Mafala Yabwino Ya Jezu Krixtu Yakunembedwa Na
Maliko
1
Ulaliki wa Juwau
Kuyamba kwa Mafala Yabwino yakulewa bza Jezu Krixtu, Mwana wa Mulungu. Ninga mpolofiti Isaya adanemba kuti:“Mulungu adati,
Ndin'dzatuma mtumiki wangu kutsogolo kwako,
kuti akakondze njira yomwe iwe udzapitembo.
Fala la munthu wakukuwa mthengo
ali kulewa kuti,
‘Kondzani njira yakudzapitira Mbuya,
thamulani miseu yomwe adzapitembo.’ ”
N'cadidi adawoneka Juwau M'batizi kuthengo acilalika, “Sandulikani mtima, mubatizidwe. Mulungu an'dzakulekererani bzakuipa bzanu.” Akhabwera kwa iye wanthu wakucokera kumbali zentse za Judeya na Jerusalemu. Iwo akhazimbula bzakuipa bzawo, Juwau akhawabatiza mumkulo wa Jorodau. Mal. 3.1. Yes. 40.3.
Iye akhabvala khanda la nchefu, akhamanga mciuno na mceka. Cakudya cace cikhali mabombo na uci bwa mthengo. Akhalalika aciti: “Pambuyo pangu pakubwera winango wamphambvu kuposa ine. Wakuti ine ndine wakusaya kufunika ngakhale kukotama kutsudzula thambo za xangu zace. Ine ndakubatizani na madzi, tsono Iye an'dzakubatizani na Mzimu Wakucena.”
Jezu wabatizidwa acikayesedwa
(Mt. 3.13-4.11; Lk. 3.21-22; 4.1-13)
Ntsiku zimwezo Jezu adabwera kucokera kuNazalee, mui ubodzi wa Galileya, acibatiziwa na Juwau mumkulo wa Jorodau. 10 Pakucoka mmadzimo, adawona kudzulu kwakufunguka, ndipo Mzimu Wakucena udabuluka kwa Iye ninga nkhangaiwa. 11 Kudzulu kudabveka mafala yakuti: “Iwe ndiwe Mwana wangu wa pamtima. Nimbakomedwa nawe kwakukulu.”
12 Nthawe imweyo Mzimu Wakucena udapitisa Jezu mthengo. 13 Adakhala kumweko ntsiku makumi manai. Sathani adamuyeza. Bzikhalipombo bzirombo bza mthengo. Tsono anjo zikhamutumikira.
Jezu wayamba mabasa yace kuGalileya
(Mt. 4.12-14; Lk. 4.14-15)
14 Ataikhidwa kaidi Juwau, Jezu adayenda kuGalileya acilalika Mafala yabwino yakulewa bza Mulungu. 15 Adati: “Nthawe yakwana. Bwafika Ufumu bwa Mulungu. Sandulikani mtima. Khulupirirani Mafala Yabwino.” Mk. 6.17,18.
Jezu wacemera akhongwe anai
(Mt. 4.18-22; Lk. 5.1-11)
16 Pakuyenda mmphephete mwa thawale la Galileya, Jezu adawona wanthu awiri, Sirimau na m'bale wace Andereya, akhatheya bwazi mmadzi, thangwe akhali akhongwe. 17 Adawauza Jezu: “Imwe munditewere, ndikusanduseni akhongwe wa wanthu.” 18 Adasiyeratu mabwaziyo ndipo adamutewera.
19 Atafamba pang'ono, adawona Tiyagu na Juwau, wana wa Zebedeu, omwe akhali mmwadiya kukondza mabwazi. 20 Jezu adawacemera, ndipo adasiya baba wawo Zebedeu mmwadiya pabodzi na anyabasa wace, acitewera.
Jezu walimbisa munthu wakuphatidwa na mzimu wakuipa
(Lk. 4.31-37)
21 Adayenda wentse kuKafernau. Yatafika ntsiku ya malinkhuma, Jezu adayenda mnyumba ya mapembero, acipfundzisa. 22 Wentse adadabwa na bzakupfundzisa bzace thangwe akhapfundzisa na utongi, akhasiyana ninga amisiri wa Mtemo.
