Ʉbʉsetʉli
ʉbwa Jesu Kɨlɨsiti kwa Johani
Ɨsyakʉlongosya
Kalata ʉjʉ aasimbiigwe nʉ ntʉmigwa Johani. Aasimbile ʉkʉbatʉʉla abiitɨki abaa mfipanga fya Kyala fihaano na fibɨlɨ ɨfi aafyɨmɨlɨlaga. Ʉlʉtʉʉlo ʉlwa 2-3 aakɨsimbiile kʉkʉtɨ kɨpanga kya Kyala kalata. Ikʉbasoka ʉkʉtɨ bapɨndʉke mbʉtʉlanongwa bwabo. Kangɨ ikʉbakasya ababombeli baa Kyala ʉkʉtɨ bajege mbʉgolofu nalɨnga balɨ mu ngʉbɨlo. Ʉkwandɨla ʉlʉtʉʉlo ʉlwa 4 mpaka kʉbʉmalɨɨkɨsyo ʉbwa kalata ʉjʉ, Johani ikʉpanga ɨsya fisetʉka ɨfya maka agaa Kyala, nʉ bʉsisya bwake ʉbʉ aabʉbwene. Mfisetʉka ɨfyo Kyala ikʉsetʉla ɨngalalɨsi syake kʉ bandʉ ababiibi boosa abaa pakiisʉ, ikʉnangɨsya muno Kɨlɨsiti ikwisa kʉbʉtola ʉbʉbiibi, kangɨ ikwisa kʉbalonga abandʉ boosa aba bikʉbʉkaana ʉbwanalooli bwake. Kyala ikwisa kʉkɨpyuta ɨkiisʉ nʉ kʉpela ɨkiisʉ ɨkɨpya. Po nkiisʉ ɨkyo abandʉ boosa aba bikʉmmwitɨka Kyala bikwisa kʉtʉʉgalaga nagwe pamopeene bwila na bwila.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Ʉbwandɨlo ʉbwa ɨsya mbʉsetʉka ɨsi aasibwene 1:1-20
Baakalata bahaano na babɨlɨ kʉ fipanga fya Kyala fihaano na fibɨlɨ 2:1–3:22
Ɨsya mbʉsetʉka ʉbwa Kyala na Kangʼoosi 4:1–5:14
Ɨfikolekelo fihaano na fibɨlɨ 6:1–8:5
Ɨngangabwite ihaano na ibɨlɨ 8:6–11:19
Ɨsya bwite ʉbwa pakiisʉ kyosa na kʉmwanya 12:1–14:20
Ɨnyangabya ihaano na ibɨlɨ ɨsya bʉtolwe 15:1–16:21
Ʉbʉlongi kʉ nkiikʉlʉ ʉndogwe ʉgwa mu Babeli, iinyamaana, ʉnkunguluka ʉgwa bʉtʉngʉlʉ na Seetano 17:1–20:10
Ʉbʉlongi ʉbwa kʉmmalɨɨkɨsyo, nʉ tʉbalɨlo ʉtʉpya 20:11–22:21
1
Amasyʉ agaa kwandɨla
Ʉbʉ bo bʉsetʉli ʉbwa Jesu Kɨlɨsiti. Kyala aalɨmpeele ʉkʉtɨ abasetʉlɨle ababombeli baake ɨsi Kyala atumwile ʉkʉtɨ aasikʉbombigwa kɨsita kʉkaabɨla. Jesu aalɨntʉmile ʉgwandʉmi gwake ʉkʉnsetʉlɨla Johani ʉmbombeli gwake, syosa ɨsyo. Po na niine Johani ndɨ nkeeti ʉgwa bwanalooli, gwa syosa ɨsi ngʉsimba mwa kalata ʉjʉ, ɨsi lyo isyʉ lya Kyala nɨ Ndʉmi jaa Jesu Kɨlɨsiti. Asajiigwe ʉjʉ ikʉbabalɨla abangɨ amasyʉ agaa bʉkunguluka ʉbʉ bʉsimbiigwe muno. Kangɨ basajiigwe aba bikʉgapɨlɨkɨsya nʉ kʉgakola, paapo akabalɨlo akaa kʉboneka ɨsyo kalɨ kɨfuki.
Johani ikʉfiponia ɨfipanga fya Kyala fihaano na fibɨlɨ
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Johani. Ngʉbasimbɨla ʉmwe mwe baa mfipanga fya Kyala fihaano na fibɨlɨ ɨfya nkiisʉ kya Asija. Ɨliipyana nʉ lʉtengaano ʉkʉfuma kwa Kyala fijege na nuumwe, ʉjʉ aalipo, ʉjʉ alipo, ʉjʉ aikwisa. Kangɨ ɨliipyana nʉ lʉtengaano fijege na nuumwe ʉkʉfuma kʉ Mbepo ihaano na ibɨlɨ,* 1:4 Mbepo ihaano na ibɨlɨ Ɨjɨ jo njɨla jɨmo jaa kʉnnjoba Mbepo Mwikemo. Ihaano na ibɨlɨ jikʉnangɨsya muno ajɨɨliile Kyala. Kokʉtɨ Mbepo Mwikemo alɨ na maka goosa bo ʉlwa Taata Kyala ʉjʉ alɨ na maka goosa. ɨsi silɨ nkyeni nkɨkota kyake ɨkya bʉtwa, kangɨ ʉkʉfuma kwa Jesu Kɨlɨsiti. Ʉmwene jo nkeeti gwa bwanalooli, paapo aalɨ gwa kwanda ʉkʉsyʉka ʉkʉfuma mbafwe, kangɨ jo Malafyale gwa banyafyale boosa pakiisʉ apa.
Jesu Kɨlɨsiti jo ʉjʉ atʉganile, kangɨ iilopa lyake lɨtwabwile ʉkʉfuma mmaka agaa bʉtʉlanongwa bwɨtʉ. Ʉmwene jo ʉjʉ atʉbɨɨkile ʉkʉtɨ tʉjege banyafyale pamopeene nagwe, kangɨ tʉjege bapuuti, tʉmmbombelege Kyala, ʉjʉ jo Gwise. 1:6 Bala kalata gwa Ʉkʉsooka 19:6. Ʉbʉsisya na maka filɨ nʉ mwene, bwila na bwila! Ameni!
