AIKUNE
Anamana mautunue
Surate reini reasau ata Anahatana ihaye tuniai reini. Mataanoe iuna mansia, mansiau rei opalalosa oyo osinsara mai tuniai. Na surate reini resima runa Anahatana runa mansia sapan runa umau. Buku reini eresamai tau ua:
Pasal 1-11. Anahatana ihaye tau tuniai reini runa mataanoe iuna mansia. Mai otoe reini reruni rerihoni Adam runa Hawa, Kain runa Habel, Nuh runa waene resou tuniai, runa reruni rerihoni numa naue wan nanae Babel.
Pasal 12-50. Sio Israel noa upu momou. Sio no upu momou tau Abraham. Mansia oanei ia tau iparisaa mainae nai osa na ipusu Anahatana ne anamanaya. Pusi oyo resima rerihoni Abraham ne hehuke Isak. Resima rerihoni Isak ne hehuke Yakup. Anahatana irui Yakup ne nanai honue Israel. Pusi oyo resima rerihoni Yakup ne hehuka hutusa rahana ua rei. Sio rei no upu momou tau sio Israel no ipana hutusa rahana ua. Ia wain ikanu surate reini ikanu panesi rerihoni Yakup ne hehuke Yusup na sae waron rauna Yakup, ia ne hehuka, runa sio no pinau na sio ikina oeuso pan otoe Mesir.
Masike surate reini resima rerihoni mansiau mai tuniai, ne resima renesi rerihoni Anahatana ne pakarian. Surate reini mataanoe resima rerihoni Anahatana iuna tuniai reini. Oyo tau muie resima rerihoni Anahatana itotoe mka inoo na ne mansiau. Sae isa wan mainae mai surate reini reasau ata mka Anahatana iatatene mansiau runa iapasana ia wain ipalalosa. Irori runa isaka ia ne mansiau na isaka no maunaune. Ia wain ikanu surate mtuae reini, ikanui na resima rerihoni nusa niane isa oparisaa sapan na rekahai na sio oparisaa sirinia.
1
Anahatana ihaye tau tuniai reini
Mataanoe tunne Anahatana ihaye tau tuniai reini pusiki. Tuniai rei remono wae rewae-wae. Putie hae, putie hae nitae tuniai tewa. Anahatana Ne Inaha ihasa-hasa pusu waene hahae.
Anahatana iaisosi tuniai wan repumonoi. Iahata, “Manahane!” Oyo manahane. Inoo tau rei iake. Reiso inea manahane rei rerihoni pumono. Oyo ihete manahane rei tau “Manahane.” Ihete mono rei tau “Pumono.” Nene pumono rei reniku oyo omnanoe. Areimo onone wani mataanoe.
6-7 Ita iasau osi waene rei, “Asamaya tau ua, asuka suru roe, asuka suru poe.” Reiso rasuka rapusu Anahatana iasau rei. Ihete waena uare tihue rei tau “Nante.” Nene onone rei reniku oyo omnanoe. Areimo onona ua nea.
Ita iahata, “Waene wapo nante nohue amanoua tau osa na tuamane nooi.” Reiso ereuna sani Anahatana iasau rei. 10 Ihete tuamane rei nanae tau “Ria muni.” Ihete waene wani remanoui rei tau “Nuae.” Inoo tau rei iake.
11-12 Ita iahata, “Ria muni mo, atuhu waron nita-nitaya oruhu. Oruhu roe na omi panesi. Atuhu waron nene huaya kania. Aiu waron nene huaya kania.” Oyo raruhu sani Anahatana iaisosi rei. Inoo tau rei iake. 13 Nene onone rei ereniku oyo omnanoe. Areimo onona tonu nea.
14 Ita iahata, “Wani osita roe nante ohoka. Wani osita tau manahane, wani osita tau pumono. Osita na oautuu onona, hunana, umetena. Oautuu musum ihata, musum runna. 15 Osita tuniai.” Oyo rasita sani Anahatana iasau rei. 16-18 Reiso ihaye tau ranie na eresita tau manahane, hunane na eresita tau pumono. Oneu iae rasita tau mono. Iautue ranie, hunane, runa oneu na rasita tuniai. Rasita oyo inoo tau rei iake. 19 Nene onone rei ereniku oyo omnanoe. Areimo onona ate nea.
20 Ita iahata, “Poe waene nosite, poe nuae nosite, ikaya, nunu, runa pusire uture ohoka. Roe nante manua orihu.” 21 Ita iahata, “Poe waene nosite, poe nuae nosite, ikaya, nunu, runa pusire uture ohoka. Roe nante manua orihu.” 22 Irui iake osi ikaya, manua pusire iahata, “Osusu haha na ouna nuae, waene, runa nante nohue reini taua.” 23 Nene onone rei ereniku oyo omnanoe. Areimo onona nima nea.
24 Ita iahata, “Tuamane ahoka binatang ria muni waron hikina mainaya pusire uture.” Oyo rahoka. 25 Reiso Anahatana iuna pusire oyo inoo tau rei iake.
26 Ita iahata, “Mai na ita ihaye tau mansiau pusu ita nitari. Mka sio no kawasa tau ikaya, manua, runa binatang ria muni pusire uture.” 27 Reiso Anahatana ihaye tau mansia nitao sani ia ruai. Ihaye tau ia pina runa ia hanaie.
28 Reiso irui iake osiso iahata, “Osusu haha panesi na orue tau tuniai reini pusiki. Omi mo kawasa tanui. Omi mo kawasa tau ikaya nau nuae, manua roe nante, runa binatang ria muni pusire uture.
29 Urui atuhu pusire uture waron nene kania, nene huaya tau me muaine. 30 Ne osi binatang runa manua pusire uture urui monota runa aiu waron nene totua tau nene muaina.” Oyo rapusu ia iasau rei.
31 Inoo pusire uture waron ihaye tanure rei iake mainae. Nene onone rei ereniku oyo omnanoe. Areimo onona nome nea.