Kalata gwa
Juuta
Ɨsyakʉlongosya
Kalata ʉjʉ ʉmpimba aasimbiigwe na Juuta, ʉjʉ aalɨ jʉmo mbaamyabo baa Jesu. Aabasimbiile kalata ʉjʉ abiitɨki bamo, aba baataamigwaga fiijo nɨ manyisyo ɨsya bamanyisi baa bʉtʉngʉlʉ. Abamanyisi abo bandʉlaga ɨmanyisyo ɨsya ipyana lya Kyala, nʉ kʉbasofya abiitɨki ʉkʉtʉʉgala nkajɨɨlo akabiibi. Juuta aasimbile ɨfifwanikɨsyo fingi ʉkʉfuma nDwitɨkano ʉLʉkʉʉlʉ, ʉkʉbakasya abiitɨki ʉkʉʉmɨɨlɨla mbwanalooli bwa Kyala na mu Ndʉmi ɨNunu ɨjaa Jesu Kɨlɨsiti, ɨjɨ baajɨpɨliike ʉkʉfuma kʉ batʉmigwa baa Jesu.
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Juuta, ne mbombeli gwa Jesu Kɨlɨsiti, ne gwamyabo gwa Jaakobo. Ngʉbasimbɨla ʉmwe mwesa mwe musʉngʉliigwe na Taata Kyala, mukʉtʉʉgala ndʉgano lwake, mukʉlɨndɨlɨligwa kanunu mpaka bo ikwisa Jesu Kɨlɨsiti. Kyala abongelepo ʉlʉpaakɨsyo, ʉlʉtengaano nʉ lʉgano kʉ bwingi.
Ʉkʉjɨlwɨla ɨNdʉmi ɨNunu
Bakʉndwe bangʉ ndwitɨko, naaliijʉʉlile fiijo ʉkʉtɨ mbasimbɨle ɨsya bʉpoki ʉbʉ bukʉtʉbɨɨka twesa mbʉlɨɨlanisi. Looli naagile ʉkʉtɨ ngʉlondigwa ʉkʉbasimbɨla kalata ʉjʉ, ʉgwa kʉbapyelesya iisyʉ lɨmolyene ɨlɨ. Mujɨlwɨlege ɨNdʉmi ɨNunu ɨjɨ mwajambɨliile ʉkʉfuma kwa Kyala kamokeene, ʉmwe na bandʉ baake boosa! Mujɨlwɨlege! Nikʉbasimbɨla kalata ʉjʉ paapo abandʉ bamo biijingiisye kʉbʉtiitʉ, nʉ kwijongaania na nuumwe. Abandʉ abo batikʉntiila Kyala, bikwinogona ʉkʉtɨ biitɨkɨsiigwe ʉkʉlogwa paapo bambɨliile ʉlʉhobokelo ʉkʉfuma kwa Kyala. Ʉlo bankaanile Jesu Kɨlɨsiti ʉNdongosi ʉNkʉlʉmba, ʉNtwa gwɨtʉ. Looli ʉkʉfuma liijolo sisimbiigwe ʉkʉtɨ Kyala ikwisa kʉbalonga kʉnongwa jaa mbiibi ɨsyo.
Ɨfifwanikɨsyo fingi ɨfya kʉlongigwa
Ngʉlonda ʉkʉbakʉmbʉsya, na paapo musimeenye kanunu ɨsi syosa. ɄNtwa aabapokile mbʉtʉlanongwa aBanyaisilaɨli ʉkʉfuma mu ngʉbɨlo syabo nkiisʉ kya Misili, looli piitaasi aabapyutile abandʉ baake aba baakaanile ʉkʉmmwitɨka.* 1:5 Bala kalata gwa Ɨmbalɨlo 14:26-35; 26:64-65. Mukʉmbʉkege boope abandʉmi bala, aba ʉNtwa abapinyile mu ngiisi nɨ minyololo gya bwila na bwila. Kangɨ aba ʉNtwa ikʉbatiima ʉkʉtɨ balongigwe iisikʉ ɨlya kʉmmalɨɨkɨsyo, paapo baabwilile ʉbʉkʉlʉmba bwabo, nʉ kʉbʉleka ʉbʉjo bwabo. Kangɨ mubakʉmbʉkege abandʉ abaa ntwaja ʉtwa mu Sotoma na Gomola, na bala abaa ntwaja ʉtʉpalamani. Kyala aabapeele ʉlʉfundo abenekaaja abaa ntwaja tʉla ʉlwa kʉkosigwa mmooto ʉgwa bwila na bwila, paapo baalogwaga, nʉ kʉnyonywa ʉkʉlogwa nɨ mibɨlɨ ɨgɨ gɨkaja gya bandʉ. Ʉlʉfundo lwabo lukʉbasoka abandʉ boosa. 1:7 Bala kalata gwa Ʉbwandɨlo 19:1-24.
