2
ꞌNara hoga soldado de ra Zidada Jesucristo
Nuꞌi Timu ma zi tꞌʉꞌi ja ra jamfri, xi da zɛdi ja rá ꞌbɛfi Ajua̱ co núꞌa̱ ra tsꞌɛdi ꞌracaguihʉ ra Zidada Jesucristo. Gatho núꞌa̱ dá uꞌtꞌaꞌi ja yá thandi maꞌra ya cu, ꞌñutuabi nehe núꞌʉ maꞌra ya hoga cu pa nehe da ba̱diꞌʉ, y njabʉ da ꞌñutuabi nehe núꞌʉ maꞌra ya cu.
Nehe tsɛta ya tsꞌothogui ngu ꞌnara hoga soldado de ra Zidada Jesucristo. Nu ꞌnara soldado hønsɛ núꞌa̱ ra ꞌbɛfi xa tꞌumbi gueꞌa̱ tsa da mɛfi. Hingui tsa da mɛfi maꞌna ra ꞌbɛfi. ꞌBʉ da mɛfi maꞌna ra ꞌbɛfi, hinda pønga rá hmi co núꞌa̱ toꞌo bi umba rá nsu dega soldado. Nehe nura ꞌñeni ꞌbʉ hinda ꞌñeni ngu rí ꞌñehe, hinte ma tha̱ha̱ da tꞌumbi. Nehe ꞌnara motꞌi mahyoni ꞌmɛtꞌo da mpɛfi pa da za da xofo núꞌa̱ bi motꞌi. Beni xá hño núꞌa̱ dí opꞌaꞌi, y ra Zidada go gueꞌa̱ da ꞌraꞌa ra mfa̱di de gatho.
Dá ꞌyoda ja ri mfeni ra Zidada Jesucristo núꞌa̱ bá e bi ꞌmʉi de rá ji ndu ra Davi, ne bi du, nepʉ bi yopa nte maꞌnaꞌqui, ngu ma̱nga rá noya Ajua̱ y dí ma̱ nehe. Dí tho ya thogui ngueꞌa̱ dí ma̱mba rá noya Ajua̱, ne asta dí jotꞌa fadi ngu ꞌnara tsꞌoja̱ꞌi. Pe nurá noya Ajua̱, nuꞌá̱ hingui jotꞌi. 10 Nugui dí tsɛta gatho nuya tsꞌothogui pa njabʉ núꞌʉ xa huahna Ajua̱ da za da gamfri ra Zidada Jesucristo ne da mpøhøꞌʉ, ne da ꞌmʉi pa nza̱ntho ja rá nsunda Ajua̱.
11 Nuya ya noya dí opꞌaꞌi go guehya xi majua̱ni, ne ena:
ꞌBʉ stá tuhʉ co ra Zidada Jesu, nehe ga ꞌbʉhʉ con gueꞌa̱;
12 ꞌBʉ ga tsɛthʉ ya tsꞌothogui, nehe ma ga mandahʉ con gueꞌa̱.
ꞌBʉ ga cønihʉꞌa̱, nehe da gøngaguihʉꞌa̱.
13 ꞌBʉ nújʉ hindí øthʉ núꞌa̱ dí ma̱ñhʉ, nuꞌá̱ ha̱, nza̱ntho øtꞌe gatho núꞌa̱ ma̱,
ngueꞌa̱ nuꞌá̱ hingui pata rá mfeni.