Namukeete! Aikwisa na mabɨngo! 1:7 Bala kalata gwa Ndaanieli 7:13.
Abandʉ boosa bikwisa kʉmmbona,
boope aba baalɨnndasile,§ 1:7 Bala kalata gwa Sakalija 12:10.
na bandʉ baa mfiisʉ fyosa bikwisa kʉlɨla,
nʉ kwilɨlɨɨsya kʉnongwa jaake.
Nalooli! Ameni.
ɄNtwa Kyala ikʉtɨ, “Ʉne jo ʉne ngwanda, kangɨ jo ʉne ngʉmalɨɨkɨsya.* 1:8 Ʉne jo ʉne ngwanda, kangɨ jo ʉne ngʉmalɨɨkɨsya NKɨgiliki bikʉtɨ Alifa na Omega, lyo isyʉ ɨlya kwanda nɨ lya bʉmalɨɨkɨsyo mu alifabeti ɨjaa njobelo ɨjaa Kɨgiliki. Ʉne jo ʉjʉ aalipo, kangɨ alipo, kangɨ aikwisa. Ʉne ne Gwa maka goosa.”
Kɨlɨsiti ikwisetʉla kwa Johani
Ʉne ne Johani, ndɨ gwamyɨnu ndwitɨko, kangɨ ndɨ pamopeene na nuumwe ʉkʉnkonga Jesu Kɨlɨsiti mBʉnyafyale bwake, mu ngʉbɨlo nʉ kʉʉmɨɨlɨla ndwitɨko. Naapinyiigwe mu nnyololo ndʉsʉngo lʉmo ʉlʉ bikʉtɨ Patimo, kʉnongwa jaa kʉlʉmbɨlɨla iisyʉ lya Kyala, nʉ kʉbʉkola ʉbwanalooli ʉbwa Jesu. 10 Mbepo Mwikemo aalɨɨsulukiile pi isikʉ lya Ntwa, ndɨnkʉpɨlɨka iisyʉ iinywamu bo ɨlya ngangabwite kʉnyuma kʉmyangʉ. 11 Iisyʉ ɨlyo lɨlɨnkʉʉmbʉʉla lɨlɨnkʉtɨ, “Syosa ɨsi kʉsibona, ʉsimbe mwa kalata, ʉntwale kalata kʉ fipanga fya Kyala fihaano na fibɨlɨ, ɨfya ntwaja ʉtwa mu Efesi, Similina, Peligamo, Tyatila, Saliti, Filatelifija na mu Laotikija.”
12 Po ndɨnkʉsanuka ʉkʉtɨ nʉmmbone ʉjʉ ikʉjoba na niine. Bo nsanwike ndɨnkʉfibona ɨfikolela nyaale ɨfya sahabʉ fihaano na fibɨlɨ. 13 Pakatɨ pa fikolela nyaale ndɨnkʉmmbona jʉmo aalɨ bo ʉlwa Nnyamundʉ, 1:13 Ndɨnkʉmmbona jʉmo aalɨ bo ʉlwa Nnyamundʉ Kokʉtɨ Ndɨnkʉmmbona jʉmo ʉjʉ aabonekaga bo ʉlwa mundʉ. Kangɨ aalɨ jo Nnyamundʉ ʉjʉ ikʉjobigwa mwa kalata gwa Ndaanieli 7:13. Bala iisyʉ Nnyamundʉ kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. aafwele ʉnselekesye ʉntali nʉ kwipinya ʉmpango ʉgwa sahabʉ pa kɨpambaga. 14 Kʉntʉ aalɨ nɨ nywili ɨnyeelu bo ʉlwa masapa, kangɨ bo ʉlwa ngaala. Amaaso gaake gaalangalaga bo ʉlwa mooto. 15 Amalʉndɨ gaake gaalangalaga bo ʉlwa kɨbʉngʉ ɨkya ntengo fiijo, ɨkɨ bakyelwisye nkɨgemo ɨkya mooto, kangɨ iisyʉ lyake lyalɨ bo ʉlwa mɨɨsi amingi aga gikʉsuluka pa mbugujo. 16 Kangɨ nkɨboko kyake ɨkiilɨɨlo aalɨ nɨ ndondwa ihaano na ibɨlɨ, nʉ lʉʉbo ʉlʉʉgi koosakoosa, lwasookaga ʉkʉfuma nkanwa mmyake. Kʉmaaso aalangalaga bo ʉlwa isʉba ɨlɨ lɨbalile fiijo.
17 Bo nʉmmbwene ndɨnkʉgwɨla mmalʉndɨ gaake bo ʉlwa mundʉ ʉjʉ afwile. Looli alɨnkʉngola nɨ kɨboko kyake ɨkiilɨɨlo alɨnkʉtɨ, “Ʉlɨngatiilaga! Ʉne ndɨ gwa kwanda, kangɨ ndɨ gwa kʉmmalɨɨkɨsyo. 18 Jo ʉne ne mʉʉmi. Naafwile, looli keeta! Ʉne ndɨ mʉʉmi bwila na bwila. Kangɨ ndɨ nafyo ɨfiigʉlɨlo ɨfya bʉfwe nɨ fya kʉ bʉsyʉka.
19 “Po ʉlʉ, ʉsimbe syosa ɨsi ʉsibwene, ɨsi silipo ʉlʉ, na ɨsi aasikwisa. 20 Ʉsibwene ɨndondwa ihaano na ibɨlɨ nkɨboko kyangʉ ɨkiilɨɨlo, kangɨ ʉfibwene ɨfikolela nyaale ɨfya sahabʉ fihaano na fibɨlɨ. Ʉtʉndʉ ʉto twa mbʉtiitʉ, looli kokʉtɨ, ɨndondwa ɨsyo bo bandʉmi abaa fipanga fya Kyala fila fihaano na fibɨlɨ, kangɨ ɨfikolela nyaale fyo fipanga fya Kyala fila fihaano na fibɨlɨ.”

