3
ꞌNara tsꞌofo pa ya medintha̱ti
Núꞌahʉ ꞌbɛhña̱hʉ, ꞌyøta ri da̱mehʉ, pa njabʉ nuꞌbʉ ri da̱mehʉ hingyá gamfri, da za da gamfriꞌʉ nsinque gui zofohʉ, hønsɛ ngueꞌa̱ da hyanda ri hogaꞌmʉihʉ. Da gamfriꞌʉ ngueꞌa̱ da hyandi gue guí ꞌyohʉ xá ntꞌaxi, ne ngueꞌa̱ xi di ja ri tꞌequꞌeihʉ. Odi oda ri mfenihʉ ra nthoqui de ri sta̱hʉ, nixi de núꞌa̱ ra oro gui hñuxhʉ, ne nixi de núꞌa̱ ra he gui hñuxhʉ pa da hnequi mahothoꞌihʉ. Nuꞌa̱ mahyoni gui ꞌyøthʉ, go da beñhʉ gui nhyocjʉ de mbo ja ri corasohʉ co ꞌnara nthoqui núꞌa̱ hinda ma da tsꞌoqui. Gui hñoja̱ꞌihʉ ne gui ꞌbʉhʉ co ꞌnara hogaꞌmʉi, ngueꞌa̱ guehna ri ho Ajua̱. Njahʉ nehe ngu bi nja núꞌʉ ya hoga ꞌbɛhña̱ mi ꞌbʉ mayaꞌbʉ, xi mri hñoqui xá hño mbo ja yá coraso, mi camfri Ajua̱ ne mi øta yá da̱me. Ngu ra Sara, xi bi ꞌyøta rá da̱me núꞌa̱ mrá thuhu ra Abrá, ne xi bi jamasuꞌa̱, y asta mi embi gue go mi gueꞌa̱ rá hmu. Nuꞌahʉ da za gui njahʉ ngu núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ꞌa̱ ꞌbʉ gui ꞌyohʉ xá hño, ne hingui tsuhʉ gatho núꞌa̱ da ꞌñehe. Núꞌahʉ ꞌñøhøhʉ, ꞌbʉhʉ xá hño co ri ꞌbɛhña̱hʉ ngu núꞌa̱ ri manda Ajua̱, ngueꞌa̱ Ajua̱ xa ꞌraꞌahʉ ꞌnada ra te mahyɛgui con gueꞌʉ, ne ngueꞌa̱ hinga mahyɛgui yá tsꞌɛdi con gueꞌahʉ. Hangue numansuhʉꞌʉ pa njabʉ Ajua̱ da ꞌyøde núꞌa̱ gui ꞌyapabihʉ.
Mahyoni da sufri núꞌa̱ toꞌo øtꞌa ra hño
Nubyá, núꞌahʉ grí gathohʉ, pɛꞌtshʉ ꞌnada ra mfeni, hñuꞌmbahʉ yá mʉi núꞌʉ toꞌo tu yá mʉi, má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna, pɛꞌtshʉ ra nthecate ꞌna ngu maꞌna, ne oxqui ꞌñexhʉ ꞌna ngu maꞌna. Oxqui øꞌtuahʉ ra ntsꞌoꞌmʉi núꞌʉ toꞌo øꞌtꞌahʉ ra ntsꞌoꞌmʉi, nixi gui tsañhʉ núꞌʉ toꞌo tsañꞌahʉ. Nuꞌa̱ gui ꞌyøthʉ, ꞌyaphʉ Ajua̱ da ja̱pabiꞌʉ, ngueꞌa̱ Ajua̱ xa huahnꞌaꞌihʉ pa gui ꞌyøthʉ njabʉ, ne pa da ja̱pꞌaꞌihʉꞌa̱. 10 Xa ntꞌofo ja ra Ma̱ca Tꞌofo ne ena njaua:
Nuꞌa̱ tóꞌo ne da ꞌmʉ ꞌnara hogaꞌmʉi gatho ya pa de rá te,
dá su rá ne pa hinda nhyate,
ne hinda ma̱nga ya tsꞌonoya.
11 Dá ꞌuegue de ya tsꞌoqui ne dá ꞌyøtꞌa ra hño.
Dá ꞌyøtꞌa ra tsꞌɛdi pa da ꞌmʉ te rá ꞌñentho, ne hindra necatuhni.
