^
1 SAMUELI
Banja la Elikana
Hana Apereka Samueli kwa Yehova
Pemphero la Hana
Kuyipa kwa Ana a Eli
Uneneri Wotsutsa Banja la Eli
Yehova Ayitana Samueli
Afilisti Alanda Bokosi la Chipangano
Imfa ya Eli
Bokosi la Chipangano Pakati pa Afilisti
Bokosi la Chipangano Libwerera ku Israeli
Samueli Agonjetsa Afilisti ku Mizipa
Aisraeli Apempha kuti Akhale ndi Mfumu
Samueli Adzoza Sauli
Sauli Avekedwa Ufumu
Sauli Apulumutsa Mzinda wa Yabesi
Sauli Avomerezedwa kukhala mfumu
Samueli Atsanzika Anthu
Samueli Adzudzula Sauli
Sauli Akonzekera Nkhondo
Yonatani Athira Nkhondo Afilisti
Aisraeli Agonjetsa Afilisti
Yonatani Adya Uchi
Banja la Sauli
Yehova Akana Sauli Kukhala Mfumu
Samueli Adzoza Davide Kukhala Mfumu
Davide Atumikira Sauli
Davide ndi Goliati
Sauli Achitira Nsanje Davide
Sauli Ayesanso Kupha Davide
Davide ndi Yonatani
Davide Apita ku Nobi
Davide ku Gati
Davide Apita ku Adulamu ndi ku Mizipa
Sauli Apha Ansembe a ku Nobi
Davide Apulumutsa Mzinda wa Keila
Sauli Atsatira Davide
Davide Amusiya Sauli Wosamupha
Davide, Nabala ndi Abigayeli
Davide Apewa Kupha Sauli Kachiwiri
Davide Pakati pa Afilisti
Sauli ndi Mfiti ya ku Endori
Afilisti Akana Davide
Davide Amenyana ndi Aamaleki
Imfa ya Sauli ndi Ana Ake