^
MARKO
Yohane Mʼbatizi Akonza Njira
Kubatizidwa ndi Kuyesedwa kwa Yesu
Yesu Alengeza za Uthenga Wabwino
Yesu Ayitana Ophunzira ake Oyamba
Yesu Atulutsa Mzimu Woyipa
Yesu Achiritsa Anthu Ambiri
Yesu Apemphera Kumalo a Yekha
Yesu Achiritsa Wakhate
Yesu Achiritsa Munthu Wofa Ziwalo
Kuyitanidwa kwa Levi
Za Kusala Kudya
Yesu Mbuye wa Sabata
Yesu Achiritsa Wolumala Dzanja
Magulu a Anthu Amutsata Yesu
Yesu Asankha Ophunzira Khumi ndi Awiri
Yesu ndi Belezebabu
Amayi ndi Abale ake a Yesu
Fanizo la Wofesa Mbewu
Fanizo la Nyale
Fanizo la Mbewu Imene Ikukula
Fanizo la Mbewu ya Mpiru
Yesu Aletsa Namondwe
Yesu Achiritsa Wogwidwa ndi Ziwanda
Mtsikana Womwalira ndi Mayi Wodwala
Amupeputsa Yesu ku Nazareti
Yesu Atuma Ophunzira Khumi ndi Awiri
Yohane Mʼbatizi Adulidwa Mutu
Yesu Adyetsa Anthu 5,000
Yesu Ayenda pa Nyanja
Miyambo ya Makolo ya Ayuda
Chikhulupiriro cha Mayi wa ku Siriya Fonisia
Kuchiritsidwa kwa Munthu Wosamva ndi Wosayankhula
Yesu Adyetsa Anthu 4,000
Yisiti wa Afarisi ndi Herode
Kuchiritsidwa kwa Munthu Wosaona ku Betisaida
Petro Avomereza Khristu
Yesu Aneneratu za Imfa Yake
Njira ya Mtanda
Maonekedwe a Ulemerero wa Yesu pa Phiri
Kuchiritsidwa kwa Mnyamata Wogwidwa ndi Mzimu Woyipa
Yesu aneneratu za Imfa yake Kachiwiri
Wamkulu Ndani mu Ufumu wa Mulungu?
Wosatsutsana Nafe Athandizana Nafe
Zochimwitsa Ena
Za Kusudzula
Yesu Adalitsa Ana
Munthu Wachuma ndi Ufumu wa Mulungu
Yesu Aneneratunso za Imfa Yake
Pempho la Yakobo ndi Yohane
Bartumeyu Wosaona
Yesu Alowa mu Yerusalemu Mwaulemerero
Yesu Atemberera Mkuyu
Yesu Ayeretsa Nyumba ya Mulungu
Mkuyu Wofota
Amufunsa Yesu za Ulamuliro Wake
Fanizo la Alimi
Za Kupereka Msonkho kwa Kaisara
Za Ukwati ndi Kuuka kwa Akufa
Lamulo Lalikulu Koposa
Khristu ndi Mwana wa Yani?
Yesu Achenjeza Anthu za Aphunzitsi a Malamulo
Chopereka cha Mayi Wamasiye
Zizindikiro za Kutha kwa Masiku Yomaliza
Tsiku ndi Ora Sizikudziwika
Yesu Adzozedwa ku Betaniya
Mgonero wa Ambuye
Yesu Aneneratu zakuti Petro Adzamukana
Mu Getsemani
Amugwira Yesu
Yesu ku Bwalo la Milandu
Petro Akana Yesu
Yesu ku Bwalo la Pilato
Chipongwe cha Asilikali
Yesu Apachikidwa pa Mtanda
Imfa ya Yesu
Yesu Ayikidwa Mʼmanda
Kuuka kwa Yesu
[Mipukutu yoyambirira ndi maumboni akale mulibe vesi 9 mpaka 20.]
Yesu Aonekera kwa Mariya Magadalena
Yesu Aonekera kwa Ophunzira Awiri
Yesu Ayankhula kwa Ophunzira Khumi ndi Mmodzi
Yesu Apita Kumwamba