23 Nthawe pang'ono adawoneka mnyumba ya mapemberomo munthu wakuphatidwa na mzimu wakuipa. Adalewa na kukuwa aciti: 24 “Tina ciani na Imwe, Jezu wa Nazalee? Kodi mwabwera kudzatidzonga? Ndakudziwani kuti ndimwe Wakucena wa Mulungu.” 25 Ndipo Jezu adalamulira mzimu wakuipayo, aciti, “Khala zii, coka mwa munthuyu.” 26 Pamwepo mzimu wakuipa ule udamutekenyesa munthuyo kwakukulu ucikuwa kwene-kwene, ndipo udacoka. 27 Wentse wale adadabwa kwakukulu acimbabvundzana, “Kodi bzimwebzi n'ciani? Cakupfundzisa cipsa cimweci! Ambaitonga mizimu yakuipa na mphambvu, ndipo idamubvera.” 28 Mwakamkulumize, mbiri yace idamwazika mbali zentse za Galileya.
Jezu walimbisa mibzala wa Sirimau na wanthu azinji
(Mt. 8.14-17; Lk. 4.38-41)
29 Pambuyo pace Jezu adacoka kunyumba ya mapembero kule, adayenda kunyumba ya Sirimau na Andereya pabodzi na Tiyagu na Juwau . 30 Mibzala wa Sirimau akhadagona kwakufesuka, pamwepo wanthu adawuza Jezu bza matendayo. 31 Jezu adayenda aciwaphata boko aciwamusa, ndipo maferu yadamala. Na tenepo mai ule adawaphikira cakudya.
32 Maulo, latamira dzuwa, adawabweresa wentse wanthu kwa Jezu wakuduwala na wakuphatidwa na mizimu yakuipa. 33 Wentse wa mumzindamu adagwezekana pamsuwo. 34 Jezu adalimbisa azinji omwe akhabonera na matenda yakusiyana-siyana, acicosa mizimu yakuipa, aciiletsa kulewa-lewa thangwe idamuzindikira.
35 Macibese-bese kukhanati kucena, Jezu adamuka aciyenda kuthengo. Kumweko adakapembera. 36 Sirimau na andzace adamunyang'ana mbali zentse. 37 Atamugumana adamuuza kuti: “Wanthu wentse ali kukunyang'anani.” 38 Tsono Iye adatawira kuti: “Mbatiyendeni tipite kumidzi inango pafupi na pam'pano, ndikalalike mafala kumweko. Thangwe ndibzo ndidabwerera.” 39 Ndipo adayenda acilalika mnyumba zentse za mapembero kuGalileya kwentseko acicosa mizimu yakuipa.
Jezu walimbisa munthu wa mapere
(Mt. 8.1-4; Lk. 5.12-16)
40 Munthu winango wa mapere adabwera kwa Jezu. Adagodama acimudandaulira: “Mucifuna, mungakwanise kundilimbisa.” 41 Jezu adamubvera ntsisi. Adatambalisa boko lace acimukhuya acilewa, “Cadidi, ndafuna, ulimbe!” 42 Panthawe ibodzi-bodziyo mapere yace yadamala, acicenesewa. 43 Ndipo Jezu adamuwuza kuti acoke acimucenjeza 44 kuti, “Uleke kuwuza ali-yentse bzimwebzi, tsono uyende ukabziwonese kwa azibaba wantsembe*, ukapereke ntsembe yomwe adalamula Mozeji ikakhale mboni kuti walimbadi.” Lev. 14.2-32.
45 Adandocoka pamwepo, munthuyo adayamba kumbazimbula bzentse na kumwaza nkhani. Na tenepo bzikhafunika lini kuti Jezu awoneke padeca mmizinda mwentse tsono akhakhala kuthengo. Ndipo wanthu akhambayenda kwa Iye kucokera mbuto na mbuto.
Jezu waciza munthu wakupunduka
(Mt.9 .1-8; Lk. 5.17-26)

1:5 Mal. 3.1.

1:5 Yes. 40.3.

1:15 Mk. 6.17,18.

1:44 Lev. 14.2-32.