RA EBREO
RA CARTA NÚꞌA̱ BI ꞌBƐMPA YA EBREO
1
Ajua̱ bá pɛhna rá Tꞌʉ pa bi zocaguihʉ
Mayaꞌbʉ Ajua̱ bi zofo ndu ma xitahʉ ndunthi ya ꞌmiꞌqui de ꞌramaꞌnaꞌño ya modo. Go yá ꞌmɛhni bi xipabi rá noya ꞌna hangutho pa go bi zofoꞌʉ ndu ma xitahʉ. Pe nubyá de yá nga̱tsꞌi ya pa, Ajua̱ bá pɛhna rá Tꞌʉ pa bi zocaguihʉ. Ajua̱ bi ꞌyɛntꞌua ja rá ꞌyɛꞌa̱ pa bi hyoca mahetsꞌi ne ra ximhai ne gatho núꞌa̱ te ja, ne xa dapabiꞌa̱ gatho núꞌa̱ te ja pa rá mɛtiꞌa̱. Y nurá nsunda rá Tꞌʉ Ajua̱ gueꞌa̱ rá nsunda rá Dada nehe, y nurá ꞌmʉi rá Tꞌʉ Ajua̱ gueꞌa̱ rá ꞌmʉi Ajua̱ ra Dada. Gatho ya tꞌøtꞌe núꞌʉ bí ja mahetsꞌi ne núꞌʉ jaua ja ra ximhai o ja rá ꞌyɛ ra Tꞌʉ, ne nuꞌá̱ ri suꞌʉ co rá tsꞌɛdi rá noya. Go gueꞌa̱ bi du pa bi xʉgaguihʉ gatho ma tsꞌoquihʉ, nepʉ bi ma mahetsꞌi ne bá hudi ja rá ꞌñɛi de habʉ bí hudi Ajua̱ rá Dada to pɛꞌtsa gatho ra tsꞌɛdi.
Rá Tꞌʉ Ajua̱ maꞌna ha̱ ra tsꞌɛdi que ya ɛnxɛ
Rá Tꞌʉ Ajua̱ maꞌna ha̱ ra tsꞌɛdi que ya ɛnxɛ, ne Ajua̱ bi hñuꞌmbabiꞌa̱ ꞌnara thuhu maꞌna ja rá nsu que núꞌa̱ pɛꞌtsa ya ɛnxɛ. Ajua̱ hinhyaꞌmʉ xa ꞌñembabi ꞌnara ɛnxɛ ngu nuna ra noya bi xipa rá Tꞌʉ, bi ꞌñembi:
Nuꞌi go gueꞌe ma Tꞌʉꞌi,
ne nubyá ri hnequi ja yá thandi ya ja̱ꞌi gue go ri Dadagui.
Ajua̱ hinhyaꞌmʉ bi ma̱ de ꞌnara ɛnxɛ:
Nuga go gueque drá Dadaguiꞌa̱,
ne núꞌá̱ go di gueꞌa̱ ma Tꞌʉ.
Ha nu mbá pɛhna Ajua̱ rá ꞌra Tꞌʉ ja ra ximhai, bi ꞌñena njaua:
Gatho ya ɛnxɛ dá nsundabi ma Tꞌʉ.
Y de ya ɛnxɛ Ajua̱ bi ꞌñena njaua:
Ya ɛnxɛ núꞌʉ pɛpcagui ne dí pɛhni, dí japi da nja ngu ra nda̱hi,
ne dí japi da nja ngu ꞌnara tsibi.
Pe Ajua̱ bi ꞌñemba njaua rá Tꞌʉ:
Nuꞌi grá Ajua̱, ma gui nda̱ pa nza̱ntho;
ne nuri hmanda gueꞌa̱ ꞌnara hmanda dega hoga tsꞌʉtbi.
Xi grí ho ꞌbʉ tꞌøtꞌa ra hño, pe hingrí ho ꞌbʉ tꞌøtꞌa ra ntsꞌoꞌmʉi;
hangue por gueꞌa̱ núga ri Ajua̱gui stá huxꞌaꞌi,
ne stá ꞌraꞌa ndunthi ra johya que gatho maꞌra núꞌʉ toꞌo ꞌbʉi con gueꞌe.
10 Nehe Ajua̱ bi ꞌñemba njaua rá Tꞌʉ:
Nuꞌi grá zi Hmu, go gueꞌe gá hoca ra ximhai de mi othotho gatho núꞌa̱ te ja;
ne go gueꞌe gá hoca mahetsꞌi.
11 Gathoꞌʉ ma da uadi, pe nuꞌí ma gui ꞌbʉi pa nza̱ntho.
Gathoꞌʉ ma da thegue ngu thegue ꞌnara dutu;
12 ma gui pantsꞌiꞌʉ ngu ꞌnara he,
ne ma gui patiꞌʉ ngu ꞌraya zɛhe.
Pe nuꞌí go di gueꞌatho pa nza̱ntho,
y nuri te hinhyaꞌmʉ ma da uadi.
13 Ajua̱ hinhyaꞌmʉ bi ꞌñembabi ni ꞌnara ɛnxɛ ngu nuna ra noya bi xipa rá Tꞌʉ, bi ꞌñembi:
Hñudiua ja ma ꞌñɛi,
asta hinga tsogui ri ncontra rí ngaꞌti ri ua.
14 Gatho ya ɛnxɛ go dega nda̱hitho ne pɛpabi Ajua̱, xuá mɛhni pa da mɛpabi gatho ya nthahni núꞌʉ ma da mpøhø.