Kalata gwa bʉtatʉ ʉgwa
Johani
Ɨsyakʉlongosya
Ʉntʉmigwa Johani aasimbile kalata ʉjʉ ʉmpimba, kʉ ndongosi jʉmo ʉgwa biitɨki, ɨngamu jaake Gajo. Mwa kalata ʉjʉ Johani ikʉntuufya Gajo, paapo aabambɨliile kanunu ababombeli bamo aba baatʉmiigwe nkɨpanga kya Kyala kyake. Ikʉmpyelesya Gajo ʉkʉkonga akajɨɨlo akaa biitɨki aba bikʉbomba ɨnunu. Kangɨ ikʉmmbʉʉla ʉkʉtɨ somma ʉkʉbakonga aba bikʉbomba ɨmbiibi, na bala bikwibɨɨka ʉkʉja bɨɨmɨkigwa mfipanga fya Kyala.
1
Ʉlʉponio
Ʉne ne nkʉʉlʉ gwa kɨpanga kya Kyala, ngʉkʉsimbɨla ʉgwe Gajo, gwe ngʉganile mbwanalooli.
Gwe nkʉndwe gwangʉ, ngʉkʉsʉʉmɨla ʉkʉtɨ gwendelelege kanunu ndɨ syosa ɨsya mbʉʉmi bwako, bo ʉlʉ ngʉkʉbona kwendelela kanunu ʉkʉja pamopeene na Kyala. Naahobwike fiijo bo bafikile abiitɨki bamo ʉkʉfuma ʉko, aba baalɨɨmbʉʉlile ʉkʉtɨ ʉgwe kwendelela ʉkʉbwitɨka ʉbwanalooli, nʉ kʉja mbwanalooli. Sikajako ɨsingi ɨsi sikʉʉhobosya fiijo ʉkʉkɨnda ɨsi ngʉpɨlɨka ʉkʉtɨ abaanangʉ ndwitɨko bikwendelela ʉkʉja mbwanalooli.
Ʉbʉgolofu bwa Gajo
Gwe nkʉndwe gwangʉ, ʉgwe ʉlɨ nsʉʉbɨligwa kʉlɨ sila kʉbabombela abiitɨki biinɨɨtʉ, na paapo baheesya kʉmyako.* 1:5 ABajuuta bambɨlɨlaga beene abamanyaani na bakamu baabo ʉkʉja baheesya. Looli Gajo ambɨlɨlaga abandʉ boosa kɨsita kʉsala. Bakɨbʉʉlile ɨkɨpanga kya Kyala ɨkya kʉno ʉlʉgano lwako. Ngʉkʉsʉʉma, gwendelelege ʉkʉbatʉʉla abaheesya abo kanunu, bo ʉlʉ Kyala iiganile, bendelelege ʉkwenda ɨnjɨla. Abiinɨɨtʉ abo, baalyandile ʉkwenda ɨnjɨla jaa kʉmmbombela ʉNtwa Jesu, kɨsita kwambɨlɨla fimo ɨfya kʉbatʉʉla ʉkʉfuma kʉ bandʉ abapanja. Kʉnongwa ɨjo ʉswe tukʉlondigwa ʉkʉtɨ tʉbambɨlɨlege abandʉ bo abo, ʉkʉtɨ tʉbombege pamopeene nabo ɨmbombo ɨjaa kʉfumusya ɨsya bwanalooli bwa Kyala.
Ndyotilefi na Ndemetilio
Naakɨsimbiile kalata ɨkɨpanga kya Kyala ɨkya kʉmyɨnu, looli ʉmundʉ jʉmo ɨngamu jaake Ndyotilefi atikʉsipaasya ɨsi nsimbile, paapo ikwibɨɨka nkyeni ngatɨ nkʉlʉmba gwabo. 10 Kʉnongwa ɨjo bo niisile ʉko ngwisa kʉsibɨɨka pabwelu syosa ɨsi ikʉbomba, kokʉtɨ ɨheeho nʉ bʉtʉngʉlʉ ʉbʉ ikʉtʉtʉngʉlʉpɨla. Sikaja syene ɨsyo itolo, looli ʉmwene ikʉkaana ʉkʉbambɨlɨla na biitɨki biinɨɨtʉ aba bikwisa kʉkʉbomba ɨmbombo ʉko. Kangɨ ikʉbasigɨla abandʉ aba bikʉlonda ʉkʉbambɨlɨla, nʉ kʉbakaga nkɨpanga kya Kyala.
11 Nkʉndwe gwangʉ, ʉsikongege ɨnunu, ʉlɨngasikongaga ɨmbiibi. Gwesa ʉjʉ ikʉbomba ɨnunu, ʉjo jo mundʉ gwa Kyala. Looli ʉmundʉ gwesa ʉjʉ ikʉbomba, ʉjo akasyagania ʉkʉtɨ Kyala jo jwani.
12 Ʉmundʉ jʉmo ɨngamu jaake Ndemetilio, abandʉ bingi bikʉnnjoba ʉkʉtɨ mundʉ nnunu, kangɨ ɨmbombo syake ɨsya bwanalooli sikʉnangɨsya ʉkʉtɨ ngolofu. Na nuuswe tukʉsisimɨkɨsya ʉkʉtɨ mundʉ ngolofu, na nungwe ʉmeenye ʉkʉtɨ ʉkʉsisimɨkɨsya kwɨtʉ kwa nalooli.
Ʉlʉponio lwa kʉmalɨɨkɨsya
13 Ndɨ na masyʉ mingi aga ngʉlonda ʉkʉkʉsimbɨla, looli ngiigana ʉkʉsimba ɨsyo syosa nʉ bwino mwi ikalatasi. 14 Ngʉsʉʉbɨla ʉkwisa kʉmyako kʉkʉkʉjaatɨla ʉkʉtɨ tʉjobege bo twaganiile.
15 Ʉlʉtengaano lʉjege na nungwe. Abamanyaani bɨɨtʉ abaa kʉno bikʉkʉponia. Na nungwe ʉtʉponekesye abamanyaani bɨɨtʉ boosa, jʉmoojʉmo.

*1:5 1:5 ABajuuta bambɨlɨlaga beene abamanyaani na bakamu baabo ʉkʉja baheesya. Looli Gajo ambɨlɨlaga abandʉ boosa kɨsita kʉsala.