^
CHIVUMBULUTSO
Mawu Oyamba
Malonje kwa Mipingo Isanu ndi Iwiri
Wina Wokhala ngati Mwana wa Munthu
Kalata Yolembera Mpingo wa ku Efeso
Kalata Yolembera Mpingo wa ku Simurna
Kalata Yolembera Mpingo wa ku Pergamo
Kalata Yolembera Mpingo wa ku Tiyatira
Kalata Yolembera Mpingo wa ku Sarde
Kalata Yolembera Mpingo wa ku Filadefiya
Kalata Yolembera Mpingo wa ku Laodikaya
Mapembedzedwe a Kumpando Waufumu Kumwamba
Buku la Mwana Wankhosa
Kutsekulidwa kwa Zimatiro Zisanu ndi Chimodzi
Anthu 144,000
Gulu Lalikulu la Anthu Ovala Zoyera
Kutsekulidwa kwa Chimatiro Chachisanu ndi Chiwiri
Malipenga
Mngelo ndi Kabuku
Mboni Ziwiri
Lipenga Lachisanu ndi Chiwiri
Mayi ndi Chinjoka
Chirombo Chotuluka Mʼnyanja
Chirombo Chotuluka Mʼnthaka
Mwana Wankhosa ndi Anthu 144,000
Angelo Atatu
Zokolola za Dziko la Pansi
Angelo Asanu ndi Awiri Okhala ndi Miliri Isanu ndi Iwiri
Mbale Zisanu ndi Ziwiri za Mkwiyo wa Mulungu
Mkazi Wachiwerewere
Kugwa kwa Babuloni
Awachenjeza kuti Athawe Chiweruzo cha Babuloni
Tsoka la Babuloni
Chiwonongeko Chotsiriza cha Babuloni
Babuloni Wagwa, Haleluya!
Wokwera pa Kavalo Woyera
Zaka 1,000
Kugonjetsedwa kwa Satana
Chiweruzo Chotsiriza
Kumwamba ndi Dziko Lapansi Zatsopano
Mzinda wa Yerusalemu Watsopano
Mtsinje Wamoyo
Yesu Akubweranso
Mawu Otsiriza: Kuyitanidwa ndi Chenjezo