Uv̱oro Udzo here arizhouora
MATH'AYO
Uthongodhyeri
Chuwo kiki chaorwa ni muhumwi mumwenga wa Jesu ariyeifwa Math'ayo. Math'ayo were ni muthozi wa kodi na hatha ho anaifwa ni Jesu, kidza were a mo ofisi ya kodi. Math'ayo waaorera Ayahudi chuwo kiki. Kit'u kinyesacho kukala waaorera Ayahudi ni viryahu arizho anahendza kuhumira ‘Uthawali wa mulunguni,’ hat'u ha kuamba ‘Uthawali wa Mulungu.’ Ayahudi were k'amathala kuhadza dzina ra Mulungu vivi-vivi.
Lengo bomu ra Math'ayo kuora chuwo kiki ni kunyesa lwazu kukala Jesu ndiye Masihi. Math'ayo anahenda vivi kwa kuambiriza at'u garyahu arigohenda Jesu wakathi arihokala a haha dhuniani. Pia Math'ayo ananyesa viryahu Maoro ga Kilagane cha kare garizhothimizwa ni kudza kwa Jesu.
Mwisho kamare Math'ayo anamarigiza chuwoche na maneno ga Jesu arigoambiriza anafundzie wakathi arihokala k'adzangwe kwenda mulunguni.
“Mimi nagerwa wadimi wosi dzulu mulunguni na ts'i. Kwa vizho endani mukaahendye at'u a makabila gosi makale anafundzi angu. Muabat'ize kahi za dzina ra Baba, na ra Mwana, na ra Roho Mweri. Na muafundishe magagwire maut'u gosi nirigomulagiza. Na lola mimi nindakala hamwenga nanwi siku zosini muhaka mwisho wa dhunia.” (Math'ayo 28:18-20)
Maut'u garigo mumu
At'u a lukolo arilombola Jesu Masihi 1:1-17
Kuzhalwa kwa Jesu 1:18–2:23
Johana Mubat'izaji anahubiri na kubat'iza at'u 3:1-12
Kubat'izwa kwa Jesu 3:13-17
Jesu anajezwa ni Shethani 4:1-11
Maisha ga Jesu kuko Galilaya 4:12–18:35
Jesu anambola Galilaya kwenda Jerusalemu 19:1–20:34
Wiki ya mwisho ya Jesu: Kugwirwakwe na kwalagwakwe 21:1–27:66
Kufufuka kwa Jesu 28:1-20
1
At'u a lukolo arilombola Jesu Masihi
Luka 3:23-38
1:1 Arum 1:3-4; 2 T'imo 2:8; Math' 20:30-31Bai aa ndo at'u a lukolo arilombola Jesu Masihi. Jesu Masihi wambola kahi za lukolo lwa Daudi, na Daudi naye akimbola kahi za lukolo lwa Burahemu. 1:2 Mwan 21:2-3; 25:26; 29:32–30:24Burahemu wamuzhala Isaka. Isaka akimuzhala Jakobu. Jakobu akimuzhala Juda na nduguze a kilume. 1:3 Mwan 38:29-30; Ruth' 4:18-22; Mik 5:2Juda akimuzhala P'erezi na Zera (mameye P'erezi na Zera were anaifwa T'amari). P'erezi, akimuzhala Hezironi. Hezironi, akimuzhala Aramu. Aramu, akimuzhala Aminadabu. Aminadabu, akimuzhala Nashoni. Nashoni akimuzhala Salimoni, 1:5 Rahabu: Josh 2:1-24; Ruth'i na Boazi: Ruth' 1-4Salimoni akimuzhala Boazi (mameye Boazi were anaifwa Rahabu). Boazi, akimuzhala Obedi (mameye Obedi were anaifwa Ruth'u). Obedi, akimuzhala Jese, 1:6 2 Samw 11–12babaye muthawali Daudi. Daudi akimuzhala Selemani, (ho kwandza mameye Selemani wakala ni mukaza Uria). 1:7 1 Nyaka 11:31–12:23Selemani naye akimuzhala Rehoboamu. Rehoboamu akimuzhala Abija. Abija akimuzhala Asafu. 1:8 2 Nyaka 13:23–21:20; 26:1Asafu akimuzhala Jehoshafati. Jehoshafati akimuzhala Joramu. Joramu akimuzhala Uzia. 1:9 1 Nyaka 26:1–28:27Uzia akimuzhala Jothamu. Jothamu akimuzhala Ahazi. Ahazi akimuzhala Hezekia. 10  1:10 2 Nyaka 29:1–33:25Hezekia akimuzhala Manase. Manase akimuzhala Amoni. Amoni akimuzhala Josia. 11  1:11 2 Nyaka 34:1–36:21Josia akimuzhala Jekonia na nduguze a kilume makathi Ayahudi marihokala manahalwa mateka kwenda Babiloni.