Rá ꞌbɛfi rá hoga mɛfi Ajua̱
14 Benbabi ya cu nuya noya dí opꞌaꞌi. ꞌBɛpabiꞌʉ ja rá thandi ra Zidada gue hinda ntsanoya, ngueꞌa̱ hinte ri muui, hønsɛ pa da tsꞌocua yá mfeni núꞌʉ toꞌo øde. 15 ꞌYøtꞌa ra tsꞌɛdi gui nhyoga mɛfi pa da ꞌñotho hanja gui ntsa, ne gui ma̱mba xá hño rá noya Ajua̱ núꞌa̱ ma̱nga majua̱ni, pa njabʉ da za gui ꞌbʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱. 16 ꞌUegue de núꞌʉ hingui o rá ꞌñu núꞌa ma̱ y nixi hinte ri muui núꞌa̱ ma̱ñꞌʉ, ngueꞌa̱ nuꞌʉ tóꞌo øtꞌa njabʉ maꞌna rí duxa ya tsꞌoqui. 17 Y núꞌa̱ ma̱ñꞌʉ da tsꞌocua yá mfeni ya cu, nja ngu ra cance di ntsini maxøgue ja rá ndoꞌyo ꞌna. ꞌRa toꞌo øtꞌa njabʉ go gueꞌa̱ ra Imeneo ne ra Fileto. 18 Nuꞌʉ́ go gueꞌʉ ya xa ꞌuegue de núꞌa̱ majua̱ni, ne ma̱ñꞌʉ gue ya xa nuhu núꞌʉ xa du, ne ri tsꞌocua yá jamfri maꞌra. 19 Pe nuꞌʉ tóꞌo majua̱ni ꞌbʉi ja rá nija̱ Ajua̱ hinda ma da tsꞌocua yá jamfri, ngueꞌa̱ ra Ma̱ca Tꞌofo enga njaua: “Ra Zidada pa̱di toꞌo gatho yá mɛtiꞌa̱.” Nehe ena: “Dá ꞌuegue de ya tsꞌoqui gatho núꞌʉ toꞌo di xøcambenibi rá thuhu ra Zidada Jesucristo.”
20 Y nurá nija̱ Ajua̱ gueꞌa̱ ngu ꞌnara da̱nga ngu habʉ ja ndunthi ya traste, ꞌra dega oro, ꞌra dega tꞌaxi, ꞌra dega za, ha nu maꞌra dega dohmi. Nuꞌʉ xá hño, gueꞌʉ maꞌna thoniꞌʉ ne maꞌna ri muui. Ha nuꞌʉ hintsꞌʉ xá hño, hintsꞌʉ thoni ngueꞌa̱ hini muui. 21 Hangue njabʉ nehe ya cu, ꞌbʉ da ꞌuegue de gatho núꞌa̱ xá ntsꞌo, nuꞌbʉ́ ri muui y thoni pa ya hoga ꞌbɛfi, ne strá ntꞌaxi ne strá hño pa da mɛpabi ra Zidada. Nehe di ꞌbʉi pa da mɛfi gatho ya hoga ꞌbɛfi.
22 Hangue nuꞌí oxqui tɛnba yá ntsꞌoꞌmʉi ya ba̱sja̱ꞌi. Go da tɛna ra hñoja̱ꞌi, ra jamfri, ra hma̱te, ne ra hogaꞌmʉi mahyɛgui co núꞌʉ maꞌra ya cu ri xøcambeni ra Zidada co yá mfeni xá ntꞌaxi. 23 Nehe oxqui øtꞌe ngu núꞌa̱ øtꞌa núꞌʉ ya necio ri ntsanoya ne hinte yá fa̱di, ngueꞌa̱ ja fʉhni ya tsʉi. 24 Y nu ꞌnará mɛfi ra Zidada hiní ꞌñepi dra necatsʉi. Dra hoja̱ꞌi con gatho ha̱, ne di pa̱di da nxahnate, ne gatho tsɛtatho. 25 Nehe co ndunthi ra hñoja̱ꞌi da umba ra tsꞌofo núꞌʉ toꞌo ꞌnaꞌño ma̱. Xa̱ma̱ Ajua̱ da xocua yá mfeniꞌʉ pa da ñobri ne pa da e da ba̱di núꞌa̱ majua̱ni. 26 Ne da cꞌotꞌi de yá ꞌyɛ ra tsꞌonda̱hi nu habʉ oꞌʉ pa øꞌtua rá pahaꞌa̱.