Kalata kʉ
Bahibʉli
Ɨsyakʉlongosya
Kalata ʉjʉ akamanyigwa ʉkʉtɨ jo jwani aasimbile, looli sya nalooli ʉkʉtɨ aalɨ mwitɨki ʉndongosi ʉjʉ aalɨ nʉ bʉlagɨli mfipanga fya Kyala, pakabalɨlo aka Paʉli aasimbaga baakalata baake kʉ fipanga fya Kyala. Kalata ʉjʉ aasimbiigwe kʉ Bajuuta bamo aba baalɨ biitɨki, leelo baageligwaga ʉkʉlʉleka ʉlwitɨko lwabo kwa Jesu.
Kalata ʉjʉ ikʉnnangɨsya Jesu muno ajɨɨliile kʉ biitɨki boosa. Ikʉnangɨsya ʉkʉtɨ Jesu Mwana gwa Kyala, kangɨ ʉmwene nkʉlʉmba ʉkʉkɨnda abandʉmi aba aBajuuta baabɨɨmɨkaga, nkʉlʉmba ʉkʉbakɨnda abakunguluka abaa nDwitɨkano ʉLʉkʉʉlʉ, kangɨ nkʉlʉmba ʉkʉnkɨnda na Moose, ʉjʉ aabapeele aBajuuta ɨndagɨlo sya Kyala. Kangɨ ʉnsimbi ikʉtɨ abakɨndile abapuuti abaa Bajuuta, paapo akaabombilemo ʉbʉtʉlanongwa, aabʉningile ʉbʉʉmi bwake ʉkʉja ikemo iinunu ɨlya kʉbooligwa ɨlya bʉtʉlanongwa ʉbwa bandʉ boosa na kʉkabalɨlo koosa.
Kʉmmalɨɨkɨsyo mwa kalata ʉjʉ, ikʉpanga ɨsya biisʉkʉlʉ abaa Bajuuta, aba ʉtʉpango twabo tʉlimo nDwitɨkano ʉLʉkʉʉlʉ, muno boosa bammwipuutaga Kyala nʉ kʉnsʉʉbɨla. Po leelo ikʉbakʉmbʉsya abiitɨki ʉkʉtɨ boope bikʉlondigwa ʉkwendelela ʉkʉnsʉʉbɨla Kyala, kangɨ basikʉmbʉkege ɨsi Jesu aabombaga nʉ kʉmanyisya.
Ɨsi silimo mwa kalata ʉjʉ Ʉlʉtʉʉlo
Ʉnsimbi ikʉnangɨsya ʉkʉtɨ Jesu nkʉlʉmba ʉkʉbakɨnda abakunguluka na bandʉmi abaa Kyala 1:1–4:13
Jesu nkʉlʉmba ʉkʉbakɨnda abapuuti aba baabombaga mu tempeli 4:14–7:28
Ʉbʉfwe bwa Jesu bʉtwele ʉlwitɨkano ʉlʉpya ʉkʉkɨnda ʉlʉ Kyala aalɨmpeele Moose 8:1–10:31
Ɨsya kʉbakasya abiitɨki, nʉ kʉbajoba abandʉ abaa ijolo abaa lwitɨko 10:32–13:17
Ɨsya kʉbasoka nʉ lʉponio 13:18-25
1
Kyala ikʉjoba ʉkwendela mMwanaake
Ijolo Kyala aajobaga na biisʉkʉlʉ bɨɨtʉ, kaa kingi kʉ njɨla ɨsya lʉko nʉ lʉko, ʉkwendela mbakunguluka. Looli amasikʉ aga, kɨfuki na kʉmmalɨɨkɨsyo, Kyala ikʉjoba na nuuswe ʉkwendela mMwanaake,* 1:2 MMwanaake Bala iisyʉ ɄMwana gwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. ʉjʉ aalɨnsalile ʉkʉtɨ ingɨlepo ɨkɨlɨngo ɨkya tʉndʉ toosa. Kangɨ ʉkwendela mmyake, Kyala aapelile ʉmpaalanga nɨ fiisʉ fyosa. ɄMwana ʉjo ikʉlangala ʉbʉsisya ʉbwa Kyala, nʉ kʉnangɨsya muno Kyala ajɨɨliile. Ikʉtʉlɨndɨlɨla ʉtʉndʉ toosa ʉtwa pakiisʉ na kʉmwanya, ʉkʉtɨ twendelelege ʉkʉja bo muno tʉjɨɨliile, kwi isyʉ lyake ɨlya maka. Jo ʉjʉ aabeelwisye abandʉ boosa ʉkʉfuma mbʉtʉlanongwa bwabo, alɨnkʉbʉʉka kʉkʉtʉʉgala kʉkɨbafu ɨkiilɨɨlo ɨkya Mwene maka goosa, pabʉjo ʉbwɨmɨkigwa fiijo ʉko kʉmwanya.
Jesu nkʉlʉmba ʉkʉbakɨnda abandʉmi
