Baruwa ya kwandza ya P'aulo kwa
AKORINTHO
Uthongodhyeri
Baruwa ii yaorwa ni P'aulo. Inaelelywa kukala yaorwa mwaka wa 55, wakathi P'aulo arihokala Efeso kwa miaka mihahu (16:5-9, Mahendo 20:31). Baruwa ii yaorerwa Amasihia a mudzi wa Korintho. Mudzi uu were ni mudzi mubomu kahi za ts'i ya Ayunani. Were una mahekalu manji ga milungu yao, kidza were kuna hatha malaya a hekaluni kahi za mahekalu mangine.
Baruwa ii inaambwa kukala ndo ya kwandza, ela sozho bule. Vivi ni kwa kukala P'aulo mwenye ananena dzulu za baruwa ariyoaorera Akorintho, na ariyoihokera kula kwao. Ni lwazu kukala baruwa zizo zangamika.
Lengo ra baruwa ii
Bai P'aulo waora baruwa ii kwa kukala wapata uv̱oro kukala kanisa ra Korintho were ragazhana-gazhana (1:11). Uv̱oro ungine wo were unaamba kukala kanisa riro were ridzadzala uzindzi (5:9-13).
Vikara P'aulo wandhika baruwa ii na malengo mahahu. Lengore ra kwandza were ni aakanye dzulu za makosa gao. Lengo ra hiri were ni aadzigidzye at'u a kanisa ra Korintho maut'u marigogauza kahi za baruwa mariyomwandhikira (7:1; 8:1; 12:1; 16:1). Lengo ra hahu were ni aafundishe dzulu za maut'u mangine here kuambozera akiya, na kukala Mulungu waap'a ushindi dzulu za kifwa.
Baruwa ii ni muhimu kwa kanisa ra rero kwa kukala gosi garigohadzwa mumu gachereko hatha vivi.
Maut'u garigo mumu
Uvoro 1:1-3
P'aulo analazha muv̱era 1:4-9
P'aulo anaakanya Akorintho dzulu za kugazhana 1:10-17
Masihi nde nguvu ya Mulungu 1:18-31
Uv̱oro Udzo dzulu za Masihi 2:1-5
Ulachu wa Mulungu 2:6-16
P'aulo na Apolo osi ni ahumiki a Bwana 3
Ahumwi marizhohumika 4
P'aulo anaakanya Akorintho dzulu za uzindzi 5
P'aulo anaakanya Akorintho dzulu za kushithakiana 6:1-11
P'aulo ananena dzulu za chakurya na uzindzi 6:12-20
P'aulo ananena dzulu za kuhala 7:1-24
P'aulo ananena dzulu za adhaka na magungu 7:25-40
P'aulo ananena dzulu za chakurya kidzichombozerwa vizuka 8
P'aulo ananena dzulu za hachiye here muhumwi 9
P'aulo anaambira Akorintho masishiriki kahi za kuvoya vizuka 10:1-22
Kila kit'u ukihendacho nakikale kinamup'a nguma Mulungu 10:23–11:1
Tharathibu ya alume na ache 11:2-16
P'aulo ananena dzulu za chakurya cha Bwana 11:17-34
P'aulo ananena dzulu ya vigerwa zha Roho Mweri 12
Mahendzo ndo kit'u kibomu 13
P'aulo ananena dzulu ya kigerwa cha kunena na luga 14:1-25
Tharathibu mbidzo kahi za kanisa 14:26-40
P'aulo ananena dzulu za kufufuka kwa Masihi 15:1-11
Kwa kukala Masihi wafufulwa, at'u nao mandafufulwa 15:12-34
At'u mandizhokala wakathi mandihofufulwa 15:35-58
Mutsango kwa ut'u wa at'u a Mulungu 16:1-4
Mipango ya P'aulo 16:5-24
1
Uvoro
1:1 Agal 1:1; Sosithene: Mahe 18:17Mimi P'aulo natsagulwa ni Mulungu kwa mahendzoge mwenye, nikale muhumwi wa Masihi Jesu. Ninaora baruwa ii hamwenga na ndugu Sosithene. 1:2 2 Akor 1:1; Mahe 18:1Baruwa ii ninaiora kwenu ninwi at'u a kanisa ra Mulungu ririro kuko Korintho. Ninamuorera ninwi at'u muriogeswa ni Masihi Jesu na mukiifwa mukale at'u a Mulungu, hamwenga na at'u osi kila hat'u marihadzao dzina ra Bwana Jesu Masihi, Bwana wao na Bwana wehu.
Bai nema na dheri kula kwa Mulungu Babiyehu, na Bwana Jesu Masihi, navikale kwenu.
P'aulo analazha muv̱era
Ninamulazhira muv̱era Mulungu kwa ut'u wenu siku zosi, kwa kukala wamup'a nemaye kukirira kwa Masihi Jesu. 1:5 2 Akor 8:7Kwani kahi za iye mwahokera maut'u manji kahi za kunena na kumanya kwenu. Na vivi mwahakikishirwa kukala wo ushahidhi huriwomboza siswi dzulu za Masihi be ni wa jeri. 1:7 2 Ath'es 1:7; Tit 2:13Na kwa ut'u uwo, k'akuna kigerwa cha kiroho hatha kimwenga muricho k'amuna, kahi za wakathi uu wa kumuthariza Bwana wehu Jesu Masihi anyeswe lwazu. 1:8 Afil 1:6; 1 Ath'es 3:13; 5:23Na iye Bwana wehu Jesu Masihi andamuhendya mukale na nguvu muhaka mwisho, ili kwamba yo siku ya kudzakwe amuthekeze k'amuna kaila bule. 1:9 10:13; 1 Ath'es 5:24; 2 Ath'es 3:3Ye Mulungu ariyemwiha ninwi, ili mukale na umwenga kahi za mwanawe Bwana wehu Jesu Masihi, ni mwaminifu.
