2
Jamasuhʉ ra mpøhø
Hangue por gueꞌa̱ mahyoni ga huxhʉ ntꞌøde de núꞌa̱ stá ødehʉ, pa njabʉ hinga ꞌueguehʉ de núꞌa̱ dí camfrihʉ. Núꞌa̱ ra ley bi manda Ajua̱ mayaꞌbʉ po ya ɛnxɛ bi fa̱di gue go gueꞌa̱ majua̱ni, ne Ajua̱ bi castiga ngu mrí ꞌñepi nuto bi ꞌyøtꞌa ya tsꞌoqui ngueꞌa̱ himbi ne bi ꞌyøteꞌa̱. Nuꞌbʉ́ ¿hanja da za ga mponthʉ rá cuɛ Ajua̱ ꞌbʉ nújʉ hindí huxhʉ ntꞌøde xá hño nuya hoga noya xi di muui ndunthi ne xicjʉ hanja da za ga mpøhøhʉ? Nuya hoga noya dega mpøhø go rá mʉdi bi ma̱nsɛ ra Zidada Jesu, nepʉ núꞌʉ toꞌo xi bi ꞌyøde nuya noyaya bi xicjʉ gue go gueꞌa̱ majua̱ni. Nehe Ajua̱ bi damajua̱ni mahyɛgui co núꞌʉ toꞌo bi xicaguihʉ nuya ya noya, ngueꞌa̱ bi ꞌñudi ꞌraya ntꞌudi, ne bi ꞌyøtꞌa ya da̱nga milagro ne maꞌra ya da̱nga ꞌbɛfi, ne bi ꞌracjʉ ra tsꞌɛdi de ra Ma̱ca Nda̱hi ngu tengu rá paha Ajua̱ pa ga pɛphʉꞌa̱ cada ꞌna de guecjʉ.
Ra Zidada Jesucristo bi ꞌñe bi nja̱ꞌi ngu nújʉ yá cuguihʉ
Nehe Ajua̱ hinxa hñuxa ya ɛnxɛ pa go da nda̱ ja núꞌa̱ ra ꞌraꞌyo ximhai ma ga xiꞌahʉ. Nuꞌa̱ xa ꞌyøtꞌe, xa hñuxa ya ja̱ꞌi pa go da nda̱ꞌʉ, ngu ma̱nga ꞌna xɛni de ja ra Ma̱ca Tꞌofo ne ena:
Nuꞌi Ajua̱ ma Dadaꞌi, ¿te ri muui ra ja̱ꞌi de ra ximhai pa guí beni de gueꞌa̱?
¿Te ri muuiꞌa̱ pa guí ne gui fatsꞌi?
Go ꞌraya patho maꞌna xcá umba yá nsu ya ɛnxɛ que gueꞌa̱,
ne ꞌmɛfa gá umba ra nsu xi ra da̱ngui ngu núꞌa̱ ra nsu tꞌumbabi ꞌnara nda̱.
Ne xcá hñutsꞌi pa da manda ya tꞌøtꞌe núꞌʉ xcá hoqui;
xcá hñutsꞌiꞌa̱ pa da manda gatho.
Njabʉ Ajua̱ xa hñuxa ya ja̱ꞌi pa da manda gatho núꞌa̱ te ja ja ra ximhai ne himbi gotho ni ꞌnara tꞌøtꞌe núꞌa̱ himbi tꞌɛntꞌua ja yá ꞌyɛꞌʉ. Pe nubyá hinxa hnequitho gue ya ja̱ꞌi dri nda̱ de gatho ya tꞌøtꞌe. Pe dí pa̱hʉ gue nura Zidada Jesu ha̱, ri nda̱ de gatho ya tꞌøtꞌe. Pe po ꞌraya patho maꞌna bi nja yá nsu ya ɛnxɛ que gueꞌa̱, y njabʉ bi du po rá ngue gatho ya ja̱ꞌi po rá hñoja̱ꞌi Ajua̱. Pe nubyá ya xa tꞌumba ꞌnara nsu dega nda̱, ngueꞌa̱ bi sufri ne bi du por guecjʉ.
10 Ajua̱ bi hyoca gatho ya tꞌøtꞌe pa rá nsundaꞌa̱, ne ri su. Hangue bi ꞌñepi bi mɛhna ra Jesu pa bi sufri, pa njabʉ bi nhyoga pøhøte pa da za da zixa gatho núꞌʉ yá ba̱tsi Ajua̱ pa da ꞌmʉhuiꞌʉ ja rá nsundaꞌa̱. 11 Ra zi Hmu Jesu go gueꞌa̱ ri tꞌaxca ya ja̱ꞌi de yá tsꞌoqui. Y núꞌá̱ ne núꞌʉ toꞌo xa tꞌaxqui, ꞌnada yá Dada. Hangue ra zi Hmu Jesu rá Tꞌʉ Ajua̱ hindi ntsa da ꞌñena gue go gueꞌʉ yá cu. 12 Hangue enga ja ra Ma̱ca Tꞌofo:
Núꞌʉ ma cu ma ga xipabi de gueꞌe,
y con gueꞌʉ ma ga tuꞌtꞌahe ya ja̱hña̱ ja ra hmuntsꞌi.
13 Nehe ena:
Ma ga huxa ma jamfri ja Ajua̱.
Nehe ena:
Ja dí ꞌbʉcua co nuyʉ yá ba̱tsi Ajua̱ xa ꞌyɛntcꞌa ja ma ꞌyɛ.
14 Nuyá ba̱tsi Ajua̱ go ya meximhai pɛꞌtsa ra ji co ra ndoꞌyo, hangue ra Zidada Jesu bi ꞌñe bi nja̱ꞌi nehe nguꞌʉ pa bi za bi du, ne co núꞌa̱ rá du bi thoguiꞌa̱ bi za bi huatua rá tsꞌɛdi ra tsꞌonda̱hi núꞌa̱ toꞌo mi ha̱ ra tsꞌɛdi de ra du. 15 Y njabʉ bi za bi ꞌbɛ ra ntsu núꞌʉ toꞌo nza̱ntho mi tsu ra du. 16 Dí pa̱dihʉ gue ra Zidada Jesu himbi ꞌñehe pa e da matsꞌi ya ɛnxɛ. Nuꞌá̱ bi ꞌñehe pa e bi maxcaguihʉ nújʉ stí ꞌñehehʉ de yá ja̱ꞌi ndu ra Abrá. 17 Y pa bi za bi maxcaguihʉ, mahyoni bi thogui gatho ngu núꞌa̱ dí thoguihʉ nújʉ yá cuguihʉꞌa̱. Hangue ja rá nthecate con guecjʉ, ne bi nhyoga nda̱ gá macja̱ de guecjʉ ja rá ꞌbɛfi Ajua̱, ngueꞌa̱ po núꞌa̱ ra du bi thogui, Ajua̱ bi za bi punga ma tsꞌoquihʉ. 18 Y nubyá nuꞌá̱ tsa da maxa núꞌʉ toꞌo tho ya thogui, ngueꞌa̱ nusɛꞌa̱ bi sufri ne bi tho ya thogui nehe.