Na ʉlʉ abandʉ aba bikwijingɨsya kʉmyɨnu bafwene nabo. Bikwijumbɨka ʉkʉtɨ bambɨliile ɨndagɨlo ʉkʉfuma kwa Kyala. Ʉlo bikʉgɨnyasya ɨmibɨlɨ gyabo, bikʉbʉkaana ʉbʉkʉlʉmba ʉbwa Kyala nʉ kʉfitʉka ɨfipeligwa ɨfi fikʉtʉʉgala kʉmwanya. Looli joope Mikaɨli ʉgwandʉmi ʉnkʉlʉmba bo ikʉjobesania nʉ kʉkaanikana na Seetano, ɨsya kwega ʉmfimba gwa Moose, akaagelilepo ʉkʉnsitaaka Seetano kʉnongwa jaa maheelu gaake. Looli aajobile aatile, “ɄNtwa Kyala jʉʉjo akʉkemele!” 1:9 Bala kalata gwa Sakalija 3:2. 10 Looli abandʉ aba bikʉfitʉka fyosa ɨfi bakafimanya. Akabalɨlo aka bikʉsibomba ɨsyo kɨsita mahala, bo ʉlwa finyamaana ɨfi fikaja na mahala, aabikʉpyutigwa na Kyala. 11 Ahɨɨli! Bajɨkongile ɨnjɨla jaa Kaini ɨjaa kʉbomba ɨmbiibi.§ 1:11 Bala kalata gwa Ʉbwandɨlo 4:1-16. Bakongile akajɨɨlo kaa Balaamu, ʉjʉ aabasyobile abandʉ kʉnongwa jaa ndalama.* 1:11 Bala kalata gwa Ɨmbalɨlo 22:4-35; 31:16. Aabikʉpyutigwa paapo bikʉsambʉka bo ʉlwa Koola, ʉjʉ aapyutiigwe kʉnongwa jaa kʉsambʉka. 1:11 Bala kalata gwa Ɨmbalɨlo 16:1-35.
12 Abandʉ aba boonangi bo mubʉngeene pakwipuuta pamopeene nʉ kʉmenya ɨkɨsyesye ndʉgano. Bikʉlya itolo kɨsita soni. Abeene balɨ bo abatiimi aba bikwipaasya beene itolo. Kangɨ ngatɨ mabɨngo aga gikʉgutigwa nʉ mbelo kɨsita kʉtwala nɨ sajo sya fula. 1:12 Bala kalata gwa Ɨsya Mbʉpɨngamu 25:14.Kangɨ ngatɨ mipiki ɨgɨ gɨkaja nɨ seke akabalɨlo kaa ntondolo, gɨnyukuliigwe gyosa gyʉmile. 13 Ɨmbombo syabo ɨsya soni, silɨ bo ʉntotoofula ʉgwa majɨga amakalɨ aga gikʉmalɨkɨla kʉmbalɨ kwa sʉmbɨ. Sifwene bo ɨndondwa ɨsi sikabagɨla ʉkʉtʉtʉʉla. Kyala ababɨɨkiile ʉbʉjo ʉbwa mu ngiisi ɨnywamu bwila na bwila.
14 Enoki, ʉmwisʉkʉlʉ ʉgwa bʉhaano na bʉbɨlɨ ʉkʉfuma kwa Atamu,§ 1:14 Bala kalata gwa Ʉbwandɨlo 5:21-24. aajobile ʉbʉkunguluka ʉbwa bandʉ aba, aatile, “Keeta, ʉNtwa ikwisa pamopeene na bandʉmi baake abiikemo abingi fiijo, 15 ʉkʉtɨ abalonge boosa, fiijo ʉkʉbafunda aba bakantiilaga Kyala. Ikwisa kʉbalonga kʉnongwa jaa mbombo syabo syosa ɨsi babombile kɨsita kʉntiila Kyala, pamopeene na masyʉ goosa amabiibi agaa kʉmmwilaamwa paapo bakantiilaga.”* 1:15 Ʉbʉjobi ʉbʉ bʉfumile mwa baakalata bamo aba baasimbiigwe na Bajuuta, bakajamo mu Bibilia. 16 Abandʉ aba bikwibuneesya nʉ kwilɨlɨɨsya, bikʉfikonga ɨfinyonyo fyabo ɨfibiibi. Bikwituufya fiijo nʉ kʉbatuufya fiijo bamo, ʉkʉtɨ bakabemo.
