2
At'u alachu manendamulola Jesu
Jesu wazhalwa mudzi wa Beth'elehemu, uriwo kahi za jimbo ra Judea, makathi ga muthawali Herode. Vikara Jesu arihozhalwa, lola kwakudza at'u alachu* 2:1 At'u aa were mana ujuzi wa kushoma nyenyezi. kuko mudzi mubomu wa Jerusalemu. At'u aa were madzambola ts'i za mwambolero wa dzuwa. 2:2 Luk 2:4-7; Muthawali wa Ayahudi: Math' 27:11Bai marihofika Jerusalemu mauza, “Yuno muthawali wa Ayahudi ariyezhalwa a hiko? Kwani fwayona yo nyenyezi ya kwakwe kuko mwambolero wa dzuwa, naswi hudzire humuvoye.” Bai muthawali Herode hamwenga na at'u osi a Jerusalemu mabudzyika sana marihosikira uv̱oro uwo. Na kwa ut'u uwo, Herode akiaiha alombi abomu na alimu a Sheria a Kiyahudi, akiauza kala Masihi were andazhalwa hiko. Makiamba, ni Beth'elehemu, mudzi uriwo Judea. Kwani vizho ndo nabii arizhoora akiamba,
2:6 Mik 5:2; Joh 7:42“Mudzi wa Beth'elehemu kahi za ts'i ya Juda,
si mudzi muthithe kamare kahi za athawali a Juda;
kwani kula kuko kundambola muthawali
andiyekala murisa wa at'u a kwangu, Aiziraeli.”
Herode arihosikira viryahu, akiavuha k'anda aryahu at'u alachu akiauzat'o wo wakathi irihombolera yo nyenyezi. Nao marihogonya kumwambira, akiahuma ko Beth'elehemu, akiamba, “Kauzeni-uzeni hatha mumone. Mukikala mudzamona, ndzoni munambire, ili nami nende nikamuvoye.” 9-10 Bai Herode arihogonya kunena nao, o at'u alachu makigwira ngira ya kwenda Beth'elehemu. Na lola mo ngirani, yo nyenyezi mariyoyona ko mwambolero wa dzuwa ikiambolera kaheri, nao makifwahirwa zhomu kuyona kaheri. Bai nyenyezi iyo yaalongoza hatha ichendaima haho arihokala ye mwana mutsanga. 11 Bai marihongira mo nyumbani machendamona ye mwana mutsanga na mameye, makimuzamira makimuvoya. Gonya makivugula mikoba yao, makimunosa dhahabu, na uvumba, na manemane. 12 Bai marihokala madzagonya kumunosa, Mulungu akiaonya kahi za ndoso kukala masiuye kwa Herode bule. Kwa vizho makiuya kwao na ngira nyingine.
Jesu anachimbizwa Misiri
13 Vikara marihokala aryahu at'u alachu madzakwenda, lola malaika wa Bwana akimwambolera Josefu ndosoni akimwamba, “Herode, anamumala ye mwana amwalage. Kwa vizho, uka umuhale ye mutsanga na mameye, muchimbirire Misiri. Kakaleni kuko vivii hatha ho nindihomwamba muuye.” 14 Josefu ariholamuka, akimuhala ye mutsanga na mameye, makigwira ngira na usiku, sio, machenda Misiri. 15  2:15 Hose 11:1Bai makala kuko Misiri hatha Herode akifwa, ndo makiuya. Na vivi zhosi zhakala ili riryahu neno ririronenwa ni Mulungu kukirira kwa nabii rithimire. Kwani nabii wanena akiamba, “Namwiha Mwanangu kula Misiri.”
Herode anahuma shikari makalage ahoho
16 Vikara Herode arihoona kukala aryahu at'u alachu mamuv̱urya, watsukirwa zhomu na akihuma shikari Beth'elehemu na midzi iriyo k'anda-k'andaze makalage ahoho osi a kilume a kula miaka miri kwenda ts'ini. Vivi wavihenda kulingana na haho nyenyezi irihombolera, here arizhoambirwa ni o at'u alachu. 17 Vivi zhahendeka kwamba ro neno ririronenwa ni nabii Jeremia rithimire. Kwani Jeremia wanena akiamba,
18  2:18 Jere 31:15-16“Kwasikirwa k'ululu kuko Rama;
mut'u anarira zhomu na kuthapathapa,
Raheli anakakwa ni anae.
Atsosha kunyamazwa k'anyamala,
andanyamaladze bai, naye k'andaaona kaheri?”
Josefu anauya Iziraeli
19 Bai Josefu wakala Misiri vivii hatha Herode anafwa, lola malaika wa Bwana akimwambolera ndosoni 20 akimwamba, “Uka umuhale ye muhoho na mameye muuye ts'i ya Iziraeli kwani o mariokala manamala roho ya ye muhoho mafwa.” 21 Kwa vizho Josefu akiuka akimuhala ye mwana na mameye makiuya Iziraeli. 22 Arihofika Iziraeli, Josefu akisikira kukala Arikelao mwana wa Herode nde athawalaye Judea hat'u ha babaye. Kwa vizho akigoha kuuya ko kwao Judea. Bai Mulungu akimwambolera kahi za ndoso akimwamba ende jimbo ra Galilaya, naye akihenda vizho. 23  2:23 Luk 1:26; 2:39, 51; Joh 1:46Arihofika Galilaya, Josefu wakwendatoa kahi za mudzi uifwao Nazareth'i. Vivi zhakala ili ro neno ririronenwa ni manabii dzulu za iye Jesu, rithimire. Kwani manabii manena makiamba, “Andaifwa Munazareth'i.”

*2:1 2:1 At'u aa were mana ujuzi wa kushoma nyenyezi.

2:2 2:2 Luk 2:4-7; Muthawali wa Ayahudi: Math' 27:11

2:6 2:6 Mik 5:2; Joh 7:42

2:15 2:15 Hose 11:1

2:18 2:18 Jere 31:15-16

2:23 2:23 Luk 1:26; 2:39, 51; Joh 1:46