8
Krais ohe nita gur pan hat orhor gospanggeit patenmur potip ohe meng oh
Nure taptem bap gur Got orhe damdapat Masedonia mong ma pati ihirnong mihtin yah da oh apripora daham ma apin pat da ohe pemdapat ma ihtirinong oh gur dahenmur. Masedonia mong ma pati ihirnong Got oh ama da apin pat ohe pemdapat ma ihtiri oh mamarumur. Ire boknong ruumsup amkat pat dus orhor ihir gapa ham na mandam amam danong oh isip hat orhor indirimur. Amam da isip hat orhor ma indiri oh ihir borop hat patim orhor ihsen gar ma pat oh Got orhe nita kuuhan wan aptei pati ihirnong panggeitpera daham pan ham isip mat orhor panggeim atirimur. 3-4 Noh wamat patin arpin imat asaringwerio rim noh arpin meng orhor naporpatmur. Imat ma atir oh iraire da orhor Nuhur gin Krais orhe nita Judia mong ma pati ihirnong kat ihirhe imat panggeitiri ma hapat ihan nurehe imat panggeitiprohe ma hapat ihan gur nuhurnong baso napotipri. Nurehe itiprohemur gosham irehe asaringwerimur. Imat ma atiri oh iraire kis oh apris orhora; it iraire ma mandaya oh it tei asaringwerimur. Ma atiri oh nure ihir imat asariyahan yaho ma dahatiri danong ohwi na hatirimur. Isip mat orhor atirimur. Imat ma atiri oh ihir Got ohe hrepnong hat paten ohe danong ohri hapti orhe dahapat daru ham nure danong hatirimur. Iham isip mat asaringwerimur.
Ihirhe imat yah mat orhor atirimur. Ihan Korin irehe imat yah mat orhor atipri ma hapat daham Taitas ohnong Taitas go rih susa Korin ihirnong Gur kat ihirnong hinhina mar panggeitinmur potporhan ma itpa ohe kat pe oh gin ha timbas matingwemur pora Taitas ohnong ama darheriya ohmur. Korin gur Krais orhorwi inahatin hatin hanwa dahapti dao yah mengnong daham am hat patim meng pot pisapti ohe dao pan hat Got orhe atamreipti dao nuhurnong bopor nahatin ohe dao ama da gonsinong oh guroh isip hat patimur. Ihat isip hat pati ohoh ihan kat Got orhe nita hat pati ihirnong gure hrepnong mar paptimur. Gur ihat pati han bap gur ohoh ihan gure ihirnong panggeitinhe isip mat orhorwi panggeitpera daham imat isip mat atinmur napor mama nabrak dei ohmur.
Noh Masedonia ire imat ma panggeitiri meng oh gur imat orhor ha panggeitingwe rim na ginapormur. Noh gur hatip hat pati han ire danong ma hat pati da oh arpin ire danong ham panggeitin danong hat patido da na panggeitin ina hat patio daham noh am hatinmat mameng moh napormur. Gur mohnong dahat patimur. Hanipyah Jisas Krais oh kamah han hat patesuh orhora; Noh Gin borop han hatpor. Nohe borop han ma hatipra ohe pe oh ihir kamah han bap sa hatipri daham oh dire gwemat borop han ham wanhupmur.
10 Gin norhe dahah meng tit gurnong napotiprohmur. Hanohe krismas gure kopenat Dirri pan hat orhorwi panggeitper daham gurri pan hat katpe ma mamen mat atiri oh guragure bes teidapat paptimur. 11 Gin gure kopenat ma ihirnong pan hat orhorwi panggeitper daham pan hat ma panggeitiri ohe kat pe bok oh dip mar pan hat orhorwi timbas matper daham guragure ihsen ma dar marin pati kis orhorwi mat apris mamen mar timbas matinmur. 12 Got oh hanip dire ihsen marin pati danong oh na hapatmur. Oh dire pan hat apripor dahapti danong oh dahapat ohoh ihan Yah mat orhor apripor daham yah mat ma apriya han gurnong Got oh yah mat apriya ma hapat daham amam nahapatmur.
