^
EZARA
Koresi Athandiza Ayuda Kubwerera Kwawo
Mʼndandanda wa Ayuda amene Anabwerera
Kumangidwanso kwa Guwa la Nsembe
Kumangidwanso kwa Nyumba ya Mulungu
Atsutsa za Kumanganso Nyumba ya Yehova
Kutsutsa Kwina pa Nthawi ya Ahasiwero ndi Aritasasita
Kalata ya Tatenai Yopita kwa Dariyo
Lamulo la Mfumu Dariyo
Kutsiriza ndi Kupereka Nyumba ya Mulungu
Paska
Ezara Abwera ku Yerusalemu
Kalata ya Aritasasita Yopita kwa Ezara
Mʼndandanda wa Akuluakulu a Mabanja Amene Anabwera ndi Ezara
Kubwerera ku Yerusalemu
Pemphero la Ezara pa za Kukwatirana ndi a Mitundu Ina
Anthu Avomereza Tchimo Lawo
Okwatira Akazi Achilendo