Il pinu Jon laptei
1
Il piti kaniepe mete pratei pingi wem wem
Sungoitei liye, wem Ma Ili wala laptei men nange pite yuwei re tef lepei kolo olo, il piti kaniepe mete piti pratei pingi wem wem pepe, il pepe olo pinu pratei fei. Il pepei fale pire metine wape le ki kiripe towane peiki, ku mingitowo piti lirpei le ku mire lutepe pouku muluwo. Iyo, ku muluwo le ku mire esi pouku mesio topo lele mingitowo fei, le ku min so maptei il mirpeise mire il fei pepe. Il fale pire metine wape, le metine lepe le Jisas. Le linu lire Eiya lite yuwei rounge tratei, le fei Eiya laltei fale alepe nimin. Ku muluwo fei, le metine piti kaniepe mete pratei pingi wem wem, le ku min so mirpeise miri lepe. Menmen wuso ku mulwepe re mingitepe fei pepe, ise re ma nampli mirpeise soma ku mepi onom nempleiye, le ku mepi mantenge Eiya lire ninge lele Jisas Krais, ku mantenge enke pouku. Ku maptei il pepei soma enke pouku ma teingipetei.
Ma Ili, le watafei weli
Il pepei ku mingitowo ninge lite Ma Ili lele lotei lirpouku le ku so meptalo pe ise mirpolo Ma Ili olo ratei teingitei watafei weli, le le ratei lire munkunum kolo olo. Le wuso ku mirpei mirpolo ku mingiepe il pele wolo ku wala ratei mire munkunum, ku olo mempetei kutou mire il pouku le wai pouku. Le wuso ku mratei teingipetei watafei Ma Ili lotei, le ratei teingitei lepe, ku ma mingiepe il nempleiye le teluwi pite ninge lele Jisas ma kaptetei il olpe pouku.
Wuso ku mirpei mirpolo ku mingiepe il olpe kolo, ku mempetei kutou le il punkom nemple re pratouku enke kolo olo. Le wuso ku mirpowo Ma Ili mire il olpe pouku, le ma lingiepe il pele le le lingiepe tuwopou piti le ma nou onposiepe il olpe pouku kolo olo, le le ma leitouku fale teingipe tuwopou miri le lotei. 10 Wuso ku mirpei mirpolo ku olo mingiepe il olpe kolo, ku ma mamtuwo Ma Ili mirpolo le metine piti lempetei, le fei pepei ku mempetei kutou le ku mesiepe il nemple pele re pultei enke pouku kolo olo.