13 Nohe ma napor meng moh gur ina ruumsupsi hat pati ihirnong panggeima ire ina pang deiya ohe pe oh guragur ina ruumsup ha hatingwe rim na napormur. 14 Gin mama dik oh gur erer ruumsansi pati ohoh ihan gurdapat ihirnong panggeitinmur. Kimsi komdapat gur hatip hatperhan ihir erer ruumsan hat patihan gurnong sa napanggeitipri. Ihat gospanggeit ayahanoh guragur tap kat ham yah hat indiprimur. 15 Tap kat hat indin ohe meng oh Isrer ihir hanip timbas dusnong oh saptin Got oh den manao rim pamdiporhan ihir dipa ohe meng oh mama brak matpa ohmur.
Kat han ihir garpok dara ruprup mat itpamur. Kat han ihir ruumsan dara ruprup mat itpamur. Sara gahan dar dayanong oh isip ma dariya han ireoh patwi na hatipmur. Garpok ma dariya han ireoh hatip na hatipmur. Irair tap mat den titwi dapti tap hat pei hatpamur.
rim brak matpamur. Amaru hat orhor guragur tap kat hat indiprimur.
Taitas ohsi; yot han ihitsi darhetporim Korin ihirnong brak atip ohe meng oh
16 Nure isip da ma Korin gur yahnap hat orhorwi ha patengwe rim isip panggeitper ma dahapti da hatin orhor Got oh Taitas ohnonghe imat gurnong napanggeitin da apripato rim nuhur Got ohnong weso poriptimur. 17 Ama ihat pat han oh orhe damdapat Noh Korin ihirnong panggeitinmat sapora dahapatin nuhur Go ihirnong panggeim son hatinda potperhan oh na garhama Mai yahwa. Noh pan hat patwa. Saprohmur ritporhan nuhur mama darhetper riya ohmur. 18 Ma darhetiprohe oh diradire taptem yot han ihitsi darhetiprohemur. Tit ma darhetiprohe han oh Got orhe meng oh pot pisapatin aptei aptei Got orhe nita sios bap ihirdapat ohnong Oh yah nahat orhor napot napopripat han moho por armi mar bopor mat ma papti han ohmur. 19 Ama ihpat ohwi basmur. Tit ma ihpat oh Sios bap ihirdapat ohnong Gin hatip hat pati han ihirnong panggeitinmat atperhan Poro ire ma apisaya mani oh go tap apisashenmur pora kis mat papti han ohmur. Ama han ohsi nuhur Got orhe winnong adaptuhut pisayao nure ihirnong panggeitper ma dahaya da oh pitap teinong mar pinggit pisayao hatinmat ama han ohsi tap hat mama sapti ohmur.
20 Gurdapat Nuhurnong Gur ruumsan yah mat ma atiri mani oh gur pomat na pisaptikin napotipririm nuhur ama yahnap yitir han ihirnong Gure bes teinong ha matingwemur por ama darheriya ohmur. 21 Nuhur Got oh wanahama Ihir pomat papti han baphe naporo gurdapathe nuhurnong wanahama Ihir pomat papti han baphe naporiyao ha nahatingwe rim nuhur mama imat pomat pisapti ohmur.
22 Diradire taptem han tit ma Taitas ohsi darhetiprohe han oh nuhur dipwi ohnong Kis matperhan oh na garhama dipwi pan hat orhorwi tamrein sapat han ohmur. Ama han ohnong Go son hatinda nuhur potperhan oh Yahwa. Ihir hanip panggeitin dasi hat pati han bap ohoh ihan noh pan isipnap hahmur. Saprohmur napotporhan nuhur mama darhetper ihya ohmur. 23 Ama Taitas ohsi ma darhetiprohe han yot ihitoh Sios ihir Gut Got orhe atamreindin oh atamrein sashenmur potperhan ihit atamrein saptin ite ma atamrein sayanong oh ihir wamara Krais ohe winnong aisip deiptimur. Taitas oh Gurnong napanggeitinmat nutanut tap hat tamrein sapti han ohmur. 24 Ihtin han ihirnong ama darheriya ohmur. Ihir apriperhan gur guragure arwananah ihirnong ma bopor mat papti da oh ihirnonghe imat orhor bopor mar da apinmur. Apriperhan ama yitir ihirnong ma darhetiri kat sios bap ihir Korin aptei pati bap gure hanip ihirnong imat bopor mar da apripti da meng oh amrama Yo. Poro ihir Korin aptei sios bap ihir ihat yah hat pati bapmur rim ma armi deiptingweri oh arpin ihir ihat pati bap ma hapat daham ihirhe sa am hatipri. Ihir ihat daham ha am hengwe rim ihir apriperhanhe da apris ambutinmur.