Yesu Kristo Yermaru kapətawə kɨmnhani mə tukruə. 18 Iriə kɨmnhani-pre tuk əmiə mhamə, “Nɨpɨg Kwasɨg tukruə ipakə, narmamə tɨksɨn tuksarh iakei irəmiə. Iriə tuksəri-pən əmə nərɨgien has kapəriə.” 2 Pita 3:3 19 Narmamə mɨnə a iriə a kasəwhai əmiə. Kasəri-pən əmə nərɨgien kape tokrei tanə. Nanmɨn kape Kughen rɨrkək irəriə.
20 Mərɨg kɨmiə, kafak narmamə mɨnə, taksor əmiə mə takhaskai tuk nhatətəyen yame ratuatuk huvə, yame ramsɨ-pən tuk Kughen. Mɨsəgkiar kɨmi Kughen ye Nanmɨn kafan. Kol 2:7 21 Mhavəh norkeikeiyen kape Kughen ramarə yerkimiə mamhawhin Yesu Kristo Yermaru kapətawə, mə rɨkin tukreihuə tuk əmiə, mɨvəhsi-pre nɨmraghien rerɨn kɨmi əmiə.
22 Sasitu ye narmamə yamə mɨne nhatətəyen kapəriə rɨpəh nɨskaiyen; kapəriə nərɨgien kɨraru. 23 Ipakə narmamə tɨksɨn khavən ye nap. Hapɨk-ta əriə, mhavəh mɨragh əriə. Rɨkimiə tukreiwaiyu pawk tuk narmamə tɨksɨn, mərɨg takhagɨn kɨn norien has kapəriə yame ramor əriə kasəmkɨmɨk, mɨvən meriaji neipən kapəriə. Sek 3:2; Rev 3:4
Nəgkiarien infamien kape Jud
24-25 Pəh khani vi vi Kughen yame In rɨrkun nɨraptərəkɨnien əmiə mə tukror əmiə nakhapəh nhamɨrien, mɨrkun norien əmiə mə tamhek təvhagə hah tukrɨrkək əgkəp ye nɨmraghien kapəmiə, mɨvəh əmiə naksarer ye nɨmrɨn mɨne nɨkhakien kafan, rɨkimiə ragien pɨk aikɨn. Kughen kɨrikianə əmə; In ravəh mɨragh ətawə ye Yesu Kristo Yermaru kapətawə. Neihuəyen, mɨne nəsanɨnien, mɨne nɨkhakien, mɨne narmaruyen, kape Kughen əmə apa kupən əkgəp, muə meriaji-pə taktəkun, mamvən, mɨpəh norien infamien. !Amen! Rom 16:27; 2 Pita 3:18

1:1: Mat 13:55

1:4: Gal 2:4; 2 Pita 2:1

*1:5: Nam 14:26-35

1:6: 2 Pita 2:4

1:7: Jen 19:1-25; 2 Pita 2:6,10

1:9: Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2 Pita 2:11; Rev 12:7

1:10: 2 Pita 2:12

1:11: Stori kape Ken raməmɨr ye Jen 4:7-8; Stori kape Balam raməmɨr ye Dut 23:3-6; Stori kape Korah raməmɨr ye Nam 16:1-35. Ǝmru mɨn 2 Pita 2:15; 1 Jon 3:12

1:12: 2 Pita 2:13,17

1:14: Jen 5:18, 21-24

1:18: 2 Pita 3:3

1:20: Kol 2:7

1:23: Sek 3:2; Rev 3:4

1:24-25: Rom 16:27; 2 Pita 3:18