*1:4 1:4 Mbepo ihaano na ibɨlɨ Ɨjɨ jo njɨla jɨmo jaa kʉnnjoba Mbepo Mwikemo. Ihaano na ibɨlɨ jikʉnangɨsya muno ajɨɨliile Kyala. Kokʉtɨ Mbepo Mwikemo alɨ na maka goosa bo ʉlwa Taata Kyala ʉjʉ alɨ na maka goosa.

1:6 1:6 Bala kalata gwa Ʉkʉsooka 19:6.

1:7 1:7 Bala kalata gwa Ndaanieli 7:13.

§1:7 1:7 Bala kalata gwa Sakalija 12:10.

*1:8 1:8 Ʉne jo ʉne ngwanda, kangɨ jo ʉne ngʉmalɨɨkɨsya NKɨgiliki bikʉtɨ Alifa na Omega, lyo isyʉ ɨlya kwanda nɨ lya bʉmalɨɨkɨsyo mu alifabeti ɨjaa njobelo ɨjaa Kɨgiliki.

1:13 1:13 Ndɨnkʉmmbona jʉmo aalɨ bo ʉlwa Nnyamundʉ Kokʉtɨ Ndɨnkʉmmbona jʉmo ʉjʉ aabonekaga bo ʉlwa mundʉ. Kangɨ aalɨ jo Nnyamundʉ ʉjʉ ikʉjobigwa mwa kalata gwa Ndaanieli 7:13. Bala iisyʉ Nnyamundʉ kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.