P'aulo anaakanya Akorintho dzulu za kugazhana
10  1:10-11 3:3; 11:18; 2 Akor 12:20; Aefe 4:2-6; Afil 2:2; Joh 17:21-23Ndugu zangu, ninamuvoya zhomu kahi za dzina ra Bwana wehu Jesu Masihi kukala nyosi musikizane bila kugazhana. Kalani kit'u kimwenga kahi za maazo genu na kahi za nia zenu. 11 Kwani at'u a nyumba ya Kiloe, makudzanambirat'o sana, kukala ninwi ndugu zangu be munagwadulana sana. 12  1:12 3:4; Apolo: 3:5-6, 22; 4:6; 16:12; Mahe 18:24; 19:1; K'efa: 1 Akor 3:22; 9:5; 15:5; Agal 2:9, 11-14; 2 Akor 10:7Yani kila mut'u a kizhakwe. Angine manaamba ni a P'aulo, angine manaamba ni a Apolo, angine manaamba ni a K'efa, na angine manaamba ni a Masihi. 13 Kwani yuno Masihi a k'ana nyingahi? Vidze, ye P'aulo wasulubiwa kwa ut'u wenu? Hedu mwabat'izwa kahi za dzina ra P'aulo? 14  1:14 K'irisipo: Mahe 18:8; Gayo: Arum 16:23-24Ninashukuru mana sibat'izire mut'u mungine yoyosi kahi zenu isihokala K'irisipo na Gayo. 15 Kwa vizho k'ahana mut'u kahi zenu adimaye kuamba kukala namubat'iza kahi za dzina rangu. 16  1:16 Sitefana: 16:15(Namubat'iza Sitefana na nyumbaye jeri. Ela zaidhi ya ao, simanya kubat'iza mut'u mungine yoyosi.) 17 Kwani Masihi k'anihumire nidze nibat'ize at'u, ela wanihuma nidze nihubiri Uv̱oro Udzo. Na Uv̱oro uwo sidzireuhubiri kwa ulachu wa kumanya kunena. Nahenda vivi ili kwamba wo musalaba wa Masihi usihokwe nguvu za kwakwe bule.
Masihi ndiye nguvu za Mulungu
18  1:18 Arum 1:16; 2 Akor 4:3Kwani kwa at'u mangamikao, wo uv̱oro wa Masihi kufwa dzulu za musalaba hatha ni uzuzu. Ela kwehu siswi huokolwao, uv̱oro uwo ni nguvu za Mulungu. 19  1:19-20 3:18-20; Math' 11:35; Arum 1:22 1:19 Isa 29:14; Ayub 12:13, 17; Isa 19:12-14; 44:25Mana Maoro ganaamba,
“Nindawanonga wo ulachu uriwo na at'u alachu,
nindakahala akili zao zosi.”
20 H'aya, kala Mulungu adzauhendya ulachu wosi wa haha ts'i ukale uzuzu uhuhu, nwi at'u alachu, ulachu wenu uhiho? Hedu nwi ashomi, elimu yenu ihiho? H'aya nanwi enye akili za kupigana k'anani kahi za urumwengu uno, yo akili yenu ihiho? 21  1:21 Arum 1:19-20Kwani kahi za ulachu wa Mulungu, mudamu k'adima kumumanya kukirira na wo ulachu wa kwakwe wa kidamu. Ndosa Mulungu akiona ni vidzo ahumire wo uzuzu fuhubiriwo ili osi mandiokuluhira mapate kuokolwa. 22  1:22 Math' 12:38; Joh 4:48; Mahe 17:18, 32Mana Ayahudi manamala manyeswe miujiza, na Ayunani manamala ulachu, 23  1:23 2:14; Agal 3:1; 5:11ela sino funamuhubiri Masihi ariyesulubiwa musalabani. Uv̱oro uu unaatsukiza Ayahudi, na kwa Ayunani, ni uzuzu. 24  1:24 1:18; 2:5; Akol 2:3Ela kwa aryahu mariotsagulwa ni Mulungu, Ayahudi kwa Ayunani, uv̱oro uu be ni Masihi, ariye iye nde nguvu ya Mulungu kidza ndiye ulachu wa Mulungu. 25  1:25 2 Akor 13:4Kwani uwo uriwo unaonewa kukala ni uzuzu wa Mulungu, be ni ulachu kukira ulachu wa mudamu, na uryahu uriwo unaonekana kukala ni unyonge wa Mulungu, be una nguvu kukira nguvu za mudamu.
26  1:26 Joh 7:48Lolani ndugu zangu, wakathi murihotsagulwa, si anji enu mariokala ni alachu kidhunia, hedu enye zheo, hedu at'u mambolao kahi za nyumba za mana. 27  1:27-28 Arum 12:16; Jako 2:5; Luk 1:51-53; 6:20Ela Mulungu watsagula vit'u marizhokala at'u manazhona ni vizuzu na vinyonge ili aagwize haya at'u alachu, na at'u enye nguvu. 28 Mulungu watsagula vit'u virizho at'u manaviv̱udhya na kuzhona k'avina mana yoyosi, na akivihumira kuvonongera vit'u virizhohalirwa kukala ni zha mana. 29 Kwa vizho k'akuna mudamu adimaye kudzionya mbere za Mulungu. 30  1:30 2 Akor 5:21Mulungu h'akeye ndiye ariyemuhendya ninwi muishi kahi za Masihi Jesu, kidza akimuhendya ye Masihi akale nde ulachu wehu. Kwa vizho kukirira kwa iye Masihi siswi fwatsuswa, fukikombolwa na fukihendywa ahachi. 31  1:31 1:29; 2:2; 4:7; Jere 9:23-24; 2 Akor 10:17; 11:30; 12:5; Aefe 2:9Na ndosa Maoro ganaamba, “Kila adzionyaye, naadzionye kahi za Bwana.”

