4
Pɛphʉ Ajua̱ co núꞌa̱ ra mfa̱di ne ra tsꞌɛdi xa ꞌraꞌahʉꞌa̱
Ra Zidada Jesucristo xi bi sufri, hangue neꞌahʉ rí ꞌñepꞌahʉ gui hña̱ñhʉ gatho núꞌa̱ da ꞌñepꞌahʉ ne gui sufrihʉ ngu bi njaꞌa̱. Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo xa sufri, go gueꞌa̱ ya xa ꞌuegue de ra tsꞌoqui. De gui ꞌbʉhʉua ja ra ximhai, mahyoni gui ꞌueguehʉ de ya tsꞌoqui, pa njabʉ da za gui ꞌyøꞌtuahʉ rá paha Ajua̱, y hingo gui ꞌyøꞌtuahʉ rá paha ri ndoꞌyohʉ. Maꞌmɛtꞌo nguí øthʉ nehe ngu núꞌa̱ øtbya núꞌʉ hingyá gamfri. Nguí øthʉ ya tsꞌotꞌøtꞌe, nguí beñhʉ ya tsꞌomfeni pa nguí øthʉ gatho núꞌa̱ xi xá ntsꞌo, nguí ꞌyohʉ ja ra ntixfani ne ja ra ntsꞌoꞌyo. Nguí øtꞌatuhnihʉ habʉ ngrí ntihʉ. Nguí xøcambenihʉ ya cꞌoi núꞌʉ ni tsꞌʉ hiní ꞌñepi dra søcambeni. Pe nubyá ya dá gueꞌa̱ xcá ꞌyøthʉ. Nubyá nuya ja̱ꞌi hingyá gamfri hingui tsa da ba̱di hanja ya hingrí ꞌñohʉꞌʉ ja yá tsꞌotꞌøtꞌe núꞌʉ øtꞌeꞌʉ, hangue nubyá ña̱maꞌñʉꞌʉ de gueꞌahʉ. Pe nuya ja̱ꞌiꞌʉ pɛꞌtsi te ma da dapa nguɛnda Ajua̱ núꞌa̱ toꞌo ma da hña̱ꞌmba nguɛnda gatho núꞌʉ te, ne núꞌʉ ya xa du. Nehe núꞌʉ ya xa du, neꞌʉ ya xqui tsꞌofo de rá noya Ajua̱, pa njabʉ masque ya xa du yá ndoꞌyoꞌʉ, ma da yopa mɛꞌtsa maꞌna ra ꞌraꞌyo te núꞌa̱ ma go da umbabisɛ Ajua̱.
Ya tsꞌʉtho ya pa ri ꞌbɛdi pa da nja ra nga̱xhmai, hangue xi da nsuhʉ xá hño, ne oguí tsayahʉ gui ꞌyapabihʉ Ajua̱. Nuꞌa̱ xi mahyoni gui ꞌyøthʉ, má̱dihʉ ꞌna ngu maꞌna, ngueꞌa̱ co ra hma̱te da za gui mpunba tsꞌoquihʉ ꞌna ngu maꞌna. Nehe ꞌñumba ntsayahʉ ꞌna ngu maꞌna ja ri nguhʉ ne ote guí ma̱ñhʉ. 10 Cada ꞌna de gueꞌahʉ pɛhʉ núꞌa̱ ra ꞌbɛfi xa ꞌraꞌahʉ Ajua̱ co núꞌa̱ ra tsꞌɛdi ne ra mfa̱di xa ꞌraꞌahʉ, pa njabʉ da za gui mfaxhʉ ꞌna ngu maꞌna ne gui nhyoga mɛfihʉ de hangutho ya ꞌbɛfi xa ꞌraꞌahʉ Ajua̱ po rá hñoja̱ꞌi. 11 ꞌBʉ ꞌna xa tꞌumba ra ꞌbɛfi pa da nzote, dá nzote xá hño ngu núꞌa̱ ma̱nga rá noya Ajua̱. Ha nuꞌbʉ ꞌna xa tꞌumba ra ꞌbɛfi pa da mfaste, dá mfaste co núꞌa̱ ra tsꞌɛdi xa umbabi Ajua̱. ꞌYøthʉ njabʉ pa da hnequi rá nsunda Ajua̱ ja ri ꞌmʉihʉ de rá thuhu ra Zidada Jesucristo, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ go rá mɛti ra nsunda ne go ri mandaꞌa̱ pa nza̱ntho. Njabʉ gueꞌa̱.
Ya gamfri mahyoni da sufri
12 Ma zi hma̱di cuꞌihʉ, odi tu ri mʉihʉ ngueꞌa̱ guí thohʉ ya tsꞌothogui. Nixi gui beñhʉ gue ngueꞌa̱ gyá gamfrihʉ hinda za gui thohma̱hʉ njabʉ, pe mahyoni gui thohʉ njabʉ pa maꞌna da zɛdi ri jamfrihʉ. 13 Nuꞌa̱ gui ꞌyøthʉ, johyahʉ, ngueꞌa̱ grí sufrihʉ ngu bi sufri ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Ngueꞌa̱ nuꞌbʉ grí sufrihʉ, ma xi gui johyahʉ nu xcrí hyanthʉ stua yopa penga ra Zidada Jesu con gatho rá nsundaꞌa̱. 14 ꞌBʉ tsañꞌahʉ ya ja̱ꞌi ngueꞌa̱ xcá camfrihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo, pa̱dihʉ gue guí nja̱pihʉ, ngueꞌa̱ ra Ma̱ca Nda̱hi ꞌbʉi con gueꞌahʉ ne faxꞌahʉ. Xi majua̱ni, nuya ja̱ꞌi tsani Ajua̱, pe pa gueꞌahʉ ri hnequi rá nsunda Ajua̱ ja ri ꞌmʉihʉ. 15 Pe ni ꞌna de gueꞌahʉ oxqui sufrihʉ po ꞌnara nthote, nixi po ꞌnara mfe, nixi po ꞌnara ntsꞌoꞌmʉi, nixi por gui hñøthʉ habʉ hiní ꞌñepꞌahʉ. 16 Pe nuꞌbʉ grí sufrihʉ hønsɛ ngueꞌa̱ gyá gamfrihʉ, hinga ꞌnara ꞌbɛtsaꞌa̱. Xøcambenihʉ Ajua̱ ha̱, ngueꞌa̱ gyá gamfrihʉ.
17 Ya bi zø ra ora gue rá tsꞌʉtbi Ajua̱ ma dí mʉdi co ya gamfri. Hangue nuꞌbʉ rá tsꞌʉtbi Ajua̱ ma dí mʉdi con guecaguihʉ, ¿xihma̱ núꞌʉ toꞌo ri ʉtsabi rá noya Ajua̱, tengu sta tha̱ꞌmba nguɛndaꞌʉ? 18 Nuꞌbʉ ya hoja̱ꞌi xá hñei pa da mpøhøꞌʉ, ¿xihma̱ núꞌʉ ya tsꞌoꞌmʉi ne ya ꞌyøtꞌatsꞌoqui gá ja̱ꞌi, tengu xi ma da thoguiꞌʉ? 19 Hangue ꞌbʉ dí sufrihʉ ngueꞌa̱ dí øꞌtuahʉ rá paha Ajua̱, ma ga siguihʉ ga øthʉ núꞌa̱ xá hño ne ga tsocuathohʉ gatho ja rá ꞌyɛ Ajua̱, ngueꞌa̱ go bi hyogaguihʉꞌa̱, y nuꞌá̱ hinda ma da hyɛgasɛhʉ.