2
Patapita ntsiku pang'ono, Jezu adabwera pomwe kuKafernau. Bzidabveka kuti ali kunyumba. Azinji adagumana mnyumbamo. Ndipo angakhale na pamsuwo pakhalibe mbuto yakupitira. Jezu, pakulewa mafala ya Mulungu. Wanthu anai adanyamula bundukutu aciyenda naye. Alibe kufika pafupi na Jezu thangwe ra mthithi wa wanthu. Adakwira pantsodzi ya nyumba, acinyasula ntsodziyo kulinganiza pakhana Jezu. Ndipo adamubulusa bundukutu ule pamacira. Pakuwona cikhulupiriro cawo, Jezu adawuza bundukutuyo kuti, “Mwana wangu, bzakuipa bzako bzalekereredwa.”
Tsono pamwepo wakhadakhalambo amisiri wa Mtemo wa Mozeji. Iwo adayamba kubzibvundza mumtima mwawo kuti, “Kodi Umweyu angalewe tani tenepo? Kunyoza lini Mulungu kumweku? Mbani angalekerere bzakuipa? Ni Mulungu yekha!” Ndipo Jezu mumzimu adadziwa kuti akhakumbuka bzimwebzi mumtima mwawo, na tenepo adawabvundza kuti, “Thangwe ranyi mun'kumbuka bzimwebzi mmitima mwanu? Cakupusa n'ciponi, kumuwuza bundukutuyu kuti, ‘Bzakuipa bzako bzalekereredwa,’ ayai, ‘Muka, tenga macira yako, uyende?’ 10 Tsono kuti mudziwe Mwana-wa-Munthu ali nayo mphambvu pantsi pano yakulekerera bzakuipa, wonani.” Ndipo adauza bundukutuyo, 11 “Iwe, muka, tenga macira yako, uyende kumui.” 12 Pamaso pawentse, munthu ule adamuka, acitenga macira yace acicoka. Wanthu wentse adadabwa kwene-kwene, acipasa mbiri Mulungu acimbalewa, “Cipo bzimwebzi tikanati kubziwona.”
Jezu wacemera Levi
(Mt. 9.9-13; Lk. 5.27-32)
13 Jezu adayenda pomwe kugombe. Wanthu azinji adafika kumweko, ndipo Iye adawapfundzisa. 14 Pakufamba Jezu, adawona Levi, mwana wa Alifeu, akhadakhala pambuto ya basa la msonkho. Adamuuza aciti, “Iwe, unditewere.” Ndipo adamuka acimutewera.
15 Pomwe Jezu akhadya mnyumba mwa Levi, pakhana wanthu azinji wakupimisa msonkho na wanthu wakuphonya. Akhadya na Jezuyo pabodzi na wakupfundzira wace. Thangwe akhalipo azinji wa iwo omwe akhatewera iye. 16 Pakhali amisiri wa Mtemo wa Afaliseyu ndipo adawona kuti Jezu an'kudya na wanthu wakuphonya na wanthu wakupimisa msonkho, adabvundza wakupfundzira wace kuti, “Thangwe ranyi an'kudya pabodzi na wakupimisa msonkho na wanthu wakuphonya?” 17 Jezu adabva bzimwebzo adawatawira kuti, “Wanthu omwe mbakulimba an'nyangana lini mulapi. Wakuduwala ndiye an'nyangana mulapi! Ine ndiribe kubwera kudzacemera wanthu wakulungama, tsono ndabwera kudzacemera wakuphonya.”
Kubzimana kudya
(Mt. 9.14-17; Lk. 5.33-39)
18 Tsapano wakupfundzira wa Juwau M'batizi na Afaliseyu akhabzimana kudya. Wanthu adabwera kwa Jezu acimbabvundza aciti, “Wakupfundzira wa Juwau na wakupfundzira wa Afaliseyu ambabzimana kudya. Thangwe ranyi wakupfundzira wanu ambabzimana lini?” 19 Jezu adatawira, “Kodi andzace wa mwenekaciro msinda ya malowozi angasale kudya pomwe namwaliyo ali nawo? Bzingacitike lini! Iwo angasale lini kudya pomwe namwaliyo ali nawo. 20 Tsono in'dzafika nthawe yomwe an'dzawacosera namwaliyo. Nthawe imweyo an'dzabzimana kudya.”
21 “Palibe angasonere cakubvala ca kale na cigamba cipsa. Thangwe angacita tenepo, cigamba cire cimbanyothokera cicikuza mubo. Ndipo kung'ambika kwace kumbakhala kwakukulu kusiyana kale. 22 Ndipombo munthu angathire lini vinyu ipsa mmabudu ya khanda la kale. Thangwe angacita tenepo, mabudu yambang'ambika, ndipo vinyu ire imbataika. Mabuduyo nkhumala basa. Tsono bzin'funika kuikha vinyu mmabudu yapsa.”
Ntsiku ya malinkhuma
(Mt. 12.1-8; Lk. 6.1-5)
23 Pantsiku inango ya malinkhuma, Jezu akhapita mminda ya tirigu. Akhayenda tenepo, wakupfundzira wace adayamba kucosa ngala za tirigu acimbadya. 24 Pamwepo Afaliseyu adabvundza Jezu kuti, “Thangwe ranyi wakupfundira wanu ali kucita bzomwe bzin'funika lini pantsiku ya malinkhuma?” 25 Iye adatawira, “Thangwe ranyi mun'cita ninga mulibe kuwerenga bzomwe adacita David na andzace, pomwe wakhana njala? 26 Iye adapita mnyumba ya Mulungu, panthawe yomwe Abiyatali akhali mkulu wa azibaba wa ntsembe, acikadya mkate wakuperekedwa kwa Mulungu? Na tenepo mkate umweyo ukhali wakuletsedwa kuti winango ali-wentse adye, kupambula azibaba wa ntsembe wokha. Tsono adagawirambo andzace wale omwe akhali naye.”
27 Ndipo Jezu pakupitiriza fala, adauza Afaliseyuwo kuti, “Mulungu adaikha ntsiku ya malinkhuma kuti ikhale yakuthandiza wanthu. Alibe kulenga wanthu kuti akhale akapolo wa ntsiku ya malinkhuma. 28 Na tenepo Mwana-wa-Munthu ana mphambvu ngakhale kwa ntsiku ya malinkhuma.” Deut. 23.25. 1 Sam. 21.1-6. 2 Sam. 15.35; Lev. 24.5-9. Eks. 20.8-10; Deut. 5.12-14.
Jezu walimbisa munthu wakupunduka boko
(Mt. 12.9-14; Lk. 6.6-11)

2:28 Deut. 23.25.

2:28 1 Sam. 21.1-6.

2:28 2 Sam. 15.35; Lev. 24.5-9.

2:28 Eks. 20.8-10; Deut. 5.12-14.