^
RÁ MɄDI RA TIMOTEO
Ra apostol Nsan Pablo opabi ra Timoteo
Ra tsꞌofo pa ya gamfri pa hinda dɛna ya ntꞌutuate núꞌʉ hinga majua̱ni
Ra jama̱di po rá nthecate Ajua̱
Hanja da za dra tꞌapabi Ajua̱
Núꞌa̱ rí ꞌñepi da ꞌyøtꞌa ya maꞌyo de ya nija̱
Núꞌa̱ rí ꞌñepi da ꞌyøtꞌa ya maste de ya nija̱
Ra jamfri núꞌa̱ xa tꞌutcahʉ núꞌa̱ hinxqui fa̱di mayaꞌbʉ
Núꞌʉ toꞌo da ꞌuegue de ra jamfri
Rá hoga mɛfi ra Zidada Jesucristo
Núꞌa̱ rí ꞌñepi da ꞌyøtꞌa ya gamfri
Con basta ra jamfri di johya ꞌna co núꞌa̱ te pɛꞌtsi
Ntuhni xá hño ja ra hoga tuhni dega jamfri
Yá nga̱tsꞌi ya noya núꞌʉ bi ꞌbɛmpa ra Timoteo