2
Hangue ya hña̱cjʉ gatho núꞌa̱ xá ntsꞌo, ngu ra nthate, ra ñohmi, ra nduste, ra ntꞌetsate, guehya dí xiꞌahʉ ya hingui ꞌyøthʉ. Njahʉ ngu ꞌnara zi ba̱tsi xi tsʉ ra thuhu dega ꞌba, ne ne da zi ndunthi pa da niña̱, neꞌahʉ dá zʉꞌahʉ ra thuhu de rá noya Ajua̱, pa njabʉ maꞌna da nda̱ngui ri jamfrihʉ, ngueꞌa̱ nuꞌahʉ́ ya xcá pa̱tuahʉ rá hñoja̱ꞌi ra Zidada.
Ra Zidada Jesucristo gueꞌa̱ ra mʉdi do bi mɛgui Ajua̱ ja rá nija̱ núꞌa̱ te
Jonihʉ co ra Zidada Jesu núꞌa̱ toꞌo ra mʉdi do bi mɛgui Ajua̱ ja rá nija̱ꞌa̱ núꞌa̱ te, y núꞌa̱ ra nija̱ꞌa̱ go guecjʉ nújʉ stá camfrihʉ. Nja ngu núꞌa̱ ra mʉdi do bi ʉtsa ya ga̱do ne bi føteꞌʉ, njabʉ bi tꞌʉtsa nehe ma Zidadahʉ ra Jesucristo asta bi tho ja ra ponza. Pe ja rá thandi Ajua̱ xi ri muui, ne bi hñutsꞌiꞌa̱ dega mʉdi do. Y nújʉ nehe dí njahʉ ngu ꞌraya do núꞌʉ tꞌetsꞌi ja ra ja̱do pa rí te rá nija̱ Ajua̱, y Ajua̱ go gueꞌa̱ ra ga̱do. Nujʉ go guecjʉ dyá macja̱hʉ majua̱ni ngueꞌa̱ dí pɛphʉꞌa̱. Hangue ma ga umfʉ ma tehʉꞌa̱ ngu ꞌnara hña̱ꞌti, ngueꞌa̱ gueꞌa̱ ri ho Ajua̱ ga umfʉ de rá thuhu ra Zidada Jesucristo. Ngueꞌa̱ Ajua̱ mi ma̱nga de ra Zidada Jesu ja ra Ma̱ca Tꞌofo, ne ena njaua:
Nugui dí pɛgui ja ma hnini Sion nuna ra mʉdi do pa ma nija̱,
ngueꞌa̱ guehna stá hutsꞌi ne xi ri muui ndunthi;
y nuto gatho da gamfri, hinda ma da ꞌbɛ yá tsa.
Hangue nújʉ dí camfrihʉ ra Zidada Jesu, dí pa̱hʉ gue xi xá nsunda, pe núꞌʉ toꞌo hingui camfriꞌa̱, hingui pa̱di ua xá nsunda. Ja ra Ma̱ca Tꞌofo ma̱ njaua de ra Zidada Jesucristo, ne ena:
Núꞌa̱ ra do bi føthma̱bʉ ꞌna lado nuya hyøngu,
nubya gueꞌa̱ ra mʉdi do de rá nija̱ Ajua̱.
Ra Ma̱ca Tꞌofo sigui ma̱ de ra Zidada Jesucristo ne ena:
Ya ja̱ꞌi da za da mfeꞌtse ja nura doꞌa̱, ne da dagui.
Y nuꞌʉ tóꞌo ri mfeꞌtse, ri mfeꞌtse ngueꞌa̱ hingui camfri rá noya Ajua̱. Núꞌʉ́ ma da dagui pa da ꞌmɛdi ngueꞌa̱ bi ma̱nga Ajua̱ da njabʉ.
Ya gamfri gueꞌa̱ rá hnini Ajua̱
Pe nujʉ́ go guecjʉ rá hniniguihʉ Ajua̱ xa huancahʉ ne xá ntꞌaxiguihʉ, ne dyá nda̱ gá macja̱hʉ dí pɛphʉ Ajua̱ ra da̱nga nda̱, ne dí ma̱ñhʉ de yá da̱nga ꞌbɛfi núꞌa̱ toꞌo bá tsicjʉ de ja ra ꞌbɛxuui pa ga ꞌbʉhʉ ja rá ma̱ca ñotꞌiꞌa̱, y núꞌá̱ go guesɛ Ajua̱. 10 Maꞌmɛtꞌo himrá hniniguihʉ Ajua̱, pe nubyá ha̱, ya rá hniniguihʉꞌa̱. Maꞌmɛtꞌo hinstí tsʉhʉ ra huecate, pe nubyá ha̱, Ajua̱ xa huegaguihʉ.
Pɛphʉ Ajua̱ co ri tehʉ
11 Ma zi hma̱di cuꞌihʉ, núꞌahʉ gyá nzøhøhʉ de guecua ja ra ximhai, dí xiꞌahʉ gue oxqui beñhʉ ya tsꞌomfeni de ra ximhai, ngueꞌa̱ nuya tsꞌomfeniꞌʉ go gueꞌʉ da za da tsꞌocꞌa ri ꞌraꞌyo tehʉ. 12 ꞌYohʉ xá hño ja yá thandi núꞌʉ hingyá gamfri. Núꞌʉ́ ri numaꞌñʉꞌihʉ, ne eñꞌahʉ gue gyá tsꞌoja̱ꞌihʉ, pe nu sta hyanda ri hogaꞌmʉihʉ, neꞌʉ ma da xøcambeni Ajua̱ núꞌa̱ ra paꞌa̱ da tha̱ꞌmba nguɛndaꞌʉ.
