Kalata gwa Paʉli kwa
Filimoni
Ɨsyakʉlongosya
Paʉli aasimbile kalata ʉjʉ kʉ Nkɨlɨsiti jʉmo ʉnkabi, ɨngamu jaake Filimoni. Ʉntʉmwa jʉmo ʉgwa Filimoni, ɨngamu jaake Onesimo, aajongile. Kʉmmalɨɨkɨsyo alɨnkʉja Nkɨlɨsiti, antʉʉlaga Paʉli bo aalɨ mu nnyololo. Po leelo Paʉli aalɨnngomwisye kwa Filimoni na kalata ʉjʉ ʉkʉnsʉʉma Filimoni ʉkʉnhobokela Onesimo, na paapo kʉ lʉlagɨlo lwa bʉnyafyale bwa Balooma aaliitɨkɨsiigwe ʉkʉnngoga ʉntʉmwa ʉjʉ aajongile. Paʉli ikʉmmbʉʉla Filimoni ʉkʉmmwambɨlɨla Onesimo ʉntʉmwa gwake ʉkʉja gwamyabo mwa Kɨlɨsiti.
1
Ʉlʉponio
Kalata ʉjʉ afumile kʉmyangʉ ʉne Paʉli, ne mbinyiigwe kʉnongwa jaa kʉlʉmbɨlɨla ɨNdʉmi jaa Kɨlɨsiti Jesu, nikʉkʉsimbɨla ʉgwe Filimoni. Ʉne nʉ mwitɨki mwinɨɨtʉ Timoti, tukʉkʉponia ʉgwe gwe nkʉndwe gwɨtʉ kangɨ mwinɨɨtʉ mu mbombo. Tukʉmponia ʉgwamyɨtʉ ndwitɨko Apija nʉ ndwabwite mwinɨɨtʉ Alikipo, na biitɨki abaa nkɨpanga kya Kyala ɨkɨ kikʉkomaana mu nyumba jaako.
Ɨliipyana nʉ lʉtengaano ʉkʉfuma kwa Taata Kyala na kʉ Ntwa Jesu Kɨlɨsiti, fijege na nuumwe.
Ʉlʉgano nʉ lwitɨko lwa Filimoni
Bwila bo ndɨ pakʉkʉsʉʉmɨla kwa Kyala gwangʉ, ngʉgwa ʉlʉpi kʉmyake, paapo ngʉpɨlɨka ɨnongwa sya lwitɨko lwako kʉ Ntwa Jesu, nʉ lʉgano lwako kʉ bandʉ boosa abaa Kyala. Ngʉnsʉʉma Kyala ʉkʉtɨ ʉbʉlɨɨlanisi bwako ndwitɨko na bandʉ abangɨ bʉbombege ɨmbombo, ʉkʉtɨ ʉsyaganie ɨnunu syosa ɨsi tʉkabile mwa Kɨlɨsiti. Gwamyɨtʉ ndwitɨko, ʉlʉgano lwako lʉʉhobwisye fiijo nʉ kʉngasya, paapo ʉsisangalwisye ɨndumbula sya bandʉ baa Kyala.
Paʉli ikʉnsʉʉma Filimoni anhobokele Onesimo
Kʉnongwa ɨjo, nalɨnga mwa Kɨlɨsiti ndɨ nʉ bʉlagɨli ʉkʉkʉlagɨla ɨsi kʉlondigwa ʉkʉbomba, leelo kʉnongwa jaa lʉgano, niiganile ʉkʉkʉsʉʉma. Jo ʉne Paʉli, ne nkʉʉlʉ, kangɨ ndɨ mpinyigwa kʉnongwa jaa Kɨlɨsiti Jesu, 10 ngʉkʉsʉʉma kʉnongwa jaa mwanangʉ ndwitɨko Onesimo,* 1:10 Onesimo Ɨngamu ɨjɨ kokʉtɨ Ʉjʉ abagiisye ʉkʉbomba simo. ʉjʉ nʉnndʉmbɨliile bo ndɨ mu nnyololo, ammwitiike Jesu. 11 Akabalɨlo kamo, ʉjo akaabagiisye nafimo kʉmyako. Looli akabalɨlo aka, bʉtʉʉli kʉlɨ twe babɨɨlɨ, kʉmyako na kʉmyangʉ.
