RÁ ÑOHO RA XUUA
RÁ ÑOHO RA CARTA NÚꞌA̱ BI ꞌYOFO RA APOSTOL NSANJUA
1
Núꞌa̱ majua̱ni ne ra hma̱te
Núga drá Xuua ya drá nda̱xjua, dí opꞌaꞌi co ri ba̱tsi núꞌi ma zi njuꞌi, xa huahnꞌahʉ Ajua̱. Dí ma̱diꞌihʉ ngueꞌa̱ nujʉ́ mahyɛgui dí tɛñhʉ núꞌa̱ majua̱ni. Ne hingue hønsɛgui dí ma̱ꞌahʉ, nehe gatho núꞌʉ toꞌo xa ba̱di núꞌa̱ majua̱ni ri ma̱diꞌihʉ, ngueꞌa̱ nuꞌahʉ́ guí pa̱dihʉ núꞌa̱ majua̱ni. Nuꞌahʉ́ dí ma̱diꞌihʉ ngueꞌa̱ gathoguihʉ dí pa̱dihʉ núꞌa̱ majua̱ni ne hinhyaꞌmʉ ma ga pumfrihʉꞌa̱. Ajua̱ ra Dada ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo rá Tꞌʉ, ma da ja̱pꞌaꞌihʉ ne da mɛꞌtsꞌahʉ ra nthecate, ne da maxꞌahʉ pa gui ꞌbʉhʉ te rá ꞌñentho ngueꞌa̱ guí camfrihʉ núꞌa̱ majua̱ni ne grí ma̱dihʉ Ajua̱.
Dá johya ndunthi núꞌa̱ ra ora dá nthɛꞌbe ꞌra de nuri ba̱tsi núꞌʉ ꞌyo xá hño ngu núꞌa̱ bi xicaguihʉ Ajua̱ ra Dada gue ga ꞌyohʉ. Nubyá ma zi njuꞌi, xi dí ne ga xiꞌaꞌi gue pɛꞌtsi ga má̱dihʉ ꞌna ngu ꞌna. Dí opꞌaꞌihʉ nuna ra nda̱xjua hmanda núꞌa̱ stá ødehʉ desde ra mʉdi ndá camfrihʉ. Ne ¿hanja da za ga má̱dihʉ ꞌna ngu ꞌna? Ga øthʉ gatho núꞌa̱ xicjʉ Ajua̱ ga øthʉ, nuꞌbʉ́ njabʉ da za ga má̱dihʉ ꞌna ngu ꞌna. Ne go gueꞌa̱ bi sicjʉ desde ra mʉdi ndá camfrihʉ gue nza̱ntho ga má̱dihʉ ꞌna ngu ꞌna.
Ya hyate
Guehna dí xiꞌahʉ ngueꞌa̱ ndunthi ya hyate ꞌyoꞌʉ habʉraza ja ra ximhai. Nuꞌʉ́ ma̱ gue himbi nja̱ꞌi ra Zidada Jesucristo núꞌa̱ rá ꞌmɛhni Ajua̱. Pe nuꞌʉ tóꞌo ma̱ njabʉ gueꞌʉ ya hyate ne yá ncontra ra Zidada Jesu. Nsusɛhʉ pa hinto da hyaꞌaꞌihʉ, pa hingui ꞌbɛthʉ núꞌa̱ ra ꞌbɛfi xcá ꞌyøthʉ, pa njabʉ gui ha̱ñhʉ ra tha̱ha̱ núꞌa̱ ne da ꞌraꞌahʉ Ajua̱.
Nuꞌa̱ tóꞌo hingui øte núꞌa̱ ma̱nga Ajua̱, nuꞌá̱ hingui camfri núꞌa̱ bi ꞌñudi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne nuꞌá̱ hingui pa̱di Ajua̱. Pe nuꞌa̱ tóꞌo camfri núꞌa̱ bi ꞌñudi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nuꞌá̱ pa̱di ra Dada ne ra Tꞌʉ. 10 Nuꞌbʉ ꞌnara ja̱ꞌi da zøñꞌaꞌihʉ ne da xiꞌahʉ ꞌnara ntꞌudi núꞌa̱ hinxa ꞌñudi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, oxqui ma gui umfʉ ntsaya ja ri nguhʉ, nixi gui zɛnguahʉ y nixi gui ꞌñemfʉ: “Ajua̱ da maxꞌaꞌi.” 11 ꞌBʉ ꞌna toꞌo da zɛngua ꞌna de nuya ja̱ꞌiꞌʉ o da ꞌñembi: “Ajua̱ da maxꞌaꞌi”, go gueꞌa̱ di mfaxui yá tsꞌoꞌbɛfi nuya ja̱ꞌiꞌʉ.
Ya nga̱xa noya
12 Dí pɛꞌtshma̱ ndunthi te ga xiꞌahʉ, pe hønsɛ dí xiꞌahʉ nuya ya noya dí opꞌaꞌihʉ, ngueꞌa̱ dí beni ga tsøñꞌaꞌihʉ ne ga hñandahmihʉ pa ga ña̱hʉ, pa njabʉ xi ga johyahʉ.
13 Pɛñꞌaꞌihʉ ya nzɛngua yá ba̱tsi ri cu núꞌa̱ toꞌo xa huahna Ajua̱ nehe. Njabʉ gueꞌa̱.