13 ꞌYøtehʉ gatho nuya ja̱ꞌi ha̱ ra tsꞌʉtbi, ngueꞌa̱ guí camfrihʉ ra Zidada. ꞌYøtehʉ nuri da̱nga nda̱hʉ, 14 ne gatho nuyá mfatsꞌiꞌa̱ núꞌʉ xa thutsꞌi pa da castiga núꞌʉ hingui øtꞌe xá hño, ha nehe pa da ña̱mahño de núꞌʉ øtꞌe xá hño. 15 Ajua̱ gueꞌa̱ rá paha gui ꞌyøthʉ gatho núꞌa̱ xá hño, pa njabʉ gui coꞌtuahʉ yá ne núꞌʉ ya ja̱ꞌi ña̱maꞌñʉ de gueꞌahʉ ne hinte yá fa̱di.
16 Nubyá ya hinguí ꞌbʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley, pe hingue ngueꞌa̱ ya hinguí ꞌbʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley ma gui ꞌyøthʉ ya tsꞌocate. Nubyá maꞌna mahyoni gui ꞌyøthʉ ra hño, ngueꞌa̱ gyá ꞌbɛgohʉ de Ajua̱. 17 Hangue mahyoni gui umfʉ ra tꞌequꞌei gatho ya ja̱ꞌi ngu rí ꞌñepi cada ꞌna de gueꞌʉ, ne xi gui ma̱dihʉ gatho ya cu, ne gui ꞌyohʉ co rá ntsu Ajua̱, ne gui umfʉ ndunthi ra tꞌequꞌei ri da̱nga nda̱hʉ.
Ra Zidada Jesucristo bi zɛta ya tsꞌothogui, y njabʉ ga tsɛthʉ nehe
18 Nuꞌbʉ núꞌahʉ guí ꞌbʉhʉ dega ꞌbɛgo, ꞌyøta ri hmuhʉ co ndunthi ra tꞌequꞌei, hingue hønsɛ núꞌʉ ja yá hma̱te ne ya hoja̱ꞌi, nehe núꞌʉ xi ya tsꞌoꞌmʉi. 19 ꞌBʉ guí tsɛthʉ gatho ra ntsꞌoꞌmʉi tꞌøꞌtꞌahʉ masque hinte go xcá øthʉ, hønsɛ ngueꞌa̱ xcá camfrihʉ Ajua̱, nuꞌbʉ́ ha̱, guí øthʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱. 20 Pe nuꞌbʉ dra castigaꞌihʉ ngueꞌa̱ guí øthʉ núꞌa̱ hingui ho, ne guí tsɛtathohʉ, xí njabʉ, ¿ha gue da tꞌeꞌtsꞌa ri nsuhʉ? Hina, hinda za. Pe nuꞌbʉ guí sufrihʉ ngueꞌa̱ guí øthʉ ra hño ne gatho guí tsɛtathohʉ, nuꞌbʉ́ ha̱, guí øthʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱. 21 Ajua̱ bi huancahʉ pa ga tsɛthʉ ya tsꞌothogui ngu núꞌa̱ bi zɛta ra Zidada Jesucristo. Núꞌá̱ xi bi zɛta ya tsꞌothogui nsinque te ma tsꞌoqui mi tu, hønsɛ po rá nguecjʉ, hangue rí ꞌñepcahʉ ga tsɛthʉ nehe ngu bi zɛtiꞌa̱. 22 Nuꞌá̱ hinhyaꞌmʉ bi ꞌyøtꞌa ni ꞌnara tsꞌoqui, nixi to bi hyatꞌi. 23 Ora mi tsꞌaniꞌa̱, nuꞌá̱ himi tha̱di. Ora mi hnaꞌmbabi, nuꞌá̱ himbi nøtꞌe. Nuꞌa̱ mi øtꞌe, hønsɛ mi tsocuatho ja rá ꞌyɛ Ajua̱ ngueꞌa̱ go gueꞌa̱ pa̱di da ꞌyøtꞌa ra tsꞌʉtbi ngu rí ꞌñehe. 24 Ma Zidadahʉ ra Jesu bi hña̱sca gatho ma tsꞌoquihʉ nuni ja ra pontꞌi habʉ bi duꞌa̱. Bi duꞌa̱ pa bi ꞌuegaguihʉ de ra tsꞌoqui pa da za ga ꞌbʉhʉ xá ntꞌaxi. Núꞌá̱ xi bi thogui ꞌraya da̱nga ʉgui pa go bi hña̱sca ma ʉguihʉ. 25 Nujʉ́ ndí njahʉ ngu ꞌraya dɛti xqui nxani habʉraza, pe nubyá ya stá yopa penguihʉ co ma hoga Maꞌyohʉ núꞌa̱ toꞌo ri supca ma tehʉ.