Kyala aalɨmmbɨɨkile ʉMwanaake Jesu ʉkʉja nkʉlʉmba ʉkʉbakɨnda abandʉmi, bo ʉlʉ aalɨmpeele ɨngamu ɨngʉlʉmba ʉkʉkɨnda jɨla ɨjaa bandʉmi. Namanga akajako ʉgwandʉmi ʉjʉ aabʉʉliigwe na Kyala amasyʉ aga aalɨmmbʉʉlile ʉMwanaake, ʉkʉtɨ,
“Ʉgwe ʉlɨ Mwanangʉ,
ʉmwisyʉgʉ ʉne ngʉpaapile.” 1:5 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 2:7.
Kangɨ Kyala bo ikʉjoba ʉkʉtɨ,
“Ngʉjaga Gwise,
ʉmwene ikʉjaga Mwanangʉ,” 1:5 Bala kalata gwa 2 Samweli 7:14.
akaajobilepo ɨsya gwandʉmi najʉmo.
Kangɨ Kyala bo ikʉntwala ʉMwanaake ʉgwa kɨpanda pakiisʉ, aatile,
“Abandʉmi boosa abaa Kyala bammwipuutege.”§ 1:6 Bala kalata gwa Ʉkʉkʉmbʉka Ɨngomeelesyo 32:43, bo muno sisimbiigwe mu njobelo ɨjaa Kɨgiliki.
Ɨsya bandʉmi aatile,
“Abandʉmi baake, ikʉbapela ʉkʉja mbelo,
boope ababombeli baake ikʉbapela ʉkʉja ndapɨ sya mooto.”* 1:7 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 104:4.
Looli kʉ Mwanaake, ʉmwene ikʉtɨ,
“Ʉgwe gwe Kyala, ɨkɨkota kyako ɨkya bʉtwa kikʉjako bwila na bwila,
ʉBʉnyafyale bwako, bukʉjaga Bʉnyafyale ʉbwa bʉgolofu.
Ʉgwe ʉbʉganile ʉbʉgolofu,
nʉ kʉsibenga ɨmbiibi syosa.
Po leelo Kyala, Kyala gwako,
akʉpakile amafuta agaa kʉja nʉ lʉsekelo,
ʉkʉkʉbɨɨka ʉkʉja nkʉlʉmba,
ʉkʉbakɨnda abanino boosa.” 1:8-9 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 45:6-7.
10 Kangɨ Kyala ikʉmmbʉʉla ʉMwanaake ʉkʉtɨ,
“Ʉgwe gwe Ntwa, jo ʉgwe gwapelile ɨkiisʉ kʉbwandɨlo,
kangɨ ʉmpaalanga mbombo jaa maboko gaako.
11 Ɨfyo fikwisa kʉmalɨka,
ʉgwe ʉliko amasikʉ goosa.
Fyosa fikʉkʉʉlʉpa bo ʉmwenda,
12 kwisa kʉfipindania bo ʉlwa mwenda,
fikwisa kwandʉka bo ʉmwenda ʉnkʉʉlʉ.
Looli ʉgwe kʉja bo muno ʉjɨɨliile,
ɨfyɨnja fyako fitikʉmalɨka.” 1:10-12 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 102:25-27.
13 Kyala akammbʉʉlamo ʉgwandʉmi najʉmo ʉkʉtɨ,
“Itʉʉgasye kʉkɨbafu kyangʉ ɨkiilɨɨlo,
ʉbʉjo ʉbwa lwɨmɨko fiijo,
ʉkʉfika apa nikʉbabɨɨkaga abalʉgʉ baako
paasi pa malʉndɨ gaako.”§ 1:13 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 110:1.
14 Po leelo, abandʉmi fyo fiki? Mbepo itolo, babombeli aba bikʉtʉmigwa na Kyala, ʉkʉbabombela aba Kyala ikʉbapoka.

*1:2 1:2 MMwanaake Bala iisyʉ ɄMwana gwa Kyala kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.

1:5 1:5 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 2:7.

1:5 1:5 Bala kalata gwa 2 Samweli 7:14.

§1:6 1:6 Bala kalata gwa Ʉkʉkʉmbʉka Ɨngomeelesyo 32:43, bo muno sisimbiigwe mu njobelo ɨjaa Kɨgiliki.

*1:7 1:7 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 104:4.

1:9 1:8-9 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 45:6-7.

1:12 1:10-12 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 102:25-27.

§1:13 1:13 Bala kalata gwa Ɨsabʉli 110:1.