9
Got ohe nita ihir irair gospanggeit indin ohe meng oh
Judia mong ma Krais ohe nita han hat ma pati kuuhan ihirnong mani asar ma panggeiptinong oh gur dahat pati ohoh ihan noh trun meng na napotiprohmur. Noh gure ihirnong panggeitper ma dahapti da oh noh am hat patmur. Am hat patima Masedonia sios kuuhan ihirnong Akaia mong Korin aptei hano ama nuhursi taptem kuuhan bap ihir rih hanohe krismas orhor panggeitper dahatpa da orhor hat patimur por noh gurnong armi nahatin meng oh ihirnong pot indirmur. Potporhan Masedonia ihirhe kat kuuhan ruumsan ihir Ihir ihat panggeitin danong pan hat pati ohoh ihan dirhe ihirnong imat orhor panggeitper daham atirimur. Gin nuhur yitir han maihirnong gur erer oh mamen mat ha itingwe rim gure patinong ma darhetiprohe oh ihir gure pati tei apriperhan guragure mani itin ohe ihsen oh ruprup mat itinmur. Imat ruprup mat itiri tei nohe Masedonia ihirnong Dir sus wandeiyaoh ihir ihsen oh wanin mar mamen mat ita hatiprimur ma porpat meng oh sa dam tarpatipra. Kat Masedonia ihirsi nuhur apris wanahayaoh Nohe Masedonia mong ma pati han ihirnong dir sus wandeiyaoh ihirri mani oh mamen mat ita hatiprimur ma potir meng oh gur mani ruprup mat na sara dam na tarpatirhanoh noh Masedonia ihirnong dasuh meng potir ma hapat daham noh kas hatipramur. Norhorwi na kas hatipramur. Diradir tap hat kas hatiprimur. Ihan gur mamen mat orhor at patinmur. Mamen mat orhor ha at patingwe rim noh norhe yah han yitir han maihirnong Gurri mengsi sonmur. Susa ire panggeitiprimur ma ritpa oh gure kintei mamen mat ha atingwemur rim ihirnong mama darhetper ihya ohmur. Imta tei nuhur aprisa wanahama Moh iraire da orhor imat panggeita ma hapat. Hanip ihir Gur imat panggeitinmur na pota ma hapat nuhur apris gidahatiprimur rim ihirnongri nuhur mama darhetper ihya ohmur.
Hanip ihirnong yah mat ma panggeipti da oh mamarumur. Den gar ma gonoya han ihirhe garpok suhum daptimur. Ruumsan ma gonoya han ihirhe ruumsan mat orhor suhum daptimur. Ihapti ohoh ihan hanip ihirnong panggeitinhe pan mat yah mat orhor asarinmur. Imat atinmat oh Got oh na garhama pan hat ma panggeipti ihirnong oh amam deipat ohoh ihan gurhe ire Kasip mengtei imat panggeitinmur ma naporiya danongo garhat panggeitin danongo oh hapri. Guragure damdapat orhor Nuhurhe imat panggeitpera ma dahaya da orhorsi amam hat panggeinmur. Imat panggeitpera ma dahapti gurnong oh Got oh Noh ihat ma pan hat yah mat orhor apripti ihirnong oh noh iraire din ohesi; ihirnong panggeitin ohesi ruumsan mat orhor tap mat apripora daham imat napin inasi nahat napapatmur. Inahatin inasi nahat pat ohoh ihan guraguresi; ihirnong yah mat panggeitin ohesi tap mat ruumsan mar bapkei mat orhor napripatmur. Ihat pan ham yah mat orhor panggeitpera daham yah mat ma apripti ihiroh mama brak matpa mengru hat pati ihirmur. Ma brak matpa oh mamarumur.
Ama ihtin han oh bisei hat pati han ihirnong panggeitinmat oh pan hat orhorwi ruumsan mat panggeipatmur. Ruumsan mat ma panggeipat ohe da oh na timbas ham dipwi patmur.
ritporhan brak matpamur. Gin ma brak matpa mengru pan ham yah mat orhor panggeitpora ma daham ihapti gure da oh ihat orhor patimur. 10 Dam gwe san ma napripat han oh Got orhorwimur. Nadam matin hanhe Got orhorwimur. Ama Got orhordapat ruumsan mat panggeitper ma dahapti han gurnong oh Ihir ihat dahapti moh noh ihirnong ruumsan mat orhor apripora. Apriporhan ire ma ihat dahapti da oh sa tarpat sasipra daham ruumsan mat orhor napripatmur. 11 Ruumsan mat orhor panggeitpera ma dahapti gurnong oh Got oh Ihir ihat dahaptio rim ihirnong ruumsan mat panggeit papten han oh ruumsan mat orhor apris paptepramur rim imat orhor gurnong napripatmur. Napriporhan gur ohsi ihirnong panggeitinmat nure bes teinong matperhan nuhurdapat ihirnong apriperhan ihirdapat Wes imat napanggeim napriyao rima Got ohnong weso pora ohnong amam matiprimur.
12 Gure Got ohe nita Juda mong pati ire hatip hat pati han ihirnong oh panggeitper daham ma panggeipti oh ihirnong pei mat orhor indeiptimur. Pei mat orhor ma indeipti ohe pe oh Got ohnong amam isip mar weso porin dasi mar indeiptimur. 13 Imtiperhan ihir wamara ama ihir arpin Got ohe nita bapmur. Ihir Nuhur Krais ohe meng dindeipti bap nuhurmur ma ripti oh arpin indeipti bap ihirmur. Ihir nuhurnongo ihirnongo ruumsan mat orhor napanggeipti bap ihirmur rim Got ohnong armi matiprimur. 14 Got ohnong armi mara Got orhe damdapat Noh imat yah matpora daham ihirnong bapkei deipat da ohsi nuhurnong napanggeitahe daham gurnong bopor nahama gure ihat paten meng oh sa nadahandeipri. 15 Got orhe ma napdap han oh isipnap ohoh ihan dir kinhat ihtin hanmur ritiprohe. Ihtin isipnap han napdap ohoh ihan dir ihtin isipnap napdap ma hapat daham weso potwi papteper dahat patenmur.