Kalata gwa bʉbɨlɨ ʉgwa
Johani
Ɨsyakʉlongosya
Ʉntʉmigwa Johani aasimbile kalata ʉjʉ ʉmpimba kʉ kɨpanga kya Kyala. Ɨkɨpanga ɨkɨ ikʉkɨkoolela ɨngamu ɨjaa nkiikʉlʉ ʉmwɨmɨkigwa. Mwa kalata ʉjʉ ikʉbalagɨla abiitɨki ʉkʉlʉtiila ʉlʉlagɨlo lwa Jesu ʉlʉ lukʉtɨ bagananege. Kangɨ ikʉbasoka ʉkʉtɨ basimanyege ɨmanyisyo ɨsya bʉtʉngʉlʉ, nɨ manyisyo ɨsya bwanalooli ɨsya Jesu Kɨlɨsiti. Ndɨ syosa ɨsi bikʉpɨlɨka babʉkongege ʉbwanalooli.
1
Ʉlʉponio
Ʉne ne nkʉʉlʉ gwa kɨpanga kya Kyala, ngʉkʉsimbɨla gwe nkiikʉlʉ gwe nsʉngʉligwa pamopeene na baanaako.* 1:1 Gwe nkiikʉlʉ gwe nsʉngʉligwa pamopeene na baanaako Johani ikʉmponia ʉnkiikʉlʉ jʉmo ʉnsʉngʉligwa, looli ʉkʉjoba ʉkʉtɨ ʉnkiikʉlʉ ʉnsʉngʉligwa njɨla ɨjɨngɨ ɨjaa kʉjoba ʉkʉtɨ abandʉ abaa nkɨpanga kya Kyala. Mbaganile nalooli, ngaja niimwene ne mbaganile, looli boope abangɨ boosa aba bikwitɨka ʉbwanalooli boope babaganile. Tʉbaganile paapo ʉswe tʉbʉmeenye ʉbwanalooli, ʉbwanalooli ʉbʉ bʉlɨ nkatɨ mu ndumbula syɨtʉ na ʉbʉ aabukwendelelaga ʉkʉja na nuuswe bwila na bwila.
Ʉbwanalooli nʉ lʉgano
Taata Kyala nʉ Mwanaake Jesu Kɨlɨsiti, bikwisa kʉtʉbombela kwi ipyana, kʉ kɨbabɨɨlɨsi na kʉ lʉtengaano. Ɨfyo aafikʉjamo nkatɨ mu ndumbula syɨtʉ, ʉswe twe tukʉbwitɨka ʉbwanalooli na twe tʉganeene. Naahobwike fiijo paapo naapɨliike ʉkʉtɨ abaanaako bamo balɨ mbwanalooli bo muno Taata Kyala aatʉlagɨliile. Po leelo bakʉndwe, ngʉbapyelesya ʉkʉtɨ tʉgananege. Ndikʉbasimbɨla ʉlʉlagɨlo ʉlʉpya, looli lo lʉlalʉla ʉlʉ twapeeliigwe bo tukwanda ʉkwitɨka. Lɨnga tukʉganana, tukʉnangɨsya ʉkʉntiila Kyala mbʉʉmi bwɨtʉ, paapo ʉkʉfuma kʉbwandɨlo bo tukwanda ʉkwitɨka, aatʉlagiile ʉkʉtɨ tʉgananege.
Ʉkʉja maaso na basyobi
Ngʉjoba ɨsi paapo baboniike abasyobi pakiisʉ, aba batikwitɨka ʉkʉtɨ Jesu Kɨlɨsiti aaliisile aalɨ nʉ mbɨlɨ bo ʉgʉ balɨ nago abandʉ. Abandʉ aba bikʉjoba ɨsyo, batikʉjoba ʉbwanalooli, kangɨ balʉgʉ baa Kɨlɨsiti. 1:7 Abalʉgʉ baa Kɨlɨsiti Kokʉtɨ aba bikʉpɨnga ɨmbombo jaa Kɨlɨsiti. Mujege maaso na bandʉ abo ʉkʉtɨ Kyala abasaje fiijo ʉmwe, ɨmbombo jɨɨnu jɨlɨngiisa kʉja jaa itolo. Ʉmundʉ gwesa ʉjʉ ikwinogona ʉkʉtɨ ɨmanyisyo ɨsi alɨ nasyo nunu ʉkʉkɨnda ɨmanyisyo sya bwanalooli bwa Kɨlɨsiti, na ʉjʉ atikʉsikola ɨmanyisyo sya Kɨlɨsiti, ʉjo akaja pamopeene na Kyala. Looli gwesa ʉjʉ ikwendelela ʉkʉsikola ɨmanyisyo sya bwanalooli, ʉjo alɨ pamopeene na Taata Kyala nʉ Mwanaake. 10 Lɨnga ʉmundʉ ikwisa kʉmyɨnu atikʉmanyisya ɨmanyisyo ɨsyo ɨsya bwanalooli bwa Kɨlɨsiti, mulɨngammwambɨlɨlaga pamo ʉkʉmpaala mu nyumba syɨnu. 11 Kʉkʉtɨ mundʉ ʉjʉ ikʉmmwambɨlɨla alɨ pamopeene nagwe mu mbiibi ɨsi ikʉbomba.
Ʉlʉponio lwa kʉmalɨɨkɨsya
12 Ndɨ na masyʉ mingi aga ngʉlonda ʉkʉbasimbɨla, looli ngiigana ʉkʉsimba ɨsyo syosa nʉ bwino mwi ikalatasi. Looli ngʉsʉʉbɨla ʉkwisa kʉmyɨnu kʉkʉbajaatɨla ʉkʉtɨ twaganile pamaaso. Po aatukwisa kʉsekela fiijo. 13 Abaana abaa ilʉmbʉ gwako ʉnsʉngʉligwa bikʉbaponia. 1:13 Abaana abaa ilʉmbʉ gwako ʉnsʉngʉligwa bikʉbaponia Kokʉtɨ abandʉ abaa nkɨpanga kya Kyala ɨkya Johani bikʉbaponia abandʉ aba ikʉbasimbɨla.

*1:1 1:1 Gwe nkiikʉlʉ gwe nsʉngʉligwa pamopeene na baanaako Johani ikʉmponia ʉnkiikʉlʉ jʉmo ʉnsʉngʉligwa, looli ʉkʉjoba ʉkʉtɨ ʉnkiikʉlʉ ʉnsʉngʉligwa njɨla ɨjɨngɨ ɨjaa kʉjoba ʉkʉtɨ abandʉ abaa nkɨpanga kya Kyala.

1:7 1:7 Abalʉgʉ baa Kɨlɨsiti Kokʉtɨ aba bikʉpɨnga ɨmbombo jaa Kɨlɨsiti.

1:13 1:13 Abaana abaa ilʉmbʉ gwako ʉnsʉngʉligwa bikʉbaponia Kokʉtɨ abandʉ abaa nkɨpanga kya Kyala ɨkya Johani bikʉbaponia abandʉ aba ikʉbasimbɨla.