12 Po leelo nikʉntʉma kangɨ kʉmyako, ʉjʉ nʉnnganile nɨ ndumbula jangʉ joosa. 13 Naaliiganile ʉkʉtɨ atʉʉgalege na niine, ʉkʉtɨ apyanilepo pamyako ʉkʉndʉʉla, bo ndɨ mu nnyololo kʉnongwa jaa Ndʉmi ɨNunu. 14 Leelo ngaalondaga ʉkʉbomba simo kɨsita bwigane bwako, ʉkʉtɨ ʉbombe ɨnunu kʉ bwigane bwako, kɨsita kʉkʉfimbɨlɨsya. 15 Kɨngamo Onesimo aasookileko kʉmyako kʉkabalɨlo akanandɨ, ʉkʉtɨ iise agomokeleko kʉmyako pabʉngɨ, po gwise ʉjege nagwe bwila. 16 Ʉkwandɨla akabalɨlo aka, akaja ntʉmwa itolo, 1:16 Ʉntʉmwa itolo Bala iisyʉ Ʉntʉmwa kʉ Ɨsyakʉlɨngaania. looli ntʉmwa kangɨ gwamyɨtʉ, nkʉndwe, fiijo kʉmyangʉ, kangɨ akɨndilepo kʉmyako, mbʉndʉ na mu Ntwa.
17 Po leelo, lɨnga ʉʉmbɨɨkile ʉne ʉkʉja ndɨɨlanisi, ʉmmwambɨlɨle ʉjo ngatɨ kʉʉnyambɨlɨla ʉne. 18 Lɨnga akʉbombiile simo ɨmbiibi, pamo kʉmmelela kamo, ʉʉmelelege ʉne. 19 Jo ʉne Paʉli, nsimbile kalata ʉjʉ nɨ kɨboko kyangʉ jʉjʉʉne, ngʉkʉhomba. Kangɨ ndikʉjoba ʉkʉtɨ nungwe ʉlɨ nɨ nongwa ɨjaa bʉʉmi bwako ʉkʉʉhomba ʉne. 20 Po leelo gwamyɨtʉ, ʉʉmbombele ɨsi kʉnongwa jaa Ntwa, gʉsangalʉsye ɨndumbula jangʉ mwa Kɨlɨsiti.
21 Ngʉsimbiile ɨsi, paapo ndʉmeenye ʉlwɨmɨko lwako, kʉbomba ʉkʉkɨndapo ɨsi njobile. 22 Pamopeene na ɨsyo, ʉndendekekesye ʉbʉjo bwa kʉfikɨlapo, paapo ngʉsʉʉbɨla kʉ nyiipuuto syɨnu, Kyala ikʉʉngomokesya kʉmyɨnu.
Ʉlʉponio lwa kʉmalɨɨkɨsya
23 Epaafula, ʉjʉ apinyiigwe pamopeene na niine kʉnongwa jaa Kɨlɨsiti Jesu, ikʉkʉponia. 24 Kangɨ ababombeli biinangʉ Maalɨka, Alisitaliko, Ndema na Lʉʉka, bikʉkʉponia.
25 Ɨliipyana lya Ntwa Jesu Kɨlɨsiti lɨjege pamopeene na nuumwe.

*1:10 1:10 Onesimo Ɨngamu ɨjɨ kokʉtɨ Ʉjʉ abagiisye ʉkʉbomba simo.

1:16 1:16 Ʉntʉmwa itolo Bala iisyʉ Ʉntʉmwa kʉ Ɨsyakʉlɨngaania.