1:1 1:1 Agal 1:1; Sosithene: Mahe 18:17

1:2 1:2 2 Akor 1:1; Mahe 18:1

1:5 1:5 2 Akor 8:7

1:7 1:7 2 Ath'es 1:7; Tit 2:13

1:8 1:8 Afil 1:6; 1 Ath'es 3:13; 5:23

1:9 1:9 10:13; 1 Ath'es 5:24; 2 Ath'es 3:3

1:10 1:10-11 3:3; 11:18; 2 Akor 12:20; Aefe 4:2-6; Afil 2:2; Joh 17:21-23

1:12 1:12 3:4; Apolo: 3:5-6, 22; 4:6; 16:12; Mahe 18:24; 19:1; K'efa: 1 Akor 3:22; 9:5; 15:5; Agal 2:9, 11-14; 2 Akor 10:7

1:14 1:14 K'irisipo: Mahe 18:8; Gayo: Arum 16:23-24

1:16 1:16 Sitefana: 16:15

1:18 1:18 Arum 1:16; 2 Akor 4:3

1:19 1:19-20 3:18-20; Math' 11:35; Arum 1:22

1:19 1:19 Isa 29:14; Ayub 12:13, 17; Isa 19:12-14; 44:25

1:21 1:21 Arum 1:19-20

1:22 1:22 Math' 12:38; Joh 4:48; Mahe 17:18, 32

1:23 1:23 2:14; Agal 3:1; 5:11

1:24 1:24 1:18; 2:5; Akol 2:3

1:25 1:25 2 Akor 13:4

1:26 1:26 Joh 7:48

1:27 1:27-28 Arum 12:16; Jako 2:5; Luk 1:51-53; 6:20

1:30 1:30 2 Akor 5:21

1:31 1:31 1:29; 2:2; 4:7; Jere 9:23-24; 2 Akor 10:17; 11:30; 12:5; Aefe 2:9