12 Ngueꞌa̱ Ajua̱ ri ja̱pa núꞌʉ toꞌo øtꞌa ra hño,
ne øtuabi yá ntꞌadiꞌʉ.
Pe nuya tsꞌoꞌmʉi, hini ja̱pabiꞌa̱.
13 ¿Toꞌo gueꞌa̱ da ꞌyøꞌtꞌahʉ ꞌnara ntsꞌoꞌmʉi ꞌbʉ guí øthʉ ra hño? Joꞌo. 14 Pe nuꞌbʉ guí sufrihʉ ngueꞌa̱ guí øthʉ ra hño, nuꞌbʉ́ guí nja̱pihʉ. Hangue oxqui tsuhʉ te da tꞌøꞌtꞌahʉ, nixi da du ri mʉihʉ. 15 Xøcambenihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo ja ri corasohʉ, ne gui ja gui pa̱hʉ hanja gui tha̱tuahʉ núꞌʉ toꞌo da ꞌyanꞌahʉ de ri jamfrihʉ. Ha̱ha̱, gui tha̱dihʉ, pe co ꞌnara tꞌequꞌei ne hingue dega ntꞌetsꞌi. 16 Hangue ꞌyohʉ xá hño co ri mfenihʉ strá ntꞌaxi, pa njabʉ da ꞌbɛ yá tsa gatho núꞌʉ toꞌo ña̱maꞌñʉ de gueꞌahʉ. Nuꞌʉ́ ña̱maꞌñʉ de gueꞌahʉ ngueꞌa̱ guí tɛnbahʉ rá ꞌmʉi ra Zidada Jesucristo. 17 ꞌBʉ Ajua̱ go rá paha pa gui sufrihʉ, maꞌna xá hño gui sufrihʉ ngueꞌa̱ guí øthʉ núꞌa̱ xá hño, pe hingue gui sufrihʉ po ꞌnara ntsꞌoꞌmʉi gui ꞌyøthʉ.
18 Nehe ra Zidada Jesucristo bi sufri. Núꞌá̱ ꞌnaꞌquitho bi du pa bi hña̱sca ma tsꞌoquihʉ. Núꞌá̱ hinte ma tsꞌoqui mi tu pe bi du por guecjʉ nújʉ dyá ꞌyøtꞌatsꞌoquihʉ. Bi njabʉ pa bi za dá jonihʉ co Ajua̱. Dí pa̱hʉ gue xi majua̱ni bi thopa rá ndoꞌyo, pe rá zi nda̱hi hina. 19 Ha nu mi du, bi ma bá ña̱ ja yá thandi núꞌʉ toꞌo ya mi jotꞌa ja ra nidu. 20 ꞌRa de gue núꞌʉ ya ja̱ꞌiꞌʉ go gueꞌʉ mi ꞌbʉi de núꞌʉ ya pa mi ꞌbʉ ra Noé. Nuya ja̱ꞌiꞌʉ himbi ne bi ꞌyøte Ajua̱, y núꞌbʉ mi hoca ra arca ra Noé, Ajua̱ bi mɛꞌtsa ndunthi ra pacencia pa ꞌbʉ xa ntsøꞌmahma̱ꞌʉ, pe himbi ne. Hangue hønsɛ hña̱to ya ja̱ꞌi bi bongui de ra nzøthe ngueꞌa̱ hønsɛ gueꞌʉ xqui ꞌyøte Ajua̱, hangue himbi ja̱tꞌa ja ra dehe ngueꞌa̱ bi yʉtꞌa ja ra arca. 21 Ha nu mi nhyaxa ja ra dehe núꞌʉ ya ja̱ꞌi mi ꞌbʉ mbo ra arca, gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi de núꞌa̱ ra sistehe tꞌøtꞌebya. Nura sisteheꞌa̱ hingo gueꞌa̱ pa da tꞌaxca ma ndoꞌyohʉ, núꞌá̱ go gueꞌa̱ pa da tꞌaxca ma mfenihʉ, ne go gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi de ma mpøhøhʉ. Stá mpøhøhʉ ngueꞌa̱ bi du ne bi yopa nte ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 22 Nepʉ núꞌá̱ bi yopa mengui pa mahetsꞌi, ne bí huhnibya ja rá ꞌñɛi Ajua̱. Ne bí o ja rá ꞌyɛ gatho ya ɛnxɛ núꞌʉ ha̱ ra tsꞌʉtbi ne ha̱ ra tsꞌɛdi.