RÁ ÑOHO RA TIMOTEO
RÁ ÑOHO RÁ CARTA RA APOSTOL NSAN PABLO NÚꞌA̱ BI ꞌYOPABI RA TIMOTEO
1
Maꞌnaꞌqui ra apostol Nsan Pablo opabi ra Timoteo
Núgui drá Pablo, rá apostolgui ra Zidada Jesucristo. Ajua̱ go gueꞌa̱ rá paha pa bi hñuxcagui drá apostolguiꞌa̱ ne bi mɛncagui ga ma̱ de ra te pa nza̱ntho núꞌa̱ bi ña̱ꞌti da umbi gatho núꞌʉ toꞌo da gamfri ra Zidada Jesucristo. Núꞌi zi cu Timu ma hma̱ca tꞌʉꞌi ja ra jamfri, dí opꞌaꞌi. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱pꞌaꞌi, da mɛꞌtsꞌa ra nthecate, ne da maxꞌaꞌi pa gui ꞌbʉi te rá ꞌñentho.
Ra apostol Nsan Pablo xipa ra Timoteo da ma̱ de ra Zidada Jesucristo
Ajua̱ dí api ma pa ra xuui, ne ra oraꞌa̱ nza̱ntho dí beñꞌaꞌi, ne dí umba njama̱diꞌa̱ por gatho nuya ja̱pi ꞌraꞌaꞌi. Y nehe go gueꞌa̱ dí pɛpabi co ma mfeni xá ntꞌaxi, ngu mi pɛpabi nehe ndu ma mbøxita xi mayaꞌbʉ. Y nura ora tso ma mfeni de gueꞌi núꞌa̱ ra paꞌa̱ gá nzoni núꞌbʉ dá nhyɛguiui, ga nehma̱ ga hantꞌaꞌi pa njabʉ maꞌna ga johyaga. Nehe dí beni de ri hoga jamfri guí pɛꞌtsi núꞌa̱ bi mɛꞌtsa ꞌmɛtꞌo ri ngande ra nju Loida ne ri ma̱ma̱ ra nju Eunice, y dí pa̱di xá hño gue neꞌi go guetꞌa̱ ra jamfri guí pɛꞌtsbya.
Hangue por gueꞌa̱ dí zoꞌaꞌi gue gui ꞌyøtꞌa ra tsꞌɛdi pa gui pɛfi xá hño núꞌa̱ ra ꞌbɛfi bi ꞌraꞌa Ajua̱ gui pɛfi nu ndá huꞌtsꞌa ma ꞌyɛ. Ngueꞌa̱ Ajua̱ bi ꞌracjʉ ꞌnara tsꞌɛdi pa ga zɛdihʉ, pa da nja ma hma̱tehʉ, pa ga su ma mfenihʉ, hingue pa ga ntsuhʉ. Hangue oxqui ntsa gui ma̱ gue guí camfri ma Zidadahʉ, nixi oxqui ntsa gui ma̱ gue dí ntsixhʉ núgui dí jotꞌua fadi ngueꞌa̱ dí ma̱mba rá noya ra Zidada. Nuꞌa̱ gui ꞌyøtꞌe ha̱, ma̱nga ra ma̱ca noya masque gui tho ya tsꞌothogui ngu dí thoguiga, ne Ajua̱ da ꞌraꞌa ra tsꞌɛdi pa gui tsɛti. Núꞌá̱ go gueꞌa̱ bi pøhøguihʉ ne bi zoncahʉ pa ga ꞌbʉhʉ strá ntꞌaxi. Bi pøhøguihʉ po rá da̱nga hma̱te bi mɛscaguihʉ, y hingo por ma ꞌbɛfisɛhʉ bi pøhøguihʉ. Go gueꞌa̱ rá mfeni sɛhɛ pa bi pøhøguihʉ, ngueꞌa̱ ante da hyoca ra ximhai ya mi beni dua pɛhna ra Zidada Jesucristo pa da pøhøguihʉ. 10 Y nu mi zøhøua ja ra ximhai numa Pøhøtehʉ ra Zidada Jesucristo, ja gueꞌbʉ bi hnequi núꞌa̱ ra da̱nga hma̱te Ajua̱ pɛscaguihʉ pa bi pøhøguihʉ. Ra Zidada Jesucristo go gueꞌa̱ bi nta̱te de ra du, ne bi ꞌracjʉ ra te pa nza̱ntho núꞌa̱ hinhyaꞌmʉ da uadi. Y nurá noya Ajua̱ go gueꞌa̱ xicjʉ de gueꞌa̱.
11 Y nugui go bi thuxcagui pa ga ma̱nga núꞌa̱ ra ma̱ca noyaꞌa̱. Nehe bi thuxcagui dega apostol pa ga zofo núꞌʉ ya ja̱ꞌi hingyá xodyo, ne pa ga utuabiꞌʉ rá noya Ajua̱. 12 Y hangue por gueꞌa̱ dí thogui nuya tsꞌothoguiya. Pe masque dí ofadi, hindí ꞌbɛ ma tsa, ngueꞌa̱ dí pa̱di núꞌa̱ toꞌo stá camfriga, ne dí pa̱di xá hño gue nuꞌá̱ ja rá tsꞌɛdi pa da supca ma te núꞌa̱ stá ɛntꞌua ja rá ꞌyɛ asta ra paꞌa̱ da yopa pengui.
13 Nuꞌi oxqui pumfri núꞌa̱ stá xiꞌaꞌi, pa njabʉ gueꞌa̱ gui ꞌñudi nehe, ngueꞌa̱ go gueꞌa̱ ꞌnara hoga ntꞌutuate. Ne gui ꞌñudi co ra jamfri ne ra hma̱te núꞌa̱ ri ꞌracjʉ ra Zidada Jesucristo. 14 Su nehe núꞌa̱ ra ma̱ca noya xa tꞌɛntꞌa ja ri ꞌyɛ co rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi núꞌa̱ ꞌbʉ ja ma corasohʉ.
15 Nuꞌi guí pa̱di gue nuya cu de guepʉ Asia bi zogaguiua sɛhɛ. ꞌRa de gueꞌʉ go nura cu Figelo ne ra cu Ermogene. 16 Pe nura cu Onesiforo núꞌá̱ himbi ntsu bi e bi cꞌa̱scaua ja ra fadi ne ndunthi ya ꞌmiꞌqui bi hñubga ma mʉi. Y ra Zidada go gueꞌa̱ da matsꞌi ne gatho nuya mengu ja rá nguꞌa̱. 17 Ngueꞌa̱ nu mí zøcua Nroma nura cuꞌa̱, núꞌá̱ bi ja bi hyongagui asta himbi zʉcagui. 18 Hangue ra Zidada da mɛꞌtsua ra nthecate nura paꞌa̱ da nja ra nsʉca uɛnda. Nuꞌi guí pa̱di xá hño gue nu ndá ꞌbʉhʉbʉ Efeso xi bi maxcaguihʉ núꞌa̱ ra zi cuꞌa̱.