2
Krais, le metine liti kanouku
Eple peiki, ki kaptei il pepei pe ise soma ise ma yingiepe il olpe kolo olo. Le wuso ise yingiepe il olpe, ku metine nele louku miso lilouku tulum piti kanouku lirpowo Eiya lite yuwei piti ma onom manouku. Metine liti kanouku lepe, le Jisas Krais, le metine teingi tuwopoutei. Le Krais lotei so la lungwouku, la liripe il olpe pouku pepe, le le la liripe il olpe pouku kutotouye kolo olo, le la liripe il olpe pite ku mete yeflipiye piti tef.
Wuso ku mingiepe il pite Ma Ili pele, is ku mretawo punkom. Le wuso metine nele lirpei lolpepei, “Iyo, ki kretawo,” wolo metine lepe le lingiepe il pite Ma Ili pele kolo olo, le metine piti lempetei, le il punkom olo pratowo onom kolo. Wolo metine minele piti lingiepe il pite Ma Ili pele, le onposi piti ma lirkilau onom puwol Ma Ili. Le wuso ku mirpei mirpolo ku mingowo tisi lite Ma Ili, ku ma mretai molomen? Ku ma mretai molpepei, metine piti lirpei lirpolo le lingowo tisi lite Ma Ili lele, metine fei lepe le ma ratei teingi tuwopou watafei Jisas Krais lotei.
Il piti onom puwo nemple
Ise numuwi peikitei, ki kaptei il pepei pe ise wolo pe il nemple yeflipi kolo olo. Il elpesipe tipingou wuso wem linu piti ise weitei yefi le ise yingitepe re kapi yesiepe pepe. Il tipingou wuso ise olo yingitepe fei. Wolo il fei ki kaptei waise pepei pepe olo wala yeflipitei, le Krais lingiepe fei piti kosauku tisi, le ise re yingiepe il pepei wusoli weli lite Ma Ili lirkilau loli ratei le munkunum ma kerere tani.
Metine minele piti lirpei lirpolo le lesio weli piti nainuwepe mete wolo le onom kotu liri line winke nele lele, metine fei lepe le wala ratei lire munkunum lau lau fale wem fei lepei. 10 Metine minele piti onom puwol line winke lele, le lesio weli piti nainuwepe mete le le miso leilane onom pite line winke nele piti lingiepe il olpe kolo olo wusoli le onposi piti kani onom lantowo metine nele. 11 Wolo metine piti onom kotu lire line winke lele, le wala ratei lire munkunum. Onom pele leinginim, le wala onposiepe il olpe piti lingiepe le pe wata pirpolo tuptarowo lutepe pele pepe le le fupeletei lire tisi liti ratei loporo.
12 Ki kaptei il pe ise eple peiki wusoli il olpe peise olo Ma Ili nou onposiepe kolo oloye wusoli Krais la lungwise. 13 Ki kaptei il pe ise yaire wusoli ise retawo piti linutei ratei wem Ma Ili wala laptei men nange pite yuwei re tef lepei kolo olo. Ki kaptei il pe ise mete lainiyongou wusoli ise weisipe singe pite towaye.
14 Ki kaptei il pe ise eple wusoli ise retawo Eiya. Ki kaptei il pe ise yaire wusoli ise retawo piti linutei ratei wem Ma Ili wala laptei men nange pite yuwei re tef lepei kolo olo. Ki kaptei il pe ise mete lainiyongou wusoli ise yile singe, ise yesiepe il pite Ma Ili pultei enke peise le ise weisipe singe pite towa.
15 Ise onom puwope men nange pite tef lepei kolo olo. Wuso ise onom puwope men nange pite tef lepei, enke peise ma pinauli Eiya lite yuwei le ise ma onom puwol kolo. 16 Men nange yeflipiye pite tef lepei watafei ise enke falepe menmen olpe, lutepe peise pulwepe menmen pite mete nemple le ise enke fale piti ma kapi, le ise rautu isotei yasiepe men nange yeflipiye pite tef lepei. Menmen fei pepei, pe paule Eiya Ili kolo olo, pe pite tef lepei. 17 Men nange yeflipiye pite tef lepei wuso mete onom falepe piti ma kapi pepe, pe ma kaniepe mete wem ulel kolo olo, pe ma pelesesa frou. Wolo metine piti lingiepe il pite Ma Ili, le ma ratei lingi wem wem.
Metine eringi lite Krais
18 Eple peiki, wem olo lau lire malfemye piti Apa Ili ma nou lau luntoluwepe mete pele. Ise yingitepe il fei wuso pirpei pirpolo metine eringi lite Krais ma laule lepe, le fei mete wuru piti pire Krais pepei pire nemple eringi pepe olo faleye. Le fei pepei ku mretai, wem olo lau lire malfemye piti Apa Ili ma nou lau luntoluwepe mete pele. 19 Mete fei pepei, wem linu pe pirouku mepi mingiepe il nempleiye wolo fei pe pusaukuye wusoli pe pouku kolo olo. Wuso pe pouku, pe wala ma pirouku mepi mingiepe il fei pepei. Wolo pe pusauku soma ku ma mretai molpepei pe olo pite alpe louku kolo olo.
20 Wolo ise olo kali Riri Teingi wuso Krais waise lepe le min so ise yeflipiye retape il punkom. 21 Ki kaptei il pe ise wusoli ise wala yironom yire il punkom lom, olo, wolo ki kaptei il pe ise wusoli ise retape il punkom le ise retai yolpepei, il piti pirpei punkom ma nou pirpei nemple piti pempetei kolo olo.
22 Metine minele soma lirpei lempetei lepe? Metine piti lirpei lempetei lepe le ma lirpei lirpolo Jisas olo Krais kolo. Metine fei lepei, le metine eringi lite Krais, le le linauli Eiya Ili lire ninge lele. 23 Metine piti linauli ninge, le linauli yaitei re. Le minele piti kani onom lantowo ninge, yaitei re metine lepe ma kani onom lantowo.
24 Il wuso wem linu piti ise weitei yefi le ise yingitepe pepe, ise ma yirkilau yesiepe pultei enke peise le ise kotopa isotei. Wuso ise yesiepe il wuso ise yingitepe wem ise weitei yefi, is ninge lire yaitei ma tireise ratei wem oli oli. 25 Le Krais lotei topwepe il lapiri piti ma wauku nempi fei lepei piti ma mratei mingi wem wem.
26 Ki kaptei il pepei kirpeise kire mete wuso paule pempeteise le ise weitei yingowo tisi oli lepe. 27 Wolo ise olo Riri lite Krais lunkise fei. Le wem Riri lepe lireise ratei, ise ma yintawo minele piti leitaloise kolo olo. Riri lite Krais wuso lunkise lepe, le miso leitaloise lire men nange yeflipiye. Le menmen wuso le leitaloise liripe pepe olo punkom piti ise ma yulpope, le ise yingiepe Riri lite Krais leitaloise pepe.
28 Iyo, eple peiki, ise yingiepe il pite Krais soma ku ma topo weli wem le nou lau le wem fei lepe ku ma topo tapune kolo. 29 Ise retai yolpepei Krais olo teingi tuwopoutei, le ise ma retai yolpepei, mete piti pingiepe il teingipe tuwopou, pe yeflipiye pe eple pite Ma Ili pele.