12 Bada ya kuhalwa mateka kwa Ayahudi kugoma, Jekonia akimuzhala Salathieli. Salathieli akimuzhala Zerubabeli. 13 Zerubabeli akimuzhala Abiudu. Abiudu akimuzhala Eliakimu. Eliakimu akimuzhala Azori. 14 Azori, akimuzhala Zadoki. Zadoki akimuzhala Akimu. Akimu akimuzhala Eliudi. 15 Eliudi akimuzhala Eliazari. Eliazari akimuzhala Mathani. Mathani akimuzhala Jakobu. 16  1:16 Luk 1:27Na Jakobu akimuzhala Josefu. Josefu nde ariyekudzakala mulume wa Maryamu, mameye Jesu. Na Jesu nde iye Masihi.
17 Kwa vizho kula Burahemu hatha muthawali Daudi, kwakala na vizhazi kumi na vine. Na kula Daudi hatha kuhalwa mateka kwa Ayahudi kuhirikwa Babiloni, kukikala na vizhazi kumi na vine kaheri. Na kula wakathi wa kuhalwa mateka kwa Ayahudi kuhirikwa Babiloni hatha kuzhalwa kwa iye Masihi, nako kukikala na vizhazi kumi na vine.
Kuzhalwa kwa Jesu
Luka 2:1-7
18  1:18 Luk 1:35Vikara kuzhalwa kwa Jesu Masihi kwakala vivi: Maryamu ariye were andakala mameye Jesu were analolwa ni Josefu, ela kabila k'adzamuhala, akimanywa kukala ana mimba kwa nguvu za Roho Mweri. 19 Bai kwa kukala Josefu were ni mut'u muhachi k'ahendzeze kumugwiza aibu muchewe mbere za at'u bule, waona ni baha amuriche kisiri-siri. 20 Vikara arihokala achere kuviaza, lola malaika wa Bwana akimwambolera ndosoni akimwamba, “Josefu mwana wa Daudi,* 1:20 Vivi manaye ni kukala Josefu ni wa lukolo lwa Daudi. sogohe kumuhala mucheo Maryamu, mana yo mimba ariyo nayo be waipata kwa nguvu za Roho Mweri. 21  1:21 Zabu 130:7; Math' 1:25; Luk 1:31; Mahe 4:12Naye andazhala mwana mulume, na mwana iye undamwiha Jesu, mana iye nde andeaokola at'ue kula kahi za dambi zao.” 22 Bai vivi zhosi zhakala ili ro neno ririronenwa ni Bwana kukira kwa nabii rithimire. Kwani nabii wanena akiamba,
23  1:23 Isa 7:14“Lolani, bikira andahenda mimba
na andazhala mwana mulume
na dzinare andaifwa Imanueli,
yani Mulungu hamwenga naswi.”
24 Vikara Josefu ariholamuka, akihenda vizho arizhokala adzalagizwa ni ye malaika. Wamuhala Maryamu, 25  1:25 1:21ela k'alalire naye hatha akimuzhala ye mwana wa kilume. Na Josefu akimwiha Jesu.

1:1 1:1 Arum 1:3-4; 2 T'imo 2:8; Math' 20:30-31

1:2 1:2 Mwan 21:2-3; 25:26; 29:32–30:24

1:3 1:3 Mwan 38:29-30; Ruth' 4:18-22; Mik 5:2

1:5 1:5 Rahabu: Josh 2:1-24; Ruth'i na Boazi: Ruth' 1-4

1:6 1:6 2 Samw 11–12

1:7 1:7 1 Nyaka 11:31–12:23

1:8 1:8 2 Nyaka 13:23–21:20; 26:1

1:9 1:9 1 Nyaka 26:1–28:27

1:10 1:10 2 Nyaka 29:1–33:25

1:11 1:11 2 Nyaka 34:1–36:21

1:16 1:16 Luk 1:27

1:18 1:18 Luk 1:35

*1:20 1:20 Vivi manaye ni kukala Josefu ni wa lukolo lwa Daudi.

1:21 1:21 Zabu 130:7; Math' 1:25; Luk 1:31; Mahe 4:12

1:23 1:23 Isa 7:14

1:25 1:25 1:21