RÁ HÑU RA XUUA
RÁ HÑU RA CARTA NÚꞌA̱ BI ꞌYOFO RA APOSTOL NSANJUA
1
Mi hma̱ xá hño de ra Gayo
Núga drá Xuua ya drá nda̱xjua, dí opꞌaꞌi ma zi hma̱di cu Gayo núꞌi dí ma̱ꞌi ngueꞌa̱ mahyɛgui dí camfrihʉ núꞌa̱ majua̱ni.
Ma zi cuꞌi, dí apa Ajua̱ da bøni xá hño gatho núꞌa̱ guí øtꞌe. Ngu ri coraso ꞌbʉi xá hño co Ajua̱, njabʉ nehe dí ne gui ꞌbʉi xá hño ja ri te. Dá johya ndunthi nu mi zøhøua ꞌraya cu ne bi xicaguiꞌʉ gue xi guí ꞌyo xá hño ne guí øtꞌe núꞌa̱ majua̱ni ngu núꞌa̱ ri manda Ajua̱. Núꞌʉ toꞌo xa gamfri núꞌa̱ dá uti, núꞌʉ́ dí øtꞌa ra uɛnda gue ma ba̱tsi, ne xi dí johya ndunthi nura ora dí øde gue ri sigui øtꞌe núꞌa̱ majua̱ni ngu ri manda Ajua̱.
Ma zi cuꞌi, nuꞌí guí øtꞌe ꞌnara hoga ꞌbɛfi ngueꞌa̱ guí umba ra mfatsꞌi ya cu masque hinguí pa̱diꞌʉ. Nura ora ndí muntsꞌiheua ja ra nija̱, nuya cu bi zøhøua bi metcahe de núꞌa̱ ra hma̱te xcá umbabiꞌʉ. Xá hño gui sigui gui fatsꞌiꞌʉ ne gui umbiꞌʉ núꞌa̱ mathoni pa da ꞌño da ma̱mba rá noya Ajua̱, ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ pɛpabi Ajua̱. Nuꞌʉ́ xa zogui yá ngu ne ꞌyo zofo ya ja̱ꞌi de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne hinxa hña̱niꞌʉ ni ꞌnara mfatsꞌi de núꞌʉ hingyá cu. Por gueꞌa̱ nujʉ mathoni ga faxhʉꞌʉ. Ga mfaxhʉ ꞌna ngu maꞌna pa da ntʉnga rá noya Ajua̱.
Rá ntsꞌoꞌmʉi ra Diótrefe
Dá pɛñꞌaꞌihʉbʉ ꞌnara carta ja ri hmuntsꞌihʉ, pe nura cu Diótrefe núꞌa̱ toꞌo di ꞌñetsꞌisɛ pa da nda̱ de ya cu ja ri nija̱hʉ, hingui ne da ꞌyøtꞌe núꞌa̱ dí ma̱ñhe. 10 Hangue nu xcrá mabʉ ga tsøñꞌaꞌihʉ, ma ga xiꞌaꞌihʉ ja ri hmuntsꞌihʉ te øtꞌa ra cu Diótrefe. Nuꞌá̱ nønje ne ma̱ núꞌa̱ hinga majua̱ni pa hinda ꞌyøtcaguihe ya cu. Núꞌá̱ ne gue go da tꞌøteꞌa̱. Ne hinga hønsɛꞌa̱ øtꞌe, nehe hingui umba ntsaya núꞌʉ ya cu tsøñꞌaꞌihʉ, ne ha̱cuabi ya cu gue hinda umba ntsaya neheꞌʉ. Nuꞌa̱ tóꞌo ri unga ntsaya, ra cu Diótrefe ɛni de ra nija̱.
11 Ma zi hma̱di cuꞌi, oxqui ma gui øtꞌe ngu øtꞌa ya tsꞌoꞌmʉi gá ja̱ꞌi. Maꞌna xá hño tɛmba yá ꞌmʉi núꞌʉ toꞌo øtꞌe xá hño. Nuꞌa̱ tóꞌo øtꞌe xá hño, gueꞌa̱ rá ba̱tsi Ajua̱, ha nuꞌa̱ tóꞌo hingui øtꞌe xá hño, hinxa ba̱di Ajua̱.
Hma̱ mi øtꞌe xá hño ra Demetrio
12 Numa cuhʉ ra Demetrio, gatho ya cu ña̱ xá hño de gueꞌa̱, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ øtꞌe núꞌa̱ majua̱ni. Necje nehe, dí ma̱ñhe gue nuꞌá̱ øtꞌe xá hño. Ne guí pa̱di gue núꞌa̱ dí ma̱ñhe gueꞌa̱ majua̱ni.
Ya nga̱xa noya
13 Ja ndunthi te ga xiꞌi, pe hindí ofoua gatho. 14 Ngueꞌa̱ dí beni ga mabʉ ꞌbestho pa ga hñandahmihʉ ne ga ña̱hʉ.
15 Ma zi cu Gayo, Ajua̱ da maxꞌaꞌi. Gatho ma mpa̱dihʉ núꞌʉ ꞌbʉcua pɛñꞌaꞌi ra nzɛngua. ꞌYøtca ra ma̱te gui fatꞌajua̱ cada ꞌnama mpa̱dihʉ núꞌʉ bí ꞌbʉi de guepʉ. Njabʉ gueꞌa̱.