Ʉbʉkunguluka bwa batʉmigwa
17 Looli ʉmwe bakʉndwe, mukʉmbʉkege ɨsi baajobile abatʉmigwa 1:17 Abatʉmigwa Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. baa Ntwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti. 18 Baatile, “Amasikʉ gaa kʉmmalɨɨkɨsyo aabikwisa abandʉ abaa kwila, aba bikʉkonga ɨfinyonyo fyabo ɨfibiibi.” 19 Abandʉ aba bikʉbatikania. Bakaja na Mbepo gwa Kyala, looli ɨndumbula syabo sikʉsyala pakiisʉ apa.
Ʉkʉbatʉʉla aboonywa
20 Looli ʉmwe bakʉndwe, mwɨmege kanunu ndwitɨko lwɨnu, ʉlʉ lwikemo fiijo, kangɨ musʉʉmege kʉ maka agaa Mbepo Mwikemo. 21 Mwendelelege ʉkwambɨlɨla ʉlʉgano ʉlʉ lukʉfuma kwa Kyala, bo mukʉnnguulɨla ʉNtwa gwɨtʉ Jesu Kɨlɨsiti. Abapaakɨsye ʉkʉtɨ mwambɨlɨle ʉbʉʉmi bwa bwila na bwila. 22 Mubapaakɨsyege abangɨ aba bikwilaamwa, 23 bamo mubapokege kʉ njɨla jaa kʉbanyaka mmooto, bamo mubapaakɨsyege. Looli mwikeetege, mugʉkalalɨlege nalɨnga mwenda ʉgʉ gʉbɨɨkiigwe amababye nɨ mbombo ɨmbiibi.
Ʉlwipuuto ʉlwa nduufyo
24 Kyala jo ʉjʉ alɨ na maka agaa kʉbalɨndɨlɨla ʉkʉtɨ mulɨngasoba, looli ikʉbatwala ʉmwe nkyeni mbʉsisya bwake ʉbʉkʉlʉmba, pamopeene nʉ lʉsekelo ʉlʉkʉlʉmba, kangɨ kɨsita mababye gogoosa agaa bʉbiibi. 25 Ʉmwene jo Kyala mwene, ʉMpoki gwɨtʉ. Ʉbʉsisya, ʉbʉkʉlʉmba, amaka, ʉbʉlagɨli bʉlɨ nʉ mwene, kʉ njɨla jaa Jesu Kɨlɨsiti ʉNtwa gwɨtʉ, ʉkʉfuma liijolo, na ʉlʉ, na bwila na bwila. Ameni.

*1:5 1:5 Bala kalata gwa Ɨmbalɨlo 14:26-35; 26:64-65.

1:7 1:7 Bala kalata gwa Ʉbwandɨlo 19:1-24.

1:9 1:9 Bala kalata gwa Sakalija 3:2.

§1:11 1:11 Bala kalata gwa Ʉbwandɨlo 4:1-16.

*1:11 1:11 Bala kalata gwa Ɨmbalɨlo 22:4-35; 31:16.

1:11 1:11 Bala kalata gwa Ɨmbalɨlo 16:1-35.

1:12 1:12 Bala kalata gwa Ɨsya Mbʉpɨngamu 25:14.

§1:14 1:14 Bala kalata gwa Ʉbwandɨlo 5:21-24.

*1:15 1:15 Ʉbʉjobi ʉbʉ bʉfumile mwa baakalata bamo aba baasimbiigwe na Bajuuta, bakajamo mu Bibilia.

1:17 1:17 Abatʉmigwa Bala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.